Petőfi Népe, 1962. augusztus (17. évfolyam, 178-203. szám)

1962-08-01 / 178. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! Hétté A MAGYAR, SZOCIALISTA MVWKÄSPÄRT BACS-KISKVAM MEGYEI LAKJA XVII. ÉVFOLYAM, 178. SZÄM Ara 60 fillér 1962. AUGUSZTUS \ SZERDA ■ ........................ ■'in.......■mi» Hé t gsnsalékkal nőtt a termelékenység Hat hónap alatt egymilliárd forint értéket termelt Bács-Kiskun megye minisztériumi ipara Bács-Kiskun megye miniszté­riumi ipara jelentősen fejlődött az év első felében. Szinte álta­lános a megállapítás, hogy a gyárak, üzemek termelése zök­kenőmentesebben indult mint egy évvel korábban. A műszaki normák széleskörű bevezetése, valamint a jövedelmezőbb vál­lalati gazdálkodás érdekében fo­ganatosított munka- és üzem- szervezési intézkedések kedve­zően párosultak a VIII. párt- kongresszus tiszteletére indult szocialista versennyel. Döntően ez biztosította, hogy miniszté­riumi vállalataink termelése az országos előírásoknak megfele­lően fejlődött, vagyis az előze­tes adatok szerint 7,5 százalék­kal haladta meg az előző év azonos időszakát. Hat hónap alatt, a miniszté­riumi ipar össztermelése meg­haladta az egymilliárd forintot. Hozzájárult ehhez, hogy az év­kezdet nehézségei után — ápri­lis, május és június hónapban — dinamikusabb volt a fejlő­dés. Iparvállalataink 10 százalék­kal több árut adtak a nép­gazdaságnak mint 1961. má­sodik negyedében. Mint országosan, megyénkben is a nehéziparban nőtt legjobban a termelés. Az itt dolgozók munkájának értéke 23 százalék­kal volt több, mint egy évvel korábban, 3,5 százalékkal nőtt a termelés, könnyűipari üzeme­inkben pedig lényegében azonos volt a munka értéke 1961 első félévének termelésével. összesítve: kedvezően alakult minisztériumi iparunkban az egy munkásra eső termelés ér­téke is, hiszen a termelékeny­ség növekedése mintegy 7 száza­lékkal haladta meg a tavalyi el­ső félév szintjét. Ennek kapcsán örömmel adunk hírt arról, hogy a nehézipar vállalatai átlag­ban 16 százalékkal növelték a munka termelékenységét, de számos vállalatot említhe­tünk a könnyű- és az élelmi­szeriparban is, akik eredménye­sen keresték a termelési költsé­gek csökkentésének, a jobb és olcsóbb áruk előállításának le­hetőségeit. Kecskeméten az ÉM. Lakatos- ipari Vállalatnál a többletterme­lés döntő részét a termelékeny­ség 22 százalékos növekedése biztosította. Baján a Villamos­ipari Gépgyár a munkaterület átmeneti csökkenése ellenére, a munkáslétszám növelése nélkül is túltelj esítete 1962 első félévi felemelt termelési tervét. A Bács-Kiskun megyei Malomipa­ri és Terményforgalmi Vállalat­nál a két vállalat egyesülésével járó nehézségek és zavaró kö­rülmények ellenére is csaknem 16 százalékkal emelkedett az egy munkásra eső termelés ér­téke. Kiskunfélegyházán a Gépgyár kollektívája 18 százalékkal ter­melékenyebben dolgozott az élel­miszeripari gépek és vegyipari berendezések készítésén, mint egy évvel korábban. Az ÉM. Vibrátor- és Építőgépgyár Kalo­csai Gyáregységében több mint 16 százalékkal emelkedett a munka termelékenysége. A Li­kőripari Vállalatnál pedig a 75 százalékos termelésfelfutás két­harmad része adódott a terme­lékenyebb munkából. Baján a Ruhaüzemben ugyan­csak szép eredményeket köny­velhetnek el a szocialista mun­kaverseny sikereiként. Döntő­részt ugyanis a termelékenység 15 százalékos növelése révén si­került időben kielégíteniük a kereskedelem igényeit. Kecskeméten az ÉM. Par­kettagyártó Vállalata pedig az üzem gépparkjának nö­velése mellett, az egy mun­kásra eső termelés 19 száza­lékos emelésével biztosított több padlóburkoló anyagot az építőiparnak. Élelmiszeripari vállalataink­nál, melyek kizárólag mezőgaz­dasági termékeket dolgoznak fel, a szokatlanul szeszélyes időjárás nem kedvezett sem a tervek tel­jesítésének, sem a termeléke­nyebb munkának. A kiesett áruk pótlására azonban az év 'második felében biztatóak a ki­látások. Könnyűipari Vállalata­ink közül a Bajai Gyapjúszövet­gyárban alakult kedvezőtlenül a ’ termelékenység. Az egy mun­kásra eső termelés értéke 11 szá­zalékkal maradt alatta a terve­zettnek. Ennek oka, hogy gyárt­mányaik jelentős része kénye­sebb, munkaigényesebb, mint volt egy esztendővel korábban. A megye minisztériumi iparát tekintve kedvező, hogy amíg a termelékenység 7 százalékkal nőtt, a munkáslétszám csak 0,7 százalékkal haladta meg a ta­valyi első félév szintjét. A vizsgált időszak alatt nö­vekedett a dolgozók átlag- keresete is. A munkások bére a nehézipar­ban 7,8 százalékkal, az egész minisztériumi iparban pedig 4,7 százalékkal volt több, mint egy évvel korábban. S. G. Goulart a brazil földreformról Joao Goulart, Brazília elnö­ke vasárnap két beszédet tar­tott Paraiba államban. Mind­két beszédében a küszöbönálló reformok szükségességéről be­szélt. Kijelentette: itt az ideje, hogy végezzünk a latifundiu­mokkal. Mint mondotta, egy centimétert sem hátrál abban a harcban, amely a brazil föld­reformért és azért folyik, hogy megszűnjék a kevesek kiváltsá­ga és a sokak nyomorúságos helyzete. Hangsúlyozta, hogy egyéb reformokra is szükség van. Olyan törvényt kell pél­dául hozni — mondotta —, amely megállítja az idegen tár­saságok hatalmas hasznának kiáramlását az országból. Szerdától 48 órás általános sztrájk Argentínában Az Argentin Általános Mun- kásszöve’-ség bejelentette, hogy szerdába1 kezdődően 48 órás ál­talános sztrájkot hirdet a bé­rek általános rendezésért, _ a nyugdíjak rendszeres folyósítá­sáért. és az általánosan nehéz gazdásági helyzet enyhítését célzó intézkedések érdekében. Alsogaray argentin gazdaság­ügyi miniszter felkérte a szak- szervezetek vezetőit, hogy leg­alább 30 nappal halasszák el az egész ország gazdasági életét megbénítással fenyegető sztráj­kot. A munkások vezetői azon­ban kitartanak eredeti elhatá­rozásuk mellett. Az általános munkásszövetség hárommillió munkást képvisel. — Érdemes volt korán kelni, ma is találtam valamit a zsibpiacon — néze­geti dr. Szabó Kál­mán, a kecskeméti Katona József Mú­zeum munkatársa a formás agyagvázát. Másnak már nem kell a filléres hol­mi, a régész azon­ban gyűjtögeti az „ócskaságokat”, a népművészet kalló­dó termékeit, a múlt mindennapos hasz­nálati tárgyait, hogy megőrizze a régi idők e beszédes ta­núit. Kálmán bácsi min­den kedden és pén­teken kilátogat a kecskeméti „kukucs- ka-piacra” — gyak­ran hiába. Valami­féle vadászszenve­dély ez már nála, nemes és hasznos passzió a 77 éves, idős régész számára, ami után — külö­nösen, ha jó volt a „fogás” — még na­gyobb kedvvel veti magát a benti mun­kára. Most a város török hódoltság utá­ni életét, a nagy jó­szágtenyésztő kor­szakot dolgozza fel, azt az időt, amely olyan híressé tette Kecskemétet a XVII —XVIII. században. Eddig megjelent munkáinak csak a címe kitenne egy nyomtatott oldalt. Gazdag program a VST keddi napján HELSINKI. (MTI) Patak Károly, az MTI kikül­dött tudósítója jelenti: A világifjúsági találkozó harmadik napján, amelyet a vendéglátó Finnország napjá­nak nyilvánítottak, nagyszabá­sú találkozóval zárult. Este a Helsinkivel szemben fekvő fes­tői Seúra-sziget tengerparti fenyvesében meggyújtották a barátság tábortüzét. A termé­szetvédelmi területen a sok or­szágból érkezett VIT-küldöttek ezrei találkoztak. A magyar művészek itt nagysikerű hang­versenyt adtak, majd a külföl­diek a tábortűz mellett vidám hangulatban elbeszélgettek és együtt szórakoztak a finn VIT- küldöttekkel és az összesereg- lett környékbeli kíváncsisko­dókkal. A VIT művészeti versenyei­nek hétfői első fordulóján több magyar művész szerepelt, köz­tük Barlai Zsuzsa (hegedű), Gyarmati Vera (ének), Antal Imre (zongora) és Kovács Lo- ránd (fuvola). A művészeti ver­senyek kedden is folytatódtak. A magyar delegáció többi mű­vésze a város hét különböző helyén adott műsort. Ellátogat­tak a szállásuktól nem messze levő hajógyárba is és az acél­lemezekből rögtönzött színpa­don programmal kedveskedtek. Hétfőn este a Finn—Magyar Társaság rendezésében a nép­zene finn és magyar szakértői ültek össze tanácskozásra. Hét­főn délután megnyílt még a VIT rendezvényei között a 4. filmtudományi szeminárium is, amely az ifjúsággal kapcsola­tos művészeti problémákat bon­colgatja. A fesztivál hétfői napján egyébként a bélvegkedvelők részére megnyitották a filate- lista klubot és itt a legjobb al­kalom nyílik a bél vég gyűjtők­nek a hiányzó külföldi ritka­ságok csere útján történő be­szerzésére. A magyar küldöttek közül néhányan megtekintették a finn postamúzeumot is. A Magyar Posta erre a reprezen­tatív és érdekes kiállításra kü­lön bélyegkiállítási anyagot küldött. Helsinkiben az egyik baráti találkozó alkalmából az NDK küldöttsége üdvözli a szovjet delegáció tagjait. (MTI Foix> Külföldi Képszolgálat) Kedden a fesztivál-bizottság előkészítésében folytatódott az oktatás demokratizálásának kér­déseiről indított szeminárium. A VIT diákprogramja legfon­tosabb eseményeinek egyike­ként több napos kollokvium kezdődött a béke és a nemzeti függetlenség kérdéseiről a mun­kás kultúrházban. A tudomá­nyos értekezleten magyar rész­ről is várható előadás. Megnyílt kedden délelőtt az UNESCO égisze alatt a VIT további diákprogramjaként ren­dezett értekezlet is a nemzet­közi önkéntes munkatáborok kérdéseiről. Helsinki városa a külföldi városi tanácstagok tiszteletére fogadást adott, s a városi vezetők Helsinkiben tar­tózkodó képviselőinek megmu­tatták a város nevezetességeit. A magyar szálláson a dél­előtt folyamán a nyugat-euró­pai országok VIT-delegátusai- nak mintegy 60 főnyi csoportja tett látogatást A magyar VIT-küldöttség lautta-szigeti szálláshelyén ked­den délelőtt angol, francia, dán, osztrák, olasz, nyugatnémet és svéd vendégek jártak. A mint­egy hatvan főnyi vendégcsopor- 'ot Nagy Richard, a magyar VIT-delegáció helyettes vezetője idvözölte. Művészeink hangula­tos műsort rögtönöztek a ven­dégek számára. Küldöttségünk tagjainak moz­galmas keddi programja meg­oszlott. Többen mentek el dél- ■tmerikai fiatalok hangversenvé- . "e, mások nemzetközi könnyű ze- j oei hangversenyt hallgattak. Egy j csoport az amerikai fiatalok ki- j állítását, egy másik a skandi- I oáv kiállítást tekintette meg, né- j hányán pedig az Egyesült Álla­mokból érkezett VIT-küldöttek : nemzeti estjén vettek részt. ! A VIT keddi napján finn— I szovjet barátság jegyében több közös programot, találkozót mi sort szervezett a két kijldött- , őg programirodája. A finn— szovjet barátság napja alkalmá­ból a betegségéből nemrég fel- mölt Kekkonen államelnök ta- ' ál kozott a szovjet delegáció ve^ zetőiveL

Next

/
Oldalképek
Tartalom