Petőfi Népe, 1962. április (17. évfolyam, 77-100. szám)

1962-04-01 / 77. szám

Világ proletárjai, egyesÍHjöféíc! A MAGYAR. SZOCIALISTA MŰN) ki AS PÄRT BACS-K*SKvAM MEGYEI LAPJA XVn. ÉVFOLYAM, 77. SZÁM Ära 60 fillér 1962. Április i, vasärnap Vándor zászlót és oklevelet kaptak a termelési verseny legjobbjai Tavaly az év elején lapunk­ban közzétettük a megyei párt- bizottság szocialista versenyfel­hívását, amely az éves tervek teljesítésére, a gazdaságos ter­melés megvalósítására kérte megyénk üzemeit állami gaz­daságait termelőszövetkezeteit és vállalati dolgozóit. Tudatta azt is, hogy a legjobb ered­ményt elérőket a megyei párt- bizottság vándorzászlajával, il­letve oklevéllel jutalmazza. Értékelve az 1961. évi mun­kát a megyed párt-végrehajtó­bizottság az alábbiakat tüntet­te ki: Vándorsán*lót kaptak Bajai Villamosipari Gyár, Ba­jai Ruhaüzem, Kiskunhalasi Ba­romfit eldolgozó Vállalat. Bács- Kiskun megyei Faipari Válla­lat, Baja és Vidéke Sütőipari Vállalat, Bács-Kiskun megyei Vízmű Vállalat. Kecskeméti Közúti Üzemi Vállalat. Kiskőrö­si Vegyes Ktsz, MÄV kiskun- halasi csomópont, Bács-Kiskun megyei Élelmiszer Kiskereske­delmi Vállalat, Kiskunfélegyhá­zi Földművesszövetkezet, Felső- szentiváni Űj Élet Termelőszö­vetkezet Kiskunhalasi Állami Gazdaság, Kiskunsági Állami Erdőgazdaság, Borotai Állami Mezőgazdasági Gépállomás. Oklevéllel tüntették ki t A Zománclpari Művek Kecs­keméti Gyáregysége, a Kiskun­félegyházi Gépgyár, a Kecske­inéti Cipőgyár, a Bajai Gyap- júszövetgyár, a Kecskeméti Konzervgyár, a Kecskeméti Ba­romfifeldolgozó Vállalat, a Kecskeméti Faipari Vállalat, a Kalocsai Cementipari Vállalat, a Bács-Kiskun megyei Vágó­híd és Húsfeldolgozó Vállalat, a Kecskeméti Községgazdálko­dási Vállalat, a Kiskunhalasi Községgazdálkodási Vállalat, a Bács-Kiskun megyei Építési és Szerelőipari Vállalat, a Kecske­méti Építőipari Ktsz, a Császár- töltési Vegyes- és Építőipari Ktsz. a MÄV kecskeméti cso­mópont, Kelebia állomás, a Bács-Kiskun megyei FÜSZÉRT Vállalat, a Bács-Kiskun megyei Vendéglátó Vállalat, a Kiskun- majsai Földművesszövetkezet, a Kecskeméti Földművesszövetke­zet, a kecskeméti Aranykalász és a vaskúti Kossuth Termelő­szövetkezet, a Városföldi Álla­mi Gazdaság, a Hosszúhegyi Ál­lami Gazdaság, a Dunaártéri Állami Erdőgazdaság és a Bajai Állami Mezőgazdasági Gépállo­más dolgozóit. A vándorzászlókat és az ok­leveleket ünnepélyes keretek között, jórészt az április 4-i ünnepségeken adják át a me­gyei párt-végrehajtóbizottság, illetve a járási és városi párt­végrehajtóbizottság tagjai. Több termelőszövetkezetben vasárnap is dolgoznak a traktorok Bács-Kiskun megye gépállo­másainak traktorosai ebben az évben mintegy 25 ezer holdat szántottak fel a termelőszövet­kezetekben és körülbelül még 50—55 ezer hold tavaszi mély­szántást kell el végezniük közös gazdaságainkban. Ezenkívül a vetőmagot 250 holdon juttatták földbe és 15 ezer holdon hord­tak műtrágyát a talajra, össze­sen tehát eddigi munkájuk kö­zel 100 ezer normálholdra te­hető. A Gépállomások Bács-Kiskun megyi Igazgatóságának tájékoz­R járási pártbizottság ülése Bácsalmáson Szombaton délelőtt ülést tar­tott a bácsalmási járási pártbi­zottság. Az ülésen részt vett dr. Molnár Frigyes elvtárs, a me­gyei pártbizottság első titkára, dr. Varga András elvtárs, a me­gyei tanács vb elnöke, Mezősi János elvtárs, az MSZMP Köz­ponti Bizottsága párt- és tömeg- szervezeti osztályának munka­társa, Iván Istvánná, a megyei pártbizottság párt- és tömegszer­vezeti osztályának vezetője, Sza­bó Imre elvtársi, a bajai járási pártbizottság titkára és Pétiké János elvtárs, a Bajai Járási Ta­nács V. B. elnöke. Radvánszki Imre elvtárs, a já­rási pártbizottság titkára tar­tott beszámolót a mezőgazdaság ez évi feladatairól. Az ezt követő vitában felszó­lalt Selymes János kunbajai tsz- elnök, Rádi Ignác, a bácsalmási községi pártbizottság titkára, dr. Molnár Frigyes, a megyei párt- bizottság első titkára, Mészáros János tataházi párttitkár, dr. Varga András, a megyei tanács vb elnöke. A második napirendként Mol­nár Frigyes elvtárs szervezeti és személyi kérdésekről tartott be­számolót. Többek között elmon­dotta, hogy az Elnöki Tanács döntése értelmében a bácsalmási járás megszűnik. A járáshoz tar­tozó községek egyrésze a bajai, illetve a kiskunhalasi járáshoz tartoznak. Elmondotta, hogy ezt az intézkedést a gazdasági táj­jelleg kialakítása, az államigaz­gatás egyszerűbbé és olcsóbbá- tétele tette szükségessé. De hoz­zájárul az átszervezés Bácsal­más fejlődéséhez is, hiszen az eddig hivatalok lefoglalta épü­letekbe más fontos közintézmé­nyek kerülnek elhelyezésre. — Molnár elvtárs a megyei pártbi­zottság nevében köszönetét fe­jezte ki a bácsalmási járás ve­zetőinek eddigi tevékenységü­kért és annak a meggyőződésé­nek adott kifejezésit, hogy új munkahelyükön is az eddigi lel­kesedéssel dolgoznak tovább. tatása szerint az elmúlt napok­ban közel 800 traktor dolgozott a megye termelőszövetkezetei­ben. A szántás-vetés azonban csak a hét végén indulhatott meg gyorsabb ütemben, mert több helyen — mint például Kis­szállás és Bácsalmás környékén — még hó borította a határt. A legújabb jelentések szerint Ka­locsa és Kislrőröo. fö/rzetében pénteken több mint 70 traktor szántott, s ahol csak lehetett, az elmaradt munkák folytatásához mindenütt idejében hozzáfogtak. Jó ütemben halad a talajfor­gatás is a szőlőtelepítésre kije­lölt területeken. A kiskőrösi, a kiskunfélegyházi, a kiskunhalasi és a kecskeméti járásban 80 nagy teljesítményű lánctalpas traktor már két műszakban — éjjel és nappal — dolgozik, hogy közös gazdaságaink idejében el­kezdhessék a vesszők ültetését. A tavaszi munkákban való el­maradást megyénk traktorosai mindenképpen pótolni igyeksze­nek. Ezért a legtöbb helyen va­sárnap is folytatják a munkát, s ahol szükséges, és az időjárás engedi, áttérnek az éjjel-nappali műszakra. Közös közlemény a világűr békés [elhasználásáról folytatóit szovjet-amerikai előzetes tárgyalásokról New York. (TASZSZ) Az ENSZ világűr bizottságának keretén belül befejeződött a világűr bé­kés felhasználásáról folytatott szovjet—amerikai tárgyalások első szakasza. A tárgyalásolrról a következő közös közleményt adták ki: „Március 27—30-a között New Yorkban nem hivatalos tárgya­lásokat folytatott H. Dryden és A. A. Blagonravov akadémikus. A tárgyalások célja az űrkuta­tási együttműködés azon terüle­teinek tanulmányozása volt, amelyekkel Hruscsov szovjet mi­niszterelnök és Kennedy ameri­kai elnök legutóbbi üzenetvál­tása foglalkozott. Befejeződött az üzenetekben foglalt néhány tervezet előzetes nreÉVliolása. A tárgyalófelek megegyeztek abban, hogy legközelebb vagy Washingtonban találkoznak, a Nemzetközi Űrkutató Bizottság április 30—május 10-e közötti ülésén, vagy Genfben május hó 28-án, az ENSZ Világűrbizott­ság tudományos-műszaki és jog­ügyi albizottságainak ülésén. Az elkövetkező tárgyalásokon mind az Egyesült Államok, mind pe­dig a Szovjetunió részéről a tár­gyalófeleken kívül tudósok is részt vesznek a tanácskozáso­kon. E tárgyalások célja azok­nak az együttműködési egyez­ményeknek megkötése lesz, me­lyeket az említett és New York­ban megvitatott üzenetek tartal­a TAVASZ A HATÁRBAN A tavasz egyre inkább győzedelmeskedik a tél felett, s nagy­üzemi gazdaságaink dolgozói siettetik diadalát. Foga van még az időnek, de mind serényebb a munka a gazdaságok központjaiban és szántóföldjein. Képeink erről számolnak be. A tiszakécskei Béke Termelőszövetkezet tábláján Demeter András és Kovács József szövetkezeti gazdák burgonya alá for­gatják a földet. Mijjí mondották, mihelyt az idő enyhül, hozzá­fognak a vetéshez. A tiszaújfalusi Alkotmány Termelőszövetkezet kovácsmühe- lyének épülete előtt az utolsó simításokat végzi a kijavított vető- gépelsen Szögi László, Szabó Mihály és Fehér János, a közös gazdaság három kovácsa. A lakiteleki Szikra Termelőszövetkezet három lánytagja — Barcsa Erzsébet, Halutka Julianna és Hagler Rózsa — nagy igye­kezettel rostálja a melegágyak talajának való földet. A Kiskunsági Állami Erdőgazdaság nyárjasi erdészetében sem tétlenkednek. Az idén erdősítendő 12 hektárnyi homokos területen Temesvári Géza 70 centi mélyen talajforgatást végez SZ—100-as gépével. (Pásztor Zoltán felvételei)

Next

/
Oldalképek
Tartalom