Petőfi Népe, 1961. március (16. évfolyam, 51-77. szám)

1961-03-10 / 59. szám

1961. március 16, péntek S. »Mai I választolt területek munkájáról ás a mezőgazdasági szakmunkásképzésül tárgyaltak a népfront-titkárok értekezletén ' OrOtörtökön délelőtt m nép­front megyei titkárságán meg­beszélést tartottak a népfront bizottságok járási és városi tit­kárai. A megbeszélésen Kovács Endre, s Hazafias Népfront- megyei bizottságának titkára értékelte a mozgalom téli ok­tatási feladatainak végrehajtá­sát; a népfront időszerű tenni­valóinak elemzéseképpen pedig felhívta a figyelmet a helyes kollektív munkamódszer kiala­kítására, a választott testületek tagjainak nagyobb mértékű ak­tivizálására. A járási népfront-bizottságok « községi bizottságok munkáját érintő személyes tapasztalatok­ról számoltak be. A kiskunha­lasi népfront-titkár többek kö­zött bejelentette, hogy járásuk­ban február végéig kilencven­nyolc mezőgazdasági szakelő­adást szerveztek a községi bi­zottságok a korszerű nö­vénytermelési és állattenyész­Harmincezer forint paprikából Tervszerűen hasznosítják a melegágy! termőterületet a kis­kunfélegyházi Vörös Csillag Ter­melőszövetkezet kertészet Je­lenleg korai káposztát, karalá­bét és kelkáposztát nevelnek_300 melegágy! ablak alatt. A zöld­ségfélék után úgynevezett íker- tpár paprikával ültetik be a me­legágyak gazdag tápértékű ta­laját. A közös gazdaság ezáltal 15 600 tő paprika termésére szá­mít, amelynek értékesítése mintegy 30 ezer forint jövedel­met jelent. As első paprTkaszátlítmány előreláthatóan május derekán hagyja e) a termelőszövetkeze- ki tésl módszerek elterjesztése ér­dekében. Farka* József, a megyei tit­kárság munkatársa a népfront- bizottságok felelősségéről és fel­adatairól beszélt a mezőgazda- sági szakmunkásképzéssel kap­csolatosan. Helyesen határozta meg ennék fontosságát, s azo­kat a lehetőségeket is, melyek­kel a népfront-bizottságok ren­delkeznek, hogy a kihelyezett mezőgazdasági technikumok hallgatóinak száma a mostani­nak akár kétszeresére is növe­kedjék. Fülöpházára is eljutott a villamosáram Nagy öröm érte szerdán este Fülöpháza lakosságát A község 22 épületében — amelyekben ed­dig petróleumlámpa adott vilá­gosságot — kigyulladt a villany. Ettől a naptól kezdve — a 14 magán kezelésű házon kívül — már a községi tanács és a helyi általános Iskola Is villamos árammal világít Jelenleg csu­pán négy lakóépületbe nincs még bevezetve a villanyáram, de ezek Is nemsokára sorra ke­rülnek. Mint hírlik, a másfélmillió fo­rintos költséggel épülő műve­lődési házban előreláthatóan június elején gyullad ki a vil­lany. Tüdőszűrő vizsgálatok Izsákon és Fülöpszálláson A szabadszállási tbc gondozó intézet munkatársai január 30- tól február 24-ig két községben —Izsákon és Fülöpszálláson — végezték ed az emyőfényképes tüdőszűrést Izsákon a szűrést hathetes előkészítő munka vezette be. A pedagógusok, postásak nagy se­gítséget nyújtottak a 10 éven felüli lakosság összeírásában. Nekik, valamint Prikkel Jusz­tina és Gyarmati Erzsébet vö­röskeresztes aktíváknak köszön­hető. hogy a tüdőszűrés 98 szá­zalékos eredménnyel zárult A fülöps' illási tüdőszűrés or­szágosan is első helyen áll. A felnőtt lakosság 99,3 százalékát vizsgálták meg. Jó munkát vé­geztek itt dr. Cserényi Lászlómé, a körzeti orvos felesége, Szitás Jámosmé, Horváth Fernencné vö­röskeresztes aktívák. Dr. Székely Gábori»« Két szocialista brigád Ok a Kecskeméti Állami Áruházban A napokban a Kecskeméti Állami Aruház dolgozói terme­lési tanácskozáson beszélték meg a múlt év munkájának ta­pasztalatait A vállalat I960, évi tervét 111,9 százalékra teljesí­tette. Ez az eredmény nem kis mértékben köszönhető a válla­latnál kibontakozott verseny- mozgalomnak, 1960. első félévé­új szerződéses módszer a traktorpark rendszeres termelőszövetkezeti karbantartására lik a gép munkája, növekszik élettartama. A gépállomásokon a karbantartásra kiképzett sze­relőkből külön brigádokat ala­kítottak, amelyek szerződést kötnek a termelőszövetkezetek­kel. A brigádok évente hétszer elvégzik az időszerű karbantar­tást, három alkalommal pedig a nagyobb javításokat* A két meevei tanács mezőgaz­dasági osztálya hamarosan meg­kezdi a termelőszövetkezeteik gépeinek összeírását, • megkö­tik a karbantartási szerződése­ket. Amennyiben a szövetkezeti karban tortó htrgádok munkája meghozza a várt eredményt, a Földművelésügyi Minisztérium valamennyi megyéjében beve­zeti ezt a Útközben láttuk ezt a gépet tengelyig elsüllyedve, az egyik mellékúton, Sza­badszállás és Kunszeri tini ki ós között. Mindössze 5—6 mé­terre volt az országúitól, de gazdái nem vettek annyi fá­radságot, hogy kivontassák a sárbóL Hanyagság és felelőt­lenség cg a társadalmi fcpJjúdonmU «önben! , ben a vállalat elérte a kiváló vállalat címet, s a második fél­évben ismét teljesítette a ki­váló cím feltételeit. A termelési tanácskozás so­rán a dolgozók jóváhagyták a szocialista brigád cím odaítélé­sét a kecskeméti áruház kon­fekció- és cipő-osztályának, amelynek dolgozói ismételten teljesítették a kiváló osztály követelményeit. A két osztály dolgozói 1961. első félévére újabb felajánlást tettek. A kiváló osztály cím elnye­rése alkalmából a konfekció­osztály dolgozói kétezer, a cipő­osztály dolgozói pedig ezeröt­száz forint pénzjutalmat kap­ták. A szocialista brigád tagjai közöl kiváló dolgozó-oklevelet és az ezzel járó pénzjutalmat Fodor Antdlné, Kelemen János­áé., Rátét Sándor, Kovács István nyerték el Kiváló dolgozó okle­velet kapott még Virág Mihály, a dekorációs-osztály dolgozója is. A termelési tanácskozás ez­után megvitatta a legfontosabb tennivalóka*. Csiky Gergely: NAGYMAMA JHa premier a DCatóna Q-ózttl Színházén* A Kecskeméti Katona József Színház ma, pénteken este mutatja be, Seregi László rendezésében, Csiky Gergely: Nagy mama című, immár klasszikussá vált vígjátékét. A kedves, zenés darabban Göndör Klári, Perlaky István, Galambos Erzsi játssza a főszerepet. Képünkön a darab egyik kedves jelenete. (Pásztor Zoltán fölvétele.) Légoltalmi kiállítás Jánoshalmán (Tudósítónktól) Légoltalmi ki­állítást rendezett Jánoshalmán a megyei légoltalmi parancs­nokság. A megnyitón Csupity István, a községi tanács v. b. el nőké nagyszámú érdeklődő előtt méltatta a kiállítás jelentőségét. A megyei parancsnokság kép­viseletében megjelent Benke László főhadnagy érdeklődé­sünkre elmondotta, hogy a ki­állítás országos jellegű, me­gyénkben is már minden na­gyobb községet bejárt. Anya­gából a látogatók képet alkot­hatnak a nukleáris háború bor­zalmairól és arról, hogyan se­gít a légoltalom az ellene való felkészülésben. A szépen megrendezett do­kumentációs kiállítást már az első félórában több mint négy százan megtekintették. A meg- «OOOOOOOOOOOOCKXXXXXS# Igaza van a névtelen levél írójának A NÉVTELEN leveíek igazá­ban sokszor jogosan lehet ké­telkedni. Az alább említett név­telen levél írójának azonban igaza van, ezért foglalkozunk az üggyel, s íróját megerősítjük igazában. Mindenek előtt ismertetjük a levél szövegét: „Értesítem az elvtársakat, hogy Térjék László nevű volt munkásuk, aki több­szörös lopást követett el mun­katársai kárára, most mártír­nak tünteti fel magát mindenhol. A gyár fegyelmi bizottságát okolja, amiért kikerült a gyár­ból. Nem ártana az ilyen „pa­cákoknak” elkövetett cseleke­detét a helyi újságokban okulá­sul, hasonszőrű barátjainak is megírni.“ NÉZZÜK MEG, miért bün­tették meg Térjék László fiatal segédmunkást, a Bányászati Be­rendezések Gyára volt dolgozó­ját? 1961. Január 16-án egyik munkatársának lakattal lezárt szekrényéből kiemelt egy pór barna félcipőt, magához vette, majd hazavitte — a tulajdonos beleegyezése nélkül. A cipőt! házkutatás alkalmáig) agfi is,* jiÚSÍifcélkA l&kúi&édp., ^ ^ Az ezt követő fegyelmi eljá­rás lefolytatására a társadalmi bíróság tagjai vállalkoztak. Tér­jék László tagadta tettét, sőt a cipő bemuteása uán sem volt hajlandó elismerni felháborító cselekedetét Ügyének tárgyaló sakor magatartására a cinikus sóg és a fölényesség volt a jel­lemző. Mindezek után a társa­dalmi bíróság hiába kereste az enyhítő körülményeket — saj­nos, ilyeneket nem talált Ja­vaslatát az igazgató elfogadta, s ennek alapján vált meg a gyártól Térjék László. ISMERVE magatartását és tettét, igazat kell adnunk a névtelen levél Írójának. S amint leveléből kiderül, elhihető, hogy Térjék László még mind a mai napig sem bánta meg felhábo­rító cselekedetét, s úgy gondol­ja, a tagadással, a tények elfer­dítésével sokakat megtéveszthet. Ezek után azit kérdezzük tőle: Mikor és milyen módon akarja visszaszerezni becsületét, szava­hihetőségét azok előtt, akik jól smetljt őt? Tvrcsányi Tjajos szervezés segítéséért dicséret Il­leti a helyi nőtanácsot és a vö­röskereszt szervezetet. Laszti# Masel 00000000000004­Az év első Maltesin Mzása Az Országos Takarékpénztár március 12-én és 13-án, Buda­pesten, a szakszervezetek Fe­hérvári úti otthonában tarja az X., V., és a VI. békekölcsön 1961. első félévi húzását A kétnapos békekölcsön hú­záson 93,8 millió forintot fizet vissza államunk 461 150 kötvény tulajdonosának. A nyeremények beváltása március 16-án kezdő­dik. Kecskeméti fivésütSs alakok ÜJ színfolttal lett gazdagabb Kecskemét s reméljük a megye zenei élete. Fúvósötös alakult a Hírős Városban. Tagjai: Ko­vács Sándor, Lukács János», Maczelka Ferenc, Ti bay Tibor. Sipos Károly, az állami zene­iskola tanárai és a Katona Jó­zsef Színház zenekarának tag­jai. Első alkalommal április 2-á*», a felszabadulási emlékünnepsé- gen mutatkoznak be Farkas Fe­renc: Régi magyar táncok című művével. ooooooooooooo Orgoványi rablók a bíróság előtt Horváth Kálmán és Kiss Já­nos orgoványi lakosok 1960. de­cember 19-én útját állták La­dányi Sándor hazafelé tartó földművesnek. A részeg, védte­len embert rövid dulakodás után földre teperték, s pénztár­cájából 80 forintot elraboltak. — Ügyükben a közelmúltban hirdetett ítéletet a kecskeméti járásbíróság dr. Klingler bünte tőtanácsa. Horváth Kálmán egy­évi és hathónapi, Kiss János pe­dig egy esztendei börtönnel la költ tíjakttákk * Soft tHineMeöOvefleeiet reo- Űeikezák mér Jelentős géppark­ká], ezért szükségessé vált, hogy megszervezzék a szövetkezeti tulajdonban levő erőgépek rendszeres karba n tartását. A földművelésügyi Minisztérium Bérdusban Veszprém és Fest ■negyében kísérletképpen új Bédnat verni be a termel ősző- yeflUüeték traktorjainak hiba- tnrgirMknfl karbantartásán». A saakonberek megállapítása gwfat a rendszeresen karban- >ia~>nt| gépeknél évente Me- Imnyt traktoralkatrés* szüksé­g a ez egymagában mintegy r forint megtakarítást je- erűgépenként Emellett cen a műszaki hiba miatt ti tdő, folyamatosabbá rá-

Next

/
Oldalképek
Tartalom