Petőfi Népe, 1961. február (16. évfolyam, 27-50. szám)

1961-02-03 / 29. szám

4. oldal 1961. február 1, péntek A nagy család gondnoka Freich János bácsi népszerű és megbecsült ember Hartán. Ismeri őt a falu apraja-nagyja. A Lenin Termelőszövetkezet tagja, s a vezetőség úgy dön­tött, hogy korára és betegségé­re való tr’-intettel könnyebb beosztást adnak az őszbehajló, idős embernek. Megbízták a közös gazdaság klubjának Van nekünk népi táncruhánk is — mutat a szekrény belsejébe. noki teendőivel. János bácsi eleinte szabadkozott a kényel­mesebb munkakör ellen, de Oláh Pál elvtárs, a tsz elnöke hajthatatlannak bizonyult elha­tározásában: János bácsinak megkívánja az egészségi állapo­ta, hogy alávesse magát a kö­zösség jó indulatú akaratának. 3 e féltő gondoskodás ered­János bácsi »terített« asztallal löd ni, szórakozni ményeként vállalta el Freich János a gondnokságot. A klubszobákban példás rend dicséri János bácsi munkáját. A művelődni és szórakozni vá­gyó fiatalok szeretettel övezik körül szorgalmas gondnokukat, összedugták a fejüket, s elha­tározták, hogy minden felesle­ges munkától megkímélik Já­nos bácsit: egy-egy jól sikerült táncest után segítenek a taka­rításban, a rendteremtésben. Ígéretüket be is váltották. Freich János kinéz a jégvi­rágos ablakon. Künn a tél és bent a szíve mélyén dal csen­dül a boldog öregkorról. Szöveg: Bieliczky Sándor Fényképezte; Pásztor Zoltán várja az este érkező műve- vágyó fiatalokat. Vízvezetéket építettek, utat javítottak Ladánybenén, Az alig valamivel több mint kétezres Lélekszámú Ladánybe­nén az elmúlt évben jelentős eredményeket értek el a község fejlesztésében, szépítésében. Eh­hez nemcsak a községfejlesztési A társadalmi munka sikere nagyrészt a tanácstagok szer­vezésének köszönhető. Különö­sen példát mutat ebben Bató Józsefné, Balizs István és Ubor- nyák Illés tanácstag. A kis áUamocskákra szabdalt Itália hatal­mas erőfeszítéseket tett a nemzeti önállóság megteremtésére és az ország területének egy­ségesítésére. A Risorgi­mento leghíresebb és legsikeresebb hadité- nye a Garibaldi vezet­te szicíliai hadjárat volt. 1860. április 3-dn ki­tört a forradalom. Ami­kor Garibaldi ezt hírül vette, nem maradhatott tovább tétlenül. A fő­leg Észak-Itáliából ösz- szetoborzott »ezer baj­nok# két hajóval neki­vágott a nyílt tenger­nek, hogy segítséget vi­gyen a szicíliaiaknak. Velük tartott Türr Ist­ván is. Az elindulást élénken és szellemesen meséli el id. Dumas Sándor »Les Gari- baldiens# című kevéssé ismert műve. A hadjá­Egy olasz katona feljegyzése Türr Istvánról rat menetéről azonban keveset tudott a törté­nettudomány mindad­dig, míg. fel nem fe­dezte Cesare Abba kéz­iratos feljegyzéseit. Ab­ba végigharcolta a szi­cíliai hadjáratot és kró­nikás pontossággal je­gyezte fel a napi ese­ményeket. Az olasz szakiroda- lom már régen felhasz­nálta ezt a leírást és nemrég magyar nyel­ven is kiadták. Türr nevével több­ször találkozunk. Eddig is tudtuk, hogy egyik ütközetben könnyebben megsebesült és az ál­landó munka egészsé­gét is aláásta. Abba le­írása azonban életsze­rűvé teszi az eseményt: »Türr generálisnak új­ra felfakadt a sebe, vért hányt. Mióta be­vonultunk Palermóba, ez a férfiú annyit fá­radozott, hogy szinte csak árnyéka már saját magának. A brigád egé­szen bánatos... Lát­tam egy pillanatra; megnyúlt, lesoványo­dott, a szeme karikás, ajka sápadt, mellkasa erősen behorpadt.# Egé­szen döbbenetes ez a rö­vid megjegyzése: Türr a végét járja (június 27.). Később erről Türr sohasem beszélt, élet­rajzírója, Gondg Béta, akit három évtizedes barátság kötött hozzá, legalábbis nem ír róla. A naplóban még ez­után is szó esik Türr- ről. Erős szervezete le­győzte a halált. Szep­tember 15-én már csa­pata élén találjuk: »Mily derék s szelíd, emberséges katona ez a Türr generális! Büszke arckifejezése után ítél­ve, nem is hinné az ember. Miután legyőz­te az ellenállást, szinte sohasem ont vért# — írja Abba. A hadinapló egysze­rű, de erőteljes, mindig a lényeget hangsúlyozó nyelve, gördülékeny és sokszor drámai ese­ménysorozata nemcsak a szakember, de 041 át­lagolvasó számára is élvezetessé teszik Ce­sare Abba feljegyzé­seit. Kőhegyi Mihály TSyikoláj Virtus Bcitu cítn'dnU (Regényrészlet) alap összegét használták fel, hanem a lakosság dicsérendő módon társadalmi munkával is heszájánüt. A többi között a Fő utca la­kásainak vízzéí való ellátása végett törpevízmű épült a köz­ségben — s a fővezeték mint­egy 800 méter árkát az érde­keitek ingyen ásták meg, te­mették be. A községfejlesztési alapból e célnak megfelelően nyolc helyiségüké átépítették a tanácsházát is. Számos dűlőutat is rendbe­hoztak. Nemrégiben fejezték be — társadalmi munkával — a Felső-Lajos felé vezető mezei út salakozását Ebben a munká­ban mintegy hatvanan vettek részt, s az útjavításhoz tizenhá­rom gumikerekű kocsi szállí­totta Lajosmizséről a salakot. Könyvek barkácsoló pataioknak A Táncsics Könyvkiadó Nép­szerű Kistechnikus Könyvtárá­nak két legújabb kötete ered­ményesen segíti egyrészt az is­kolai politechnikai oktatást, másrészt a fiatalok barkácsoló kedvét, érdeklődését a fényké­pezés iránt. Sárközi István Kis- fényképész című könyvecskéje az utóbbi időben hatalmas ará­nyokban megnövekedett foto- amatőrök táborához szól. A könyv az önálló laboratóriumi munkához nyújt segítséget, út­mutatást ad egy kis házi fotó­laboratórium berendezéséhez, Házilag előállítható munka­eszközök tervezéséhez. Halász Ferenc Kis könyvkötő című kötete megtanít az egy­szerű könyvfűzésre, kötésre, majd arra is, hogyan kell szét­szedni az újra kötendő régi könyveket, hogyan javítsuk ki ] (2.) — Kérem, ne beszéljen bo­londságokat. Először is: a hátor­szágban olyan emberek vannak, akik dolgoznak, másodszor: ön megsérti a feleségét, ha azt ál­lítja, hogy elcsábították. Nem erről van szó. Ö szeret engem, és kész. Nyugodtabb lett. Leült, meg­törölte a homlokát a prémsap­kájával. Én is gyöngédebben kezdtem neki beszélni: — Így már inkább szót ér­tünk. Egyébként, ha a tüzér­ségnél szolgál, nézzen rám: Itt van annak az ágyúnak a terve­zője, amelyet a napokban fog­nak az önök kezére bízni. Azért mondom, hogy lássa, milyen bolondokat beszél: hát az ön feleségének az elcsábításával töltöm én az időmet? — Miféle ágyúról beszél? — dünnyögte. Ekkoriban már — elárulha­tom — katonai személyekkel szemben nem volt titok ez az ágyú. Megtörtént a prototípu­sok tereppróbája, s így nem fe­csegtem ki titkot, amikor nagy­jából elmondtam, hogy milyen. — Óriási! — kiáltott fel Olga férje. — Ilyen nincs a néme­teknek és nem is lesz. — Hirte­len rákezdte megint: — De most nem erről van szó. Köve­telem, hogy szakítson meg azon­nal minden kapcsolatot a fe­leségemmel. — És ha nem szakítom meg? Ez meghökkentette, de az­tán rámmordult: ezzel visszaszerzi a felesége szerelmét? — Miért űz gúnyt belőlem? — mondta tompa hangon, és olyan kétségbeesett volt az ar­ca, hogy megútáltam magamat. — Bocsánatát kérem — fe­leltem —, megértem, hogy mennyire szenved, de mi a cso­dát tehetünk? Én nem tudok lemondani Olgáról és ön is sze­reti őt. Szegény ördög, bólintott. — Csakhogy ön nős — foly­tatta az előbbi tompa hangon. — Olga mondta, hogy van egy kisfia. Biztbs, hogy idő múl­tán ... Félbeszakítottam: — A feleségemet el fogom hagyni, mert szeretem Olgát és nem tudok élni nélküle. , Először nem válaszolt sem­mit, aztán elszomorodva ma­gyarázkodott: — Egész éjjel nem aludtunk. Folyton csak er­ről beszélgettünk. De van egy ötletem. Adja szavát, hogy nem keresztezi a terveimet... — Ha elfogadhatók ... — Magammal viszem Olgát. A vezérkarunk egy nagy vá­rosban telepedett le, ott is ma­rad egy-két hónapig. Ha ennyi idő alatt Olga nem változtatja meg véleményét... ha ön is kitart, egye fene! Nem kény- szeríthetünk senkit arra, hogy szeressen. Az utolsó szavaknál megrop­pant a hangja. Nekem nem na­gyon tetszett az ötlete, de vég­tére is lojális volt. Sokáig sé­táltam fel-le, nem sikerült jobb megoldást találnom. Masamat türtőztetve válaszoltam neki: — Jó. Megértheti, hogy na­gyon keservesen válók el Olgá­tól, de ha ő beleegyezik .... — Beleegyezett, feltétel nél­kül beleegyezett — vágta rá nagyon gyorsan.-7- Ha így van, nem irigylem önt. Amikor egy asszony elfo­gad egy ilyen próbát, akkor teljesen biztos az érzelmeiben. — Természetesen, de soha nem tudhatjuk __ Mé gis csak bolond emberke! Fagyosan odamondtám neki: — Ne számítson rá, hogy örü­lök a győzelmének. ■— ön szavát adta, hogy nem keresztezi a terveimet. — Ügy van. — Nem, fog neki frpi? — No, ez már nehezebb do­log. De ha azt hiszi, hogy ez önnek hasznára lesz, ráájlok. — Remélem, ha eljön a pil­lanat, és Olga magatartása nem változik meg, nem fogja el­hagyni, és elválik a feleségé­től. Megmondtam neki, olyan ke­ményen, amennyire csak bír­tam: ez őrá nem tartozik. — Az én feltételeim: ha Ol­gának kedve van, hogy írjon nekem, nem fogja megakadá­lyozni? — Nem. — Nem fogja a leveleit fel­tartóztatni? Elfordította a tekintetét és a fejét rázta. — Sőt: látni akarom Olgát. Mikor Indulnak? —. Ma este. — Igazán nem lehet ön) szöszmötéléssel vádolni! Gúnyosan mosolygott: — Annál jobb! — Talán. Kimegyek a pálya­udvarra. Mikor indul a vonat­juk? És honnan? Habozott egy pillanatig, csak aztán mondta meg a vonat szá­mát és az indulás idejét. Meg­köszöntem, és megkérdeztem tő­le: van-e valamire szüksége Ol­gának az utazáshoz. Azt mond­ta. hogy nem; búcsúzott és el­— Akkor megölöm önt. Megint elpirult.* Én szilárd a sérült lapokat. Ismerteti az maradtam, és kérdeztem to- olvasóval az egyszerű díszítési . vább: eljárásokat, sőt a dobozkészí- — Hát akkor tegyük fel, hogy tésre is útmutatásokat nyújt. I megöl engem. Gondolja, hogy ment. Én pedig megkerestem Bertát. * — Olga férje volt, — Bocsásson meg. 3. Rögtön kitaláltam, és amikor meglát­tam a pisztolyát, annyira eké­mül fcem, hogy földbe gyökerezett a lábain az altó előtt, így aztán akarva-akaratlanul mindent hal­lottam. — Mi a véleménye? Ügy gondolom, jó megol­dás. Ha teljesen megbízik Ol­gában, miitől félhetne? — Hogy őszinte legyek, ez az ügy nem tetszik nekem. S meg­vallom: neheztelek Olgára. Vég­tére is, mi ez, ha nem gyáva megalkuvás? Berta hangja fel csattant: — Nincs joga, hogy így' be­széljen, és még kevésbé, hogy gyávasággal vádolja! Vissza fog jönni. Meglátja, visszajön ma­gához! De abban már nem va­gyok ennyire biztos, hogy ma­ga ráadja a fejét a válásra. Megütköztem. — Miért jut ilyesmi az eszé­be? — Mert Olga mindent elmon­dott a férjének, és mert maga a feleségének még nem írt. Dühösen vágtam vissza: — Elfelejti, amit egyszer ma­ga mondott nekem: ez a pilla­nat nem alkalmas arra, hogy bombákat dobjunk. — Ige®, de a bomba már fel­robbant. Keveset számít, hogy a felesége tud-e a dologról, vagy nem tud. maga megcsalta őt, és ez az eljárása tisztességtelen. Miért nem ír neki most rögtön? — Minek nyugtalanítsuk hiá­ba? Még nem tudom, hogyan fog Olga. reagálni. — Ez az úgynevezett.:, na, minek mondják... viszontbizto­sítás —- jelentette bi Berta meg­vetően. (Folytatjuk* Kapszttt arca ofg faja6, létezőkként mind a vér belőle, mint zord bakó ; sújtotta le a Szél. és elvágódott hosszan, mint dőltében • zsák­ét kifordulva roppan a kéz, amely kapáit. Fekszik mint a sík mezó, a vékony arc fakó, erei közt tócsát sző a Szél, a zord bakó; vértócsát: sűrű-bíbort, akár körül a Nap, tört homlokára kin, por, és nyűtt kalap ragad. Hűvös hafcOt fölé, és a nyárfáik illata, oldódván a vad ütés, eltántorgott haza. — Itt M előttem, rothadt, mint beütött fedél, bal karja fityeg oldalt, és görcsös a tenyér, a sorvadt, vézna ujjak ive oly furcsa, 6, mint híg szelektől fújva az ág-bogos csomó. Napszttt arca ősz-fakó, fáradt a hús, a vér, mint pallóssal a bakó sújtotta le a Szél Nagy utak látván ^BdlladjCL

Next

/
Oldalképek
Tartalom