Petőfi Népe, 1962. január (17. évfolyam, 1-25. szám)

1962-01-03 / 1. szám

19«. fare te S, szerű* f. eiSal NFMZFTKÖZI SZFMLF Zárszámadás 196t«ről Most, aurakor új naptárt akasztunk a falra, vessünk egy pillantást a gyűrött régire is, amely egy eseményekben gaz­dag esztendő 12 hónapjának ki­szolgált számlálója. Persze na­ponként vagy akár havonként pörgetve lapjait, nehéz lenne az óesztendőről sommás mérle­get, vagy ahogy a tsz-ekben szokásos, zárszámadást csinálni. Mindenesetre azt megállapíthat juk már a legelején, hogy az emberiségnek legmegbecsültebb nyereségrészesedése — a béke, amelyet állandóan fenyegetnek a nyugati háborús szövetsége­sek, a revansvágyó német mi- litarizmus. A béke szó ntán mindjárt kö­vetkezzék a most nem közhely­ként csengő megállapítás: 1961 történelmi dátum lett — új kor­szak kezdete: m ember első útja a világűrbe Mint ahogy Kolumbus és Ma­gellan utazásai új korszakot nyitottak az emberiség számára, Gagarinnak, a 27 éves szovjet űrhajósnak sikeres útja a világ­űrben Ugyancsak új fejezetet nyit az egész világ történelmé­ben. A Vosztok repülőútjával az ember átlépte a világűr küszö­bét S amikor azt mondjuk, hogy Sagarin tette az egész emberi­séé diadala, tagadhatatlan, hogy egyben a szovjet nép diadala is. Április 12-e dátumát augusztus 9-e követi, amikor Tyitov őr­naggyal a fedélzeten levegőbe emelkedett az embert szállító második szovjet űrhajó, hogy 54 órás földkörüli száguldásá­val jelezze a világűr ember ál­tat] történt személyes meghódí­tásának immár kétségbevonha­tatlan tényét De tekintsünk a Földre, ahol legalább annyi problémával kell megküzdenie az embernek, mint amennyi titkot rejt még előtte a csillagos égbolt Ezek a prob­lémák az emberiség jelenének & jövőjének sorsát jelentik. A földi problémák megoldására 1945-ben létrehozták az Egye­sült Nemzetek Szervezetét, amely sajnos még mindig nem tudott magasztos hivatása ma­gaslatára emelkedni. Az ENSZ évenként két „félidőt” szentel a világpolitika jelentős — és olykor nem jelentős — kérdé­seinek megvitatására. Ebben az esztendőben különösen sok szó esett a világszervezet „egészségi állapotáról”. Amióta a szovjet kormány a megváltozott világ- helyzetnek megfelelően javasol­ta az ENSZ szervezeti módosí­tását, nyugati oldalról egyre nö­vekvő nyugtalansággal tárgyal­ják e kérdés-komplexumot. — Letagadhatatlan tény: ott ülnek az üvegpalota tanácskozó ter­meiben az utóbbi esztendőkben függetlenné vált országok né­pének képviselői, akik új erőt képviselnek a világszervezetben és .megjelenésük a világpolitika porondján új hatalmi egyensúlyt hozott létre. A nyugati tömb a NATO és a SEATO hatalmak csoportja az utóbbi esztendőben számszerű kisebbségbe szorult az ENSZ-ben. A jelenlegi 104 tagállamnak csaknem fele, 51 a semleges tömbhöz tartozik. En­nek az új erőtényezőnek jelent­kezése az ENSZ 1961. évi mun­kájában is már jelentősen érez­tette hatását Angola, Algéria, Goa stb. kérdéseinek tárgyalá­sakor. Jól jelzi ez, a tény a gyarmati rendszer összeomlásá­nak időszakát. ŰJ független államok jötték létre Fekete-Afrikéban, India felszabadította területén a portugál gyarmatokat és na­pirendre került Nyugat-Trián felszabadítása a holland gyar­mati rendszer alól. A gyarmatosítók kétségbeesett erőfeszítése - területei megtartá­sára Algéria a. legfrappánsabb példa. Az „anyaország” a plasztikbomba jegyében élte át az 1961-es esz­tendőt Az ország belpolitikája ugyanis tovább betegeskedett az algériai problémával, de a gyó­gyulás útjára még mindig nem tért rá. Ugyanakkor a nemzet­közi kérdések érdemi vitájától is távoltartotta Franciaországot De Gaulle, áld e betegség or­voslására vállalkozott, tehetet­lennek mutatkozik azokkal az erőkkel szemben, amelyek őt hatalomra emelték, s amelyek elleneznek mindenféle közele­dést az algériai ideiglenes kor­mánnyal. Emiatt Franciaország egész esztendeje a szakadatlan robbanások sorozata volt Az esztendők óta vajúdó laoszi válság április-májusban új szakaszá­hoz érkezett. A Pentagon olyan illúziókat táplált, hogy a láza­dóknak nyújtott nagyarányú se­gítséggel, a fokozott fegyver- szállításokkal a harctéren a maga javára döntheti el a küzdelmet s a laoszi béke feltételeit így Washington diktálhatja. Nosza­van zsoldos csapatai azonban demoralizálód tak, a lázadókat egymásután érték a súlyos ve­reségek, az egyszerű katonák tömegesen átálltak a törvényes kormány mellé. Ilyen körülmé­nyek között az Egyesült Álla­mok napirendre tűzte a közvetlen amerikai katonai beavatkozás tervét, s a SEATO-t mozgósította. A paktumban résztvevő orszá­gok egy része azonban nőn volt hajlandó belemenni a kockáza­tos vállalkozásba. Ez a válság nemzetközi üggyé szélesedett. A Genfben 14 ország részvételé­vel összeült konferencia azon­ban a tűzszünet tartósításán túl csak kevés konkrét eredmény­nyel járt! A három laoszi her­ceg még ji mai napon sem hoz­ta létre Laosz koalíciós kormá­nyát Hruscsov és Kennedy bécsi találkozóját követően az Egyesült Államok és partnerei gyors ütemben fo­kozódó fegyverkezése, nyílt ki­hívásai és „erővel való” szünte­len fenyegetőzéséi következté­ben ismét sötét viharfelhők tor­nyosultak a nemzetközi égbol­ton. Az Egyesült Államok el­nöke mindinkább engedte ma­gát letéríteni a legszélsőségesebb amerikai körök nyomására a bécsi találkozón tanúsított rea­lizmus útjáról. Az amerikai sajtó a vezető politikusok köz­vetlen irányításával igyekezett mesterségesen háborús hiszté­riát kelteni és elhitetni a köz­véleménnyel, mintha a német békeszerződés aláírása, ezzel ösz- szefüggésben a nyugat-berlini probléma rendezése valamikép­pen fenyegetné a nyugati álla­mok biztonságát. Augusztus 13-án végrehajtot­ták az NDK Minisztertanácsá­nak határozatát, államhatárként megerősítették Berlin szocialis­ta szektorának határait A demokratikus Berlin védelmére hozott intézkedések logikusak és szükségszerűek voltak, s az az­óta eltelt idő bebizonyította en­nek helyességét. Sikerült meg­zabolázni a nyugat-berlini kár­tevők, kémek és embercsempé­szek több mint egy évtized óta súlyosan káros felforgató tevé­kenységét Mindenki előtt világos, hogy a Szovjetunió a német kérdés rendezésének előmozdítására milyen lépéseket tervez és ho­gyan képzeli el a Nyugat-Ber- lin körül kialakult veszélyes és bonyolult helyzet .megoldását. Annál hpmálvo«abb még ma is a nyugatiak álláspontja, ami­ről még saját szenüeírói is meg­állapítják, hogy senkinek hal­vány fogalma sincs, milyen el­gondolásai vannak a Nyugat ve­zetőinek a nyugat-berlini kérdés rendezésére, s enyhe maliciá- val hozzáteszik: feltéve, hogy egyáltalán vannak elgondolá­saik, kivéve azt az irreális és túlhaladott álláspontot hogy minden maradjon, a régiben. Az esztendő eseményeit nehéz lenne ilyen kis helyen felsorol­ni, de talán nem is feladatunk. Azonban szólni kell arról is, ami nem csunán az év nagy eseménye volt — hanem tá- gabb értelemben eseménye az új esztendőnek és eseménye lesz az új évtizednek, egész korsza­kunknak is. Amikor egy ha­talmas nép egyesíti erejét és a világ előtt bejelenti, hogy húsz év alatt lerakja a kommunizmus alapjait — ez még hatalmasabb dolog, mint a világűr meghódítása! El- képzelhető-e hatalmasabb siker annál, minthogy egy nép, amely alig néhány évtizede még ret­tentő anyagi és kulturális elma­radottságban sínylődött, céljául tűzi ki, sőt tudja, teljes bi­zonysággal, hogy tíz év múlva egy főre számítva is jóval töb­bet termel, mint az Egyesült Ál­lamok, a Föld leggazdagabb és sokáig felüimúlhatatlannak tar­tott országa. A következő tíz év­ben pedig olyan anyagi és mű- veltéségbeli bőségben lesz ré­sze, hogy lehetősége nyílik a javak szükségszerinti elosztásá­nak fokozatos megvalósítására. Ne soroljunk számokat. E számok nem képesek a maga teljességében elénk tárni azt az életszerű valóságot, amely gya­korlatilag már a megvalósulás stádiumába kerül. Hiszen az űr­hajós páratlan élményét is fe­lülmúlja a kommunizmus kitá- \ ruló képe. A villamosítás, a gé­pesítés, az automatizálás, az ipar ésszerű területi elhelyezé­se alapvetően megváltoztatja az ember megszokott életmódját nemcsak a városokban, hanem az Istenhátamögöttí falvak­ban is. Nem kétséges, hegy a kom­munizmus építésének sikerei meggyorsítják a ml szocialista építésünk ütemét is. egyben siettetik a kapitalizmus, az im­perializmus banvr ISsát, végső összeomlását. A .mi írAnk, a szo­cialista tábor ereje "ügyre sző­kébb térre szorítja vissza a monopolkapitalizmus világgaz­dasági bázisát, azt a bázist, elybői a háborúk keletkez­nek. így válik minden sikerünk, az SZKP kongresszusának vi­lágraszóló prog'-amja kézzelfog­ható valósággá. 1961-től úgy búcsúzunk, hogy a béke esztendejének, de a ne­héz nemzetközi problémák évé­nek tekintjük. És az ember, aki időtlen idők óta semmitől sem fél úgy, mint a nélkülözés és a háborúk okozta létbizonytalan­ságtól, békét vár az új eszten­dőtől is, mert ez az egyetlen szívből fakadó óhaja, mert csak békében lehet alkotni és jólé­tet teremteni. NAPTÁR 1962. Januar 3, szerda. Névnap: Genovéva, Napkelte: 7 óra 32 pere. Napnyugta: 16 óra 5 perc. • — A KISZ-alapszervezetek po­litikai körein több mint 23 000 fiatal tanul rendszeresen a me­gyében. A résztvevők többsége parasztfiatal. — Megyénk méhészeti szak­csoportjai és termelőszövetkeze­tei a tervezettnél kétszer több, összesen majdnem 9000 mázsa viaszt termeltek a múlt évben. — A Figyelő legújabb száma érdekes cikket közöl a gazdasá­gos fűtésről, elemzi az 1962-s népgazdasági tervet, a termelő­szövetkezeti tagok pénzbeli munkadíjazásának eddigi ta­pasztalatait ismerteti. Különös érdeklődésre tarthat számot a szocialista és a kapitalista gaz­daságról szóló 1961-es évre vo­natkozó visszapillantás. — Több mint ezer öröklakás építését fejezik be az idén. A lakások többsége a fővárosban épül, s egy részének értékesí­tését már megkezdte a takarék- pénztár. . — A Bányagépgyártási Tröszt műszaki, fejlesztési és kísérleti részlege által készített hidrau­likus szénszállító berendezést sikerrel próbálták ki Dorogon és az ebszőnyi 2-s lejtaknában. A kísérleteket most Pilisen foly­tatják a Hrabovszky-Pányi féle magyar szabadalmú hidraulikus szállítóberendezéssel, amelyhez hasonló újszerű szállítórendszer sehol sincs a világon. — Hatvannégy vagon termény elhelyezésére alkalmas magtár épül az idén a mélykúti Űj Élet Termelőszövetkezetben. A munkát külső segítség igénybe­vétele nélkül végzi a közös gaz­daság. ' — Kecskeméten körülbelül 5000 ember szórakozott Szil­veszter éjszakáján a Vendéglá­tó Vállalat éttermeiben, cuk­rászdáiban és vendéglőiben. Elfoj'totta önmagát a battonyai foldgázkitorés Az Országos Kőola;- és .Gáz­ipari Tröszt alföldi kőclglf érési üzemének egyik B^gnya-Jcür- nyéki kutatótelepéh pénteken hajnalba^ tört^itt erős földgáz- kitörés a Szombat reggeli né- hányórás szünet után egész nap lángolt. A gázömlés, valamint az égés vasárnap is folytatódott. Délután hat óra tájban azonban az 50 méter átmérőjű kráter nagy robajjal beomlott, az om­lós és az égés megszűnt: a ki­törés elfőj tóttá önmagát. A fúrási üzem dolgozó; ce­mentet injektálnak a talajba, hogy eltömjék a gáz útját és megakadályozzák az esetleges újabb kitörést. A kutatást más közeli helyen telepített fúróbe- rendezéssel tovább folytatják. A KONGÓI KIRÁLYOK — Én is király akarok lenni! — ötszáz mozdonyra szerel­tek már fel korszerű füstgázel- szívó-berendezést. Ennek segít­ségével kevesebb energiát kell fordítani a mozdonykazánban keletkező füstgáz elszívására, s a megtakarított gőzt a mozdony teljesítményének növelésére le­het fordítani. A berendezések alkalmazásával a mozdonyok teljesítménye körülbelül 20 szá­zalékkal növekszik. — Száz forint pénzbírsággal büntette a Kecskeméti Városi Tanács VB egészségügyi osztá­lya özv. Szabó Jánosné, Kecs­kemét, Kupa utca 15. szám alat­ti lakost, mert a lakása udvarán’ levő szeméttároló gödröt és a WC-t többszöri felszólítás elle­nére sem tartotta rendben, — MINTEGY 800 darab nét^ művészeti tárgyat őriznek mar a Bajai Türr István Múzeum­ban. A Bácska-vidék hagyomá­nyos népművészeti kincseit to­vább gyűjtik. — A mélykúti Üj Élet Ter­melőszövetkezet jövedelmét az idei gazdasági évben 8 millió 600 ezer forintra tervezik. A paprika termőterületét a múlt évi 15 holdról 50 holdra, a pa­radicsomét 5-ről 20 holdra, a cukorrépáét pedig 50 holdra nö­velik. Ezenkívül 4.00 hold nagy- hozamu külföldi büzafajta ve­tésterületéről takarítják majd be a termést az új esztendőbe», — BEFEJEZÉSHEZ közele­dik a kecskeméti Aranyhoz mok Szálloda fűtés! berende­zéseinek szerelése. Rövidé,se» az ablakok üvegezésére is sor kerül. Erre a célra két vágod ablaküveg érkezett. —- Az Országos Takarékpén** tár január 4-én Vácott rendezi a nyereménybetétkönyvek 1961' negyedik negyedévi sorsolását A sorsoláson mindazok az ér­vényben levő betétkönyvek) részt vesznek, amelyeket 196L december 29-ig váltottak. — Ezer vaddisznót lőhetpefi a külföldi vadászok. A téli idő­ben többek között ang >1, olas^ német, belga, holland, svéd. dán és norvég vadászvedégek érkez- nelk hazánkba. A vadászati le­hetőségek rendkívül változato­sak. Alkalom nyílik selejt* szarvasbikák kilövésére is. ezer»«’ kívül vaddisznóra, cacüibára» vadKacsara, nyúlra, fácánra, fo­golyra, sőt muflonra is vadász«* hatnak a magyar erdőkben ég apróvadas területeken. Vaddisz­nóból például mintegy ezret 15-j- hetnek ki a téli szezonban g külföldi vendégek. i — A MEGYÉBŐL 1961-be4 több mint 150 fiatal járt a Szón» jetunióban, Csehszlovákéban, Ro-J mániában, Olaszországban, és Franciaországban. A külföldön járt fiatalok sok helyütt beszá­molókat tartanak élményeikről!j — A háztartásokban és üze­mekben sok Szerencset len ség okozója a gázömlés. A Nagy­kanizsai Kőolajipari Gépgyár két műszaki dolgozója olyan biztosítószereket készített, amely teljes biztonságot nyújt, A ha­mutálca nagyságú műszer a láng kihunytéval aütorhatikusan el­zárja a gázcsapot. A biztosi i6 műszer sorozatgyártását 19624 ben megkezdik. Várható időjárás szerda esJ tig: a hőmérséklet csökken. Pá­rás. helyenként ködös idő lesat Nyugaton több helyen havaseső, havazás, keleten sokfelé es**^ később havaseső, a hegyeken havazás. Mérsékelt, időnként élénk északi szél. Várható leg­magasabb nappali hőmérséklet szerdán mínusz 2—plusz 2 tol között. i

Next

/
Oldalképek
Tartalom