Petőfi Népe, 1961. február (16. évfolyam, 27-50. szám)

1961-02-22 / 45. szám

iML február ti, neri* T. oldal Baján győzelem — Szekszárdon vereség BAJAI BÁCSKA P OS ZTÖ—BÁCSALMÁSI PETŐFI M (3W Baja — ÍOOO nézd — Verette: Molnár. B. Bácska: KämueJwH — Bar­ka L, Ihos IL, Bohner — Hor­váth. Bocsódí — Barta II, IXij- mov II, Wefling, Óaody, Ág- faival BácscOmA»: Rudira — VBrffe- vácztel, Pólyáik, Wachűer — TumíbátfZ, Severaca — Major, Hamos. Podmanicdd, Sűke, Bö­béik. Ragyogó Időben, Jó talajú pá­lyán változatos, élénk mérkőzést vívott a két csapat. Az első fél­órát mindkét részről sok tologa­tás, ellenfélhez adott laibda és kihasználatlan gólhelyzet jellem­zi. Az utolsó tíz perében azután a bajaiak a maguk javára for­dítják a mérkőzést. Dujmov II, Welling és Ágfalvi góljaival há­SZEKSZÁRDI PETŐFI—BAJAI ÉPÍTŐK 4:2 (0:1) Szekszárd — 1200 néző — Ve­zette: Meggyest. B. Építők: Diszü — Radács, Pamcsács, Heringer — Nagy, Varga — Kreisz, Czeglédi, Posz- lancsek, Boros (Rizsányi), Ézsi. Kitűnő, salakos pályán kezdik a játékot a csapatok. Szép, tet­szetős támadásokat vezet az Remények és tervek litoiiltlt isi-ülés Bajit ' A bajai járási- városi TST feb­ruár 22-én, szerdán tartja ki­bővített ülését a járási tanács nagytermében. Az ülésen a TST tagokon kívül részt vesznek a sportszövetségek elnökei és a nevesebb sportszakemberek, szakosztályvezetők. Itt tárgyalják meg az 1981. évi sportprogramot, valamint a Kilián-mozgalommal kapcsola­tos feladatokat. Üzemi bajnokságok Baján A bajai szakszervezetek szak­maközi bizottsága február 12-én rendezte meg az üzemek 1961. évi egyéni női és férfi asztali­tenisz-bajnokságát A verseny közönsége igen színvonalas mér­kőzéseket láthatott örvendetes, hogy öt év után végre női játé­kosok is beneveztek a verseny­be. A férfi versenyt meg«*-Je- meltien Dombi István a ' mosipari Gyár dolgozója nyer­te. A női egyéniben a tehetséges Mateisz Erzsébet a Ruhaüzem dolgozója lett az első. Részletes eredmények: férfi egyéni 1. Dombi, 2. Nagy (Vas- és Fémipari Jav. Váll.), 3. Cse­hek (Ruhaüzem). 4. Borovi (Hár­mas sz. Főépítés Vezetőség). Női egyéni: 1. Mateisz, 2. Hó- dosi, 3. Somogyi (mindhárman a Ruhaüzem dolgozói), 4. Bos- nyáik (Bajai Á1L Gazd.) Kiskunfélegyháza — 500 néxő — Vezette: Nagy S. F. Építők: Révész (Almást) — Bense, Cserkó, Parádi T. — Jó­kai, Véreb — PapdS, Kelemen II., Istvánffy. Makad (Csáki), Parádi II. Mély talajú pályán, óriási sár­ban nagy dagasztás volt A sá­ros pályát jobban bírta a Hon­véd és sikerült is döntetlent d- émiök az Építők ellen. Több gólhelyzete az Építőknek van. Ok álltak közelebb a győzelem­hez, de a legbiztosabb helyzete­ket is sorra kihagyták. Nagyot kell javulnia az Építőknek, ha komoly szerepet akar játszani a tavaszi bajnokságban. — Gól­lövők: Tasnádi 2, illetve Ist­vánffy és Parádi II. — Jók: a Honvéd közvetlen védelme, il­letve: Cserkó, Almása, Kelemen II, Istvánffy. romgóloa vezetést« testnek szert Szünet után teljesen a Posztó irányítja a játékot Sokkal ma­gabiztosabbak a bajaiak akciói. Potyognak a gólok. A 18. perc­ben Welling és önody góljaival már 5:0 az eredmény. A 27. pereiben Welling jói ugrasztja ki Dujmovot és az összekötő még a kapust is kicselezve gurítja a hálóba a bajaiak 8. gólját Az utolsó gól a 41. percben esik Welling révén. A Bácskának nagyarányú győ­zelme ellenére is még sokat kell javulnia, ha az NB III. élcso­portjában akar maradni. A bács­almásiak sokat tologattak és rendszerint fölé lőttek. — Jók: Ihos II., Dujmov IT., Önody és Körmendi, illetve Rudics, Süke és Böbék. Építők, amelyeknek a befejezé­séül az 5. percben Ézsd éles lö­véssel megszerzi a vezetést. 0:1! Tíz perc eltelte után kiegyen­súlyozódik a játék. Mindeneset­re a hazaiak játékán látszik, hogy fűti őket a visszavágás. Az I. félidőben azonban nem tud­ják áttörni a bajaiak védelmét, s így az eredmény nem válto­zik. Fordulás után az első húsz percben még kitűnően tartja magát az Építők. Gólhelyzetük is akad, csak éppen kihasználni nem tudják. A félidő közepén azután összeomlik a bajaiak vé­delme és negyedóra alatt négy gólt kapnak. A végén megint feléled az Építők és a 42. perc­ben Rizsányi jól eltalált lövé­sével sikerül szépíteniök. A bajaiak nem erőltették ma­gukat és a II. félidőben lefékez­ve játszottak. Disztl két gólban benne volt. A csapatból csak Nagy és Czeglédi játszott mind­végig jól. A Bajai Építők atlétikai szak­osztálya az elmúlt évben orszá­gos viszonylatban is szép sike­reket ért el A szakosztály a MASZ rangsorolási tényezői alapján a 12. helyen végzett és ezzel I. osztályú szakosztály lett A nemenkénti rangsorban a nők az előkelő nyolcadik, a férfiak pedig a 18. helyet szerezték meg. Egy általánosan ismert sport­közmondás szerint: »Jó eredmé­nyeket elérni könnyebb, mint megtartani.» A szakosztály ver­senyzői tehát most szorgalmas munkával alapoznak, készülnek az új atlétikai idényre. Ezeket az eredményeket, helyezésüket szeretnék megtartani, sőt nem­csak megtartani, hanem tovább fejleszteni is. Minden mód és lehetőség megvan rá, csupán a versenyzőkön múlik, hogy cél­kitűzéseiket elérjék. Mihályfi János a súlylökésben el akarja érni a 18 métert, disz­koszban pedig megközelíteni az 50 métert Marity János megfe­lelő gerelyeket kapott, s az idén 65 méter fölé szeretné javítani a megyei csúcsot 110 méteres gátfutásban el akarja érni az első osztályú szintet és reméli, hogy bekerülhet az utánpótlás­válogatottba. Katies Kálmán az »ifjú titán» elsőéves ifjúsági korában túl akarja dobni a 14 métert a súlygolyóval. Ezzel az eredménnyel ifjúsági válogatott is lehet. Bíztató, hogy az alapo­zó időszakban máris igen szép fejlődést mutat Rozsnyói Ferenc neve a szak­osztályon kívül még ismeretlen. Magasugró reménység Már ed­dig Is komoly képességeket árult el. Nagy nyereség az egész megye számára, hogy Oravetz Zoltán visszakerült Bajára; sze­retne válogatott lenni legalább a 4X400-as váltóban és megja­vítani a megyei csúcsokat a 4X800-as váltóban. Nagy fejlődést várunk a fia­tal középtávfutó gárdától. Ben- cze, Scheibl, Máriái, Rasztik, Gardil szorgalmasan róják a kilométereket A dobó galéria új tagokkal gyarapodott és az országos ügyességi csapatbaj­nokságon minden számban • legjobb hat között végezhetnek. Akadt újabban két tehetséges fiatal gyalogló is. A nők között elsősorban Onó- dytól, Majorostól, Verestől, Or- tellitől várhatunk szép eredmé­nyeket Qnódy — aki a felnőtt Válogatott keret tagja — sze­retné bebizonyítani, hogy méltó a bizalomra. Mindannyian re­ménykedünk benne, hogy ma­gasugrásban megjavítja Csák Ibolya immár szakállas orszá­gos csúcsát, a 164 centimétert. Gátfutásban is a bűvös 12 má­sodperc alá akar kerülni. Majo­ros távolugrásban az elsöosatá- lyú határ: 535 centiméter eléré­sét tűzte ki célul. Gátfutásban és 100 méteren is sokat fejlő­dött Veress Gabi, az »erős lány» súlylökésben a 13 métert, diszkoszban pedig a 40 métert is eléri. Ortelli diszkoszvetés­ben szintén sokat fejlődhet. Szatmáriné saját megyei csú­csát szeretné megjavítani, Gindl Magda rövidtávon és távolban, Vargáné ugrószámokban és az ötpróbában, Velin rövidtávon bizonyíthatja be fejlődőképes­ségét. A fiatalabbak közül Ha- rangoe Klára a dobószámokban és Bátyák Márta főleg a súly­lökésben ugrásszerűen fejlődik. Az egészen kezdők között is akad több figyelemre méltó te­hetség. Nagy kár, hogy Rédey Klára meggondolatlanul és in­dokolatlanul egyelőre abba­hagyta a sportolást. Igen sokat foglalkozunk as eddigi gyenge pontjainkkal ét él alkarjuk érni, hogy a bajnoki jellegű versenyeken mindkét nemben, de főleg a férfi szá­mokban ne érjenek többé kelle­metlen meglepetések. A vajúdó pályagondok ebben aa évben remélhetőleg megszűnnek A sportkör vezetőségének hatha­tós támogatása komoly remé­nyeket nyújt arra, hogy a szak­osztály idd szép tervei, ha ne­hezek is, nem lesznek megvaló­síthatatlanok, Szatmári János Döntetlenül mérkőzött mindhárom félegyházi csapat KKFEL EGYHÁZI HONVÉD—FÉLEGYHAZI ÉPÍTŐK 2:2 (2:1) KISKUNFÉLEGYHÁZI BÁNYÁSZATI VASAS- KISTELEKI PETŐFI 3:3 (2:2) Kiskunfélegyháza — 300 néző lenit értek él az Igyekező Vasas éllen. Az eredmény a látottak PlcliC'CS'/ d>€" CC'fttC'foty't’C’tC’tof • • Vázlat egy falusi tanító arcképéhez Vezette: Balázs. A Csongrád megyei bajnok­ságban szereplő Kistelek fiatal­jai nagy küzdelemben dömtet­Mínt minden sportágban, a labdarúgásban is egyre nagyobb erővel szorgalmazzák a felsőbb szervek a felnőtt csapatok mel­lett az ifjúságiak megszervezé­sét. Ez a törekvés találkozik az ifjúság igényeivel és tetszésé­vel is. Lelkesen lépnek be a fiatalok a sportegyesületekbe és a sok eredmény bizonyítja: szük­ség van erre a szervezési for­mára. Fontosak természetesen az eredmények, hiszen az ifjúsági csapatokban történik a jövő legjobb játékosainak kiváloga­tása. Emellett azonban nem ha­nyagolható el a másik fontos feladat: a fiatalok megfelelő szellemű nevelése. A fegyelme­zett magatartást, kötelességtu­dást, a sport szeretetét már itt kell elsajátítaniuk. A Kalocsai Honvéd ifjúsági csapatában az őszi, első félévi szereplés alatt máris gazdag tapasztalatokat szereztünk a különböző ellenfelekkel vívott mérkőzések során. Ezek általá­ban sportszerű légkörben zaj­lottak le. Akadt azonban hiba is, s most erről szeretnénk be­szélni. Némely esetben tapasztaltuk az-, elbizakodottságot Ez hely­telen akkor is, ha a csapat va­lóban erősebb ellenfelénél, hát még olyankor, amikor a fölé- nyeskedők végül 8:l-re kikap­alapján igazságosnak mondható. — Góllövőik: Klimcsok, Kanyó, Lantos. nak, mint az megtörtént egyik mérkőzésünkön. Egyes csapatok „taktikája” a durvaság, lerágás, szitkozódás. A játék hevében előfordulhat­nak keményebb összecsapások, a durvaság azonban elítélendő. Megtörtént, hogy ellenfelünk csapata mindössze 9—10 főből állt, amikor otthon Kalocsán játszottunk. Ez arra vall, hogy a csapat megalakulásakor a fiatal játékosok átvették ugyan az új cipőt, új felszerelést, s akkor megígérték, hogy számít­hatnak rájuk, de idegenbe el­utazni már nem voltak hajlan­dók. Szándékosan elhallgattuk most a csapatok nevét, amelyeknél az említett hibák előfordultak. Reméljük azonban, hogy a jö­vőben egyre ritkábban találko­zunk hasonló jelenségekkel, hi­szen különösen az ifjúságiak­nál kell igen sok gondot fordí­tani a sportszerű nevelésre. Ép­pen ezért csapatunk a tavaszi idényben nemcsak jobb játék­kal akar szerepelni, hanem ve­zetők és játékosok egyaránt el­határoztuk, hogy a Jövőben ki­tartó munkával sportszerűbb légkört teremtünk. Példamutató magatartással igyekszünk felszá­molni a mérkőzéseken minden durvaságot, fegyelmezetlenséget és elbizakodottságot. Szabóki László SIVÄR, lapos tájon kényel­mes-lustán szétszóródva apró község terül el Kalocsa közelé­ben. A falu hosszában nyári ka­csaparadicsom; vízzel telt árkok, fél holdnyi mélyedések, soha ki nem száradó tocsogók teszik megközelíthetetlenné az ország­út felől öregcsertő házsorait. Most néptelen a kacsák és szú­nyogok csillogó birodalma. Jég­paplan alatt didereg a víz, s a hosszú, keskeny úton sem fröcs­köl sarat a kerék. Övatos tem­póban szalad gépkocsink a tá­volban kiemelkedő egyetlen öregcsertői emeletes épület, az iskola felé. Az emeleti szűk, keskeny iro- dácskában nehezen indul a szó. — Valamikor a papok emel­tették ezt az észszerűtlen épüle­tet. Nagy ház, mégis csak há­rom tanterem van benne. A földszinten nevelői lakások van­nak, az emeletre szorultak a tantermek, s itt a tető alatt ju­tott csak hely ennek a kis iro­dának. A tantermekben nyolc osztály dolgozik, meg az esti is­kola és a szeminárium. Késő es­tig foglaltak a helyiségek. A BESZÉLŐ, Guzsván László tanító. Az elfoglalt, funkciókkal agyonhalmozott emberek fajtá­jából való. Vékony, ^ányosan si­ma arcú fiatalember. Még 25 éves sincs, az ősszel került ide. ő az egyetlen párttag a nyerte főt számláló tantestületben, KISZ-titkár, úttörőcsapatvezető, községi sportfelelős, szakszerve­zeti bizalmi. Ráadásul nős is, s ez sem elhanyagolható hiva­tal, különösen az ő korában. Sarkadi Ernő tanitő kollégájá­val közösen próbálják vezetget­ni az iskola és a község sport­ját. Próbálják, mert bizony az öregcsertői síkon nagy ugyan a lelkesedés, de annál kevesebb a kézzel fogható eredmény. AMIKOR a kalocsai JTST- nél érdeklődtünk felőlük, azt a felvilágosítást kaptuk, hogy a községi sportkör szerepel ugyan a nyilvántartásban, de „nem működik” megjegyzéssel. Az évi statisztikai jelentésben nem sze­repelnek, költségvetésük nincs. A JTST mindenesetre biztosít­ja számukra a Kalocsára beuta­zás költségeit, ha versenyre jön­nek néha. Jövőre tervezik a sportkör újbóli életrekeltését. — Egyébként kacifántos gye­rekek azok odakint. — mondta Dömény János TST-elnök.. — Futballmeccseken tömve van á pálya, de egy időben örökös botrányok színhelye volt. Egy­szer a saját intézőjüket is meg­verték, mert nem tetszett a csa­pat játéka. MIT TUD mindezekről Guzs­ván tanító? — Futball-, kézilabda-, röp­labda- és pinpongszakosztály volt itt. Most semmi sincs, s szegény a sportkör, mint a templom egere. Mindenféle sporteszközt az iskolától kérnek kölcsön, ha eszükbe jut csinál­ni valamit Futball felszerelésük volt ugyan, de a játékosok szét­hordták és amikor bevonultak katonának elfelejtették leadni. Egyébként a csapat nem ment el sehová, csak akkor játszott, ha más községbeliek hajlandók voltak ide jönni. Elölről kell Itt kezdeni mindent. A KISZ-szel és az úttörőcsapattal közösen igyekszünk valahogyan újból megmozgatni a község sporto­lóit A tanácstól eddig semmifé­le segítséget nem kaptunk hozzá. — Az Iskolai »portmunka? — Meglehetősen nyomorúsá­gos. Voltaképpen a körülmé­nyei azok. Az egész faluban nincs megfelelő hely téli sport számára. Mégis rendeztünk asz­talitenisz-versenyt Itt a szem­közti tűzoltószertár helyiségé­ben állítottunk fel egy asztalt. Alig fér el benne, meg fűteni sem lehet ott, de azért csak megy a játék valahogy. Most a csapatversenyek folynak. Meg­kezdtük a sakkversenyeket Is, de az elég lassan halad. A tan­termek foglaltak, a pajtások csak az óraközi szünetekben tudnak sakkozni. így egy játsz­ma sokszor napokig eltart — A nyári sportlehetőségek? — Van futballpálya, az ősz­szel építettünk hozzá egy kézi­labda-pályát. Az iskola udvarán van a röplabdapályánk, s hogy atlétizálni is tudjunk, az ugró­számokhoz már elkészítettük a homokos gödröket. A homokot társadalmi munkában szekerez- ték ide a község lakói. Lenne itt lelkesedés, de mindenféle irányítás hiján volt az utóbbi időben. — Megszerette-e a falut Guzs­ván elvtárs? — Már nem vágyom el Innen, mint eleinte. Tettem itt vala­mit. S ha sikerül összefogni a most céltalanul kallódó sport- szeretetet és a sportkör jól mű­ködik majd, azt hiszem végleg gyökeret eresztek. Ide fog kötni az, amit elértem. Azt hi­szem, az ember a hazájában a munkáját szereti a legjobban. ML h. Mit várunk az ifjúsági csapatoktól? Nem szabad elhanyagolni a fiatal sportolók nevelését

Next

/
Oldalképek
Tartalom