Petőfi Népe, 1962. május (17. évfolyam, 101-125. szám)

1962-05-03 / 101. szám

1962. májra I, 1 ©Idái Színpompás felvonulásokkal, vidám hangulatban ünnepelték megyénk dolgozói május elsejét (folytatás az 1. oldalról.) csoport, amely az emelvény előtt táncra perdült A járás községeiben Pálmo- mostorán, Kunszálláson nagygyű­lést tartotta, Kiskunmajsán fel­vonulást rendeztek. * Délután «port- és kultúrműsor szórakoz­kertben vidám majálisokon szó­rakoztak. Délután a Petőfi Sán­dor Művelődési Házban több száz főnyi közönség előtt léptek színpadra a városi KlSZ-kultúr- csoportok. A járás községeiben, js min­denütt ünnepségek voltak, Ou­A Bányai Júlia Gimnázium tánccsoport ja a kecskeméti felvonuláson. tatta az ünneplő közönséget A nagy ünnep ellenére a vá- nos és a községek határában dolgoztak. Jászszentlászlón az Üj Barázda Tsz-ben szőlőt tele­pítettek, másutt szántottak, ve­tettek a temnelőszövekezeti gaz­dák és a gépállomási trakoro- GOk, Kiskunhalas A MÁV zenekara és népi ze­nekar ébresztette a város lakóit 8 dolgozók nagy ünnepén. Az ünnepi díszbe öltözött utcákon az eső ellenére is gyülekeztek az üzemek és termelőszövetke­zetek dolgozói, s másfélórás fel­vonuláson nyilvánították ki bé­keakaratukat és szolidaritásukat a világ valamennyi dolgozójával. Az ünnepségen részt vett dr. Varga Jenő, a megyei tanács vb elnökhelyettese is. A kiskunhalasi járás vala­mennyi községében nagygyűlése­ket tartottak ezen a napon, Já­noshalmán és Tompán díszes felvonulást rendeztek. Délután Kiskunhalason és valamennyi községben kultúrműsorokat és sporteseményeket láthatott a la­kosság. Kiskunhalason május 1-e al­kalmából avatták fel vasárnap a Mezőgazdasági Technikum diákotthonát. A diákotthon az eddigi jó nevelőmunka elisme­réseképpen a szocialista kollé­gium címet kapta és felvette II. Rákóczi Ferenc nevét. Az avató ünnepségen Foga- rási János, a Földművelésügyi Minisztérium osztályvezetője ün­nepi beszédet mondott, amely­ben hangsúlyozta a mezőgazda- sági technikumok fontos szere­pét szocialista mezőgazdaságunk fejlődésében. Az ünnepségen részt vett a mezőgazdasági tech­nikumok diákotthonainak orszá­gos felügyelője, dr, Heekenas Józsefné, a KISZ Központi Bi­zottság képviseletében Gál La­jos osztályvezető, az Állami Gaz­daságok Igazgatóságától Egri An­dor megyei főagronómus, Má- nyoki Józsefné, a megyei ME- DOSZ képviselője, valamint a járási és városi pártbizottságok és tanácsok küldöttei. A kollégiummal együtt a kö­zép- és felsőfokú technikum is a II. Rákóczi Ferenc nevet kapta. Kalocsa Hétezer dolgozó impozáns fel­vonulása nyitotta meg Kalocsán a május elsejei ünnepséget. A felvonulás , után Matos István élvtárs, a járási pártbizottság titkára "o-'ékezett meg a munka ünnepéről. A nagygyűlés után a várót dolgozói a Beloiannisz­mpataj és Hajós községekben felvonulást rendeztek. A felvo­nulásokon a dolgozókon kívül a termelőszövetkezetek erőgépei is besorakoztak a menetbe. Bátyán, Homokmégyen, Hajóson, Szak- máron és Foktőn a közös gazda­ságok tagjai munkával ünnepel­ték május elsejét. Ezekben a községekben, az időt kihasznál­va, vetették a kukoricát. Este a járás valamennyi községében vi­dám majálisok tettek felejthe­tetlenné a 18. szabad május 1-ét DUNAVECSÉN, Hartán, Apos­tagom, Kunszentmiklóson, Sol­ton, Szabadszálláson zeneszóra ébredt a lakosság. A járás min­den községében nagygyűléseket tartottak, amelyeken mintegy 6500 ember vett részt A nem­zetközi munkásosztály nagy ün­nepéről a községi vezetők emlé­keztek meg. Dunavecsén nagy­szabású felvonulással egybeköt­ve ünnepelték május 1-ét Az ünnepségek után kultúrműsorok, délután sportesemények szóra­koztatták a lakosságot. Szabad- szálláson a honvédség tornász- bemutatót rendezett. Este vidám táncmulatság volt minden köz­ségben. KISKÖRÖS, Kecel, Soltvad- kert község központi épületei ünnepi díszt öltöttek május else­jére. Ezeken a helyeken a ha­gyományossá vált nagyszabású ' felvonulásokon ezúttal már a szakszövetkezetek tagsága is részt vett. A többi községeikben nagygyűléseket rendeztek, majd vidám majálisokon szórakoztak az emberek. Dobi István Nemzetközi Lenin Béke-dffat kapott Moszkva. (TASZSZ) A Nemzetközi Lenin Béke-díjakat oda ítélő bizottság az 1961. évi díjakat, a béke megőrzéséért és meg­szilárdításáért folytatott harcban szerzett kimagasló érdemeiért a következőknek ítélte oda: Ktcame Nkrumah ghanai államférfinak, Pablo Picasso francia festőművész és közéleti személyiségűé-' Dobi Istvánnak, a Magyar Népköztársaság államférfiénak, Faiz Ahmad Faizu pakisztáni költönék és társadalmi szemé­lyiségnek. Olga Poblete de Espionosa chilei közéleti személyiségnek. Katonaság és rendőrség akadályozta meg az új argentin kormányzók hivatalba lépését Az Argentínában március 18- án megválasztott új tartományi kormányzók és a tartományi gyűlések újonnan választott tag­jai kedden — hivatalbalépésük törvényszabta napján — megkí­sérelték, hogy megkezdjék mű­ködésüket. Mint ismeretes, Gui­do argentin elnök — a fegyve­res erők vezetőinek nyomására — érvénytelennek minősítette a választásoknak a Washington- barát argentin körök érdekeivel ellentétes eredményét. Buenos Aires-i jelentések sze­rint a kormányzók hivatala és a tartományi gyűlések épülete előtt erős katonai és rendőri készültség várta az új kormány­zókat és tartományi képviselő­ket, és megakadályozta őket tisztségük elfoglalásában, össze­tűzésre nem került sor. Perkins, az új belügyminisz­ter a sajtó képviselői előtt elis­merte, „önámmítás lenne azt hinni, hogy Argentínában tör­vényesség van”, ugyanakkor azonban azzal igyekezett szé­píteni a törvények lábbaltiprását, hogy „forradalomnak”, minősí­tette a tábornokok diktatúráját. Buenos Airesben kedden har­mincezer katona, valamint rendőr volt készültségben, hogy elfojtson minden megmozdulást. D© Gaulle elszigeteltségében Adenauernál keres segítséget Adenauer első hivatalos látogas­sanak híre — bármennyire is logikus következménye, a Pá­rizs—Bonn-tengelyre épülő de Gaulie-i külpolitikának — meg­lepetést váltott ki francia po­litikai körökben. A látogatás bejelentésére ak­kor került sor, amikor Washing­tonban közzétették a Kennedy— Macmillan találkozóról szóló közleményt, amely újból meg­erősíti, hogy a kelet—nyugati tárgyalások Nyugat-Berlin és az atomrobbantások esetleges meg­szüntetése kérdésében az angol­szászok de Gaulle-tól eltérő ál­láspontot foglalnak el. Hervé Alphand washingtoni francia nagykövet egyidejű nyilatkoza­ta, amelyben „aggodalmait”, fe­jezi ki a Németországról folyó szovjet—amerikai tárgyalások miatt és hangoztatta, hogy „Franciaországnak nem érdeke az atomkísérletek beszüntetésé­re korlátozott megállapodás”, még Inkább aláhúzta a NATO- nagyhatalmak között fennálló ellentéteket. Adenauer hivatalos meghívá­sa egyben válasz arra is, hogy az Egyesült Államok nem haj­landó segítséget nyújtani a francia önálló atomefő kiépíté­séhez. DCífiek a kudafttáii félő úttiilcLirSí ÜtÜÉrdk KMá* JÍMsI » (thmmtIMssm. Kubai fiatalok a felvonuláson. Marosán György a felvonulás résztvevői között.

Next

/
Oldalképek
Tartalom