Petőfi Népe, 1962. január (17. évfolyam, 1-25. szám)

1962-01-10 / 7. szám

1982. január TO. szerda E »Mad Az országban egyediiláüó regionális vízmű — Jiivöre hat község kap jó ivóvizet — Az elmúlt napokban 30 tagú bizottság a helyszínen vizsgálta meg a kalocsai járás Duna menti községeinek vízellátási helyzetét. A bizottság megállapította, hogy Dunapataj, Dunaszentbenc- dek, Ordas, Géderlak, fok­tő, Úszód és Kalocsa végállomással, az országházi egyedülálló, mintegy 30 kmhosz- szú vízhálózattal a felsorolt köz­ségeket cs Kalocsa város egy HASONLÓAN a múlt évihez, 1962-ben is gazdag munkaprog­ramot tűzött célul maga ele a megyei népi ellenőrzési bizott­ság. 17 vizsgálati torna közül ót Utoellenörzes iosz. Bővelkedik tennivalókban mar az első évnegyed is. Az 1960—61. évfolyamán a népgaz­daság különböző területein ész­lelt készletnövekedés okait hi­vatott feltárni a rövidesen sor­ra kerülő készletgazdálkodási vizsgalat. A nagy- és kiskeres­kedelem együttműködésének el­lenőrzésére annak megállapítá­sa céljából kerül sor, hogy biz- tosítja-c a kereskedelem a la­kosság igényeinek ió minőségű és megfelelő választékú cikkek­kel történő ellátását. A MEZÖGAZDASÄGf tárgyú vizsgálatok közül igen hasznos­részét jó minőségű ivóvízzel el lehet látni. A hidroglóbust Du» napatajon és Uunaszenlbenede- ken helyezik el, a működtetése távirányítás­sal történik és kezeléséhez egy munkás elég­séges. A távirányítás azt jelenti, hogy a felszerelt műszer auto­matikusan mutatja, hogy a tá­roló helyeken mikor mennyi víz van. Ha nincs kellő mennyiség könny űipari cikkek minőségé­nek vizsgálata mellett erre az időszakra esik az utóvizsgálatok többségé, nevezetesen az 1961- ben végzett kintlevőségek, a bérfegyelem megszilárdítása, valamint az üzemi konyhák -vizsgálatának utóellenőrzése. A GAZDAG vizsgálati prog­ramon túl a szakcsoportok irá­nyításával négy különböző terü­leten tájékozódó vizsgálatot vé­geznek a községi népi ellenőr­zési csoportok. a tárolóedényben, akikor automa­tikusan bekapcsolja a gépet, amely feltölti a tárolókat. A járási tanács vb. elnöke, Varjú Pál elvtárs elmondta, hogy a regionális vízmű építését a Kalocsa és Vidéke Fűszer­paprikaipari Vállalat jelen­tős vízigénye, , az azzal összefüggő konzervipar- fejlesztés és a konzervipari alap­anyagok termelése, ezzel a la­kosság foglalkoztatottságának ja­vítása rendkívüli módon indo­kolttá teszi. Hangsúlyozta, hogy körülbelül 1000 hold öntözési tervét is figyelembe kell venni a terve­zésnél. Ezek indokolttá teszik a vízmű megépítését. A városi tanács főmérnöke, Bozsó Ferenc segítségét ajánlot­ta fel, s nagy szakértelmével hozzájárult a terv elkészítésé­hez. A vízmű előreláthatólag 1963 nyarán üzemképes álla­potban lesz és a jó ivóvíz rendelkezésére áll a hat községnek és a kalocsai paprikaüzem dolgozóinak. Levelező tagozat és előkészítő tanfolyam indul a Kecskeméti Felsőfokú Gyümölcs- és Szőlőtermesztési Technikumon Gazdag és sok irányú a megyei NEB ez évi programja nak ígérkezik a termelőszöv ét­kezőtek fejiódeseben tapasztalt differenciálódás okait kutató el­lenőrzés. Az első félév második felére tervezett feladatok közül érdek­lődéssel készülődnek a járási és a városi népi ellenőrök az űze­tni balesetek okainak kutatásá­ra. Ennek az ellenőrzésnek fő­leg az a célja,, hogy felszámo­lódjék az a közömbösség, amit a dolgozók nagyon gyakran ön­maguk és társaik életével, testi épségével szemben tanúsítanak. VÁLTOZATOS feladatokat tűzött célul a megyei NEB a harmadik és a negyedik negyed­évre is. A szociális politikának a termelőszövetkezeti közsé­gekben való megvalósulása című vizsgálat, az ipari tanulók hely. Belének és az egyes fontosabb A Kecskeméti Math iá sz János Felsőfokú Gyümölcs- és Szőlő- termesztési Technikum levelező tagozata februárban indul. A ta­nulmányi idő három év, s a hallgatok államvizsga után kap­ják kézhez oklevedüket. Jelentkezhetnek a párt- és a tanácsi apparátusban, valamint tsz-ekben, állami, tan- és kísér­leti gazdaságokban, mezőgazda- sági vállalatoknál vezető mun­kakörben dolgozók, akik 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkez­nek; korhatár: 25—40 év. A kér­vényhez csatolni kell az érett­ségi bizonyítványt (technikusi oklevelet), születési anyakönyvi kivonatot, önéletrajzot, munka­helyi javaslatot. A jelentkezők a gimnázium biológia, kémia anya­gából január 30-ig felvételi vizs­gát tesznek. A felsőfokú mezőgazdasági technikumokra egyébként jelent­kezhetnek érettségivel nem ren­delkezők is, ha a felvételi vizs­gára előkészítő hat hónapos tan­folyamot sikerrel elvégezték. — Ilyen előkészítő tanfolyam is in­dul a kecskeméti levelező tago­zaton, Feltételek: 24—40 éves korhatár, 5 éves szakmai gya­korlat, nyolc általános, illetve ezzel egyenértékű, vagy ennél magasabb iskolai végzettség, szakmunkás bizonyítvány, mun­kahelyi javaslat. Jelentkezési határidő mind a levelező tagozatra, mind az elő­készítőre: 1962. január 20. Je­lentkezési lap mind a két eset­ben a technikum levelező tago­zatán (Kecskemét, Bethlen-város 61, telefon: 25—60) igényelhető, • Ugyanoda küldendő vissza. LÉGY y A ‘xcellenciáia, cl I Ház el- ^ nöke, néhány szóval meg­nyitotta az ülést. Napirenden valamilyen törvényjavaslat, il­lő a többihez: történetem a Bethlen-korszakban játszódott le. — Felszólalásra következik . A képviselő úr beszél. Tava­szi délelőtt, kint sárgán süt a nap. A parlament előtt tömött uszály — Becs felé; a fekete vonlatoliajó mélyen dudál, a galambok felrebbennek itt, a parton. A képviselő úr beszél. Nem figyelnek rá, nem érdemes. Mű- képviselő. Kisnövésü, csizmás parasztember, úgy tudják, ura­sági inas is volt, aztán néhány hóid föld, most: kisgazda. Mu­tatóba hozták be a kormány­pártba, legyen egy igazi kispa- raszt ember is ■.. A képviselő úr beszél. A bü­fében több a honatya, mint a teremben. Virsli, sör, fekete; sa­vanyú bor, pörkölt, világos szi­varok. A képviselő űr beszél. A be­széd vége felé tarthat, mert fenn, az emelvényen, a házel- nbk megnyomja a büfébe szóló csengő gombját. Ez azt jelenti: mindenki jöjjön a terembe, mert a parasztocska után fon­tos ember következik, minisz­terjelölt, a bethleni párt egyik tekintélye, — Szólásra következik., r Most már jó sokan ülnek a börpámás képviselői padokban. Csak a karzatok üresek, a kö­zönség ném kíváncsi a fontos emberre. Ö pedig még a padját is ütö­geti: — Mert t. Ház!.. • A t. Ház úgy tesz, mintha *■ hallgatná a fontos em­bert. Az újságírók karzatán a fiúk unatkoznak. Valaki közü­lük azzal szórakozik: feljegyzi, hány közhelyet, frázist mond a fontos ember. Ketten, öreg par­lamenti tudósítók, frázisgyűjte­ményüket, fontos emberek bu­taság-mondatait cserélik. Egy cs. és kit. tábornok például, amikor szülővárosa diszkarddal ajándékozta meg, elérzékenyül- ten ezt mondta: — Uraim, ez a kard életem legszebb napja. Egy másik fontos ember így fejezte ki magát: — Es ha így haladunk tovább, akkor az állam szekere hajótö­rést szenved egy vulkánon... Közben az unalom ráneheze­dett a nagyteremre. A házel­nök bóbiskolt, az ellenzéken új­ságot olvastak, a kormánypárt soraiból kiszökött egy-egy bá­tor a büfébe. A képviselő úr veri a padját. — Mert ami a helyzetet illeti, t. Ház!,,, ss V it ütközik a leve­gőbe, senki sem mond ellent, karjával beleszúr a semmibe, szavai, elvékonyodva a belső fűztől, magas régiókba szökken­nek, aztán mélyen aládördül­nek, kérdez és felel rá nyom­ban. Pompás szónok hírében áll, büszke rá, a szavak virtuó­za. Mindegy mit mond, a tudá­sát csillogtatja, — ki tud így beszélni? Mindenki unatkozik. Ekkor a parasztocska *=“ az előbb, beszéde után ő is kint volt a büfében, gyors fröccsök» re — elneveti magáti — Né... A terem tompa déli fény- ” ben. A fontos ember ko­pasz fején egy korai légy mász­kál A fontos ember egy pillanat­ra megáll a beszédben. A le­gyet más is észreveszi. Nevet­nek, lassan felbólydül a Ház. (Mozgás a Ház mindkét olda­lán.) Egy-két idős képviselő szi­gorúan összenéz. A parasztocs­ka nevetgél. A Ház elnöke a csengő után nyúl, rögtön rá­csönget erre a pusztafira. A fontos embert nem lehet tartósan zavarni. Búbjára csap, a légy felrepül, persze nyomban visszaszáll. — Mert t. Ház!..', A fontos ember a búbjára csap. A légy felriad, visszaszáll. ■— Az ország sorsáról van sző... A légy visszaszáll. Már min­denki figyeli. At Mas kezd ér­Egy nagy munka után (w. d.) Pártsxerrexeíe­ink nagy munka után vannak: csaknem 800 alapszervezetben befejeződött a vezetőség újjává- lasztása. Nagy munka után van­nak, hiszen valamennyi város­ban, községben, üzemben, gaz­daságban, állami és társadalmi szervben a kommunisták mér­legre tették az elmúlt több mint két év munkáját. S nemcsak ér­tékelték, hogy mi történt az el­múlt évek során, hanem önkri­tikusan szemlélték egy-egy terü­leten végzett munkájukat és a következtetéseket mindenütt be­leszőtték egy előre mutató prog­ramba. A lezajlott taggyűlése­ken elfogadott előremutató ha­tározatok a megye kommunis­táinak nagy felelősségérzetéről is tanúskodtak, hiszen állásfog­lalás történt minden olyan kér­désben, amely gazdasági, vagy politikai szempontból megyénk bármelyik rétegét közvetlenül érinti. A taggyűlésekre nagy hatással volt a Szovjetunió Kommunista Pártjának XXII. kongresszusa, amely a kommunizmus építése programjának elfogadásával a szocialista építés ütemének fo­kozására ösztönözte párttagsá­gunkat, ébresztette vitakészségü­ket és bátorította a bíráló szót. Nyomban ki is alakult a kom­munisták teljes egyetértése a kongresszus határozataival és ennek a nagy történelmi ese­ménynek fényénél tovább erő­södött pártszervezeteink világné­zeti és szervezeti egysége. A tag­gyűléseik — nem kevésbé a kongresszus hatására — általá­ban vitatkozó szellemben zajlot­tak le. Ezekben a vitákban sok téves nézet tisztázódott és így alakult ki az az egység, amely még felkészültebbé teszi egész pártunkat és népünket a szocia­lista építés további feladatainak megoldására. A taggyűlések jól bizonyítják párttagságunk és pártszervezeteink nagyfokú érett­ségét, jól bizonyítják, hogy az utóbbi években sokat fejlődött az alapszervezetek politikai és gazdasági irányító készsége és jól láthatók azok a törekvések, amelyék mindenütt a szocialista építéshez nélkülözhetetlen helyi politika, kialakítása érdekében folynak. A taggyűlések nagy is­kolája voltak egész párttagsá­gunknak, hiszen sikerült alapo­san megtárgyalni a legfontosabb kül- és belpolitikai kérdéseket dekes lenni. X fontos ember most nagyágyúit hozza elő. Ha az előbb a levegőbe szúrt, most ágyúival dördül. A légy vissza­száll. — Csapja agyon! a parasz­tocska félhangon odaszöL — Igen, csapjuk agyon! >— kiálltja a fontos ember, — csap­juk agyon a destrukciót, az er­kölcstelenséget, amely egy ve­le... Kristálycsengésü szavak kö­vetkeznek. Mert mi az erkölcs, uraim? Talpfa, uraim, funda­mentum, uraim! Emlékezzünk: a nyáron leeresztették a fürdő­ruhák pántjait a strandokon... Lépten-nyomon látunk székes- fővárosunk házain, erkélytartő, kapuhomlokzatot tartó kariati­dákat, mez nélküli nők, mez nélküli szobrok!.., Hová ju­tunk?.., hová az ifjúság?.., blabla ... blabla... A talpfa, a fundamentum, az erkölcs, az er­kölcs, az erkölcs .., A fontos ember hevülten ra­gyog. Szentek ragyognak Így. A légy visszaszáüt. Egy papminiszter is ült a ^ kabinetben. Bársonyszé­kében hátrafordulva hallgatja a fontos embert. A papmlntsz- ter aranyszájú, érceshangú, min­den szóra bólint. Erkölcs, bó­lint, talpfa, bőlmt. Egyetlen akit a légy nem mosolyogtál meg. Bólint, bólint, szívből he­lyesli. Mindenki, tudja, a pap­miniszter egy színésznő ágya bon halt meg, Bqdó Béla és mindezek jó alapot szolgál­tatnak ahhoz, hogy felvértezet­ten menjünk tovább a szocia­lista építés útján. S mivel eb­ben az „iskolában” sokat és he­lyes irányban fejlődött pártszer­vezeteink munkastílusa, s mivel tovább táplálódért a nép köré­ben a pártunk iránti bizalom, elmondhatjuk, hogy még inkább erősödött pártunk vezető szere­pe, növekedett tekintélye és még megbonthatatlanabbá vált a tö­megekkel való kapcsolata. Te­hát a vezetőségek újjáválasztása fontos láncszem volt a párt szo­cialista építő politikájának meg­valósításáért folyó munkában. Ennek a több mint két hónapig tartó tanácskozásnak ér­dekes színfoltja volt, hogy azo­kon sok érdemes pártonkívüli is részt vett, belefolytak a vitába és a határozatok meghozatalánál véleményük nem kevésbé jött számításba. A vezetőségválasz,-' tási munka kezdetén a párton- kívüliek részvételével kapcsola­tosan néhány helyen — például a kiskunhalasi járásban — volt értetlenség és ellenvetés. Mások, ha el is fogadták ezt az állás­pontot, csak valamiféle mód­szert láttak az egészben. Pedig nem módszerről, hanem annál sokkal többről van szó: alapve­tően a párt szövetségi, a tömeg­kapcsolatot erősítő, a széles nép- tömegeket a szocialista építésbe teljes mértékben bevonni akaró politika érvényesítéséről Aki ezt nem érti, áld nem hajlandó álláspontjának felülvizsgálatára, az akarva, nem akarva egy gyé­kényen árul a szektás elzárkó­zással, ami nem is olyan r^en nehezen helyrehozható nagy ká rókát okozott a pártnak és a szocialista építésnek egyaránt A vexefőségválasxtó taggyűlések jól megmutatták * * párton belüli demokrácia fejlő­dését is. Erre rendkívül »ok bi­zonyító adat van, de talán elég utalni a jelölőbizottság javasla­tain túl a listára felvettekre, a titkos szavazásra, a bírálat meg becsülésére és egyáltalán arra, hogy általában párttagságunk színe-java került a pártszerveze­tek élére. Ezek mind azt igazol­ják, hogy pártunkban úgyszól­ván mindenütt tiszteletben tart­ják a lenini normákat, hogy párttagságunk minden kérdés­ben hallatja hangját és vezetői megbízást csak az arra legérde­mesebbeknek ad. Az új pártvezetőségek nagy feladatok előtt állnak. Be kell váltsák azokat a határozatokat, amelyeket a taggyűlések hoztak. E határozatok alapvető célkitű­zése nem más, mint mindenütt a Központi Bizottság és a me­gyei pártbizottság politikai irány­vonalát megtestesítő helyi poli­tika. Éppen ennek a helyi poli­tikának a megvalósítása érde­kében erősíteni kell az alapszer­vezeti munkát, igényt kell tar­tani valamennyi kommunista te vékenységére és a pártonkívüli aktívahálózat kiépítésére, hiszen az országos és megyei célkitűzé­sek megvalósítása az alapszer­vezetekben dől ed. Járást,városiés községi pártbizottságainknak nagyon sok segítséget kell biztosítani ahhoz, hogy az új pártvezetőségek jól dolgozzanak, hogy rövid idő el­teltével eredményeket mutassa­nak fel. Ha ez a segítség nem marad el, ha az újjáválasztott oártvezetőség gyorsan fel tudja mérni tennivalóit és következe- ‘esen dolgozik azok megoldásé *rt, akkor a pártvezetőség újjá- ■'álasztásának nagy munkája ok hasznot hozó. jó befektetés- mk. bizonyai.

Next

/
Oldalképek
Tartalom