Petőfi Népe, 1962. március (17. évfolyam, 50-76. szám)

1962-03-01 / 50. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! I LAPJA Jól indult az új esztendő 25 százalékkal nőtt a termelés 67 millió forint értékű árut gyártott januárban a tanácsi ipar Bács-Kiskun megye tanácsi ipara elkészítette az új esztendő első jelentését a .helyiipar ja­nuári munkájának eredményei­ről. Üzemeink termelésének ezek az adatai' jól érzékeltetik a ta­nácsi ipar 1961.- évi fejlesztésé­ben végzett munkát. Az iparban dolgozók szorgalma, az egyre szélesebb méreteket öltő szocia­lista münkaverseny mellett, ez a fejlesztés biztosított megfelelő alapokat a második ötéves terv második esztendejének sikeres kezdéséhez. A statisztikai adatokban per­sze nincsen benne az a sok át­meneti nehézség, a leltározásra fordított idő, a termelés műsza­ki előkészítésének elhúzódása, a különböző alapanyagok, félkész­áruk és alkatrészek késedelmes szállítása stb., ami gátolja a fo­lyamatos termelést. De ennek ellenére is elmondhatjuk: az 1962. év zökkenőmente­sebben indult, mint az elő­ző esztendő'fv«m tapasztal­tuk. Tanácsi vállalataink 25 száza­lékkal, értékben 14 millió forint­tal termeltek többet 1961 janu­árjához viszonyítva. E többter­melésnek döntő részét az ipari osztály irányítása alá tartozó könnyű- és élelmiszeripari üze­mek adták. A Bács-Kiskun me­gyei Műanyagfel dolgozó Vállalat tizenegyszer többet termelt ta­valy januárhoz viszonyítva. Vas­ipari üzemeink 61 százalékkal, bútorgyártó- és fatömegcikkipa­ri vállalataink, valamint a ve­gyesipar 19 százalékkal termelt többet mint egy évvel korábban. Nyomdavállalatunk 'telepeit 30 százalékkal több köny­vet, újságot és kereskedelmi nyomtatványt készítettek az egy esztendővel ezelőttinél. A szeszipar üzemei 77 százalékkal növelték terme­lésüket, s a viszonylag hideg tél ellenére az építőipari és kom­munális vállalatok közel 18 szá­zalékkal termeltek többet a bá­zis időszaknál. A Bács-Kiskun megyei Tőzeg­kitermelő és Talajerőgazdálko­dási Vállalat 10 700 tonna dúsított tőze­get és különböző szervestrágyát \ adott a megye termelőszövetke-? zeteinek és állami gazdaságai­nak. Az építőanyagipar üzemei 88 ezer darab mozaik- és ce- > mentlapot, valamint 1600 tonna ; súlyú kútgyűrűt, betoncsövet és vegyes cementárut készítettek. Téglagyár Vállalatunk 1 millió 600 ezer darab tég­lával és 150 tonna égetett mésszel segítette a kislakásépítők igé­nyeinek kielégítését. Egész sor egyedi termelőbe­rendezés és fémtömegcikk mel- ; lett, 500 darab mezőgazdasági kisgép és nagy mennyiségű fény- > csőarmaútra készült vasipari , üzemeinkben. A vegyesipar és \ textilfeldolgozó vállalataink 4700 í darab ágyneműt, több mint 19 ezer darab férfi és női fehér­neműt, valamint 10 ezer darab konfekcionált ruhafélét gyártot­tak. Kiskun Cipőüzemünk pe- dig 28 ezer pár gyermekcipőt és női cipőt adott a kereskedelemnek. Bútorgyáraink, faipari vállala­taink a különböző kárpitozott bútorokból (egy- és kétszemélyes rekamiék. fotelek és kárpitozott székek) 900 darabot készítettek. Több más mellett 160 darab há­romajtós, fényezett szekrény ké­szült Baján. Kiskunhalas pedig 3600 négyzetméter ajtólap és ab­laktok, valamint 3700 négyzet- méter parketta gyártásával se­gítette az építőipar tervteljesíté­sét. E dicsérendő eredmények mellet, azonban fel kell hívni a figyelmet, a termelékenvség kedvezőtlen alakulására. Külö­nösen a vasipari üzemek és a Vegyesipari Vállalat rontja a tanácsi vállalatok összeredmé- nyét. Az előbbinél 77,5 százalék­ra, az utóbbinál pedig 79,5 szá­zalékra teljesítették az egy mun­kásra jutó termelési érték ter­vét. Döntő részt ez az oka, hogy a könnyűipar üzemeinél minden 100 forint kifizetett bérre 36 fo­rinttal kevesebb értékű áru jut a tervezettnél, az iparág pedig 4 millió forinttal adósa a népgaz­daságnak. Az említett hiányosság ellené­re azonban kedvező, hogy a ta­nácsi ipar a januári 67 millió 500 ezer forint termelési érté­ket a tervezettnél kevesebb bér felhasználásával állította elő, a 100 forint kifizetett bérre jutó termelés értéke így 6,8 százalék­kal volt magasabb mint egy év­vel korábban. —S G— Örömmel fogadták Franciaországban a hírti Tripoliban jóváhagyták a francia—algériai megállapodást PÁRIZS. (MTI) Azt a Tri­poliból érkezett húrt. amely szerint az algériai nemzeti for­radalmi tanács Jóváhagyta a francia és algériai kormány kép­viselői között létrejött megál­lapodást, megkönnyebbüléssel fogadták Franciaországban. A francia sajtó örömmel üdvözli az algériai nép képviselőinek döntését. Termelőszövetkezeteink készüljenek fel a tavaszi munkákra SZERDÁN a megyei tanács vb mezőgazdasági osztályán a tavaszi szántóföldi munkákra való felkészülésről, a vetőmag­elosztásról és a második ötéves terv hátralevő időszakában sor­ra kerülő szőlő- és gyümölcs­telepítésről tanácskoztak a já­rási tanácsok főagronómusai és kertészeti felügyelői. Az értekezletet Bank Gyű1 a, elvtárs, a megyei tanács mező- gazdasági osztályvezetője nyi­totta meg. A felkészülésről és a közös gazdaságok tennivalói­ról Pfenning Gyula elvtárs, fő- agromómus-helyettes tájékoztat­ta a részvevőket. Elmondta, hogy a tavasszal szükséges ve­tőmag biztosítva van a termelő- szövetkezetek részére, s műtrá­gyából is elegendő mennyiség áll rendelkezésükre. E fontos talajjavítóból eddig több mint ezer vagonnal kaptak a szövet­kezetek, mélynek háromnegyed része nitrogén-műtrágyából áll. A továbbiakban a gépek és a Tófoga tőle jő kihasználására hív­ta fél a figyelmet, s hangsú­lyozta, hogy mindegyik terme­lőszövetkezet időben mérje fél a munkaerőt és a legnagyobb gondot mindenekelőtt a tavaszi munkák időben való elvégzésé­re fordítsák. EZUTÁN Pfenning elvtárs közölte, hogy a szőlő- és gyü- mölcstelepítések helyének kije­lölésére alakult műszaki bizott- már megkezdték munká­jukat. Fő feladatuknak tartják a tavaszi telepítések pontos meg­indulásának segítését. A szö­vetkezetekben az' általuk készí­tett tervjavaslatok nyomán lát­nak majd munkához. Ahhoz, hogy a telepítés sikeres legyen, elengedhetetlen a talaj jó elő­készítése, trágyával való beszó- rása, s a használható szőlővesz- szők mielőbbi begyűjtése. A főagronómus-helyettés vé­gül a nagyüzemi zöldségtermesz­tés kialakításának fontosságát hangsúlyozta. A francia kormánv szerdán de Gaulle elnökletével ülést tartott, amely a francia—algé­riai zárótárgyalások. előkészíté­sével és az aggasztó' algériai helyzettel foglalkozott. Tunisz­ból érkezett, jelentéseit szerint az algériai ideiglenes kormány csütörtökön ül össze tunisz székhelyén. Párizsi politikai körökben úgy vélik, hogy a francia—al­gériai zárótárgyalásokra -,— amelyéknek színhelye - még pem ismeretes — március 5-e körüli időpontban kerülhet sor. Mivel a tárgyalásokon még több nyi­tott kérdés vár tisztázásra, fő­leg a fegyverszüneteit követő átmeneti .időszakkal, valamint az ideiglenes végrehajtó hafa- ’om összetételével kapcsolatban, a fegyverszüneti egyezmény, alá­írására csak március 10-e és 15-e között lehet számítani.-, Összeült az ENSZ Biztonsági Tanácsa Feiirajsyazas A Városföldi Állami Gazdaságban évről évre magasabb terméshozamot érnek el a szán­tóföldi növények termesztésében. Ezt a korszerű agrotechnikai módszerek alkalmazásával biztosítják. A búcsú küszöbén álló télen sem tétlenkedtek, s fejtrágyázták mind a gabonaféléket, mind a pillangós növényeket. Képünk a gazdaság két Maulwurf iát ábrázolja, amint egy-egy hóid lucernásra két mázsa műtrágyát — fele-fele arányban szuperfoszfátot és pétisót — szór­nak. (Pásztor Zoltán felvétele.) NEW YORK. (AFP) Az ENSZ Biztonsági Tanácsa' kedden es­te ■— magyar idő szerint 21.30 órakor — összeült Napirendjén a Kubai Köztársaságnak az á panasza szerepelt, hogy áz Egyesült Államok megsértette az ENSZ alapokmányát ami­kor az Amerikai Államok Szer­vezetének Punta del Este-i ér­tekezletén szankciókat szavazta­tott meg egy ENSZ-tagállam, Kuba ellen. / A Biztonsági Tanács kedd esti ülésén a tanács e havi elnöké­nek, Stevenson amerikai-, főde­legátusnak távollétében. aki Washingtonban a ; Glehn ameri­kai űrhajós tiszteletére rende­zett ünnepségen vett részt .az ugyancsak amerikai F. PÍímp- ton elnökölt . . >.. oooooooooo-oo-o '. Törökország a Bundeswehr gyakorlótere ISZTANBUL.' (TASZSZ) A Bundeswehr, a nyugatnémet hadsereg, Törökország .területét személyi állományának kikép­zésére használja fel. Saitójéleii- tésekből kitűnik, hogy a nyu­gatnémet légierő. egységei gya­korlórepüléseket hajtanak vég­re Törökország felett A íercü- man című lap 'jelenti.' hogy nemrég nyugatnémet pilóták éleslövészettel egybekötött had­gyakorlatokat tartottak. A napokban két nyugatnémet hadihajóraj vett részt az Égei- tengeren tartott török hadgya­korlatokon. Beszámolnak : a la­pok arról is, hogy a NATO tö­rökországi katonai támaszpont­jainak építkezésein nyugatné­met szakértőket alkalmaztak, akik az amerikaiakkal vállvet­ve vesznek részt a NATO-re- pülőterek felszerelésében, XVn. ÉVFOT/VAM. 50. SZÄM 1962. MÄRC. 1. CSÜTÖRTÖK

Next

/
Oldalképek
Tartalom