Petőfi Népe, 1961. szeptember (16. évfolyam, 206-231. szám)

1961-09-06 / 210. szám

I »Idal 1981. szeptember S. szerda Juliska néni meg a többiek! Egy népi együttes bölcsőjénél Keressék csak Juliska nénit, mindenki ismeri a faluban — mondották a kalocsai járási pártbizottságon, amikor a fiatal foktői népi együttesről hallva szerettünk volna közelebbről is megismerkedni velük. így történhetett aztán, hogy e faluba érve az első szembejö­vőt megkérdeztük, s ő éppen Kopasz Jánosné volt, a foktői Béke Termelőszövetkezet kul- tűrcsoportjának — mondhat­nánk így, képletesen — szülő­anyja. A nem remélt véletlen találkozás jókedvre derítette Kopasz nénit is. Cf-iataL i tton fi — Valóban szerencséjük volt, kedvesem, mert igazság szerint kint lettem volna a tsz-ben, csak egy kis elintézni valóm akadt a községházán, — meséli a pergő nyelvű, ötvennyolc éves létére nagyon is fürge, eleven mozgású, alacsony, barna asz- szony. Mesél. Hosszan, örömmel és lelkesedéssel, örül, hogy a falu határain túl is hallottak már az együttesről, amely április elején alakult a falu fiataljaiból és idősebbjeiből. — Gondoltam, jó lenne vala­mit csinálni, ami fellendítené a falu kulturális életét — Így hangzanak az idős parasztasz- 6zony öntudatos szavai, aki egyébként 1949 óta végez párt­munkát. — Szóltam Hajdú Ist- vánnénak, akivel a nőtanácsban is, meg a pártban is együtt dol­gozunk, ő mit szólna hozzá. Az­tán összehívtuk a tsz-belieket és megalakult a tánccsoport negyven taggal. Először május 1-én mutattuk be a „Foktői la­kodalmast”, egy hét múlva, köz­kívánatra meg kellett ismételni az előadást. Olyan boldogok vol­tunk. hogy mindenkinek tetszett az előadás. Juliska néni annak Idején olyan igazi tűzről pattant me­nyecske lehetett. A szavaiból áradó lelkesedés ránk is átra gad, s mennél tovább beszél­getünk, annál jobban megbizo­nyosodunk arról, hogy ő az együttesnek nemcsak „szülőany­ja”, lelke is. Igaz, a tőbbiekből sem hiány­zik a lelkesedés, amit mi sem mutat jobban, mint a rövid idő alatt elért sok szép eredmény. A próbákra szorgalmasan, a munka utáni fáradságról meg­feledkezve, szórakozást keresve járnak. of „Cfuykt&i lakodalmai” „Foktői lakodalmas” — Így hirdetik műsorukat, s Kopasz néni hozzáteszi: régi lakodal­mas. — Nem ám olyan, amilyet mostanában rendeznek. Úgy mutatjuk be a színpadon, aho­gyan régen az én, meg az édes­anyám korában volt. Éppen olyan a leánykérés, a rr.enyasz- szony kikérése és a búcsúzta­tás is. így született tehát a műsor: emlékezés után, „ahogyan az én koromban volt”. Az idősebbek meséltek, Kurucz Károly meg, a helyi pedagógus, sorra leje­gyezte a lakodalom mozzana­tait. Másnap aztán, amikor es­te próbára jöttek össze, Kopasz néni a „forgatókon^” szerint sorra bemutatta a táncokat. Ez a fürgecsárdás, ez a selyerricsár- dás, így kell járni a ropogóst. Akadtak segítőtársak is, akik annak idején az igazi lakoda­lomban is táncolták ugyanezt. Például Mátyás Gábor bácsi, akit egyébként a helyi népdalok avatott tolmácsoló jaként ismer­nek a faluban, de a határain túl is. Mátyás Gábor ugyanis már a rádió mikrofonja előtt is énekelt népdalokat.' — Tervezgetjük, hogy az ősz­szel bővítjük az együttest. Kü­lönösen zenekarra lenne szük­ségünk. de szeretnénk énekkart, később színjátszó csoportot Isi alakítani. — Az eddigi előadások bévé-' teléből (a környező községek-1 ben, meg dunántúli szomszédaik-, nál tartottak előadást) most tu-i lipános ágyat csináltatunk. Ed-j dig otthonról hoztuk a színpa-i di berendezést, de szeretnénk 1 ha lenne a csoportnak sajá!! kelléktára. — És a ruhák? — Otthonról hozza ki-ki a! sajátját, a fiatalok a szüleikét ! cd közönig, ereje. Kopasz néni büszkén meséli:] az ő falujukban maradnak aj fiatalok. A termelőszövetkezet' a község vezetőivel és a társa- j dalmi szervekkel együtt min-^ dent megtesz, hogy a fiatalok jól érezzék magukat a faluban megtalálják számításaikat és ne kívánkozzanak sehová. Az együttes megalakulásának is nagy szerepe van ebben, mert lehetőséget ad a szórako­zásra, közösséget teremt, ahol — a jelek szerint — megértik egymást az emberek. Az öntevékeny színjátszó mozgalom megyénkben is erő­södik, szélesedik. Ennek egyik nagyszerű bizonyságával talál­koztunk Foktőn. Érdemes len­ne a megyei tanács művelődés1' osztályának felfigyelnie erre az együttesre, és szakmailag segí­teni további munkáját, fejlődé­sét. Annál is inkább, mert s foktőiek szép feladatra vállal­koztak: a néphagyományokban gazdag vidék veszendő kincsei­nek ápolására. Nagy Éva UTRAVALÓ Esteledett Csányi Gyula tom­pái pedagógus otthonában ül­tünk, amikor halk• kopogtatás hallatszott az ajtón. Mosolygós arcú, életerős legényke lépett a szobába. Gyurki Pista volt, aki az idén végezte el az általános iskola nyolcadik osztályát. Meg- illetődöttség rajzolódott az ar­cára. Ügy látszik, nem számított arra, rajta kívül mások is fel­keresték a tanár „bácsit". — Foglalj helyet, kisfiam — mondta jóindulatú mosollyal Csányi Gyula. A gyermek felkapta a fejét, melegség futott át a testén, és alig hallhatóan rebegte: — Köszönöm szépen, de nem akarok sokáig alkalmatlankodni. Tulajdonképpen azért jöttem, hogy el... el... és bizony elpi- tyeredett. — Nem zavarsz te minket, Pista — bátorította a tanár. Leült. Néhány másodpercnyi szünetet tartott, s újra kezdte, amit az előbb félbeszakíttatott vele az elérzékenyülés. — Búcsúzni jöttem. Holnap reggel indulok Bajára a kollé­giumba és majd csak a téli szü­netben látom újra a tanár bá­csit. Köszönöm szépen, hogy oly sokat tetszett fáradozni velem. — Beleharapott összeszoritott szájaszélébe és erőlködött, el ne törjön a mécses. Bor csillogott a poharakban. — Te is koccints velünk, Pista — mondta a fiatal tanár. A kis legény meglepődött. Egy évvel ezelőtt még Gyuszi bácsi nem, engedte volna meg, hogy borospohárral a kezében koc­cintson a tanárával. — A jó bizonyítványra, a to­vábbi sikerekre! — hangzott a biztatás. És Pista, az ünnepelt, remegő kézzel koccintotta össze poharát a tanár bácsiéval t szemében ott tündökölt egy új világ ígé­rőén. Biellczky Sándor Aranybányászat Üzbekisztánban üzbég geológusok a Tien-Sar hegység nyúlványaiban arany­lelő helyeket találtak, 8 ezeket már át is adták ipari kiakná­zásra. A Kizil-Kum sivatagban is találtak aranylelőhelyet Vigyázz, nagymama! Szovjet film Rozoga autó robog az országúton. Merész ívben veszi a ka­nyarokat, s úgy „száguld” el a szembe jövő járművek mellett, hogy szinte súrolja őket vagy az utolsó pillanatban hirtelen félre rántják a kormányt. — Vigyázz, nagymama! — sikolt mindany- nyiszor a volán mellett ülő idős asszony társaságában utazó fia­tal leány, Lena. — Tudja, hogy unokájának sürgős az útja, az épülő kultúrházban próbára várják, s az igazgató csak nem kés­het eL Lena végre megérkezik a kultúrháztoa. Már folynak a pró­bák, de mindenki panaszkodik, hogy ilyen zűrzavarban, építke­zés közben igazán nem lehet komoly munkát végezni. Lena éppen több türelemre inti a gyerekeket, amikor hivatalos értesítést hoz­nak a kultúrház igazgatójának. Sietve olvassa végig a levelet, s ő is azonnal kifogy a türelemből. — Méghogy elhalasztják a kultúrház építkezésének befejezését a negyedik negyedre — há- borog, s haragját osztják a többiek is. A nagymama vigasztalni próbálja unokáját, s arra biztatja, fejezzék be a maguk erejéből az építkezést De Lena felháborodik azon, hogy az edőaditeok, a hangversenyek szervezése helyett maga rakja le a padlót, ás saját kezével vakolja a falakat. Különben is, ő megpróbálta a nagymama tanácsa szerint mozgósítani a kollektívát de nem sikerült — Nálam pedig dolgoznának — mondja a nagymama magabiztosan. — Akkor próbáld meg! — kiált haragosan Lena. És a nagymama szaván fogja unokáját Mozgósítja az örege­ket. Rozoga autójával felkeresi régi iskoiatársait, barátnőit, isme­rőseit A fiatalok látva, hogy az öregek túl tesznek rajtuk, maguk is kezükbe veszik a szerszámokat Minden rendben te lenne, csak hegesztők nincsenek. Ezekről pedig Lénának magám»*- trail gondoskodnia. Érdekes epizódokon keresztül matatja be a Wm a Bwrjet fiatalok akaraterejét Minden akadályt le lehat küzdeni a közön­ség összefogásával. RÉTI ^ Moplitz-i) a — Megértettem a parancsot Főnök — bólintott Schellenberg. — A H—28-as utasítás likvidá- lási cikkelyét Kruger csak rész­ben hajtja végre. A legjobb munkaerőkből hagy életben egy különítményt és a becsomagolt berendezéssel együtt elindítja az Alpok felé. A Mészáros felállt. — Na, erről van szó. Heil Hit­ler! • A sürgés-forgás, a leállás és a csomagolás láttán Krebs is­mét leszállította a 19-es barak foglyainak életét tízről egy pfen­nigre. Amikor azonban őt, a ki­tűnő szakmunkást és a hatal­mas fizikumú Berhardsent egy külön kis csoportba osztották be, a barak „elitje” közé, kije­lentette: — Ez az a pillanat, norvég, amikor már az akasztófahumor­nak sincs helye. A másik cso­portot halálra ítélték. Mi egye­lőre életben maradunk. Én meg­próbálok átlógni hozzájuk. Nem vagyok hajlandó napokra vág', hetekre prolongálni ezt a rab szolga-életet. És még valami: ezek ott gyengék. Szükségük lesz az utolsó pillanatban valakire, aki tartja bennük a lelket. Berhardsen arca vörösre gyűlt a dühtől, vonásai eltorzultak Olyan őrjöngő erővel szorította meg Krebs karját, hogv az óriá gépmester felszisszent Osló egy kori ifjúsági ökölvívó bajnoka nak vasmarkában. Krebs hátra­hőkölt a csodálkozástól. A ret­tenetes hónapok során most for­dult elő első ízben, hogy Ber­hardsen kizökkent nyugalmából. — örült! Most alcarsz meg- dögleni, amikor eddig kihúztad? Most, amikor ezek a nyomorul­tak már Németországban is cso­magolnak? Mit tudsz segíteni azoknak a szerencsétleneknek? Semmit, ezt te is tudod. A hőst akarod játszani nekem, pedig egyszerűen feladtad a harcot! Közéjük állni? Ha félholtra ver­ve vissza nem rángatnak — és miért ne rángatnának? — per­sze, hogy ez a legkényelmesebb. Lehet, hogy így is meghalsz, Krebs. De nincs jogod meghát­rálni. Ahhoz,'hogy ne támadjon fel többé ez az átkozott barna pestis, szükség lesz az olyan fic­kókra, mint te. És nem utolsó­sorban az olyan németekre. Krebs hatalmas mellkasa hul­lámzott, s szemében gyanús-ned­ves csillogás támadt. — Valid be, te is belefáradtál, te sem hihetsz többé abban, hogy túléljük. Inkább a kom­munista beszél belőled, mint az ember. Berhardsen a gépmester vál­lára tette lapát-kezét. — Ha a kettőt külön tudnám választani, nem lennék kommu­nista, Krebs. Velem maradsz, megértetted? A hannoveri végigsimított ve­rejtékező homlokán, fáradtai1 dőlt az egyik ládának és — ma­radt. A másik, a nagyobb csoport pedig lassan, lehajtott fejjel ne­ki indult az útnak, ahonnan nines visszatérés. Még azon az éjszakán meg­kezdődött a rakodás és másnap reggel öt pótkocsis teherautó gördült ki gépekkel, rabokkal és SS-ekkel megrakva a sachsen- hauseni koncentrációs tábor ka­puján. — Hitted volna, hogy valaha kijutunk innen? — bökte oldal­ba szinte vidáman Berhardsen Krebst. Pedig a foglyok nem láttak semmit csak a zárt kocsi tetejébe vágott ablakon szivár­gott némi fény, azt azonban fél­órái haladás után nem volt ne­héz kitalálniok, hogy ei kellett hagyniok a láger területét Tanúvallomások mozaikjaiból, a Schellenberg-féle osztály irat­tárának anyagából tudjuk, hogy a különítmény úticélja az úgy­nevezett Holthegység volt az osztrák Alpokban. Itt várta a gépeket és embereket Hitler ked­venc fenegyereke, Otto Skor- zeny obersturmbahnführer, Mus­solini kiszabadítója. Ö lett vol­na az alpesi „túlélni-akció” egyik vezetője. A konvoj gyorsan ha­ladt a Traun folyó völgyében, amikor az egyik gépkocsi ten­gelytörést kapott. Kruger egy motorkerékpáros SS-szel a közeli Wehrmacht- egységekhez küldte Wegner fő­hadnagyot, szerezzen szerelőt, vagy pedig másik gépkocsit. Wegner lógó orral tért vissza: beszámolójából kiderült, hogy a Wehrmacht már túlságosan is a bomlás állapotában van ahhoz, hogy ne használjon fel menekü­lésre minden járművet, szerelőt pedig nem talált sehol. Ekkor a különítmény az ausztriai Toplitz-tó környékén volt Egymás után jötte* a hí­rek: közeledne* az oroszok. A hisztérikusabb alkatú SS-e* kö­zül már akadtak olyanok, akik a csendes éjszakában hallani vélték az ágyúdörgést A kísé­rők — ezúttal te Krugerrel az élen — kezdtek menekülésre gondolni. Egy közeli Wehrmacht- egység tábori telefonján Wegner még érintkezést tudott találni az erőddel, ahol közölték vele, hogy Skorzeny már nincs ott, „pillanatnyilag” GrucBseeben van, illetve lehet, hogy mir ott sincs... Ami az erőd személy­zetét illeti, egy-két óra múlva távoznak és berobbantják a be­járatokat. A Bernhard-akció névadója erre visszavonhatatlanul dön­tött Gyors terepszemlét tartott, összeráncolt homlokkal töpren­gett, hogy — a saját érdekében is — hogyan tüntethetné el a nyomokat Amikor megpillan­totta a tó holdfényben csillanó tükrét; 'fellélegzett. Csónakok­ba cipeltette a ládákat az eve­zőkhöz már SS-ek ültek, aztán a Toplitz-see közepén egymás után csobbant a víz... Az őr­nagy már hivatta Wegnert, hogy a H 28-as utasításnak meg­felelően eltüntesse a szemta­núk maradékát is, amikor — és ez már nem volt hallucináció — tompa morajlás hallatszott távolról: igen, most már való­ban a front az ágyuk hangja. — Itt várjatok — mondta egy Hansch nevű SS-altisztnek, ma­gához intette Wegnert, leszál­lította a motorkerékpárról a hírvivő SS-t, aztán Bernhard Kruger őrnagy, a történelem legnagyobb pénzhamjsítási ak­ciójának közvetlen vezetője el­tűnt a csillagos éjszakában. (Folytatása következik.'

Next

/
Oldalképek
Tartalom