Petőfi Népe, 1961. május (16. évfolyam, 102-126. szám)

1961-05-31 / 126. szám

1.901. május n, »erd» T oiüai A népművelés nyári tervei A megyei tanács művelődési osztálya az idén is nagy gondot fordít a népművelés irányítói­nak nyári szakmai továbbkép­zésére. Éppen ezért július 10-től augusztus 1-ig az újonnan ala­kult irodalmi színpadok, a már meglevő színjátszó együttesek, valamint az óvodai bábjáték ve­zetőinek számára alapfokú to­vábbképző tanfolyam iádul Ba­ján és Kalocsán. A gazdag és változatos tema­tikát a Népművelési Intézet Il­letékes osztályai állították ósz- sze. A tervezet szerint a nép­művelés továbbképzésére a leg­jobb szakembereket kérték fel, akik szívesen vállalták a rájuk bízott feladatokat. Így az iro­dalmi színpad vezetőinek okta­tását Mezei Éva, a Népművelési Intézet munkatársa* a színját­szókét Udvaros Béla, a Kecske­méti Katona József Színház ren­dezője, az óvodai bábjátékot pe­dig dr. Bakkay Tiborné, a Kecs­keméti Felsőfokú Óvónőképző Intézet tanára és Hujber József- né, a megyei tanács művelődési Osztályának művészeti előadója végzi. Ez időszakban kerül sor a függetlenített városi és járási népművelési felügyelők, a városi és járási művelődési ház-igazga­tók és művészeti vezetők, a köz­ségi és szakszervezeti művelő­dési otthon-igazgatók szakmai továbbképzésére is Baján. Előreláthatólag a tanfolyamon körülbelül 75-en vesznek részt Büß nyílik a ZIM Kecskeméti Gyáregységében A dolgozók vásárlásainak meg­könnyítése céljából a ZIM Kecs­keméti Gyáregységének vezető­sége irányító hatóságának bele­egyezése után elhatározta, hogy július elsejével büfét nyit A büfé berendezéséhez 20 000 forintot kaptak az igazgatóság­tól. A helyiségek kialakítását részben társadalmi munkával ol­dották meg. A büféhez raktár- helyiséget is biztosítottak. Gyermekkereskedők A ^Potet de Vtje-Emages du Monde” c. francia folyóiratból. — Gyermeket akar venni? Tes­sék. Ajánlhatok egyet Akár hi­telbe is adhatom. Az Amerikai Egyesült Álla­mokban nagyon gyakoriak az ilyen »ajánlatok”. Az utóbbi években a »feketepiaci" gyer­mekkereskedelem megszokott je­lenséggé vált „Gyermekkereskedelem?” Még elhinni is nehéz, hogy létezik ilyen fajta „üzlet". Pedig az áru­ba bocsátott gyermekeket sza­badon szállítják az amerikái kontinens egyik végéből a má­sikba, és eladásra kínálják a gyermektelen, gazdag családok- nak. Ez a »Made in USA" bélyeg­zőt viselő jelenség — az ameri­kai élet egyik paradoxon». Nézzük meg, miért fejlődhet ez a »feketepiac”? Egyszerűen azért mert itt is, akárcsak min­denütt az amerikai életben* a kereslet és a kínálat törvénye uralkodik. Az »üzletemberek” lopott vagy elhagyott gyerme­keket árulnak. Virágzik a titkos gyermekrablás is. Számos ma- hináció után ez a „művelet” az „örökbefogadás” »törvényes” ak­tusává válik. A nemrégen lezajlott nyomo­zás megdöbbentő adatokat tár elénk a ,gyermekpiacok”-róL 1. Az Egyesült Államok egész területén folyik a kiskorú gyer­mekekkel folytatott kereskede­lem. A legfőbb »kereskedelmi” központok az olyan nagy váro­sokban vannak, mint Chicago, Miami, New York, Los Angeles. 2. Évente általában 10—15 000 gyermeket adnak el. Az ilyen fajta kereskedelmet tekintve ez eléggé megdöbbentő számadat. 3. Egy gyermek ára 1000—15 ezer új francia frank között in­gadozik és a gyermek korától, a gyermeket áruba bocsátó csa­lád anyagi helyzetétől és külö­nösen a „kereslettől” függ. A re­kord összeg eddig 35 ezer frank. Ügynökök egész hálózata jut­tatja el az árut a „gyermekpia­cokra". Nemrég Los Angelesben lelepleztek egy bandát, amely az újszülöttek „feketepiacán” dolgozott Nagyon kifizetődő „áru” a gyermekkereskedőknél például az olyan fiatal, szegény családból származó leány, aki „szerencsét próbálni” ment Hol­lywoodba, vagy a »segítséget” kereső, be nem futott színésznő. Ha egy szerencsétlen nő gyer­meket vár, de nincs pénze, vagy fél a szégyentől* azonnal meg­jelennek a közvetítők. Felajánl­ják a leendő anyának, hogy vál­lalják a szüléssel kapcsolatos összes kiadásokat és megszaba­dítják őt gyérmékétőL Aláírják a megállapodást és a szülés titán átadják a gyermeket ügyfelük­nek, a gyermeket megvásárló családnak. Vannak gyermekkereskedők, akik egy-egy gyermek eladásá­nál több mint 30 ezer frankot keresnek. r r VÁSÁROLJON TELEVÍZIÓT RÁDIÓT! MAGNETOFONT MOTORKERE kpAri Művelődést, szórakozást kényelmet biztosítanak Kaphatók az állami és szövetkezeti szaküzletekben, S A BAJAI SZÍNHÁZ MŰSORA Május 31-én* szerdán este fél 8 órakort Király asszony lovagja B-bérlet, Mozik Műsora Május 31-én, szerdán: Baja Uránia: Osztraval gyors, Kalocsa: Lányok tavasza, Kecs­kemét Árpád: A kolostor titka, Kecskemét Városi: Dúvad, Kis­kőrös: Szép Lurette, Kiskunfél­egyháza: Kenyér, szerelem, An­dalúzia, Kiskunhalas: Felisme­rés, Tiszakécske Petőfi: Szilvesz­teri puncs. Apróhirdetések G YÉRMI7KSZ1CRIETÖ fiattal leányt felveszek» Kecskemét, Lököm u+ea 16. szám. 1741 HÉTFŐN, május »-én, reggel, Kecs­keméten, a Nagykőrösi utcai leér­tékelt áruháziban felejtett fekete irattárcát a benne levő iratoikkal kérem címemre elküldeni. A 100 forintot a megtaláló tartsa meg. 1740 MAGÁNOS nőnek lakás kiadó, ki­sebb takarításért. Cím a Jeladóban. 1737 KISIPARI sportkocsi jó állapotban eladó. Kecskemét, Zsinór utca 33. szám. _______________________ 3333 K. KOVÁCS István, Hetényegybáza- Szarkás 210. sz. alatti lakos nevére kiállított 13 éves ló járlatlevele el­veszett, aki megtalálta, juttassa el a fenti címre._____________________1738 ELADÓ 125-ös Csepel motorkerék­pár. Kalocsa. Tömöri u. 53. Bara­nyai.______________________ 3321 AG HONÓMUST felveszünk azonnali belépéssel. Jelentkezni lehet a du- navecsel FJK-náL Telefon: Dunave- cse 40. 3330 vAlyogverEST vállalók. Cím: Kecskemét, Zöldfa utca 67._____3313 HŰ TŐGÉP bérbeadó. Használt háló­szobabútor eladó, Baditz, Miskolc, Tass u. 15;________________________3275 EL ADÓ Kiskőrösön, a város köz­pontjában beköltözhető, összkomfor­tos családi ház. Gárdonyi Endre, Kiskőrös, Attila u. 3. Staud doktor­ral szemben. 1711 KÉT szóba, konyha, azonnali beköl­tözéssel éladó. Kiskunhalas, Bund- zsák István utca 1L 3279 Kalocsai apróhirdetések BONTÁSBÓL származó tégla és fa­anyag eladó. Úszód, Szabadság u. 37. szám. 52 KALOCSA, Budai Nagy Antal utca 20. számú ház eladó. Azonnal be­költözhető. Horváth. 5Ö KALOCSA, Petőfi Sándor utca 171. számú két szoba, konyhás, kertes ház eladó. Azonnal beköltözhető. 58 Televízió, rádió és háztartási kisgép garanciális és egyéb JAVlTASÄT szakszerűen az alanti kisipari szövetkezetek végzik: Kalocsai Vas- és Fémipari Ktsz. Telefon: 236. Jánoshalmái Vegyes- és Építőipari Ktsz. Tele­fon: 30. Kiskőrösi Vegyesipari Ktsz. Telefon: 7. 1564 1961. szeptemberben egy­éves NÖVÉNYVÉDELMI SZAKOSÍTÓ SZAKISKOLA INDUL VASADON Jelentkezhetnek mező- gazdasági és kertészeti technikumot végzettek. Je­lentkezés írásban, vagy személyesen Vasadon, az iskola igazgatójánál, jú­nius 15-ig. 3305 Japán nyelvű János vitéz Szalkszentmártonban Ojabb értékes darabbal bővült a szalkszentmártoni úttörőcsapat Petőfi verseinek idegen nyelvre fordított gyűjteménye. Vasberé- nyi Géza, dunavecsei Petőfi- kutató e napokban szép kivitelű verseskötettel ajándékozta meg a kis Petőfi-rajongókat. A könyv 1938-ban került sajtó alá Tokió­ban, s egész terjedelmében közli a János vitéz-t. Külön érdekes­sége még, hogy közöl két olyan verset is, melyet a költő szalk­szentmártoni tartózkodása alatt irt. A kedves ajándék bekerült a Petőfi Múzeumba, ahol a töb­bi ritkaságokkal együtt féltett kincsként őrzik a pajtások. Kovács Sándor Szerződjön hízott Takarmánybiztosítás állami áron. Hizlalást előleg. Magas átvételi ár. Nöyendékmarhára Kamatmentes előleg Rövid lejáratú hitel. Sfildőkocára Süldőnevelésre Hitelbe kap sflldőkocát. Bővebb felvilágosítást nyújtanak és a szerződést megkötik az ÁUatforgalmi Vállalat kirendeltségei és a községi felvásárlók. 3295 Kislakásépitők, figyelem! _. Lakását díjtalan tervezéssel, ked- _L_ vezményes áron biztosított anyaggal a "L-* II- határidővel felépítik az alábbi kis-—. ■ * I ipari termelőszövetkezetek: -I OTT 5 százalékos árengedménnyel, gyors 1 i I ■ 1 ■ I I Bajai Lakberendező, Alföldi u. 8. Telefon: 106. Bácsalmási Vegyes és Építő. Marx Károly u. 57. Telefont 66. Bácsbokodi Vegyes és Építő, Sztálin u. 23. Telefon: 5. Császártöltési Vegyes és Épftő, Bajcsy-Zs. u. 92. Telefon: 1T. Csávolyi Vegyes és Építő, Sztálin út 29. Telefon: L Dunapataji Vegyes és Építő. Telefon: 19. Garai Vegyes és Építő, Vöröshadsereg u. 554. Telefon: 6. Jánoshalmi Vegyes és Építő, Dózsa Gy. u. 80. Telefon: 80. Kalocsai Asztalos és Építő, István U. 87. Telefon: 279. Katymári Vegyes és Építő, Sztálin u. 34. Telefon: 14. Keceli Vegyes- és Építő Ktsz, Telefon: 14. Kecskeméti Építő, Bocskai utca 12. Telefon: 24-34. Kiskőrösi Vegyes. Kossuth L. u. 23. Telefon: 100. Kiskunfélegyházi Építő, Szabadság tér 8. Telefon: 216. Kiskunhalasi Fa- és Építő, Szilády A. u. 11. Telefon: 214. Kiskunmajsai Fa- és Építő, Fürst S. u. 5. Telefon: 43. Kunszentmiklósi Mezőgazdasági, Wesselényi u. 5. Telefon: 67. Lajosmízsei Fa- és Építő, Mizsei út 2. Telefon: 34. Solti Vegyes és Építő, Solt 802. Telefon: 5. Tompái Vegyes és Építő, Beloiannisz tér 39. Telefon: 14. “í r i . Fenti szövetkezetek tatarozást, kar-. TT 1 1 i i i II i,i i 1 ipari munkát vállalnak. II 1 1 „i,. i 1 EGYÉNIEK, HÁZTÁJI GAZDASAGOK! Szerződéses baromfineveléshez naposcsibéit beszerezheti >—/ w­W a helyi föl dművesszővetkezetnet Szerződjön csibére, hízott libára, kacsára és pulykára £ a. helyi földművesszövetkezetnél. Csirkenevelésre szerződésnél a naposcsibét hitelbe kapják. Libahizlal asi szerződésnél takarmányjuttatásban részesülnek a szerződők. 1990

Next

/
Oldalképek
Tartalom