Petőfi Népe, 1962. január (17. évfolyam, 1-25. szám)

1962-01-03 / 1. szám

proletárjai, egyesüljetek! El LAPJA 40.0 or xvn. Évfolyam, i, szám Ára 60 fillér 1962. JAN. 3, SZERDA VARRÓNŐK Háiam évvel ezelőtt került a Bajai Ruhaüzembe. Makik Erzsikének hívják. A szakma alapvető fogásainak elsajátításá­ban Vinkó Sándomé és Csányi Ferencné adott nagy segítséget a kislánynak. A fogékony, érdeklődő ifjúmunkás nagy jártas­ságot szerzett a fehérnemű gyártásában. Mint a KISZ-vezetőség tagja és a KISZ-műszak titkára, 113 fiatal igényét, óhaját, kívánságát veszi figyelembe a kü­lönböző KISZ-akciók, rendezvények kialakításánál. A textil­technikum harmadik évfolyamának tanulója, ezenkívül részt vesz a SzaKirio jíiű mestere címért folyó versenyben. Suhajda Jánosné mint mestervizsgát tett női szabó ült le a Bajai Ruhaüzem egyik varrógépéhez bárom évvel ezelőtt. A nagy tapasztalattal és tudással bíró asszonyka hamar megszokta az üzemi életet. Még egyszer sem adtak vissza inget neki javításra. Képünkön Vinkó Sándornéval, a szalag vezetőjével, a minő­ségről beszélgetnek. (Pásztor Zoltán felvételei;) Elfojtották a libanoni jobboldali államcsínyt A kormány betiltotta az angolbarát nacionalista szociális pártot BEIRUT. (MTI) A vasárnap megkísérelt államcsíny gyors elfojtása után Libanonban hét­főn az élet már visszatért ren­des kerékvágásába és a vasár­nap életbelépetetett biztonsági intézkedések közül már csak néhány maradt érvényben, köz­tük a Beirutba érkezők és on­nan távozók igazoltatása. A rendőrség és a katonaság folytatja a jobboldali összeeskü­vés felgöngyölítését. Mint nyu­gati hírügynökségek jelentik, a kormány hétfőn este feloszlatta az államcsínyt szervező angol­barát nacionalista szociális pár­tot. A karhatalmi szervek le­tartóztatták a párt mintegy négyszáz tagját és átkutatták Dik el Madi, valamin Beit As Saar községet, a párt két fel­legvárát, ahol a párttagok há­zában elrejtve több mint há­romszáz gépfegyvert, kétszáz pus­kát és hatvan géppisztolyt ta­láltak. Reu tér-tudósítás közli, hogy keddre összehívták a libanoni parlament rendkívüli ülését, amelyen a kormány ismertette jelentését az államcsíny meg­hiúsításáról. Mint az AP jelenti, a kairói lapok megállapítják, hogy a Li­banonban elfojtott államcsíny a közép-keleti brit katonai össze- szeesküvés súlyos kudarca. Az A1 Ahram című lap szerint a LISSZABON. (MTI) Nyugati hírügynökségek ismertetni a portugál kormány hivatalos köz­leményét, amely szerint a Lisz- szabontól mintegy 170 kilomé­terre dél-keletre levő Beia vá­rosában az újév hajnalán fegy­veres polgári személyek megtá­madták és elfoglalták a gyalog­sági laktanyát. A közlemény szerint a helyszínre siető kor­mánycsapatok néhány órán be­lül visszafoglalták az épületet. A tűzharcban mindkét félnek kormány megdöntésére szervez­kedő pártot az angolok fegy­verezték fel és finanszírozták. Hozzáfűzi a lap, hogy beiruti megfigyelők szerint a meghiú­sított államcsíny szoros össze­függésben van a Földközi-tenger térségében legutóbb végrehaj­tott csapatmozdulatokkal. veszteségei voltak. Közölték to­vábbá, hogy elesett a harcban Da Fonseca alezredes, hadse­regügyi miniszterhelyettes. A támadó fegyveres csoportot Varela Gomes kapitány vezette, aki ellenzéki képviselőjelöltként indult a novemberi választáso­kon. Gomes kapitány hírügy­nökségi jelentések szerint sú­lyos sebesüléssel a bejai kór­házban fekszik. A laktanya elleni támadás hírére a Salazar-kurmánv or­Fegyveres támadás Portugáliában egy laktanya ellen Ghana, Venezuela, Románia és Írország elfoglalta helyé! a Biztonsági Tanácsban NEW YORK. (MTI) A Reuter- iroda jelentése szerint Ghana, Venezuela, Románia és Írország képviselője hétfőn elfoglalta he­lyét a Biztonsági Tanácsban, Ceylon, Ecuador, Törökország és Libéria utódjaként. A Bizton­sági Tanács ez utóbbi nem ál­landó tagjainak mandátuma tudvalevőleg január elsején le­járt. A tart:-s január havi el­nöke, sir Patrick Dean angol küldött szintén átvette hivatalát Omar Lutfi EAK-delegátustól. szágszerte biztonsági intézkedé­seket foganatosított. A UPI amerikai hírügynök­ség meg nem erősített híreket idézvé jelentette, hogy két má­sik portugál város — Couco és Santo Tirso — laktanyája kö­rül is zavargások folytak. Washington Kuba-eElenes alkuja a guatemalai elnökkel London. (MTI) Ydigoras Fuen- tes, Guatemala elnöke rádióbe­szédével kínos zavarba hozta Újévi fogadás a Kremlben Nyikita Hruscsov pohárköszöntője MOSZKVA. (TASZSZ) Szil­veszter éjszaka a szovjet kor­mány fogadást adott a Kreml­ben, mintegy kétezer meghívott részvételével. A fogadáson meg­jelentek az SZKP és a szovjet kormány vezetői, élükön. Nyikita Hruscsovval, a Moszkvában akk­reditált diplomáciai képvisele­tek vezetői, az egyházak kép­viselői, szovjet és külföldi új­ságírók. A meghívottak között moszkvai újítók. Moszkva kör­nyéki mezőgazdasági dolgozók, valamint a tudomány és a kul­túra képviselői voltak. Nyikita Hruscsov szovjet mi­niszterelnök a fogadáson ünnepi köszöntőt mondott. A szovjet kormányfő pohár­köszöntőjében hangsúlyozta, hogy a szovjet emberek jól dol­goztak az elmúlt évben. Képes értelemben azt mondhatnám — jelentette ki —, hogy télapó sok csodaszép ajándékot hozott nekik. Az elmúlt évben a szov­jet ipar termelése több mint 9 százalékkal emelkedett. A kol­hozok és a szovhozok 3 milliárd 200 millió púd gabonát, a ta­valyinál 320 millió pudd:ü töb­bet adtak el az államnak. 1961- ben az újonnan épült lakásterü­let meghaladta a 82 millió négy­zetmétert, ami 10 olyan város lakásterületének felel meg. mint az egymillió lakosú Gorkij, Hruscsov ezután külön üdvö­zölte a fogadáson megjelent Ga- garint és Tyitovot, a világ első űrhajósait, valamint az űrhajók tervezőit, akik újabb dicsőséges fejezetet írtak a szovjet haza és az egész emberiség történe­tébe. Az 1961-es esztendő — hang­súlyozta Hruscsov — békés év volt a szovjet nép számára. A Szovjetunió, a szocialista orszá­gok, a béke és a népek közötti barátság lenini külpolitikáját folytatták és folytatják. Min­dent megteszünk, hogy elhárít­suk az újabb háború veszélyét és megvédj ük békét. Hruscsov' ezután a Szovjet­unió további virágzására, a di­csőséges szovjet népre, a szocia­lista országok sikereire, a kom­munizmus diadalára, a békére és a népek barátságára ürítette poharát. Nyikita Hruscsov külön po­hárköszöntőben kívánt sok si­kert a fogadáson megjelent kül­földi nagyköveteknek. A szovjet miniszterelnök után Leonyid Brezsnyev, a Szovjet unió Legfelső Tanácsa Elnöksé­gének elnöke mondott pohár­köszöntőt. Kiemelte, hogy a szovjet nép 1961-ben kommu­nista pártja vezetésével kima­gasló sikereket aratott a kom­munizmus építésében. Kennedyt, akit felhívott, eszkö­zölje ki, hogy Anglia adja Gua­temalának Hondurast, a kettő­jük közötti titkos egyezmény alapán. A Daily Telegraph tudósítója jelenti Guatemala City-ből: Ydigoras Fuentas rádióbeszé­dében kijelentette, „kormányom most először nyilvánosan közli, hogy Castro-ellenes kubai cso­portoknak kiképzést engedélyez­tek Guatemalában. Most Ken­nedy elnök feladata, hogy színt valljon az egyezményekből fo­lyó eddig még teljesítetlen kö­telezettség tekintetében, éspedig abban az ügyben, hogy közben­jár Angliánál Guatemalának Hondurasra támasztott igénye érdekében”. A lap washingtoni tudósítója megjegyzi, hogy Ydigoras köve­telése kínos meglepetést okozot' az amerikai külügyminiszteri ­imban. Kalondssit leíariáatallák LEOPOLDVILLE. Egy ADN- ielentés közölte, hogy a kongói központi kormány hatóságai Leopoldville-ben letartóztatták és kihallgatták Albert Kalond- zsit, aki külföldi monopóliumok megbízásából szeparatista »ki- ályságot” hozott létre Kaszai artomány déli részében. A kongói parlament a letar- iztstást megelőzően felfiiggesz- étte Katendzsi képviselői men­telmi jogát. £ *4

Next

/
Oldalképek
Tartalom