Petőfi Népe, 1962. április (17. évfolyam, 77-100. szám)

1962-04-04 / 79. szám

A Kalocsa és Vidéké Körzeti Földművesszövetkezet Igazgatósága FELVÉTELBE KERES F ALU ELLÁTÓ KÖNYVESBOLT-VEZETÖT. Főtételek: Érettségi bizonyítvány és irodalmi ismeretek. Fizetés: Besorolás szerint — Jelentkezést 1962. április 15-ig kérjük szövetkezetünk címére megküldeni, önélet­rajzzal felszerelve. Útiköltséget felvétel esetén térítünk. ____________________________________ 5748 KATONA JÓZSEF SZÍNHÁZ Április 4, szerda este 7 óra Mesterházi Lajos: A TIZENEGYEDIK PARANCSOLAT Játék bárom felvonásban Bajor Gizi-bérlet Két halálos közúti baleket Tragikus kimenetelű közleke­dési balesetek történtek az el­múlt napokban megyénk terü­letén. Veres István, a Kecske­méti Reszelőgyár személygép­kocsivezetője vasárnap, a késő délutáni órákban Ágasegyháza belterületén gyorshajtás és sza­bálytalan előzés következtében nekiütközött az úttesten szabá­lyosan, kivilágítva álló vontató­nak. Az ütközés a vontató pót­kocsiját keresztülfordította az úttesten, s a személygépkocsit az útmenti háznak vetette. En­nek következtében Veres István és egyik utasa nyolc napon túl gyógyulóan sérülést szenvedtek, Kávé két cukorral A napokban kedves bará­tommal találkoztam. Beszél­gettünk. Indítványozza: „Tu­dod mit, igyunk egy duplát”. Ráálltam. Betértünk az egyik presszóba. „Két kávét kérek” — már hozzák is. Barátom két zacskót vesz elő és a négy kis mokkacukor közül kettőt a zacskóba süllyeszt. Meglepőd­ve nézek rá. Magyarázkodva mondja: „tudod én két cukor­ral iszom a kávét”. Miért, úgy szereted? Nem, de így takarékosko­dom — és magyarázni kezd. — Én naponta legalább két duplát iszom a vérnyomásom miatt. A két duplánál elteszek négy cukrot, a négy cukor kb. egy dekagramm. Ez évente 3 kg 65 dkg cukor. Tíz év alatt 36,50 kg. Ha ötven éven ke­resztül gyűjtöm így a cukrot, az 1 mázsa 82 kg cukor. Tu­dod mit jelent ez pénzben? Egy kilogramm mokkacukor KISKER-ára: 12,60 forint, ez ötven év alatt 2293 forint. És tudod, nagy a család. Van két fiam, egy lányom, a feleségem az apósom, az anyósom, én őket is beszervezterii ebbe a mozgalomba. így heten ötven év alatt, kiszámítottam, 16 Ó51 forintot takarítunk meg és ez majdnem egy új motor ára. Elhűlve csodálkoztam, — és honnan jutott ez eszedbe? Tudod, van egy ismerősöm, aki ugyanezt a módszert csi­nálja, csak nagyban. A presz- szóban dolgozik és csak há­rom cukorral adja a duplát. Sz. B. másik utasa pedig a helyszínen meghalt Csaknem a fenti szerencsét­lenséggel egy időben Kecskemét határában okozott halálos kime­netelű szerencsétlenséget az it­tasság. Termózes György kecs­keméti lakos italosán ült a köl­csönkért személygépkocsi vo­lánja mellé, s a bizonytalan ve­zetés következtében az útszéli fának ütközött. A vele együtt utazó felesége a helyszínen meg­halt, ó maga pedig súlyos sé­rüléssel, eszméleten kívüli álla­potban a kórházba került. A gépkocsin keletkezett kár 40 ezer forint. Ittasság okozta az április 2-i, ugyancsak súlyos kimenetelű karambolt is. Kárász Ferenc szabadszállási lakos, részegen ült motorkerékpárjára, közleke­dés közben áttért az úttest me­netirány szerinti baloldalára és összeütközött a kerékpárján sza­bályosan közlekedő özvegy Sza­bó Mihálynéval. Szabóné köny- nyebben sérült, Kárász Feren­cet azonban életveszélyes álla­potban szállították a kórházba. Ötszázezer szőlővessző Az alpári Búzakalász Terme­lőszövetkezet gazdái a múlt év­ben elhatározták, hogy 100 hol­don telepítenek új szőlőt. Eb­ből 50 hold már a múlt év őszén „elkészült”. A másik 50 hold telepítéséhez most fognak hozzá. A talaj elő­készítés és a szölővessző be­gyűjtése már az ősszel megtör­tént. Ami az utóbbit illeti, elő­reláthatólag megmarad 200 ezer szál vessző. Ennek haszno­sításáról azonban már jól előre gondoskodtak: tíz holdon szőlő- isikolát létesítenek Kell azon­ban ehhez még — a meglevő 200 ezren felül — mintegy 500 ezer vessző. Azóta, hogy az idő felenge­dett téli szigorúságából, állan­dóan folyik a szőlővessző sze­dése is. '•* '• Április l-én, szerdán: Baja Központi: A törpédé viaszaié. Baja Uránia: Az utolsó össztűz. Ka­locsa: A levegő kalózai. Kecskemét Árpád: Nyomorultak I—n. Kecské­mét Városi: Pesti háztetők. Kiskö­rös: A lelklismeret lázadása I. Kis­kunfélegyháza: Felmegyek a mi­niszterhez. Kiskunhalas: Fiatalok voltunk. AprHIs 5-én, csütörtökén! Baja Központi: A torpedó vlsszalö. Baja Uránia: Házasságból elégsé­ges. Kalocsa: Utazik a cirkusz. Kecskemét Árpád: Nyomorultak I—n. Kecskemét Városi: . Az utolsó össztűz. Kiskörös: A lelkiismeret lázadása L Kiskunfélegyháza: En és a .tábornok. Kiskunhalas: Noszty fiú esete Tóth Marival. Apróhirdetések MÉHÉSZEK, Figyelem! Ingyen kap műi épet! Egy kiló öreg lépért 30 dkg műi épet kaphat díjmentesen. Méhészszqvetkezet. Eger, Dobó tér 7. szám. 5743 JÓ állapotban levő Wartburg sze­mélygépkocsi eladó. Érdeklődni le­het: Kecskemét, Zimay László u. 16. szám. 395 KECSKEMÉT, Széchenyi körút 40/a, földszint 4., házfelgyelőnél politúros hálószobabútor eladó. 5743 BEJARATOTT, fekete Pannónia kis­ipari oldalkocsival eladó. Kecske­mét, Borz utca 15. SZ. f 398 PIK3ROZOTT paprika és pardicsom- palánta (10 ezer szál) eladó. Bodó István Tiszakécske, Vörösmarty u. 1. szám. 5778 TRABANT-LIM. 12 ezret futott, el­adó. Nagykőrös, Kalocsa B< u. 4. szám. 5775 ÉPÜLETBURKOLÓ (hidegburkoló) szakmunkásokat azonnal felveszünk, legalább 4—5 éves szakmai gyakor­lattal, teljesítménybérezéssel. Taná­csi igazolás szükséges. Szállást és étkezést térítés ellenében biztosí­tunk. Kézi szerszám használati dí­jat fizetünk. Útiköltséget csak al­kalmaztatás esetén térítünk. ÉM. Bács megyei Állami Építőipari Vál­lalat, Kecskemét, Rákócziváros 23. szám._______, 5736 ÉPÍTÉSZMÉRNÖKÖT vagy techni­kust, beruházási gyakorlattal fel­vesz a Bács megyei Fűszért, Kecs­kemét, Rákóczi út 3. 5741 NÉMET fordítást és gépírást vál­lalok. Baditz Pál, Miskolc, Tass 15. szám. 5727 Kalocsai apróhirdetés 175-ÖS, ldskerekű Jawa újszerű ál­lapotban eladó. Buday Ferenc. Bá­tya, Kossuth u. 27. 38 A Kalocsa és Vidéke Körzeti Földművesszövetkezet Igazgatósága FELVÉTELRE KERES faluellAtö könyvesbolt-vezetőt. Feltételek: Érettségi bizonyítvány és irodalmi ismeretek. Fizetés: Besorolás szerint. Jelentkezést 1962. április 15-ig kérjük szövetkezetünk címére megküldeni, önéletrajzzal fel­szerelve. Útiköltséget felvétel esetéin térítünk. 37 N A P T A R 1962. április 4, szerda. Felszabadulás ünnepe. Napkelte: 5 óra 18 perc. Napnyugta: 18 óra 17 perc. s,Nagy évforduló” című vezércik­künk szerzője Szabó Lajos givtárs, a megyei párt-végrehajtóbizóttság tagja, a megyei pártbizottság ágitá- ciós és propaganda osztáljának .ve­zetője. • — GARÄN 32 serdülő fiatal vizsgázott jó eredménnyel a to­vábbképző iskolában. A fiatalok a helyi úttörőházban megrende­zett ünnepélyes összejövetellel zárták az évek — 50 hold nagyüzemi szőlőt telepit tavaszon a nemesnádud­vari Kossuth Termelőszövetke­zet. A tsz-tagok eddig is min­den alkalmas időt kihasználtak, s már több mint 15 holdon be­fejezték ezt a munkát.' . — Képek a rovarábrázolás történetéből címmel kiállítás nyílik a Katona József Mú­zeumban április 4-én de. 11 óra­kor. A bemutatott anyag művé­szi fényképfelvételeivel a ter­mészettudományok iránt ke­véssé érdeklődő látogató szá­mára is tanulságos, s e mel­lett felhívja a figyelmet a legveszélyesebb rovarkártevők elleni védekezésre. A kiállítás megtekinthető — hétfő kivételé­vel — hétköznaponként 10— 14 óráig, szombaton és vasár­nap de. 10—13, du. 3—6 óra kö­zött » 5725 Jászai Mari dijat kapott Simon György színművész Mai számunkból anyagtorlodáí mi­att a regényfolytatás kimardt.•" Kö­zöljük olvasóinkkal, hogy pétiteken a szokásos helyen közöljük folyta- tásos regényünkét. " — A közigazgatásilag: Szánk­hoz tartozó, 1600 lakosú Móric- gáton több mint egymillió fo­rintos költséggel művelődési ott­hon épül. Az új létesítmény fa­lait már felhúzták. A lakosság mintegy- 80 000 forint -értékű társadalmi munkával £<grti' az építkezést. — DUNAPATAJON újabb Ős­kori leletekre bukkantak. • Az ö1 darab, yödör. nagyságú, ősjkori cseréoedény a helyi" tájmúzeum tulajdonába került. _ VÉDETTÉ nyilvánítják Rá­kóczi fáját Ordas határában. A több mint 250 éves, hatalmas méretű tölgyfát csak ■ négy em­ber éri át. A fa környékét par­kosítják, s előreláthatólag május végén ünnepélyesen nyilvánítják Védetté.' -rr;. v 1— A Hazafias Népfront köz­ségi ' bizottsága békenaggyűlésl rendez ma délelőtt 10 órakor Érsekcsanádon, a mozi, épületé­ben, felszabadulásunk 17. évfor­dulója ■'alkalmából. Az- általános iskola tanulói műsorral kedves­kednék a megjelenteknek.­Hazánk felszabadulásának 17. évfordulóján osztották ki a szí­nészeknek a Jászai. Mari-díja­kat. Simon György, a Kecske­méti Katona József Színház tag­ja, a Jászai Mari-díj első foko­zatát kapta. — KECSKEMÉTEN- már 1Í6- an neveztek be a „Vezess "bal­eset nélkül” mozgalomba. , A részvevő .. gépjárművezetőknek előadásokat tartanak. Eltemették Ennyit fizetett ki a műit évben az Állami Biztosító a mezőgazdasági termelőszövetkezeteknek az általános vagyonbiztosítás alapján, amelyből 32 millió forintot a Bács-Kiskun megyei termelőszövetke­zetek kaptak. A biztosítás alapján teljes értékben megtérülnek-a TŰZ- (villámcsapás, robbanás, vihar, földrengés, kő- és földomlás), a •JÉG-, az ALLATKÄROK, az ÁRVÍZKÁROK 50 százaléka. A kertészeti növények közül a paradicsom, paprika, zöldborsó, uborka, tök és saláta termésének 15 százalékáig primőr áron nyújtunk kárté­rítést! A biztosítás a kétmenetes gépi úton (rendrevágógéppel) aratott, rend-; fekvő gabonaneműeknek az aratást követő. 6 napon belüli jégkáraira is kiterjeszthető. A nagyüzemi módon tenyésztett baromfiállomány biztosítását is vál^ laljuk. Állami Biztosító 5609 Nagyházi Bálint elvtársat Szombaton délután "tragikus hirtelenséggel hunyt él Kecske- keméfen Nagyházi Bálint elv­társ. A párt egyik idős, ..harco­sának életútját hatvankét, "éves korában zárta le a .halál.. Nagyházi Bálint" elvtárs .'te­metésére kedden délben 'került sor a- kecskeméti református te- . metőben, A városi pártbizott­ság .és az álapszervézet. Révé­ben Szabó. Ferenc elvtárs. a. VI. kerületi pártszervezet titká­ra, a megyei tanács építési osz­tálya nevében pedig Szén te Var­ga Sándor mondott búcsúbeszé­det. •"■■■ •' ' ■­rr r /AOJARAS Várható időjárás szerda es­tig; Nyugatról előnybmütö ‘fel­hősödé?,- főleg éjjel több helyen ésővel, helyenként " zivatarral Várható legmagasabb- nappali hőmérséklet. szerdán keleten 13—16, nyugaton 10—15 fok-.kö- zött

Next

/
Oldalképek
Tartalom