Petőfi Népe, 1961. október (16. évfolyam, 232-257. szám)

1961-10-03 / 233. szám

1961. október 3, kedd m 1. oldal Felhívás a szántóversenyek folytatására A KISZ Központi Bizottsága, a MEDOSZ elnöksége, a Magyar Agrártudományi Egyesület, va­lamint a íöldműyelésügyi mi­niszter közös felhívást bocsátott ki, amelyben a szántóversenyek folytatására szólítja fel a trak­torosokat. A felhívás megállapítja, hogy az idén első ízben megtartott üzemi, járási és megyei szántó­versenyek, majd az ezeket kö­vető országos döntők tapaszta­latai szerint a traktorosok köré­ben népszerűek lettek ezek a versenyek. A különböző szintű vetélkedéseken több mint négy­ezer traktoros vett részt. A további szántóversenyek le­bonyolítására állandó jellegű üzemi, járási, megyei és orszá­gos szántóverseny-bizottságok létrehozását javasolják a felhí­vás kibocsátói. A versenyek egy­séges lebonyolítása érdekében ezek a bizottságok tartsanak ál­landó kapcsolatot az Agrártudo­mányi Egyesületben működő versenyirodával. A szántóversenyeket a jövő­ben is az idén kialakult rendhez hasonlóan szervezik. Az üzemi szántóversenyeket azonban a le­hetőség szerint már az ősz fo­lyamán meg kell rendezni, s biztosítani kell, hogy azokon minden traktoros részt vehes­sen. Főleg azokat a traktoroso­kat kell segíteni, akik eddig még nem versenyeztek. A nagyobb állami gazdaságok és a termelő­szövetkezetek kerületenként, Il­letve üzemegységenként, a gép­állomások brigádterületenként szervezzék a versenyt, azok a termelőszövetkezetek pedig, ame­lyek még kevés géppel rendel­keznek, közös versenyt tartsa­nak, vagy a gépállomások bri­gádversenyein indítsák traktoro­saikat. Az év végére az ország valamennyi mezőgazdasági nagy­üzeme válassza ki legjobb trak­torosait, akik a tavaszi járási versenyeken indulnak. A felhívás a továbbiakban is­merteti, kik nyerhetik el a „leg­jobb szántó-traktoros” címet a különböző szinteken és javasla­tokat tesz a győztesek jutalma­zására. Értesítjük kecskeméti für- dőző vendégeinket, hogy a kádfürdő október 3-től kezdődően kedd, szerda. csütörtök napokon 12-től 19.30-ig, pénteken és szombaton 10-től 20 óráig áll a ven­dégek rendelkezésére. A gőzfürdőt üzemeltetni nem tudjuk. VÍZMÜVEK 6033 Nagy őszi vásár az Állami Áruházban Tiszta gyapjú férfi felöltő 1050 Ft Férfi műbőrkabát 850 Ft Férfi pulóver, divatszínekben 135 Ft Férfi kuli, új fazonban, kártolt gyapjúból 230 Ft 4442 Apróhirdetések A KECSKEMÉTI KATONA JÓZSEF SZÍNHÁZ TÁJELÖADÁSAI: 1961. október 3-tól október 15-ig 1961. október 3. János vitéz Dunaföldvár Mozik Műsora Október S-án, kedden: Baja Központi: Matróz a ra­kétában, Baja Uránia: Napfény a jégen, Bácsalmás: A szép In- keri, Dunavecse: Ármány és szerelem, Izsák: Bambi, János­halma: A repülő 9-kor indul, Kalocsa: Különös házasság, Kecel: Hívatlan látogatók, Kecs­kemét Árpád: Különös házas­ság, Kecskemét Városi: Rocco és fivérei, Kiskőrös: A macska kinyújtja karmait, Kiskunfél­egyháza: Egy katona meg egy fél, Kiskunhalas, 6-kor: A vi­lágűr Kolumbusa; este: A kob­ra akció, Kiskunmajsa: Külde­tés Bahcsiszerájba, Mélykút: Megtorlás, Szabadszállás: Ke­nyér, szerelem, Andalúzia, Ti- szakécske Petőfi: Kő virág, Ti- szakécske Tisza: Szeptemberi szerelem. Puskacső műanyagból A V/inchester cég befejezte a kísérleteket az új típusú fél­automata vadászfegyverrel, melynek csöve üvegszövedékkel megerősített műanyagból ké­szült. Az ilyen puskacső sokkal ellenállóbb, mint a fémből való. A fegyver használati ideje meg­hosszabbodik, a puskacső na­gyobb nyomásnak tud ellenállni. Ismétlődő lövések esetén a cső lassabban tüzesedik át, s az új fegyver ráadásul olcsóbb és könnyű is. Súlya mindössze há­rom kilogramm. Olaszországban vasárnap he­ves esőzés és szélvihar vetett véget a hetek óta tartó száraz­ságnak. A felhőszakadás miatt a vasúthálózat majdnem min­den vonalán órákig szünetelt a közlekedés. Lisszabon. Megindult az eső­zés az Ibér-félszigeten is. Lisz- szaboni jelentés szerint Santo Antonia portugál szigeten a fel­hőszakadást földcsuszamlás kö­vette, amely négy felnőtt és hét gyermek halálát okozta. Tokió. A Japán felé közeledő „Tilda” tájfun a hétfőre virradó éjszaka végigszáguldott Kagosi- ma városon, ahol 720 házat rom- badöntött, 800 család hajlékta­lanná vált. Mombasa. Kenya partvidékén felhőszakadás-szerű esőzés NAPTÁR 1961. október 3, kedd. Névnap: Helga. Napkelte: 5 őra 47 perc. Napnyugta: 17 óra 20 perc. • — Révész Imre és Fényes Adolf művészetéről tart elő­adást Joós Ferenc, a megyei könyvtár munkatársa október 4-én, szerdán délután fél 6 óra­kor az SZMT művelődési ott­hon előadótermében. Az elő­adást vetített képekkel illuszt­rálják. — FÉLMILLIÓ forintot for­dítanak ebben az évben a Bajafi Gázgyár hálózatának bővítésé­re, és az üzem korszerűsítésére. Az Alsóvárosban 1100 méter, a Józsefvárosban közel két kilo­méter hosszú gázvezetéket fek­tetnek le — Tegnap, október 2-án kezd­ték meg a kadarka szüretelését a Helvéciái Állami Gazdaság­ban, az ország legnagyobb al­földi bortermelő gazdaságában, ötszáz szüretelő naponta mint­egy 10 vagon szőlőt küld a présházakba. — A szabálysértési hatóság jelentései. Dobos Mihályné, Urrét 131 szám alatti lakos 24 százalékban fölözött és 10 szá­zalékban vizezett tejet árult a kecskeméti piacon. A szabály­sértési hatóság 310 forintra büntette. Ifj. Laczi Mihályné, Kecskemét, Erzsébet körút 58 szám alatti lakost, aki ugyan­csak vízzel hígított tejet árult, 360 forintra bírságolták. lyos árvizeket okozott. A Tana folyó medencéjében az árvíz több községet a földdel tett egyenlővé. A negyvennyolc óra alatt lehullott 450 milliméteres csapadék súlyos károkat okozott a lakóépületekben, kunyhókban és a termésben. Az ítéletidő ed­dig tíz emberéletet követelt, so­kan pedig eltűntek. Várható időjárás kedd estig: felhőátvonulások, néhány helyen kisebb esővel. Mérsékelt, időn­ként élénk keleti szél. Várható legmagasabb nappali hőmérsék­— MEGALAKULT a megye huszadik takarékszövetkezete, az Orgovány és Vidéke Taka­rékszövetkezet; Orgovány, Ágas­egyháza, Jakabszállás és Páhi körzettel. A szövetkezet 300 tagja 30 ezer forint értékű rész­jegy alappal rendelkezik. Ez­zel a megye takarékszövetkeze­teinek lejegyzett részjegyálav- ja megközelíti az egymillió fo­rintot. — A megyei felvásárló szer­vek 147 ezer hízott sertés felvá­sárlását tervezték ebben a? évben. Ez ideig 118 ezer sertés átadására kötöttek szerződést a közös gazdaságokkal. Augusztus 31-ig 64 717 mázsa hízottsertést vásároltak fel. — Egésznapos tapasztalatcse­rén vettek részt október 1-én, vasárnap Hercegszántón a kör­nyező községek termelőszövet­kezeteinek párttitkárai. A ven­dégek megtekintették a község termelőszövetkezeti gazdaságait! — ÜLÉST TARTOTT a víz­gazdálkodási társulat intéző bi­zottsága Jászszentlászlón. A bi­zottság megtárgyalta a község 1962-ben végzendő csatornázási feladatait. A munkát Bugac község területén kezdik meg, mert ez ideig ez volt a legelha­nyagoltabb terület. — Izmusok a XX. század iro­dalmában címmel tart elő­adást dr. Osváth Béla. a TIT Irodalmi Szakosztályok Orszá­gos Választmányának titkára, október 5-én, csütörtökön este 6 órakor a TIT kecskeméti klubjában. =— BUDAPESTRE látogat Vik­tor Rozov, a kiváló szovjet író, aki részt vesz a József Attila Színházban a Felnőnek a gye­rekek századik előadásán és megtekinti harmadik darab­jának előkészületeit. — THALIA MOSOLYA címmel indít előadássorozatot a Katona József megyei könyvtár és a TIT megyei szervezete a Nagy drámák —• örök eszmék sorozat folytatá­saként. A nyitó előadást ma, október 3-án Udvaros Béla a Katona József Szíriház vezető színészeinek közreműködésé­vel tartja a Cifra-palota első emeleti termében. — Egyre több tagját küldi üdülni a Bács-Kiskun megyei Termelőszövetkezetek Biztosítá­si és önsegélyző Csoportja. Ok­tóber 1-én 40 tsz-tag indult el 10 napos ingyenes üdülésre, Harkányfürdőre. A hónap vé­géig még további 60 tsz-tag ke­resi fel megyénkből a kedvelt fürdőhelyet sú- i let 17—21 fok között. íelhoszahadás és szélvihar pusztított vasárnap Jó áron értékesíthető a tökmag. Olaj gyári minőség 450.—Ft mázsánként Étkezési — Bevezetik a villanyt a csávolyi Egyesülés Termelőszö­vetkezet baromfikeltető állo­mására. A gazdaság 1600 tyúk­ból álló törzsállománnyal ren­delkezik, és szeptember máso­dik, illetve harmadik hetében egyedül a Kiskunhalasi Karne­válnak tízezer csibét szállított. — Köszönetnyilvánítás. Kö­szönetét mondok mindazon ro­konoknak, jó barátoknak, és ismerősöknek, akik felejthetet­len férjem temetésén részt vet­tek, sírjára koszorút virágot helyeztek. Kovalcsik Sándorné. minőség 550.— Ft mázsánként 6039 Kecskeméti anyakönyvi hírek Vásárolja a Terményforgalmi Vállalói­6042 HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Szentpéteri Sándor és Méreg Mária, Varga Mihály és Benkő Lídia, Patonai Ferenc és Tóth Erzsébet, Pető Tibor és Faragó Julianna, Jokhel János és Zöl­di Mária, Kispál Lajos és Csősz Judit, Markó István és Dóri Ka­talin, Berkes László és Gábor Margit, Majoros Gyula és Sza­bó Ilona. i HOSSZÜ gyakorlattal rendelkező szakácsnő azonnalra állást keres. — Cím a kiadóban. 3432 ELADÓ Kecskemét, Rendőrfalu, Ren­ke József utca 17. számú ház. Vétel esetén beköltözhető. Ugyanott há­romajtós szekrény, 12 személyes asz­tal, 3 szék eladó. 3427 ELADÓ 403-as televízió garanciális vagy motorért elcserélhető. Kecske­mét, Nándorfehérvári út 30. Villany­gyár melletti kislakások, Vargáék. 3393 NŐI Singer varrógép eladó. Kecske­mét, Csongrádi út 71. 3426 GVERMEKSZERETÖ, intelligensebb nőt kis háztartásba felveszek. Cím a kiadóban. 3423 ELADÓ olcsón, fizetési kedvezmény­nyel Űj utca 1. számú ház. Csere­lakással beköltözhető. Érdeklődni: Dankó utca 60. Juhászék. 3424 KIADÓ góré. Kecskemét, Zsinór u. 5. szám. 3425 MARIAHEGY 92. szám alatt 1915 négyszögöl gyümölcsös szőlő, két részletben is eladó. Értekezés: Ma- thiász u. 2. Kecskemét. 3428 KISBUDAT úton 5—6 km. között 9 hold föld feléből kiadó. Érdeklődni: Kecskemét, Simon I. u. 21. sz. 3430 NAGYMÉRETŰ cserép eladó. Kecs­kemét, Kórház utca 50. 3431 ELADÓ szőnyeg, kisméretű fotelok, virágállvány. Kecskemét, Széchenyi tér 10., udvarban. 3433 HORDÓK kiadók, vagy eladók. 398, 325, 320, 126. 125 literesek. Kalász László, Ballószög 148. Beretvás ál­lomás mellett. 3414 SZOBA, konyha, kamrás lakást ke­resek. költségmegtérítéssel. Kecske­mét, Bem utca 4. Műszerész. 3404 GÉPÍRÁST és német fordítást vál­lalok. Baditz, Miskolc. Tass u. 15. szúrr. 4490 börkabAt-festés, javítás. Műbőrkabát tisztítás és ja­vítás. Kecskemét, Kada Elek utca 19. szám. Mészáros szabónál. 3379 VÁLYOG eladó. Kecskemét, Körösi- hegy 64. Czollner köz végén Borsos­nál. 3434 125 KÖBCENTIS motorkerékpár el­adó, sürgősen. Kecskemét, Táncsics laktanya. I. em. 120. 6046 ELADÓK: szép, kétszemélyes, mo­dern rekamié, hálóbútorok, tükrök, ágyak, ruhásszekrények, sezlon, konyhabútor olcsón. Kecskemét, vak Bottyán u. 9. 6047 LAKÓMENTES kis családi házat megvételre keresek a város alsó ré­szén. Ajánlatokat kérek: Kecskemét, Városföld 26. sz., vagy Rákóczi út 10—18., I. em. 14. _______________3436 HÁ LÓSZOBA-BÜTOR eladó. Kecske­mét. Széchenyi krt. 40/b. földszint 4. ajtó.__________________________3437 SZ ÉP menyasszonyi ruha, fátyol el­adó. Cím a kiadóban. 3422 FRANCIA, orosz, német nyelvre ta­nít kezdőket, haladókat nyelvtanár. Cím a kiadóban. 3402 250-ES nagykerekű Jawa igényesnek eladó, Motor jeligére a Kiskunhalasi Hirdetőbe. 6027 350-ES BSA motorkerékpár eladó. Baja, Dózsa György út 267. Farkas. 6028 ELADÓ piros terméskő, 30 darab betontálca. Kecskemét, Malom köz 7. szám. 6032 ÜRES szobát keresek költségmegté­rítéssel. Kecskemét, Batthyány utca 20. Rózsáék. 6040 HELVÉCIA Korhánközi dűlő I. kér. 3. alatti ház, beköltözhető, eladó. Érdeklődni: Vajdáéknál. 4493 ELADÓ Kecskemét, Kadafalva 57. számú ház, több melléképülettel. 4492 245 NÉGYSZÖGÖLES villatelek kis épülettel eladó. Kecskemét, Hunyadi­város 27. Márton. 6020 250-ES SIMSON eladó. Lengyel Ist­ván műszerésznél, Kecskemét. 3361 MŰSZAKI rajz tanítását vállalom. Gépészmérnök. Érdeklődni: Kecs­kemét, Bethlen kforút 8. III. em. 2. 6 órá után. ___________________ 603Q EG Y fekete zongora eladó. Kecske­mét, Reiszmann Sándor u. 28. 6008 LEBONTÁSRA vennék bármilyen épületet Kecskeméten. Címet a ki­adóba kérek. 3435

Next

/
Oldalképek
Tartalom