Petőfi Népe, 1962. március (17. évfolyam, 50-76. szám)

1962-03-14 / 61. szám

4 oldal 1962. március 14 merda Az írói és akikről könyve szól... o a Orvig, ttagybajsxos ma­gyar ül az egyik pádban. Tá­volabb tőle. kendős, szemüveges nénike De sokan eljöttök ma a fiatalok közül is. Arcukon fi­gyelem, szemükben kiváncsi ér­deklődés. A parányi kis színpa­don a Kecskeméti Kelemen László Irodalmi Színpad tagjai. És.az utolsó szavalat elhangzása után megjelenik az író, akit vártak és akinek kedvéért el­jöttek: — Szendrei József. A beüsőballószögi kis iskola meghitt, bensőséges találkozó színhelyévé válik. Az író köny­vét — mely róluk is szól — majdnem mindnyájan olvasták Most tágranyílt szemmel hall­gatják mindazt, amit a Koldu­sok, paradicsomának megírásá­ról elmond az alkotó. Szendrei József 1948-ban járt ezen a tájon, mint a Duna—Ti­sza csatorna építőinek ifjúsági rohambrigád vezetője. Majdnem egy évet töltött itt és ékkor is­merte, szerette meg a homold embereket. 1958-ban visszatért Helvéciára. Nem hagyta _ nyu­godni a gondolat: — megírja a látottakat, feldolgozza az itt élők jelenén túlmenően az el­múlt időket is. ígY SXÜ'vtvtl meg tokaji ember tollából a Koldusok pa­radicsoma, Helvécia hetven esz­tendeje. A szőlőtelepítés kez­deti, nehéz szakasza, a homok­kal, szárazsággal való örökös küzdelem, a sanyarú munkában eltöltött hosszú évék, és a jelen — az állama gazdaságban alkal­mazott modern, fejlett szőlőter­mesztési eljárások bevezetése, a gépesítéssel, öntözéssel könnyí­tett, évtizedes nyomorúsága alól felszabadított paraszti munka. Könyve tavaly jelent meg. Minden sora valóságos tényeken alapul, mentes a „költői túlzá­soktól” Sokat kellett dolgoznia, kutatnia, míg levéltári adatok­ból, a korabeli sajtó adataiból, az öregek, elbeszéléséből össze­állította, hitelesen ábrázolta Hel­vécia múltját és jelenét. Egyszerűen, közvetlenül be­szélt. Utolsó szavának elhang­zását nem követte közönyös, hallgatás. Egyre-másra jelent­keztek a hallgatók. Minden ér­dekelte • őket. Mennyien vannak és mit csinálnak a fiatal népi írók, vagy a közkedvelt Veres Péter bácsi. És Szendrei József­nek milyen tervei vannak a jö­vőre nézve, nőd indította él az írói pólyán? Gyerekkoromban tanító akartam lenni — hangzott a fe­lelet. — De vonzott a versírás, így aztán észrevétlenül más irányba sodródtam. _ Mint pa­rasztgyereket közelről érintett, érdekelt a parasztság élete. El­'uniti Lőrinc: KÖDRONGVOK A kötet egy regényt és az író válogatott elbeszéléseit tartal­mazza,. amelynek javarészt iro­dalmi folyóiratokban, heti- és napilapokban szétszórtan láttak napvilágot. A címadó regény a 30-as évek elején, a nagy gaz­dasági világválság idején ját­szódik, az egyik vidéki egyete­mi városban. Dosztojevszkij: A KAMASZ Az iró egy kialakulatlan jel­lemű vidéki fiatalembert vá­laszt regénye hőséül, aki for­málisan ugyan törvényes szár­mazású, de tudja, hogy egy job- bágyasszóny és egy földbirtokos fia. A hős visszás társadalmi helyzete, naiv fiatalsága, kama- fizos sértődöttsége tükrében vil­lantja fd áz író a pétervári űri társadalom életét úgy, ahogy egy-tapasztalatlan vidéki fiatal­ember látta. határoztam, hogy megpróbálom őszintén, meggyőzően ábrázolni sorsukat. Erről tanúskodik nem­rég befejezett két regénye, me­lyek a közeljövőben kerülnek kiadásra. Az őszi szél — című műve a tsz-ben játszódik, egy tiszamenti kis faluban. Bemu­tatja egy tsz-község kialakulá­sának körülményeit. Legfonto­sabb feladatnak tartja egysze­rűen, szépen, magas művészi fokon írni a ináról úgy, hogy azt mindenki megértse, élvezze. Mindenki számára kell írni, nem egyeseiknek! — vallja erős hit­tel. Ezért járja az országot állan­dóan. Több mint kétszáz talál­kozón vett részt, elbeszélget, ta­nulmányozza az olvasókat, meg­ismeri életüket. Így válik valósággá írói hit­vallása: sokat és jól írni a má­ról. De aid a máról akar írni, legyen minél 'többet az emberek között!” V. Zs. Tisztán, józanul Bolondok, akik azüntaiea a meghalt messiásra várnak, akiknek mindaz rejtelem, amit naponta megcsinálnak. Akikben titkon S a bű, hogy hej, a múlt már nem J8n vissza, akiknek szeme szomorú, s haragszanak a csillagokra. Tudni ken, hogy Itt nem lehet már kandikálni jobbra, balra, hanem rohanni egyenes* a távol látszó magaslatra. Rohanni tisztán, józan tű, szétszórni mind a renyhe álmot, s aki ránk lesve meglapul elvenni attól a világot. Hitűnket meg kell vallani: ez az Igazság, szeressétek, szívünket fel kell tartani, mert ez hoz közénk békességet. A harcot pedig vívni kell tisztán, józanul, Sszefogva. s elvtársainkkal érni ei az értünk nyíló holnapokba. gal sAndor Metamorfózis (amikor a teljes leszerelés megvalósul): Ember: Végre ember lehetek! ÖT NAP — ÖT ÉJJEL .Közvetlenül a második világ­háború befejezésekor a szovjet alakulatok hozzáfogtak, hogy felkutassák és megmentsék a lerombolt drezdai képtár kin­cseit. Akciójuk sikerrel járt, de a képeket végleges megóvásuk érdekében Mos2Íkvába kellett szállítaná. Amikor az újjáépült Drezda ismét méltó otthont tu­dott nyújtani számúkra, a vi­táén vázolta fel a megfilmesf­tésre mindenképpen alkalmas és érdemes történetet Hain/. Thiel és AnatoUj Golovanov rendezők Lev Amstam főrende­ző irányításával lírai képsorok­kal, sok szívvel formálták film­mé a forgatókönyvet Alekszan- der Selenkov és Csen. Ju-lan, élve a színes anyag adita lehető­ségekkel, drámai és lírai hang­lághírfl festmények Az öt nap — öt éjjel nem do­kumentumfilm — szabad mű- vészi elbeszélés, amelyben em­beri sorsok fonódnak össze a drezdai képtár kincsednek meg­mentésével. A film főszereplője Paul Nau­mann német festőművész, aid a háborúban egyik karját, és az emberségbe vetett hitét veszí­tette éL A felszabadító szovjet alakulatok bevonják őt is a képtár festményed felikutatásá­nak munkájába. És mialatt sok nehézség árán, emberáldozatot követelve, megtalálják a képe­ket, Naumann is megtalálja ön­magát, eleveszettnek hitt szerel­mesét, életkedvét, művészetét Az igazi főszereplő azonban mégsem Paul Naumann, hanem az az erő, amely nem csupán kenyeret és vizet szerzett, hogy a legyőzött népet életben tartsa, nem csupán egész világ szá­mára értékes kulturális kincse­ket mentette meg, hanem meg­ismertette az embereket az igazi humanizmussal: az egyszerű szovjet ember nagyszerűsége. A forgatókönyvíró Lev Ams- tajn és Wolfgang Ebeling mél­véteftt várakoztatva, szép ope­ratőri munkát végzett. A kísérő­zenét nem kisebb zeneszerző, mint Dmitrij Soaztakxmes al­kotta. A szereplőlc közűi ébSnrtn a Kozlov őrmestert játszó Vsze- volod Szanajevet kell kiemelni, akj emlékezetes alakítást nyújt, tele szívvel, emberséggel Mel lette emjítést érdeméi még Hein* Dieter Knaup Paul Naumann, Vszevolpd Szafonov Leonov ka­pitány, Atme Kathrin Bürger Katiin szerepében. / Miért maradt Jean Marais agglegény ? Jean Marnia kijelentette: éLo- tében azt bánja a legjobban« hogy nem vette feleségül Mar­lene Dietricht „ö volt az egyet­len nő, élűért szakítottam vol­na az agglegénységgel" — mon­dotta. Máig is őrzi Marlene 1945-ből való fényképét ezzel a dedikációval: „Kár, hogy nem vettél feleségűi." Gazr-muMY-isecze-savoly Itt volt a gyűjtőtábor. Ide kerültek azok. akiket Becsben toboroztak, de irányítottak ide másfelől is embereket A kü­lönböző nyelven, beszélőket itt egy csoportba állították, a igye­keztek őket egyetlen egységgé, katonai alakulattá kovácsolni. A civilruhás fiatalok nehezen ■akarták megszokni a fegyelmeit de ilyenkor az őrmester cifra káromkodása vagy jól irányzott rúgása jobb belátásra térítette őket A második napon, létszámel­lenőrzés után. Gazsó odasom- polygott Vöröshöz. — Jóska... — No? e— Én azt hiszem... — Ugye: belátod, hogy nekem van igazam?! — Nem erről van szól Ez még nem lezárt téma! Erről még beszélünk. ’De... úgy ér­zem. nekünk szükségünk van egymásra. A bábeli nyelvzavar nő, aláfesti ezt az őrmesterek ordítása. Mindinkább idegenebb­nek, érthetetlenebbnek tűnik előttem a világ. Legyünk jó ba­rátok, ne hagyjuk el egymást! —• Drága, kedves pajtás — Hlelte meg Vörös —. rendben van. Fogadjuk meg. hogy min­dig, mindenkor együtt dunk. — Fogadom.,. — Én is fogadom... s— Erre jó lenne inni is vala­mit — De egy fityingünk sincs. =— No, majd talán holnap ihatunk. A légiós-ünnepen bi­zonyára nekünk is csurran va­lami. — Miért ünnep nékik április 30-a? — Tudj® az ördöa Gyere aludni Fanyalogva léptek be szobá­jukba, kelletlenül elhelyezked­tek fapriccsüköm. Sokáig hall­gattak. *— Ml lesz vélünk? — törte meg a csendet Gazsó. — Hallottad: tegnap kihirdet­ték, hogy aki elhagyja a tábort, azt katonaszökevénynek tekin­tik és a hadbíróság elé állít­ják. No, meg ez az egész városi Az biztos, hogy itt nem segí­tenék a menekülőt. — Hát..; nyugodjunk bele? — Váriunk. A kantin felől kurjongatás hallatszott. — Hallod .— szólt Vörös —, ezeknek van pénzük. Isznak. És fizetnék az öreg légiósoknak, akik hátborzongató hazugságok­kal traktáiják őkel — Talán nem is hazugságoké. Várj — emelkedett fél Vörös hirtelen —. mindjárt jö­vök. .. — Hová mégy? — Azonnal itt leszek. Gazsó egyedül maradt Pró­bálta rendezni gondolatait A* utóbbi napok eseményei azon­ban erősen megviselték. Bécs„ Bogos... Radeczkv-laktanya... aónahatár— Lovász! Egy pilla­natra egészbe villant otthona és Budapest is. Elnyomta az álom. A takaró­dét sem hallotta, és azt sem vette észre, amikor Vörös visz- sízajött Másnap, reggeli után. azonnal sorakozót rendeltek el. A sok leszerelt légiós tiszt a sor élé­re állt Valamennyinek renge­teg kitüntetés volt a mellén. Vajon miért kapták? — villant, át Gazsó agyán. A félszemű, aki a zászlót tar­totta, intett az altisztnek, aki azonnal induljt vezényelt, A menet megindult a zászlórúd felé. Elől a veteránok, utánuk az öreg légiósok, végül az újon­cok. Ünnepélyes zászlófelvonás, majd ünnepi beszéd következett. Egy hosszú, forradásos arcú kapitány méltatta a nap jelen­tőségét. Elmondotta, miért lett április 30-a a légiósok ünnepe. Beszélt annak a marokkói erőd­nek az ostromáról, amelynél va­lamennyi légiós elesett, egy gép­puskás kivételével. Ez a közka­tona három különböző helyen felállított géppuskát kezelve« visszaszorította az amúgy is sú­lyos veszteséget szenvedett ara­bokat addig, amíg a légiós után­pótlás megérkezett. A tiszt lelkes szavakkal ma­gasztalta ezt a géppuskást. Pél­daképül állította az újoncok elé. Gazsó izgett-mozgott a sorban« türelmetlenül várta az ünnep­ség végét. Szomjas volt Ekkor vette észre, hogy mások sem na­gyon figyelik a beszédet.. Az ünnepség után mindenki a kantin felé rohant, mintha a fennkölt, buzdító, lelkesítő sza­vakat valamennyien elfeledték volna— Mindenkinek az enni- és innivaló volt az eszében .. A kantinban tiszta, terített asztalok várták a látogatókat, sőt virág is jutott mindegyikre. Vörös az ajtó melletti asztal­hoz húzta barátját. — Gyere — súgta Gazsónak —, a díszebéd előtt iszunk is valamit. — De miből? — Ide figyelj... Eh tegnap este egy csomó pénzt találtam... Gazsó gyanakodva nézett rá, — Találtad? — Igen, mit nézel úgy rám! ülj le, azonnal hozok valamit Gazsó próbált visszaemlékez­ni a tegnap estére, de nem so­káig töprengett. Barátja hama­rosan visszatért egy üveg bor- deauxi borral és két pohárral. Alig töltötte tele a poharakat, a főtörzsőrmester állt meg mel­lettük, aki a létszámellenőrzést végzi naponta. (Folytatjuk.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom