Petőfi Népe, 1961. október (16. évfolyam, 232-257. szám)

1961-10-13 / 242. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! MAGVA R, sz oc IA UiSjA MUNKÁSRA RT 0ACS - KISKUN MEGYEI LAPJA XVI. ÉVFOLYAM. 242. SZÁM Ara 60 fillér 1961. OKTÓBER 13. PÉNTEK ÓSZI FORGALOM Befelezőifiölt az országgyűlés ülésszaka Naponta 1000—1200 tehervagon halad keresztül a kecskeméti vasútállomáson a most zajló őszi forgalomban. Ebből 220 kocsi az, amelyből helyben rakják ki, illetve rakják be a különböző nyers- és készárukat, A szerelvények összeállitásdt Dakó Imre tolatásvezető és három társa; Szeleczky Bernét, Olajos István és Békési Ferenc végzi nagy hozzáértéssel. Kiváló munkájukért tüntette ki őket a kollektíva a szocialista brigád címmel. Ott jártunkkor a fülöpszállási tehervonat összeállításán fára­doztak. S hogy ezt a munkát is idő előtt elvégezték, abban nagy része van Veres József mozdonyvezetőnek és fűtőjének. Ez a szerelvény viszi az üres és áruval telt vagonokat Izsákra, Fülöp- szállásra, Kalocsa, Baja és Kunszentmiklós térségébe. A kecskeméti fűtőházban Szelei István, Túri Antal és Hor­váth József mozdonylakatosok kiváló munkájukért elnyerték a szocialista címet. Jelenleg a délután Szolnokra induló mozdony légszivattyúját javítják nagy hozzáértéssel. Feletteseik vélemé­nye szerint a brigád csak kifogástalanul kijavított mozdonyt en­ged útra. tjeyük az újítási naplóban is gyakran olvasható. Az őszi forgalom jól karbantartott pályákat kíván. Ennek biztosítása a pályafenntartási főnökség dolgozóira hárul, akik igyekeznek munkájukat jól elvégezni. Tehervontató vágánygép­kocsijuk állandóan üzemel. Hol az egyik, hol a másik állomáson tűnik fel talpfával s egyéb anyagokkal megrakodva. A vágány­gépkocsit Bnrtos Károly és Molnár Gyula vezeti. Fényképezte; Fágzjor Zoltán A csütörtöki ülésen részt vett Dobi István, a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke, Ká­dár János, az MSZMP Központi Bizottságának első titkára, a Minisztertanács elnöke, Apró Antal, Biszku Béla, Fehér La­jos, Fock Jenő, Kállai Gyula, Kiss Károly, Marosán György, Rónai Sándor, az MSZMP Poli­tikai Bizottságának tagjai, Czi- nege Lajos, Gáspár Sándor, Ko­mócsin Zoltán, Szirmai István, az MSZMP Politikai Bizottságá­nak póttagjai, Csergő János, Czottner Sándor, Ilku Pál, In- cze Jenő, Kisházi Ödön, Kovács Imre, Losonczi Pál, Nagy Jó­zsef né, dr. Nezvál Ferenc, Nyers Rezső, Papp János, Tausz János, Trautmann Rezső miniszterek, Ajtai Miklós, az Országos Terv­hivatal elnöke. A diplomáciai páholyokban helyet foglalt a budapesti dip­lomáciai képviseletek számos vezetője és tagja. Az ülést néhány percei 10 óra után Rónai Sándor, az ország- gyűlés elnöke nyitotta meg. Az országgyűlés az 1960. évi állami költségvetés végrehajtásáról szó­ló jelentést tárgyalta, amelyet dr. Dabrónaki Gyula előadó is­mertetett. Az 1960. év gazdálkodási ered­ményeit ismertetve megállapí­totta, hogy az 1960. évi költség- vetés végrehajtása a gazdasági élet jelentős fejlődéséről tanús­kodik. Ebben számottevő szere­pet játszott a dolgozók alkotó munkájának fokozódása, a mi­nisztériumok és a tanácsok irá­nyító, ellenőrző tevékenységé­nek javulása, a növekvő gazdál­kodási és pénzügyi fegyelem. Eredményeink növelése azonban megköveteli, hogy tovább javít­suk a gazdasági vezetést, fokoz­zuk a munka termelékenységét és emeljük a termelés műszaki­technikai színvonalát. Az országgyűlés a jelentést. egyhangúlag elfogadta. Ezután Kádár János, a magyar forradalmi munkás-paraszt kor­mány elnöke emelkedett szó­lásra. (Folytatás a 2. oldalon.) Szünetben a Parlament folyosóján. Több mint négyezer hektár erdőt telepít a Kiskunsági Erdőgazdaság Felkerestük Csontos Gyulát, a Kiskunsági Erdőgazdaság igaz­gatóját, hogy tájékoztasson ben­nünket: milyen feladatokat kell megoldania az erdőgazdaságnak az október elsejével kezdődő új gazdasági évben? — Megyénkben még mindig sok homokos terület hever ki­használatlanul — mondotta. — Ezért tervbe vettük, hogy 4200 hektáron új erdőt tele­pítünk, s a regieket is felújítjuk. Ä te­lepítési munkákat, elsősorban Kunadacs, Bugac és Ágasegy­háza körzetében, hamarosan megkezdjük. Mintegy 31 millió erdei és fekete fenyőt, 4 millió akácot és 6 millió szürke nyárt telepítünk. Ezek a fajták a leg­igénytelenebbek, jól bírják a futóhomokot, s amellett gyor­san nőnek. Ezenkívül a termelő- szövetkezetek számára is vég­zünk telepítéseket: erdősávokat, út-meHettS fasorokat létesítünk összesen 600 hektáron. Kecske­mét és Kiskunfélegyháza mel­lett parkerdőt telepítünk. A telepítési anyagot saját cseinetekertjeink biztosítják. Már erre az évre 41 millió ki­ültethető csemetével, jövőre pe­dig 31 aúUió fekete fenyővel rendelkezünk. — Az elvégzendő feladatok­nak fontos része a fakiterme­lés. Az idén 71 ezer 200 köbmé­ter fát vágunk ki, ami 10 ezer köbméterrel több a tavaly kitermelt mennyiségnél. Ebből 43 ezer köbméter ipari felhasználásra kerül, elsősorban a most létesült mohácsi farost­lemez-gyárban. 1300 köbméter fát a termelőszövetkezetek szá­mára biztosítunk a szerfás épít­kezésekhez, ezenkívül egymillió­nál több szőlőkarót is készítünk a telepítésekhez. — A fakitermelés nagyobb részét kézi motorfűrésszel vé­gezzük, amelyből jóval többel rendelkezünk, mint tavaly. Itt említem meg, hogy a nyár fo­lyamán a munkások egy részét kiképeztük és levizsgáztattuk a gépek kezelésére. Munkacsapatokat szervez­tünk, s ezek közül már hét elnyerte a szocialista brigád címet. A brigádok egyébként benevez tek az országos versenybe, s már ennek jegyében folyik a munka. A szállítás zavartalan ellátására saját géppaikot léte- sí tettünk. — A vadgazdálkodás terén is nagy fellendülés mutatkozik. Erőteljesen folyik a bugaci vadrezervá- tum kialakítása. Itt az idén 3600 fácánt neveltek mesterségesen, és vadászatuk nemsokára megkezdődik. Még ebben a hónapban felavatjuk a bugaci erdészházat, amely mint idegenforgalmi nevezetesség vár­ja majd a természet és a vadá­szat kedvelőit. H. D. Osltoiróllapol Kolumbiában Bogota. (MTI) Lleras Camar- í;o kolumbiai köztársasági elnök rádióbeszédben ostromállapotot jelentett be az ország területé­re „további jelzésig”. A bejelen­tés előzménye az, hogy szerdán az egyik bogotai börtönből Can- dales Campuazano hadnagy ve­zetésével megszökött 130 politi­kai fogoly és Észak-Kolumbiá- nak vette útját. Űtközben a lá­zadók vezetőjét szállító gépko­csit szerencsétlenség érte, mire a szökevények, a kolumbiai kor­mány közleménye szerint, meg­i'Mk magúkat

Next

/
Oldalképek
Tartalom