Petőfi Népe, 1962. május (17. évfolyam, 101-125. szám)

1962-05-03 / 101. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! CÍVTT. ÉVFOI/YAM. 101. SZÁM 60 fillér 1962. MÁJUS 3. CSÜTÖRTÖK ÍN V4m fi* v Szinpompäs felvonulásokkal, vidám hangulafbcan ünnepelték megyénk dolgozói május elsejét Kecskeméten a megyei párt- és tanácsvezetők nyitották meg a felvonulást. Kecskemét Kecskeméten a munkásőrség zenekarának vidám ébresztője után. szakadó esőben kezdtek gyülekezni a város dolgozói a színpompás ünnepi felvonulás­ra. És a gyülekezők tarka so­kasága, a zászlóerdők, virág­csokrok, színes léggömböd ta­vaszi vidámsága mintha az idő­járást is jobb »-kedvre« derí­tette volna, mert amikor tíz óra után néhány perccel kezde­tét vette a felvonulás — már alig szemerkélt az eső. s rövi­desen elvonuló felhőbástyái mögül utat törtek a napsuga­rak is. Űj színfoltja volt az ideá kecskeméti május elsejei felvo­nulásnak, hogy a megye és a város ismert vezető személyi­ségei — köztük dr. Molnár Fri- ‘gyes elvtárs, a megyei pártbi­zottság első titkára — nyitották meg a felvonulók sorát s utá­nuk végeláthatatlan, színes em- berfolyóvá változott a Rákóczi út mindkét oldala és a város főtere. Az úttörők néoes csa­pata piros nyakkendőket lo­bogtatva, a kisdobosok vidám nötaszóval vonultak el a Sza­badság téren felállított dísz­emelvény előtt, amelyről a vá­ros veteránjai, az üzemek, vál­lalatok legkiválóbb dolgozói üd­vözölték a felvonulók több mint 20 ezer főnyi seregét Az úttörők. KISZ-esek, isko­lások, az MHS és a sportolók egységén* h dolgozói haladtak Felejthetetlenül szép és ötletes dekorációkkal vonult fel az üzemek között a Kecskeméti Konzervgyár több ezer mun­kása és vendégeik: a mélykúti termelőszövetkezetek ötven tagú küldöttsége, akik ezen az ünne­pen a gyár dolgozóinak április 4-i mélykúti látogatását viszo­nozták. A felvonuló, közel száz üzem. vállalat, intézmény és termelőszövetkezet sok-sok fe­lejthetetlen élménnyel gazdagí­totta a város lakóit. Sokáig emlékezetes marad számunkra az Épületlakatosipari Vállalat és sok más üzem felvonulóinak ötletes dekorációja, a magasba szálló ötágú piros csillagot és az életet jelentő öt betűt: a békét hirdető léggömbök. Akik délelőtt tömött sorok­ban. színes zászlók alatt vonul­tak fel a munka ünnepének tiszteletére, azok délután vidám szórakozás céljából' felkeresték a minden jóval ellátott, vendég­váró Múkertet is. A zöld gyepszőnyegen, friss lombozató nagy fák alatt kör­hinta, céllövölde, hanglemez­stúdió csalogatta a fiatalokat. A Vendéglátó Vállalat sátrai­ban gondoskodtak azokról is, akik barátai a finom falatok­nak, egy-két. pohár ió itókának. Messzire szállt a sültkolbász illata, habzó sörrel teli kancsók vándoroltak a jókedvű férfiak kezében. Több ezren keresték fel az esti órákig a Műkertet, ahol jókedvből, harapnivalóból nem akadt hiánv. Több mint hétezer Dohár sör, ezer üveg gyümölcslé, száz kiló virsli, hatszáz adag sültkolbász, hatszáz darab édesáru. hétszáz fekete és három mázsa fagylalt fogyott el ezen a délutánon. A KECSKEMÉTI JÁRÁS va­lamennyi községében impozáns keretek közt ünnepelték május 1-ét. A felvonulásokon, külön­böző rendezvényeken összesen több mint tízezren vettek részt. Tiszakécskén kétezren, Izsákon ezerötszézan vonultak fel. Városföldön az előző két nap rendezvényeivel kapcsolták ösz- sze május 1. megünneplését. Va­sárnap avatták élüzemmé az itteni állami gazdaságot, hétfőn pedig a gazdaság művelődési há­zában rendezték meg a kecske­méti járás fiataljainak Béke és Barátság kulturális seregszem­léjét. Mind a két rendezvényen megjelent Vörös Vilmos, a járá­si pártbizottság titkára. Lajos- mizsén dr. Havasi László, a já­rási tanács vb. titkára Mondott beszédet. A községek mindegyi­kében délután jól sikerült sport- és kultúrműsorral szórakoztat­ták a közönséget. Baja Április 30 án este a város KISZ-fiataljaí fáklyás felvonu­lást és tábortüzet rendeztek a Béke téren. Másnap zeneszóra ébredt a város lakossága, a hon­véd helyőrség fúvószenekara játszott. Az ünnepség délelőtt 10 órakor kezdődött, s több mint 15 ezer ember vonult el vidám színes forgatagban a Béke-téren felállított díszemelvény előtt. Igen ötletes volt a Fémipari Ja­vító Vállalat dolgozóink űrhajó- modellje, amelyből a díszemel­vény előtt fehér galambok száll­tak ki. A város határában és a járás termelőszövetkezeteiben dolgoz­tak az ünnep alatt is. A fagy­veszély miatt éjszaka a szőlők­ben, gyümölcsösökben és a ré­paföldeken füstöltek. A járás valamennyi községé­ben nagygyűlésen, több helyen felvonuláson emlékeztek meg a munkásosztály nagy ünnepéről, Bácsalmáson a Kossuth-park- ban tartott gyűlésen, amelyen szovjet vendégei is résztvettek, Pétiké János, a járási tanács vb. elnöke mondott ünnepi beszé­det. Madarason Faludi Gábor, a járási pártbizottság osztályve­zetője emlékezett meg május 1-e jelentőségéről. A bácsalmási ter­melőszövetkezetek munkával ün­nepeltek, a Haladás Tsz-ben május 1-én fejezték be a kuko­ricavetést. KitiU tinfélegyhúsa (Tudósítónktól.) Két és fél napon át ünnepel­tük a 13. szabad május elsejét. Az idei ünnep, ha lehet még na­gyobb, még szebb volt az eddi­gieknél. A munkásosztály mellé felzárkózott a már egységes ter­melőszövetkezeti parasztság. A mintegy 12 ezer embert felölelő színpompás menetben az ipari tanulók mellett ott menetelt a mezőgazdasági tanulók, a leendő mezőgazdasági szakmunkások népes serege. Az ünnepi eseményekről le­hetetlen röviden hű képet adni, ezért csak rövid mondatokban ragadunk ki néhány eseményt A legfiatalabb nemzedéket az Állami Bábszínház vendégjáté­ka szórakoztatta. Az országos- hírű középiskolás vegyeskar ha­gyományos hangversenye is mél­tóan illeszkedett be az ünnepi hangversenybe. A felvonulást a háromszoros él üzem Kiskunfél­egyházi Gépgyár dolgozói nyi­tották meg. Négy szocialista bri­gádjával, 21 kiváló dolgozójá­val. A komor, hűvös idő is meg­enyhült, a Nap is előbújt ennyi szépség láttára. A nézők sorfala közé furakodva figyeltem a bí­rálatokat, de nem tudtak dűlő­re jutni, mindenkinek más tet­szett. Sokan szavaztak a kisdo­bosokra, a feldíszített, óvodáso­kat szállító autóbuszokra, még többen az általános iskolásokra. Nagy pártja volt a középiskolás csapatoknak, a mezőgazdász lá­nyoknak, a KISZ-fiataloknak. A gyerekeknek a vitorlázó repülő­gép tetszett, másoknak a ren­geteg motoros, vagy a népi tánc­(Folytatás a 3. oldalon.) A kecskeméti felvonulás látképe utón az üzemelt. vállalatok dolgozóinak élén a SZOT vörös zászlajával kitüntetett Zománc­ipari Művek Kecskeméti Gyár­a győztes munkásosztály erejét A menetben együtt haladt a munkásság, a szövetkezeti útra lépett parasztság, és e két ba­A szeszélyes április még má­jus első napjaiba is átnyúlt, a hűvös szél és a szemerkélő eső azonban nem szegte kedvét az táti osztály érdékeit híven se­gítő értelmiség. Közöttük a so­rokban ott meneteltek a párt­ós állami élet vezetői is, míg a díszemelvénvekről a legkivá­lóbb dolgozók üdvözölték a fel­vonulókat. ünnepre készülő embereknek. A szélben lobogó zászlók, harcos jelszavú transzparensek alatt tíz- és tízezrek vonultak me- gyeszerte, diadalmasan ünnepel­ve immár tizennyolcadszor a szabad május 1-et. megmutatva

Next

/
Oldalképek
Tartalom