Petőfi Népe, 1961. március (16. évfolyam, 51-77. szám)

1961-03-14 / 62. szám

I oldal 1961. március 14, kedd BJO ciscoáraóó& IfjáPc Parkosítsák a Hátnán Kató teret! A Petőfi Népe március 7-i számá­ban örömmel, de egyben némi irigy­séggel olvastuk a Fenyőfácskák a Do­bó István utcában című közleményt. Mi, a Hosszú utcá­ban és környékén lakó szülői mun­kaközösség tagjai a legnagyobb öröm­mel vennénk, ha ti mi utcánkat is hasonló elbánás­ban részesítené vá­rosunk vezetősége. Jó lenne, ha a Hosszú utcában is mindkét oldalon betonjárdát ké­szíttetnének, ezzel elejét vennék an­nak, hogy az álta­lános iskolába és az óvodába járó gyermekeinknek a rossz járdákon buk­dácsolnak kelljen. Megragadjuk az alkalmat s mind­járt felhívjuk a fi­gyelmet a Hosszú utcai általános is­kolával és az újon­nan létesített óvo­dával szemben levő Hámán Kató tér parkosítására s ját­szótér létesítésére. Gyorsan szépülő városunkat már olyan sok park dí­szíti kisebb jelentő­ségű helyeken is, hogy ennek az el­hanyagolt térnek a parkosítása éppen a tanintézetek miatt aktuálissá vált. yl Hosszú utca lakói * Egyetértünk a Hosszú utcai lakók kérésével, de a park és a játszótér megteremtése nem­csak a városi ta­nács, hanem a kör­nyék lakosainak ér­deke is. Ezért he­lyes lenne, ha tár­sadalmi munkát ajánlanának föl ezeknek a létesít­ményeknek a meg­valósításához. — (Szerk.) Gépállomásaink felkészültek a tavaszi munkára — Jónak mondható a téli eébiavítás eredménye ten és felül vizsgálta a gépjaví­tásokat. Az eredmény jónak mondha­tó. Intő példa Egy pillanatok alatt leját­szódó. megrendítő jelenet tanul­sága késztetett e pár sor meg­írására. Márc. 7-én Baja és Kalo­csa. között közlekedő vasútpórtló autóbusszal utazott Köves Gyu­lává pedagógus Sükösdre. Sü- kösdön a leszállás után futva akart áthaladni az úttest túl­só oldalára. Ugyanekkor a va- sntpótló autóbusz mellett 50 kilométeres sebességgel haladt egy tehergépkocsi. Köves Gyu- láné csak a szerencséjének kö­szönheti, hogy nem került a megengedettnél nagyobb sebes­séggel robogó gépkocsi kerekei alá. Ebben az esetben sikerült Köves Gyulánénak és a gépko­csivezetőnek következmények nélküli „megúszni” a közlekedés szabályainak megsértését. Ez az eset tanulság valamennyi gya­logos és gépjárművezető részé­re: Családunk, embertársaink iránti felelősségünk megköve­Elózzük meg a betegségeket r A Kec&emétd Városi Tanács fcereskedeimd osztályának fi­gyelmét szeretnénk felhívni ar­ca, hogy az önkiszolgáló boltok­ban az egykilós kenyeret ne en­gedjék közvetlenül a vásáxlók- mak kiválasztaná. A múlt héten vásárolni indultam, s egy idős bácsi haladt előttem. Többször megállt és köhögött, majd zseb­kendőjével törölgette homlokát, mert alaposan megizzadt a kö­högésben. Egyszerre értünk a bolt ajtajához, s én élőre en­gedtem, tékintettel idős korára. Az üzleben egyenesen a kenyér­polchoz ment, megfogott négy- vágy öt kenyeret, amikorra meg­találta a megfelelőt. Ezek sze­rint senrnif sem ér mindaz az elővigyázatosság, amit a kiszol­gálóktól megkövetelnek. Hiába esnek át különböző vizsgálato­kon, hogy élelmiszerrel dolgoz­hassanak, ha itt az üzletben ki tudja milyen ragályos betegség­ben szenvedők összefogdoshat- ják a kenyeret. Kovács Józsefné Eldugott postaláda Hol és hogyan dobhatják be a leveleket a kecskeméti főpos­tán? Erre a kérdésre igen egy­szerű a válasz — gondolják töb­ben. Kezemben tartom a leve­let, a levélgyűjtőszekrény nyílá­sán benyomom a zárólemeze- Üfcet, s a levél gyűrődés nélkül becsúszik. Ám a szekrény nem kátható, mert az bent „leledzik” « hivatalban. A láda nyílása ki­jéül van a párkány alatt, térd­magasságban. Felírás, vagy nyíl \nem jelzi, hogy hol rejtőzik, megtörtént már, hogy a láda jnyílása felett álló ablaknál meg­teszik és felragasztják a bélye­gjét, s a levelet az utcai gyűjtő- szekrénybe dobják. Ügy vélem, ezt a kis hibát ideje lenne meg­szüntetni. Öreg nyugdíjas teli, hogy meggondoltabban, a közlekedés szabályait betartva közlekedjünk. Tóth István A Bajai Fémipari Vállalat az elmúlt esztendőben 31 száza­lékkal növelte a munka termelékenységét. A siker elérésé­ben nagy része van a szocialista brigádoknak. Képünkön: Erdélyi Imre szocialista brigádvezető és fiatal munkatársai a Köztisztasági Vállalatnak készítik a félpormentcs szemét­szállító kocsik tartályait. A brigád átlagos teljesítménye 120 százalék. Képek a járás életéből A járási párt- és tanács-végrehajfóbizoltságok Ai állattenyésztés együttes ülése érdekében A múlt héten az MSZMP já­rási v. b. és a járási tanács v. b. együttes ülésen tárgyalta meg az 1960. évi községfejlesz­tési munkát, valamint a gép­állomások tevékenységét Bak Péter, a községfejlesztési cso­port vezetője elmondta, hogy a múlt évben víz- és csatorna- hálózat építésére 3 millió 460 ezer forintot, villanyhálózat építésére és 111 lámpahely lé­tesítésére 1 millió 523 ezer fo­rintot fordítottak. Több mint 14 kilométer járdát készítettek a községekben, s 10 kilométer utat javítottak ki. Erre nem kevesebb, mint 1 miliő 267 ezer forintot költöttek. Ebben az év­ben víz- és csatornahálózat épí­tésére 3 millió 69 ezer forintot, villamosításra 1 millió 69 ezer forintot, járda- és útépítésre 1 millió 940 ezer forintot, egyéb létesítmények építésére pedig 3 millió 138 ezer forintot fordí­tanak. Ezután Búza Dezső, a Solti Gépállomás igazgatója és Ke- lényi József a Kunszentmiklósi Gépállomás főagronómusa a gépállomások tevékenységéről számoltak be. Nyers Rezső Kunszentmiklóson Nyers Rezső pénzügyminiszter a dunavecseá járás ország- gyűlési képviselője pénteken este képviselői beszámolót tartott a kunszentmiklósi kultúrházbam. A mintegy 300 megjelent előtt az országgyűlés legutóbbi üléséről számolt be. Többek között a takarékosságról, majd a második ötéves terv első évének beruházásairól beszélt. Kijelentette: az ország mezőgazdasága ebben az évben 5 milliárd forintot kap, ebből a termelőszövet­kezetek 3, az állami gazdaságok 2 milliárd forint beruházást létesíthetnek. Ezután Nyers Rezső elvtárs külpolitikai kérdé­sekről tájékoztatta a falu dolgozóit. A képviselői beszámolók elhangzása utján a pénzügyminiszter elvtárs szívélyesen elbeszél­getett a község és a járás vezetőivel. Földművesszővetkezeti közgyűlés Szabadszálláson Szabadszálláson szombaton délután rendezték meg a föld­művesszövetkezet évi közgyű­lését. Pétervári János ügyveze­tő elnök beszámolójában el­mondotta, hogy a múlt évben 152,8 százalékra teljesítették a jövedelmezőségi tervet. A kis­kereskedelmi üzemág 112,7, a vendéglátó üzemág pedig 109,9 Röviden — Szabadszálláson pénteken este tartották a községi KISZ- bizottság vezetőségválasztó tag­gyűlését. A községi KlSZ-bi- zottság titkárává Csányi Istvánt választották meg. — Tasson újfajta szülői ér­tekezletet rendeznek. A gyer­mekek a szülők előtt oldják meg az iskolai példákat. Az ér­tekezlet után műsorral kedves­kednek a tanulók a megjelen­teknek. százalékra teljesítette a forgal­mi tervét. Trafik és egy bolt korszerűsítésére 30 ezer forin­tot fordítottak. Részjegyekre 9 ezer forintot fizetnek ki, vá­sárlási visszatérítés címén pe­dig 69 ezer forint jutott a tag­ságnak. A földművesszövetkezet tagjai a vásárlási visszatérítés 50 százalékát felajánlották a szőlőkben levő bolt korszerűsí­tésére. A megjelentek előtt is­mertették még az 1961. évi tervet is. Tasson a tanácsülés határo­zatának megfelelően a község vezetői az állatorvossal közö­sen havonta meglátogatják a közös gazdaságokat és ellenőr­zik az állatállományt. Különö­sen alapos vizsgálódást végez­nek az állatok elhelyezését, gondozását, és takarmányozását illetően. Legutóbb a Lenin és a Petőfi Tsz-ben tartották meg az ellenőrzést. Megállapították, hogy a Lenin Tsz sertéstenyé­szetében hanyag az állatgondo­zó. A tehenészetben jó a takar­mányozás, s ezért nőtt a tej­hozam. A Petőfi Tsz tehenésze­tében a szecskázó motorja az istállóban nagy zajt okoz, ezért intézkedtek annak máshol való elhelyezésére. Ügy véljük, a tassi tanács módszerét vala­mennyi községi tanács haszno­síthatná. Bronzkori temető Szalkszentmártonban A szalkszentmártoni úttörő- csapat pajtásai régészeti gyűj­tésük során egy bronzkori te­metőre bukkantak. Majsai Ká­roly csapatvezető a pajtások segítségével három bronzkori hamvedret ásott ki. Az úttörők kutatásaira felfigyelt a Kecske­méti Múzeum is, és jelenleg Horváth Attila múzeumigazgató vezetésével tárják fel a sírokat. Eddig 18 sírt találtak. A teme­tő felső rétegében igen gazdag, s szinte egyedülálló vaskori le­letekre bukkantak, amely alatt még nagyobb bronzkori temető húzódik. Az ásatás folyamán felszínre került tárgyakból egé­szítik ki a Nemzeti Múzeum régészeti gyűjteményét és a Kecsekméti Múzeum ókori anyagát. Jól halad a tavaszi szántás-vetés A járási tanács mezőgazdasá­gi osztályán tudtuk meg a kö­vetkezőket. A járás termelőszö­vetkezeteiben igen jól halad a tavaszi mezőgazdasági munka. Ez idáig tavaszi búzából 111 holdat, tavaszi árpából 1657 hol­dat, zabból 279 holdat, borsóból 899 holdat, mákból 179 holdat, som'mróból pedig 302 holdat ve­tettek el. A közös gazdaságok 12 957 holdat fejtrágyáztak, s 2065 holdat szórtak le istállótrá- gyával. Kiemelkedő a solti Szik­ra és a hartai Lenin eredménye. A Szikrában a gazdák 140 hold tavaszi árpát, 100 hold búzát és mákot, s 63 hold zabot vetettek el. A Lenin Tsz-ben a búzát 105 holdon vetették el, 100 hol­dat szántottak fel, 1400 hold őszi vetíú feitráeyáztak. Lényegbe vágó hibát nem tapasztaltak, az 1281 erőgép közül a szemle idején mindössze 15 volt szét­szedett, kijavítatlan állapotban. Ennek sem a munka szervezet­lensége, hanem néhány alkat­rész — főleg csapágy — hiánya az oka. (Az erőgépek összállo- mánya egyébként azóta növeke­dett. A Kiskunhalasa Gépállo­más a napokban kapott két Sz 80-as és egy Sz 100-as lánctal­pas traktort, amelyeket főként a gyümölcstelepítések előtti ta­laj forgatásnál alkalmaznak.) A gépek javítását nemcsak a szerelők végezték, hanem a traktorosok is segítettek nekik. Sőt, nem egy régi gépkezelő — mint a solti Brenner Már­ton is — önmaga javította ki gépét. Az átlalában két évenként szokásos főjavítást 288 trakto­ron végezték el, vagyis az utol­só csavarig átvizsgálták a gé­pek alkatrészeit, s a főbbeket kicserélték. 55 termelőszövetkezett erő­gépet is a gépállomásokon ja­vítottak ki, jóllehet a tervben 40 gép szerepelt. A szemle idősza­kában 439 traktorral rendelkez­tek szövetkezeti gazdaságaink. (Azóta növekedett az ő gépállo­mányuk is). Több termelőszö­vetkezet a saját szakembereivel kijavíttatta gépeit, viszont az is igaz, hogy számos gazdaság igénybe vehette volna a javításhoz jobb felszereléssel rendel­kező gépállomások segítsé­gét Remélhető, hogy a szövetkeze­tek szerződést kötnek a gépál­lomásokkal saját gépeik javítá­sára, az azok fölött gyakorolt szakmai felügyeletre. Á Bács­almási Gépállomással a járás termelőszövetkezetei máris mind a 81 erőgépük javítására szer­ződést kötöttek, s a Kiskőrösi állomás körzetébe tartozó közös gazdaságok többsége is hasonlóképpen cselekedett: 24 traktor közül 19-nek a javítá­sát a gépállomás szakembereire bízták. T. L Befejeződött a szabadszállási tsz-elnökképző tanfolyam A szabadszállási Iskoláiban szombaton befejeződött az al­földi termelőszövetkezetek el­nökkép ző-tanfolyama. Az egy­hónapos továbbképzőn a tiszán­túli és a Bács megyei közös gazdaságok elnökei, több mint ezer vezető ismerkedett meg a nagyüzemi gazdaságok irányí­tásával, a számviteli feladatok­kal, s az újabb mezőgazdasági gépek alkalmazásával A záró ünnepségen megjelent Tömpe István, a földművelés- ügyi miniszter első helyettese, aki ez alkalommal válaszolt a termelőszövetkezeti elnökök kérdéseire, s tájékoztatott az üzemszervezési kérdésekről A szabadszállási tanfolyamon részt vett szövetkezeti elnökök ma már termelőszövetkezeteik­ben hasznosítják a tanultakat. Magyar fiatalok utaztak a Szovjetunióba A Komszomol Központi Bizott­ságának meghívására Pullai Ár­pádnak, a KISZ Központi Bi­zottsága titkárának vezetésével hattagú küldöttség utazott a Szovjetunióba. A delegáció tag­jai a Komszomol-szervezetek agitáció® és propaganda, vala­mint kulturális munkáját tanul­mányozzák majd. I lamások megyed igazgatóságá­nak főmérnöke, illetve főagro- I nómusa február 20-tól két hé­Végétért megyénk 18 gépállo­másán a tél végi szemle. Judák Imre és Petrányi Géza, a gépál-

Next

/
Oldalképek
Tartalom