Petőfi Népe, 1961. június (16. évfolyam, 127-152. szám)

1961-06-01 / 127. szám

.......< Vi lág proletárjai, egyesüljetek! El LAPJA XVI. ÉVFOLYAM, 127. SZÁM Ára 60 fillér 1961. JÚNIUS 1, CSÜTÖRTÖK. Kezdődik a borsősz Oret a szövetkezetekben, ISO mázsa paradicsom holdanként, 20 millió forint megtakar!tás Szezon előtti miniszteri szemle a Kecskeméti Konzervgyárban Szerdán egésznapos látogatás­ra Kecskemétre érkezett Kovács Imre élelmiszeripari miniszter, Babos Zoltán miniszterhelyettes és Kovács László, a konzerv­ipari igazgatóság vezetője. Ven' dégeink Erdős Józsefnek, a me­gyei pártbizottság titkárának kí­séretében megszemlélték a Kecs­keméti Konzervgyár szezonra való felkészülését. Vendégeinket Végvári István igazgató tájékoztatta a gyár ter­veiről, feladatairól, a nyári sze­zonra való felkészülésről. Az üzem megtekintése után a miniszter elismeréssel nyilatko­zott arról az ugrásszerű fejlő­désről, melyet a Kecskeméti Konzervgyár három esztendő alatt elért, majd felhívta a ve­zetők figyelmét azokra a terme­lést és termelékenységet fokozó lehetőségekre, melyeket a mun­kaidő jobb kihasználása, a bel­ső üzemszervezés, a termelési költségek alakulásának közgaz­dasági elemzése rejt magában. Mint mondotta, a belső anyag mozgatások lerövidítése, a jelen­leginél ésszerűbb raktározás és a termelés folyamán tapasztalt veszteségidők kiküszöbölése a forrás ahhoz, hogy a konzervgyár az idén 5 szá­zalékkal csökkentse a fér* melés költségeit, ami 20 millió forint megtakarí­tásának felel meg. A miniszter és kísérete ezután a kecskeméti Egyetértés Terme­lőszövetkezetben megszemlélte a gazdaság kertészetét, ahol 100 holdon folyik szerződéses para­dicsomtermesztés, jelentős terü­leten pedig zöldborsó vár sze­désre. Ezután az Arany Kalász Termelőszövetkezetbe látogattak, ahol Pesti Gerzson főagronómus adott tájékoztatást a szövetke­zet helyzetéről, a terméskilátá­sokról és a szerződéskötések vár­ható teljesítéséről. Közölte, hogy a tervezettnél 25 százalék­kal magasabb termést vár­nak szerződéses borsóterüle­tükről, az eddigi kedvezőtlen időjárás ellenére is szépen fejlődnek pa­radicsompalántáik, így a meg­egyezés értelmében szállítják a konzervgyárnak a zöldborsót, később pedig a paradicsomot. Búcsúzóul hangsúlyozta a mi­niszter, milyen nagy jelentősé­get tulajdonít annak, hogy a Kecskeméti Konzervgyár nyolc termelőszövetkezetben kötött ki­emelt szerződést, melyben a tsz-ek vállalták, hogy hol­danként 150 mázsa paradi­csomot adnak a gyárnak feldolgozásra. A konzervgyár vezetőitől és dol­gozóitól pedig azt kérte, tegye­nek meg a munkás-paraszt szö­vetség szellemében mindent, ami a termelőszövetkezetek és a konzervgyár kapcsolatát tovább erősíti. A legnagyobb segítség a nagyüzemi mezőgazdaságnak — mondotta —, ha már az idén bizonyítani tudjuk a megnöve­kedett termelőszövetkezeteknek, hogy a szerződéses zöldség- és gyümölcstermesztés milyen kifi­zetődő, s ezzel a Kecskeméti Konzervgyár további fejlesztését is megalapozzuk. Közeleg a bécsi találkozó Hruscsov Csehszlovákiába érkezett Kennedy megkezdte tanácskozásait De Gaulle-al A nemzetközi érdeklődés kö­zéppontjában ma a közelgő Hruscsov—Kennedy találkozó álL Hruscsov — mint ismeretes — Csehszlovákián keresztül utazva, Pozsony meglátogatása után ér­kezik Bécsbe. Kennedy ameri­kai elnök pedig a közelgő bécsi találkozó előtt Párizsban kezdte meg európai körútját. Hruscsov szovjet miniszterel­nök csehszlovákiai látogatásé nak hírére az egész ország lel­kes készülődésbe kezdett, hogy a Csehszlovák Szocialista Köz­társaságban minél ünnepélye­sebben, s melegebben fogadják Hruscsovot és kíséretét. Amerre a kedves szovjet vendég vonata áthalad, nagy a lelkesedés és a készülődés. A csehszlovák—szov­jet határállomáson Cierna-nad Tisouban már korra reggeltől Az arafás előtt végezzük el a második kapálást A megyei főagronómus tájékoztatója a mezőgazdasági munkákról és az időszerű tennivalókról A mezőgazdasági munkák je­lenlegi helyzetéről érdeklődtünk Bene Andrástól, a megyei ta­nács főagronómusától. — A május 15-től 25-ig tartó határszemlék azt bizonyították, hogy a gazdák az eddigi éveké­nél sokkal nagyobb gonddal végezték a vetéseket. Az alap vető agrotechnikai munkákat mindenütt elvégezték, örven­detes, hogy parlagterületet se­hol sem találtak. A szemlebi­zottságok megállapították, hogy minden talpalatnyi helyet meg­műveltek. A növényápolás és a növényvédelem is —- egy-két gazdaság kivételével — jól ha­lad, A kukorica vetése befejező­dött, több mint 220 ezer* holdon került földbe e leg­fontosabb takarmánynövé­nyünk magja. Májusi másodvetésként eddig 3500 hold kukoricát vetettek közös gazdaságaink. Ennek mintegy 70 százaléka silókuko­rica, a többi rövidtenyészidejű kukorica. Egyéb másodvetés 1300 holdon került földbe. A növényápolást az esős na­pok akadályozták. Az eddigi jelentések szerint a cukorrépa egyel és e és s ara­bolása befejeződött, a bur­gonya kapálását mintegy 70, a napraforgóét 80, a ku­koricáét 35 százalékban vé­gezték eL Az aratás előtt el kell végezni a második kapálást is. Nagyon fontos teendő tehát a munka jó megszervezése, annál is in­kább, mert megyeszerte sok eső esett — az eddigi mérések szerint mintegy 50 milliméter —, ami nemcsak a kultúrnövé­nyek, hanem a gyomnövények fejlődését is elősegítette. Ha a termelőszövetkezetek nem bír­ják kézi erővel, vegyék igény­be a gépállomások növényápoló gépeit. A lucerna első kaszálása is befejeződött. Megyénkben 81 ezer hold rét és kaszáló ván, s a ta­karmány betakarítása nem halad kellő mértékben. A termelőszövetkezetek birto kában levő 31 ezer hold rét és kaszálónak alig negyedrészéről kaszálták le a füvet. Élni kell a lehetőséggel, hiszen az idén még az aljfüvek is szépen ki­fejlődtek, tehát nagy mennyi­ségű és kiváló minőségű szénát adnak. Az árokpartokon, az utak mentén is érdemes leka­szálni a zöldet. A növényvédelemmel kapcso­latban elsősorban a burgonya­bogár elleni védekezésre hív­nám fel a figyelmet. Tizenhat- tizenhétezer holdon végezték el a mechanikai és mintegy 6500 holdon a vegyszeres védekezést e kártevő ellen. Nagyon fontos, hogy a gyü­mölcsösökben is védekez­zünk. Az almamoly ellen például 80 százalékban történt meg még csak a permetezés. A megyei főagronómus a to­vábbiakban a jégkár-sújtottá területekkel kapcsölatban a kö­vetkezőket jegyezte meg: — Az utóbbi napokban me­gyénk több járásából jelen­tettek jégkárokat Ott, ahol 50 százaléknál na­gyobb a kár és a szakemberek megállapítják, hogy szükséges kiszántani a növényt, vessenek rövid tenyészidejű vagy siló- kukoriéát a gazdák. A jégkár­sújtotta területen fokozottabban kell gondot fordítani a növény- ápolásra és a növényvédelemre is — hangoztatta végezetül a megyei főagronómus. Rövidesen újra megnyílik a „Csemege” Kecskemét legnépszerűbb élei. miszerboltja a „Csemege”, át­alakítás alatt áll. Előrelátható­lag június 20-a táján nyílik meg, s megyénk legkorszerűbb élelmiszerüzlete lesz. A Cseme­ge Élelmiszer Kereskedelmi Vál­lalat több mint félmillió forin­tot költ az átépítésre. Bővítef- :ék, s szellőző berendezésekkel látták el a raktárakat, hideg-, melegvizes zuhanyozókat, öltö­kezdve gyülekezett az esti órák­ban négy-ötezer főre szaporo­dott tömeg. Az ünnepi hangula­tot jelezték az orosz nyelvű üd­vözlő feliratok, de mintha az időjárás is derültebbre, barát­ságosabbra fordult volna. A különvonat a kora délutáni órákban futott be Csehszlovákia területére. Útközben Kassán és Zsolnán halad át, majd a ter­vek szerint fél 11-kor érkezik a bratislavai főpályaudvarra. A vendégeket Novotny csehszlovák köztársasági elnök és Siroky mi­niszterelnök fogadja, a csehszlo­vák párt és kormány tagjainak kíséretében. A szovjet kormány­fő megérkezése után pihenéssel kezdi csehszlovákiai tartózkodá­sát, s csütörtökön a bécsi talál­kozóra való előkészületekkel töl­ti az idejét, majd pénteken dél­előtt folytatja útját Bécs felé. A legújabb hírek szerint pénteken délután öt órakor érkezik meg Hruscsov szovjet miniszterelnök és kísérete az osztrák fővárosba. Kennedy amerikai elnök szer­dán délelőtt indult el háromna­pos európai látogatására. A bé­csi megbeszélések előtt hosszabb tanácskozást készítenek elő De Gaulle francia elnökkel. A saj­tótájékoztatók szerint a tíz órás­ra tervezett megbeszélésen, el­sősorban a Bécsben képviselem dő amerikai álláspont kialakítá­sáról lesz szó. Az elnököt a ta­nácsadók és politikai szakértők népes hada kísérte a francia fő­városba, hogy már az első eu­rópai tárgyalásokon segítségére legyen. A francia kormány — a lap­jelentések szerint „káprázatos pompával” fogadja Kennedyt és feleségét. Tiszteletükre a Nap­király versaillesi kastélyának tükörtermében rendeznek ban­kettet és a kastély színházter­mében a párizsi opera szólótán- cosai adnak nagyszabású mű­sort. Párizs ezekben az órákban szinte teljesen „amerikaivá” vá­lik. Azzá teszik a minden eddi­gi demonstrációknál nagyobb mennyiségű amerikai lobogók, melyek szinte elborítják a főút­vonalakon a paloták homlokza­tait. A Concorde téreVi két ha­talmas obeliszket is emeltek, ami eléggé felháborította — a legújabban érkezett lapjelenté­sek szerint — a párizsiakat. Két órával az amerikai el­nök megérkezése után azonnal megkezdődtek Kennedy és De Gaulle tanácskozásai. Az első megbeszélés teljesen zártkörű volt. Ezt magyar idő szerint délután három óra tájban egy újabb egy óra és ötven perces tárgyalás követte. Szakértők véleménye szerint mindkét al­kalommal a berlini kérdés volt a tárgyalások középpontjában, majd rátértek a délkelet-ázsiai ás afrikai helyzet megvitatásá­ra. Igyekeznek a tárgyalásokon osszhangbe hozni a két kor­mány álláspcpntját a NATO stratégiai terveit illetően is; Párizsban szerdán közölték* hogy Kennedy elnök csütörtö­kön délután beszédet mond a NATO állandó tanácsában, pén­teken délelőtt pedig megláto­gatja a NATO európai haderői­nek Párizs közelében levő fő­parancsnokságát. zőket építettek a dolgozók részé re, az üzletben modern hűtő­pultokból árusítják majd a hús­árukat és mirelitárukat is for­galomba hoznak. A bolt hőmér­sékletét télen mennyezeti infra­vörös gázfűtők szabályozzák. Képünkön: még a munkásoké a szó a bolt belsejében, de nem­sokára már ők is mint vevők állnak majd a pultok előtt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom