Petőfi Népe, 1961. november (16. évfolyam, 258-282. szám)

1961-11-05 / 262. szám

1961. november 5, vasárnap S. oUlal „ITT TÖBB, MINT PESTEN Nem vágyóik ismerős a lajoe- mizsei tanyavilágban, betérek hát az egyik tanyába, hogy a Petőfi Termelőszövetkezet iro­dája felől érdeklődjem. — Az uram is ott dolgozik, kőműves — és már mutatja is az utat Hornacsek Ottóné, a háziasszony. No, ha már ilyen szívesen útbaigazít, beszélgetésbe elegye­dem vele. Elmondja, hogy alig fél éve laknak itt. A férje ugyan lajosmizsei származású, de 13 évig Pesten dolgozott az építő­iparban, ő, az asszonyka, meg éppen pesti »bennszülött*. És lejöttek ide, a Petőfi Tsz-be. — Nem hiányzik a fővárosi élet? — kérdezem tőle. Moso­lyogva meséli, hogy beleszokott már az itteni munkába, a para­dicsomszedésbe, meg a széna­gyűjtésbe. Azelőtt műszerész­ként dolgozott a Lőrinci Vatta­gyárban. A napi négyórai uta­zás a munkahelyére és haza, nagyon igénybe vette, most vi­szont sokkal jobban be tudja osztani az idejét, úgyhogy a két gyermekűk nevelésével ti többet törődhet A férjjel az épölő sertéshiz­laldánál találkozom. Ahogy mondja, sem ő, sem a szövetke­zet nem járt rosszul, bogy ide­költöztek Pestről. A közös gaz­daságban van munkája bőven: tetőjavítás, tatarozás* a sertés­hizlalda télies ftése. a kultúrte­rem, az új iroda és a gépszín építése. Fizetésének a 40 száza­lékát készpénzben kapja, a töb­bit pedig munkaegységben jóvá­írják neki Igazat ad feleségé­nek: — Odafenn még egy egerünk sem volt — mondja —, most pedig már disznót hizlalunk, s van egy anyakocánk, meg né­hány baromfink is... Pesten húsz-harminc kilométert is kel­lett naponta villamosoznom, hi­szen az építkezésekkel változó munkahelyeim elég távol voltak a lakásunktól. Itt minden hely­ben van. Mint bevallja: őt és feleségét nem csábítja vissza a város. —ts —r Tjtz-akadfmdák a (iUgtfkáxi fatálba* Hagy érdefcfődéta meOeCt ál­latták le « kiskun fél egyház já­rásban a termelőszövetkezeti akadémiáik és ismeretterjesztő előadássorozatok első előadásai. Kisfcunmajsán hetven hallgató­méi yen a helyi kisipari szövet­kezetek és a föddművesszövefc- kezet dolgozói vesznek részt« A tiszaújfalui termelőszövetkezeti akadémián nyolcvanöt hallgató előtt a járási ügyészség veze­tője tartott előadást a társa­dalmi tulajdon védelméről. A tiszaújfalui vasút melletti iskolában sikeres Móricz Zsdg- mond-estet, Pálmonostorán pe­dig gyermeknevelési előadást tartottak a napokban. A héten tartották első, megnyitó előadá­saikat az alpári Búzakalász, a pálmonosteri Béke termelőszö­vetkezetek akadémiái és a jász- szentlászlói termelőszövetkezet közös akadémiája. Bírósági }eg7zet MándS Mária bajai lakos 1957. év elejétől rendszeresen foglal­kozott tejfelvásárlással, és a la­kásán szabályszerű tejcsamokot rendezett be. A 3 forintos áron megvett tejet literenként 1 fo­rintos haszonnal méricskélte to­vább a környéki lakosoknak. Na­ponta átlag 16 litert adott el. Ily módon három év alatt kö­rülbelül 12—13 ezer forint Jog­talan haszonhoz jutott A bíróság üzletszerűen elkö­vetett árdrágító üzérkedés miatt vonta felelősségre és nem jog­erősen hat hónapi börtönre, 300 forint pénzbüntetésre és 300 fo­rint vagyonelkobzásra ítélte. Hornacsek Ottó két társával a szövetkezet sertéshizlaldáját teljesíti. MUNKA KÖZBEN Fűtő János gépésztechnikus « Kecskeméti Konzervgyár* műszaki osztályán. Nagykőrösi ember, tíz éve jár át vonattal. A műszaki osztályon mindig a legnehezebb munkakört bízták rá. Volt energetikus, műszaki fejlesztési előadó, szerkesztési csoportvezető, műszaki ellenőr. Munkáját hozzáértéssel és szor­galommal végezte. Húsz alkalommal kapott jutalmat és több oklevél tanúskodik kifogástalan munkájáról. A munkáját szerető ember kisebb-nagyobb jelentőségű újí­tásaival segítette a gazdaságos termelés megvalósítását, Nemrég nevezték ki a TMK-műhely vezetőjének. Ebben a beosztásban látja el a műszaki osztályvezetőbelyettesi feladatokat is. Pesten ugyan »modernebb« anyagból készül az épületek tetőzete — a nádazás viszont nagyobb művészet — Ismeri el az egykori fővárosi építőmunkás. Futóhomokból — aranyhomok HETVENSZERES ÚJÍTÓ Nyugtalan ember, csupa önte­vékenység — így jellemezte a Bács-Kisikun megyei Faipari Vállalat igazgatója Gazsi Já­nos gyártásvezetőt. Találóbb jel­zőt én sem keresek erre a vidám, minden iránt érdeklődő fiatalemberre. Igaz, még nem tartozik a törzsgárdához, hi­szen tavasszal került Kiskunha­lasra, de máris olyan tekintélye van a dolgozók előtt, amit bár­mely fiatal műszaki megirigyel­ne: Gazsi Jánost, mint kiváló újítót, küldöttnek választották meg az újítók országos tanács­kozására« Egy napot töltöttünk együtt, de ez sem volt elegendő, hogy Oázis lesz a sivatag helyén Sárguló lombokat lenget a szél a pálmonostori határban, a Sze­ged felé kanyarodó müút mel­lett. Az őszi táj csendje azon­ban eloszlik, amikor a Keleti Fény Termelőszövetkezet egyik dűlőútja mellett feltűnik a ha­talmas SZ—100-as az utána akasztott talajforgató ekével. Dübörög a gép, s az eke nyomá­ban vastagon és szélesen fordul ki a sűrű, rozsdaszínű homok. A barázda térden felül ér. Huszka Sándor, a szövetkezet elnöke lelkesen magyarázza, hogy hová telepítik majd a 100 hold szőlőt és a 60 hold gyümöl­csöst. A talaj forgatása ezek alá történik, miután tőzeggel, fekál- és műtrágyával már Jelülkezelr ték”. — Ez a terület, ahová telepí­tünk — mutatja —, eddig több kárt okozott a szövetkezetnek, mint amennyi hasznot hozott. Rozsot termesztettünk rajta, de csak két-három mázsát adott holdanként. A befektetett mun­ka is alig térült meg. — Milyen gyümölcs- és szőlő­fajtákat telepítenek? — Gyümölcsből almát és kör­tét; húsvéti rozmaringot, jona- thánt, asztrahánt, valamint téli körtét, szőlőből pedig olasz kö- vidinkát, nemes kadarkát és sár- fehért. Túlnyomórészt az utób­bit. — Telepítettek már korábban is? — Igen, öt esztendeje. Akkor 3000 négyszögöl szőlőt telepítet­tünk, amely tavaly 56, az idén pedig közel 70 hektó mustot adott. — Milyen közvetlen előnyök­kel jár a telepítés? — A szőlőterület négy évig adómentes. Az állam hosszúle­járatú hitelt ad a telepítéssel kapcsolatos munkák elvégzésére, ami a szőlőnél holdanként 2000, a gyümölcsösnél pedig 1000 fo­rint A félmillió szőlővesszőt sa­ját telepítésű anyagból válogat­juk ki, s ezt a SZÖLFA Válla­lat darabonként 12 fillérért meg­veszi, s azonnal ki is fizeti. Az anyagot viszont hosszúlejáratú hitelre átadja a szövetkezetnek. Amíg a gyümölcsös nem fordul termőre, a területén köztesként burgonyát termesztünk, mivel az első években még nem árt az egyik növényfajta a másiknak. A krumpli egyébként is szereti a mélyforgatott talajt. — Kik végzik a telepítést? — A szövetkezet külön tele­pítő brigádot szervezett Kemen- d{ János főagronómus irányítá­sával. ök végzik a telepítést, amit jövőre tovább akarunk foly­tatni, mert még mindig marad 100 holdnyi homokos területünk. Ha pedig a most telepített sző­lők már termőre fordulnak, a régieket is felújítjuk, illetve a kiöregedett szőlőket felszánt­juk. .. Dübörög a gép és az eke után vastagon fordul ki a homok. — Oázis lesz a pálmonostori határ­ban is a sivatag helyén. H. D. a fél év alatt benyújtott vala­mennyi újításit megismerjem, pedig jórészt ezeknek köszön­hető. hogy a vállalatnál 18 százalékkal emelkedett a munka termelékenysége. — Csak az újítási hét alatt, amit a közelgő tanácskozás tisz­teletére rendeztünk, ötvennyolc javaslatot nyújtottak be dolgo­zóink a vállalat vezetőségének. Nem tudom, mit ír majd ró­lunk, de azt feltétlen említse meg, hogy a mi dolgozóink nem azt újítják, ami eszükbe jut, hanem azon törik fejüket, ami a vállalat előtt megoldan­dó probléma, ami fékje további előrehaladásunknak, a termelé­kenység növelésének. — Ez tényleg dicsérendő. He. lyes az is. hogy újítási feladat­tervük összhangban van a vál­lalat műszaki intézkedési tervé­vel, csakhogy ez a műszintterv jórészt nincs végrehajtva, és az ötvennyolc elfogadott javaslat­ból mindössze nyolcat valósí­tottak meg. — Sejtettem, hogy ide fog ki­lyukadni. Hát igen... itt nincs mit kertelni. Ne értsen félre! Nem akarok mentegetőzni. Két­ségtelen, ez a leggyengébb pon­tunk, de próbáljon megérteni bennünket. Egyszerűen az volt a helyzet, hogy készületlenül ért bennünket ez a sok újítás. Tudniillik, a javaslatoknak csak egy része kapcsolatos az anyag- takarékossággal, az energiacsök­kentéssel vagy más vonatkozású ésszerűsítésekkel. A nagyobb rész viszont a kézi műveletek gépesítését, a termelékenységet növelő cél­gépesítést szolgálja. De miért beszéljek én. ha van egy kis ideje, jöjjön, tekintse meg őket * gyakorlatban Végigjártuk: m műbetyefaat, és állítom, egy gépészmérnöknek is elég lett volna fejben tartani, hogy melyik gépen milyen mó­dosítást terveznek. Milyen áj gépeket készítenek házilag a munkatorlódások megszünteté­séire? Hol. milyen munkáknál szabadul fel a kézi erő a cél­gépesítéssel, • mennyivel nő majd a termelékenység? Inkább azt írom le, hogy a Nagy Októ­beri Szocialista Forradalom év­fordulójának tiszteletére továb­bá négy újítást valósítanak meg. Horváth elvtárs. a vállalat igazgatójának utasítására, kibő­vítették a TMK-műhelyt, ahol Stuhl Fülöp csoportvezető irá­nyításával két szerelőlakatosnak! egyelőre csak az lesz a dolga, hagy az újítási javaslatokat ki­vitelezze. E hír hatására jellem­ző, hogy máris újabb 12 újí­tást nyújtottak be — Jó befektetés nekünk az újítások központi ki­vitelezése — folytatja Gazsi Já­nos. — Igaz, ez a munka nem megy máról holnapra, de az eddig bevezetett újítások máris 90 000 forint megtakarításit ered­ményeztek. s az ezután várható népgazdasági eredmény is fe­lette lesz a 100 ezer forintnak. Ha szót kapok, erről adok majd számot az országos tanácsko­záson. Ilyen eredményes Kiskunha­lason az újítási mozgalom, mi­óta a Faipari Vállalatnál Gazsi János tölti be az újítási felelős tisztségét. Végezetül hadd mon­dok el róla egy-két dolgot, amit beszélgetésünk során mindvégig elhallgatott: Gazsi János a Kiváló műszaki dol­gozó és a Kiváló újító kitün­tetés tulajdonosa, s e kis riport­hoz az is hozzátartozik, hogy mint hetvenszeres újító tesz majd jelentést az országos ta­nácskozáson, a vállalat hetven újításáról, Sándor Géza

Next

/
Oldalképek
Tartalom