Petőfi Népe, 1961. augusztus (16. évfolyam, 179-205. szám)

1961-08-23 / 198. szám

9. »fia! 1961. augusztus 23, szerda Irodalmi színpad, színjátszó együttes, tánczenekar, ifjúsági klub faltul k altúr otthon tlelibSL Az aszódi kultúrotthon tevé­kenysége előkelő helyet foglal el a kalocsai járás művelődési há­zainak munkájában. Ismeretes, hogy a kultúrotthon földműves­szövetkezeti jellegű, de ettől füg­getlenül a község különböző szemei és a kultúrotthon veze­tősége között példás az együtt­működés. Már az elmúlt időszakban is iszép eredményeket vallhatták magukénak a kultúra terjeszté­sében. Mi inkább arra voltunk kíváncsiak, vajon hogyan- tud eleget tenni a kultúrotthon az uszódi dolgozók megnövekedett kultúrális igényeinek. Rozma- nith István elvtárssal, a kultúr­otthon igazgatójával beszélget­tünk erről a kérdésről. Rozmanith elvtárs elmondja, hogy a nyári időszakban sem pihennek. A közelmúltban ala­kult meg egy 14 tagú irodalmi színpad, amely augusztus 19-én mutatkozott be az uszódi közön­ségnek. Augusztus 20-án az új­jászervezett színjátszó együttes Simon Magda: Megbékélés és György László: Citeraszó című műveit adta elő. A színjátszó együttes csupa lelkes KISZ- tagokból áll, akikre a jövőben is lehet számítani. Olyan darabo­kat fognak színre vinni, melyek főleg a falun végbemenő forra­dalmi változásokat tükrözik. — Kiegészítjük a kultúrotthon tánczenekarát, népi tánccsopor­tot alakítunk, ifjúsági klubot hozunk létre — sorolja tovább Rozmanith elvtárs a terveket. — Az ismeretterjesztésről sem fe­ledkezünk meg, tsz-akadémiát, ifjúsági akadémiát szervezünk. Különböző szakköröket hozunk létre, mint pl. szabó, varró, sakk, asztalitenisz stb. szakkört, ahol minden korosztálybeli megtalál­ja az elfoglaltságát, szórakozá­sát. A kulturális szemlére külön terv szerint már decemberben megkezdjük a felkészülést. — A tervek alapján tovább fejlesztjük a kulturális bizott­ság aktívahálózatát és fokozzuk az öntevékenységet. A MÉSZÖV részéről ígéretet kaptunk a kul­túrotthon felszerelésének továb­bi gyarapítására. Az ígéret rész­ben már teljesült is: a napok­ban érkezett 150 db szék, 20 ezer forint értékben, 18 méter futószőnyeget vásároltunk és tíz művészi reprodukció díszíti a falakat. Portalanítottuk a szín­padot és vörös bársonyfüggönyt vásároltunk. Az öltözőkben és a színházteremben hét nagytük­röt helyeztünk el. — A napokban kintjárt Sáfár József elvtárs a MESZÖV-től és tájékoztatott bennünket, hogy 1962-ben emeletet húznak a kul- túrházra, ahol a klubszobák és a televíziós terein helyezkednek majd el — mondja örömmel a kultúrotthon igazgatója. Bálán Miklós Mozik Műsora Augusztus 23-án, szerdán: Baja Központi: A kettétört amulett, Baja Uránia: 80 nap alatt a Föld körül, Kalocsa: A bölcsődal, Kecskemét Árpád: MesterdetcJctiv, Kecskemét Vá­rosi: Holnap felnőtt leszek, Kis­kőrös: A gyűlölet áldozata, Kis­kunfélegyháza: A félbeszakadt dal, Kiskunhalas: A góllövő ze­nész, Tiszakécske Petőfi: Az el­ső év. Apróhirdetések ELADÓ VJ, 19, 20, 26 M hordóik. 16 . 20 , 30 hl kádak. 800 literes szőlő- prés. Egy daraib ötmegyedes bor- pumpa. Hamvas Rudolf, Jánoshalma. Dózsa Gy. u. 37. sz. ______________4140 LE MEZJÁTSZÓ eladó. Kecskemét. Reptér, V. épület, földszint 3. 4155 ELADÓ majdnem új 350-es Jawa. HLázovdcs János, Vasvár. 2763 GÉPÍRÁST és német fordítást vál­lalok. Baditz, Miskolc, Tass u. 15. szám. 4129 KÉT kisgyermekem mellé fiatal le­ányt felveszek. Benedek, Kecskemét, Küküllő utca 3.__________________2743 BÜ TOROZOTT szobát keresünk di­áklányok részére. Ajánlatokat a SZÖVOSZ-diákotthonba kérünk. — Kecskemét, Széchenyiváros 33. 4115 Bajai apróhirdetés HOHNER 120 basszusos tangéharmo- nika, jó állapotbaai eladó. Vaskút, Petőfi, u. 580. 58 Kalocsai apróhirdetés NYÍLT-TÉR. (E rovatban közöltö­kért sem a szerkesztőség, sem a ki- adóhivatal felelősséget nem váilal.) Volt feleségemtől. Kovács Borbálá­tól külöváfltam élek, sem anyagi, sem erkölcsi felelősséget érte nem válla­lok. Horváth I. fhdgy. Szem. ig. száma: VII.—G 086592. 80 Baj van a csomagolással Zagyvapálfalván Ünnepi gondolatok egy szövetkezetben Kettős ünnepet ültek az or- govánvi Alkotmány Termelő­szövetkezetben. Egyrészt <— iránt hazánkban mindenütt — megemlékeztek dolgozó népünk 1949. augusztus 20-án kiadott első alkotmányáról, amely rög­zítette népi demokráciánk ad­digi fejlődésének eredményeit, s megszabta társadalmunk foly­tonos előrehaladásának feltéte­leit — másrészt azért gyűltek össze a szövetkezeti gazdák, mert tíz évvel ezelőtt jött létre a most már közel ezer holdon gazdálkodó mezőgazdasági nagy­üzemük. Az ünneplők sorában ott van Barta Gábor, Magyar József és Seres Miklós is, akik mint ala­pító tagok a mai napig kitartottak jóban-rossxban a közös gazdálkodós melleett, s együtt vigadnak a hozzájuk különböző időpontokban csat­lakozó hatvan társukkal. És ott van közöttük egy harmincon inneni fiatalember is. Lévai Pé­ter, aki június 1-én az Izsáki Állami Gazdaság gépész-főmér­nöki posztját cserélte fel az Alkotmány elnöki tisztével; Szól a zene, ízlik az ebédre levágott öt birka, meg a saját tenyésztésű negyedmázsányi hal, s a múltban — benne az utolsó évtizedben — kalandozik az em­lékezés, a jövőt rajzolgatja a képzelet. Cselédsors, látástól-vakulásig tartó robot, sokszor éjszakai virrasztás a nagygazda beteg állatai felett; lenézés, a társa­dalomból való ki vetet tség —, ez juthat eszébe Seres bácsinak, a hajdani cselédnek, meg az, hogy tíz öve érzi: ember ő is, megbecsült tagja a nagyobb, meg ennek a kisebb közösség­nek. Az egykor teljesülhetetlen vágyálmára, a tehénkére is gon­dolhat, amelyet már szövetke­zeti gazda korában tudott meg­vásárolni. S mindegyikükben ilyen vagy ehhez hasonló kép merülhet fel a letűnt évek kútjából, amely fölött tíz éve kezdett ívelni, először csak halványan, majd mind pompázóbb ragyogással közös erőfeszítéseik, eredmé­nyeik, az életűik végtelenbe hajló szivárványa. Látszólag kevésbé, de valójá­ban nagyot műveitek egy évtized alatt ezen az Or- govány és Izsák között elterülő határrészien. Ami a legfonto­sabb: egyakaratúvá kovácsolód- taík csaknem kivétel nélkül va­lamennyien. S ha a gazdálko­dás egyes ágazatait időnként el is hanyagolták, végeredményben megteremtették a tervszerű nagyüzemi gazdálkodás alapját, amelyről már könnyebb felfelé haladni, mint jönni eddig. Gazdaságuk kiválóan alkal­mas a szarvasmarha-tenyész­tésre, a sertéstartásra, s már 100 tehénnek, 80 anvakocának, 200 hízónak való férőhellyel rendelkeznek. Van halastavuk, az idén ezer kacsát is tenyész­tettek, értékesítettek, nádter­mesztéssel is foglalkoztak —, ami pedig a határidős munká­kat illeti, augusztus 1-re a cséplést, 5-re a tarlóhántást el­végezték, s máig a kukoricát, takarmányrépát háromszor meg­kapálták. S annak ellenére, hogy az aszály, jégverés, szélvihar felére pocsékolta 70 hold búzájukat, 40 hold rozsukat —, áruértéke- sítési tervüket mégis csaknem kétszeresen teljesítik és 38 forint körül fizetnek majd egy-egy munkaegységre. Ezekre gondolnak ünnepségü­kön, a jobb élet lehetőségeire, amit alkotmányunk számukra is biztosított. Talán ez is eszük­be jut: azt is az alkotmánynak köszönhetik, hogy egyetemet végzett elnökük lehet, akinek a két és félhónapos vezetése alatt munkaegységenként már há­romszor kaptak 10—10 forint előleget, s megalakult a KISZ- szervezet is. amelynek 5000 fo­rintot adtak, hogy a tagjai mű­vel ődh essenek. S talán tudják ők is: mind énnek a neve — alkotmányos élet T. L Szinte látjuk magunk előtt, amint a Zagyvapálfalvi Üveg­gyár munkásai erejüket megfe­szítve, lelkesen dolgoznak, hogy minél több ablaküveget gyárt­sanak. Mert hát sok lakást, is­kolát, kórházat, üzemet, ízlése­sen rendezett kirakatú áruhá­zát stb-t építünk és ehhez bi­zony sok-sok üvegre van szük­ség. Éppen ezért érthetetlen szá­munkra, hogy a gyár csomagoló részlege miért rakja hiányosan lécezett, kevés szalmával kitö­mött, sok esetben már korhadt ládákba a törékeny árut. A Délmagyarországi Üveg- és Porcelánértékesítő Vállalat kecskeméti telepére — amely egész Bács-Kiskun megyét ellát­ja üvegáruval — havonta há­rom vagon, kb. 9000 négyzetmé­ter ablaküveg érkezik a Zagy­vapálfalvi Üveggyárból. Mint a telep vezetői elmondták, az utóbbi időben egyre rosszabb csomagolásban jönnek a szál­lítmányok. Előfordul, hogy a leszállított áru 70—80 százalé­kának csomagolása nem felel meg a szabvány szerinti köve­telményeknek. A vagonból való kirakásnál a 25—340 kilós sú­lyú ládákat veszélyes leemelni, a kocsikról le- és felrakni, mert a korhadt, vékony deszkák ki­szakadnak. Ilyenkor rendsze­rint 8—10 négyzetméter üveg összetörik — nem is beszélve a megrendelőhöz való leszállítás­kor előforduló törésekről — fő­képpen pedig arról, hogy sok­szor a szállítómunkások is meg­sérülnek az üvegcserepektől! Több levélben figyelmeztette már az Üvegértékesítő Vállalat kecskeméti telepe az üveggyá­rat, hogy az előírt szabványnak megfelelően csomagolják a szál­lítmányokat. de ez eddig hasz­talannak tűnt. Legutóbb már KŐMŰVESEKET és Ácsokat alkalmi szerződéssel felveszünk. Helvéciái Állami Gazdaság. 4141 annyin rosszak voltak a ládák, hogy kénytelenek voltak távira­tilag kérni a gyár képviselőit, nézzék meg: hogyan érkezett meg az általuk kfildött áru. A helyszínen aztán a eagyvapál- falviak is kénytelenek voltak el­ismerni, hogy 61 láda közül ti olyan rossz, amelybe már egy« általán nem lett volna szabad csomagolni. Mint már említettük, sokat építkezünk, s nem tudnak Zagy- vapálfalván annyi üveget gyár­tani, amely teljesen kielégíte­né az igényeket. Legalábbis a Délmagyarországi Üveg- és Por­celánértékesítő Vállalat kecske­méti telepén arról tájékoztattak bennünket, hogy több ablak­üveget tudnának eladni, mint amennyit kapnak. Így hát leg­alább azt óvják meg a jó cso­magolással a töréstől, amit le­gyártanak. Ezzel tartoznak Zagyvapálfalván nemcsak a népgazdaságnak, hanem az üve­get előállító munkásoknak is. ________________N. O. Sz erkesztői Szenetek Krefninger Györgyné, Kecskemét» A DÁV Nagykőrösi Igazgatósága pa­naszát kivizsgálta, s meg állapi tóttá; hogy az nem helytálló, mert a ház tetőzete teljesen rendben van. A közvilágítást tartó vezetéket azért helyezték eű. az ön háza falán, mert más erre alkalmas épület a közelben nem volt. Goczol Péter, Mélykút: Gyermeke ügyében a következőket tudjuk ja­vasolni: Tanuljon tovább, hiszen egy szakma megszerzése egész élet­re szól. Az elméleti képzés szorosan hozzátartozók a gyakorlati munka- hoz, ezért arra nagyobb súlyt keil fektetni. Retkes József, Bugac: Tájékozta­tásul közöljük, hogy az OTP kielé­gítő választ nem tudott adni, meri leveléből nem derült ki, rendelke­zik-e a házépítési kölcsön elnyeré­séhez szükséges alapfeltételekkel. Célszerűnek tartanánk, ha felkeres^ né az OTP-fiókot, ahol pontos fel­világosítást adnának a házépítéssé’ kapcsolatosan. KERTÉSZETI TANULÓKAT FELVESZÜNK. Izsáki Állami Gazdaság 4157 BÉL YEGG YÜ JTEMÉNYT, Összeállí­tást vásárolok. Hiánylistára magyart szállítok. Átvétel után fizetendő. Bé- lyegkereskedés, Szeged, Kelemen u. 4056 A. FŰKASZÁIÓ Irodagépek, varrógépek, pénztárgépek szakszerű javítását, rendszeres karbantartását vállaljuk; Hívásra házhoz megyünk. KALOCSAI VAS- ÉS FÉMIPARI KTSZ, KALOCSA, ISTVÁN ÜT 64. — TELEFON: 70. 4122 Két-három héttel ezelőtt a gabonavágó kaszákat »átállítot­ták'» falvaink határaiban a rétek Ictakarítására. A képünkön látható Lakos István, a fülöpházi Zrínyi Termelőszövetkezeti Csoport gazdája egyedül hat holdon vágta rendre, majd rakta boglyába a szálastakarmányt. (Márkus János felvétele.) Családi házát építtesse Kisipari Megrendeléseket az alábbi helyeken vesznek fel: _ Bajai Lakberendező. T.: 106. Bá csalmási Vegyes. T.: 66. Bácsbokodi Vegyes. T.: 5. Császártöltési Vegyes. T.: 17 Csávolyi Vegyes. T.: 4. Dunapataji Vegyes. T.: 19. Garai Vegyes. T.: 9. Jánoshalmi Vegyes, T.: 30. Kalocsai Asztalos. T.: 279. Katymári Vegyes. T.: 14. Keceli Vegyes. T.: 14. Kecskeméti Építő. T.: 24-34, I Kiskőrösi Vegyes. T.: 100. Kiskunfélegyházi Építő. T.: 216. Kiskunhalasi Fa- és Építő, T.; 214. Kiskunmajsai Fa- és Építő. T.: 43. Kunszentmiklósi Mezőgazdái. T.: 67. < Lajosmizsei Fa- és Építő. T.: 34 Solti Vegyes. T.: 5. Tompái Vegyes. T.: 14 Kedvezményes áron biztosított anyagok. Gyors építési határidő. Javításokat, tatarozásokat és mindennemű szerelőipari munkákat is vállalnak. S813 K

Next

/
Oldalképek
Tartalom