Petőfi Népe, 1961. augusztus (16. évfolyam, 179-205. szám)

1961-08-01 / 179. szám

f A Szovjetunió Kommunista Pártjának programtervezete t. oldal '1961. augusztus 1, le edd (Folytatás az 1. oldalról.) A nemzeti felszabadító forra­dalom a politikai függetlenség kivívásával nem ér véget. Ez a függetlenség ingatag lesz és fik­cióvá válik, ha a forradalom a társadalmi és a gazdasági élet­ben nem vezet mélyreható vál­tozásokhoz, ha nem oldja meg a nemzeti újjászületés életbe­vágóan fontos feladatait. A nemzeti felszabadító moz­galmakkal foglalkozó rész ki­mondja: • Az SZKP nemzetközi politi­kája egyik sarkkövének tekinti a gyarmati és félgyarmati igá­tól megszabadult népekkel való testvéri szövetséget. A tervezet a továbbiakban a két ideológia— a kommunista- és a burzsoáideológia — közöt­ti harccal foglalkozik. Az imperializmus fő eszmei- politikai fegyvere az antikom- munizmus, amelynek lényege a szocialista rendszer rágalmazá­sa, a kommunista pártok politi­kájának és céljainak, a marxiz- mus-leninizmus tanításának meghamisítása. A programtervezet mélyreha­tóan, érvekkel alátámasztva bí­rálja mindazon „elméleteket” amelyek a burzsoárendszer ki­zsákmányoló természetét álcáz­zák, a kapiti zmust kendőzik, majd első részének zárófejezete a békés egymás mellett élés és az egyetemes békért vívott harc kérdéseit taglalja. Kimondja, hogy *z SZKP külpolitikai tevékenységében fő A tervezet második része, mi­ntán leszögezi, bogy a kommu­nista társadalom felépítése a szovjet nép közvetlen gyakor­lati feladatává vált, röviden összefoglalja a kommunista tár­sadalmi rendszer lényegét A kommunizmusban teljesen megszűnnek az osztályok, a vá­ros és a fain közti társadalmi, gazdasági és kulturális-életmód­beli különbségek. Az emberek termelő tevékenységében a szel­lemi és a fizikai munka szerve­sen összefonódik. A kitűnően szervezett terme­lésen és a fejlett technikán alapuló kommunista társadalom megváltoztatja a munka jelle­gét, de nem mentesíti a társa­dalom tagjait a munkától. Egy­általán nem lesz az anarchia, a tétlenség és a henyélés társa­dalma. A társadalmi munkában mindenki részt vesz, s biztosít­ja a társadalom anyagi és sze- lemi javainak szakadatlan nö­velését. A munka és a fegyelem nem lesz teher az ember szá­mára: a munkatevékenység nem lesz többé az élet eszköze csu­pán, s igazi alkotássá, öröm for­rásává válik. A kommunizmus a társadal­mi élet szervezetének legmaga­sabb formája. Minden termelési sejt, minden önkormányzatú társulás harmonikusan kapcso­lódik egymáshoz a tervszerűen megszervezett közös gazdaság­ban, a társadalmi munka egysé­ges ritmusában. A kommunizmusban végbe­megy a nemzeteknek mind na­gyobb arányú, minden oldalú közeledése, a gazdasági, politi­kai és szellemi érdekek teljes közössége, a testvéri barátság és együttműködés alapján. Az SZKP programtervezete a to­vábbiakban a kommunista épí­tés gyakorlati feladataival fog­lalkozik. Az 1961—1970-es legközelebbi évtizedben a Szovjetunió a kom­munizmus anyagi-műszaki alap­jának megteremtésével az egy főre jutó termékek termelése tekintetében túlszárnyalja a leg­hatalmasabb és leggazdagabb kapitalista országot, az Egye­sült Államokat; jelentősen emeli céljának tekinti, hogy békés fel­tételeket biztosítson a Szovjet­unióban a kommunista társada­lom felépítéséhez és a szocialis­ta világrendszer fejlődéséhez, valamint hogy az összes béke- szerető népekkel együtt meg­szabadítsa az emberiséget a vi­lágméretű pusztító háborúktól. Az SZKP abból indul ki, hogy a világon kialakultak és fejlőd­nek az egyetemes béke megőr­zésére és megszilárdítására al­kalmas erők. létrejönnek a fel­tételek az elvileg új államközi viszonyok megszilárdulásához. A programtervezet szembeál­lítja az államok közötti kap­csolatuk, alá- és fölérendeltsé­gen alapuló régi imperialista módszerét, a nemzetközi kap­csolatok új szocialista típusá­val. Ezután megállapítja: A szocialista államok külpo­litikája, amely a békének, »né­pek egyenjogúságának, önren­delkezésének valamennyi or­szág függetlensége és szuvere­nitása tiszteletbentartásának el­vein, valamint a szocialista diplomácia becsületes, ember­séges módszerein nyugszik, egy­re növekvő befolyást gyakorol a világhelyzetre. Korunk alapvető kérdése: a háború és béke kérdése. A háborús veszély egyedüli forrása az imperializmus. Az imperialista tábor a legször- nyflbb bűncselekményre készü­lődik az emberiség ellen: ter­monukleáris világháborúra, amely soha nem látott pusztí­tást okozhat egész országoknak. a dolgozók anyagi jólétét és kulturális, technikai színvona­lát, mindenki számára biztosítja az anyagi bőséget, minden kol­hoz és szóvhoz magas termelé­kenységű és nagyjövedelmű gaz­dasággá válik; lényegében ki­él ógülnek a szovjet emberek szükségletei a minden kénye­lemmel ellátott lakások tekin­tetében; megszűnik a nehéz fizi­kai munka, a Szovjetunió lesz az az ország, amelyben legrö­videbb a munkanapi. Az 1971—1980-as második év­tizedben megteremtjük a kom­munizmus anyagi-technikai bá­zisát, s az egész lakosság szá­mára biztosítjuk az anyagi és a művelődési javak bőségét; a szovjet társadalom szorosan megközelíti a szükségleteik sze­rinti elosztás elvének megvaló­sítását, s megtörténik az egysé­ges köztulajdonra való fokoza­tos átmenet A Szovjetunióban tehát lényegében felépül a kom­munista társadalom. A kommu­nista társadalom teljes felépí­tése az ezután következő idő­szakban fejeződik be. Az SZKP célul tűzi ki az ipari termelés egész mennyisé­gének növelését úgy, hogy ez a legközelebbi tíz esztendő folya­mán körülbelül két és félszeres lesz, s túlszárnyalja az Egyesült Államok mai ipari termelési színvonalát; 20 esztendő alatt legalább hatszorosra növekszik, s ezzel messze maga mögött hagyja az Egyesült Államok je­lenlegi egész ipari termelését. Ehhez tíz év alatt több mint kétszeresen, húsz év alatt pedig négy-négy és félszeresen növelni kell a munka termelékenységét az iparban. Húsz év múlva a munka termelékenysége a szov­jet iparban kétszeresen túlszár­nyalja majd az Egyesült Álla­mok mai termelékenységi szín­vonalát, az egy órára jutó ter­melékenység tekintetében pe­dig — minthogy a Szovjetunió­ban megrövidül a munkanap — ez a fölény sokkal nagyobb arányú lesz. A második évtizedben lénye­gében befejeződik az egész or­szág villamosítása. Az éven­kénti vUlamosenergia-tennelés­s égési népeket Irthatnak ki. A hatalmas szocialista tábor, a békeszerető nem szocialista államok, a nemzetközi munkás- osztály és a békéért síkraszálló valamennyi erő összefogásával a világháború megakadályozha­tó. A szocializmus világméretű győzelme végérvényesen kikü­szöböli bármilyen háború ke­letkezésének társadalmi és nem­zeti okait. A háború száműzé­se, az örök béke megteremtése a kommunizmus történelmi küldetése. A tartós béke biztosításának radikális útja a szigorú nem­zetközi ellenőrzéssel végrehaj­tandó általános és teljes lesze­relés. Az emberiségnek a szocializ­mus javasolta azt az egyedüli ésszerű elvet, amelyre a világ két rendszerre való különválá­sának körülményei közepette az államközi viszonyok felépíthe­tők: a különböző társadalmi rendszerű államok békés egy­más mellett élésének Lenin ál­tal javasolt elvét. A szocialista és a kapitalista államok békés egymás mellett élése az emberi társadalom fej­lődésének objektív szükségsze­rűsége. A háború nem lehet a nemzetközi viták megoldásának eszköze, s nem szabad, hogy az­zá váljék. A Szovjetunió következetesen síkra szállt és síkra száll a jö­vőben is a különböző társadal­mi rendszerű államok békés eevmás mellett élésének politi­kájáért. nek az évtized végére 900—1000 milliárd, a második évtized vé­gére pedig 2700—3000 milliárd kilowatt-érára kell növekednie Húsz esztendő alatt a vasko­hászat eléri azt a színvonalat, amely lehetővé teszi, hogy éven­te mintegy 250 millió tonna acélt öntsünk. A gépgyártás fejlesztése alap­ján az első évtizedben megva­lósul az iparban, a mezőgazda­ságban, az építkezésben, a köz­lekedésben, a rakodómunkála­tot ban, a kommunális gazda­ságban a komplex gépesítés. Húsz év alatt tömeges mérték­ben valóraválik a termelés komplex automatizálása, s ezzel egyidejűleg mind általánosabb lesz az automata üzemekre és vállalatokra való áttérés. További gyors fejlődést ér el a legújabb reaktív technika, legelsősorban a légi közlekedés területén, valamint a világűr meghódítása céljából is. Az SZKP minden erőfeszítést megtesz, hogy biztosítsa a köz- fogyasztási cikkek termelésének gyors növelését. A kommunizmus általánosan kibontakozó építése az ipar mind ésszerűbb telepítését kö­veteli meg, amely biztosítja a társadalmi munka gazdaságos kihasználását, a körzetek komp­lex fejlődését és gazdaságuk szakosítását, megszünteti a la­kosságnak a nagyvárosokban való mértéktelen összezsúfolő- dását. A párt megszervezi a mező- gazdaság termelő erőinek hatal­mas fellendítését, amely lehető­vé teszi két, egymáshoz szoro­san kapcsolódó feladat meg­valósítását: a) nagyértékű táp­anyagok bőségének megterem­tését a lakosság, s a nyersanya­gok bőségének megteremtését az ipar számára; b) biztosítja a szovjet falunak a kommunista társadalmi kapcsolatokra való fokozatos áttérését. A mezőgazdaság a műszaki felszerelés és a termelés szer­vezettsége tekintetében megkö­zelíti az ipar színvonalát; a me­zőgazdasági munka az ipari I munka válfajává lesz; a mező- gazdaságnak a természeti erők­től való függősége Jelentősi» csökken, majd egészen minimá­lissá válik. A kolhozrendszer gazdasági felvirágzása megteremti a fel­tételeit annak, hogy a kolhoz­tulajdon közeledjék az egysé­ges köztulajdonhoz, távlatilag pedig össze is olvadjon vele egységes kommunista tulaj­donná. Az egész lakosság és a nép­gazdaság mezőgazdasági termé­kek iránti igényeinek teljes ki­elégítése céljából a mezőgazda- sági termelés egész hozamát tíz év alatt mintegy két és félsze­resére kell emelni, húsz eszten­dő alatt pedig három és félsze­resére. A mezőgazdasági terme­lés növekedésének felül kell múlnia a mezőgazdasági termé­kek iránti növekvő keresletet A Szovjetunió az első tíz esz­tendőben túl fogja szárnyalni az Amerikai Egyesült Államo­kat az alapvető mezőgazdasági termékek egy főre jutó mennyi­ségének termelésében. A mezőgazdaságban a munka termelékenysége tíz év alatt legalább két és félszeresére, húsz év alatt pedig öt, hatszo­rosára emelkedik. A tervezet nagy figyelmet szentel a gazdasági vezetés és tervezés tökéletesítésének. A kommunista építés feltéte­lezi az irányítás demokratikus alapjainak általános fejleszté­sét, a népgazdaság központosí­tott állami irányításának meg­erősítésével és tökéletesítésével! egyidejűleg. Az egységes népgazdasági terv keretein belül tovább bővül a helyi szervek és vállalatok gaz­dasági önállósága és jogköre: a tervezésben mind nagyobb sze­repet kell játszaniok az alulról — a vállalatoktól — kiinduló terveknek és javaslatoknak. A kommunista építésben — hangzik a továbbiakban a ter­vezet — maradéktalanul fel kell használni az áru—pénz összefüg­géseket, annak az új tartalom­nak megfelelően, amelyet ezek az összefüggések a szocializmus időszakában nyernek. Ebben nagy szerepet játszik a gazda ság fejlesztése, olyan eszközei­nek alkalmazása, mint a jöve­delmezőség, pénz, ár, önköltség, haszon, kereskedelem, hitel, pénzgazdálkodás. A tulajdon egységes kommunista formájá­nak kialakulásával és az elosztás kommunista rendszerevére való áttéréssel az áru—pénz összefüg­gések gazdaságilag elavultakká válnak és elhalnak. A nép anyagi jólétének eme­lését illetően az SZKP azt a világtörténelmi jelentőségű fel­adatot tűzd ki hogy a Szovjet­unióban —i bármely tőkés «or­szághoz hasonlítva — el kell érni a legmagasabb életszínvo­nalat. A párt abból a lenini tételből indul ki, hogy a kommunizmus építésében az anyagi érdekelt­ség elvére kell támaszkodni. A munkáért fizetett bér a követ­kező húsz esztendőben a dol­gozók anyagi és kulturális igé­nyel kielégítésének alapvető forrása marad. A kommunizmus felé haladva azonban a személyi igények ki­elégítése egyre inkább a tár­sadalmi fogyasztási alapból tör­ténik, s ennek növekedési üte­me meg fogja haladni az egyéni munkabér növekedésének üte­mét. A kommunista elosztásra való áttérés azután történik meg, hogy a munka szerinti el­osztás elve teljesen érvényét veszti, vagyis akkor bekövetke­zik az, anyagi és kulturális ja­vak bősége, s a munka a társa­dalom minden tagja számára elsőrendű létszükségletté válik. A Szovjetunió nemzeti jöve­delme a következő tíz esztendő­ben két és félszeresére növek­szik, húsz év alatt pedig csak­nem megötszöröződik. Az egy lakosra jutó reáljövedelem húsz > év alatt több mint három és félszeresére nő. A következő tíz évben a mun­kások és az alkalmazottak reál- jövedelme (a társadalmi alapok beszámításával) egy dolgozóra számított átlagban csaknem megkétszereződik, húsz év alatt pedig három—három és félsze­resére emelkedik. Már az első tíz esztendőben megtörténik a viszonylag kisebb fizetésű mun­kások és alkalmazottak reáljö­vedelmének felemelése olyan színvonalra, hogy az országban nem lesz többé kisfizetésű mun­kás és alkalmazott. A kolhozparasztok átlagos re­áljövedelme — a munkaterme­lékenység növekedésének gyor­sabb üteme alapján — gyorsab­ban növekszik majd, mint a munkásoké és egy dolgozóra számítva első tíz esztendőben több mint megkétszereződik, húsz év alatt pedig több mini megnégyszereződik. Jelentősen emelkedik a szov­jet értelmiség széles rétegeinek — mérnököknek és technikusok­nak, agronómusoknak és állat­tenyésztőknek, pedagógusoknak és orvosoknak, a népművelés dolgozóinak — fizetése. A második tíz esztendőben megvalósul az anyagi és kultu­rális javak bősége az egész la­kosság számára, megteremtőd­nek az anyagi feltételek ahhoz, hogy a rákövetkező időszakban áttérjünk a javak szükségletek szerint történő elosztásának kommunista elvére. Az SZKP feladatul tűzi ki a lakáskérdésnek — a szovjet nép jóléte emelése szempontjából a legégetőbb problémának — a megoldását A második tíz esz­tendő végén minden egyes csa­ládnak, a fiatal házasokat is beleértve, a higiénia és a kultu­rált élet következményeinek megfelelő egészséges lakása lesz. A második tíz esztendő fo­lyamán a lakóházak használata fokozatosan ingyenessé válik minden állampolgár számára. A közlekedési eszközök (vil­lamos, autóbusz, trolibusz, met­ro) használata a második tíz esztendőben már ingyenes lesz és a második tíz esztendő vé­gére Ingyenesek lesznek az olyan közszolgáltatások, mint . víz, a gázellátás, a fűtés. Az első tíz esztendő folya­mán megvalósul az áttérés a hat órás munkanapra — úgy­hogy hetenként egy pihenőnap lesz — Illetve a 34—36 órás munkahétre, heti két pihenő­nappal. A föld alatt végzett és az egészségre ártalmas munka­körökben ötőrás lesz a mun­kanap, illetve harmincórás az ötnapos munkahét. A második tíz esztendőben a munka termelékenységének megfelelő növekedése alapján megkezdődik az áttérés még rö- vldcbb munkahétre. Ily módon a Szovjetunióban lesz a világon a legrövidebb, s egyszersmind a legtermeléke­nyebb és legjobban megfizetett munkanap. Ezzel egyidejűleg növekedni fog a dolgozók évi fizetett szabadságának tarta­ma Is. E két évtized eredményekép­pen a társadalmi fogyasztási alap összege a lakosság reáljö­vedelme egész összegének hoz­závetőlegesen a felét fogja al­kotni. Ez lehetővé teszi a társa­dalom terhére a következő szol­gáltatásokat: a gyermekek in­gyenes ellátása a gyermekintéz­ményekben és bentlakásos isko­lákban (a szülők kívánsága sze­rint); a munkaképtelenek anya­gig ellátása; ingyenes oktatás, minden tanintézetben, minden állampolgár ingyenes orvosi el­látása, beleértve a gyógyszerel­látást és a betegek kórházi ke­zelését; ingyenes lakás és köz­szolgáltatások Ingyenes Igény­bevétele; Ingyenes közlekedés; a, mindennap! élettel összefüg­gő bizonyos közérdekű szolgál­tatások Ingyenes igénybevétele; az üdülők, a penziók, a tnrfsta­(Folytatás a 3. oldalon.) IL Az SZKP-nak a kommunista társadalom építésével kapcsolatos feladatai

Next

/
Oldalképek
Tartalom