Petőfi Népe, 1961. február (16. évfolyam, 27-50. szám)

1961-02-16 / 40. szám

I 4. «Idal »61. február 1«, csütörtök Harminc forint munkaegységenként A városföldi Hunyadi Terme­lőszövetkezet a napokban tar­totta zárszámadási közgyűlését. Nagy Károly, a tsz elnöke be­számolt arról, hogy áruterme­lési tervüket 110 százalékra tel­jesítették, s a múlt év összes be­vétele elérte a 2 millió 300 ezer forintot. A közös gazdaság 1960- ban 327 mázsa húst adott a népgazdaság számára. Rendez­Derék úttörők A dunavecsei járási úttörőel­nökség a napokban értékelte az úttörőcsapatok hulladékgyűjtési versenyét. A járás szorgalmas pajtásai 1960-ban mintegy 556,87 mázsa vasat, 53,14 mázsa pa­pírt, 1,57 mázsa színesfémet, 31 mázsa rongyot és 3,47 mázsa tollat gyűjtöttek össze. A leg­több vasat a kunadacsi, a leg­több papírt a szalkszentmártoni, a legtöbb színesfémet pedig a dunaegyházi pajtások adták át a MÉH^nek. Kovács Sándor Törpevísmű épüt Bácsalmáson Nagy feladatok megoldására vállalkoztak ebben az évben Bácsalmáson. Az év folyamán felépül a törpevízmű, ■ bekap­csolják a vízhálózatba a Marx és Lenin utcákat, valamint a Sztálin tér épületeit A kővet­kező években a község vala­mennyi épületébe bevezetik a vizet Állami beruházásból el­készítik a Madaras—Katymár felé vezető út javítását is. , Molnár József 172 ezer forint megtakarítás ték tartozásaikat is, s ezenkívül a múlt évben még 182 ezer fo­rint értékben istállókat és egyéb gazdasági épületeket ké­szítettek. A zárszámadási közgyűlésen 30,95 forintot fizettek munka­egységenként, 5 a tagok átla­gosan 10—15 ezer forintot kap­tak kézhez. A termelőszövetke­zet vezetősége gondoskodik az idei év nagyobb részesedéséről is, amit az állattenyésztés to­vábbfejlesztésével kívánnak el­érni. A tataházi Petőfi Termelő­szövetkezetben jó munkát vé­geznek a kommunisták. A párt- szervezet tagjai állandóan el­lenőrzik a gazdasági munkát Ebben az évben éppen a párt- szervezet javaslatára a kuko­rica, cukorrépa, szőlő és burgo­nya területiét felosztják egyé­nekre, ily módon több termést, nagyobb jövedelmet biztosíta­nak a tagok számára. A pártszervezet kezdeménye­zésére a brigádvezetők leltár Tűd ff szűr 5 vizsgálat Fülöpszálláson Fülöpsz&Uás egészségügyi hely­zete jónak mondható. A falu­ban lakó két orvos lelkiisme­retesen végzi a gyógyítás ne­héz, fárasztó munkáját Az év első hónapjában elvégezték a gyermekbénulás elleni oltáso­kat, s február 16-án megkezdik a tüdőszűrést A vizsgálatokhoz szükséges adminisztrációt már befejezték. Ebben a munkában a tanács dolgozói, a pedagógu­sok, a Nőtanács tagjai és a Vö­röskereszt vezetői is részt vet­tek. szerint átvették a gazdasági fel­szereléseket, megteremtve ezzel az egyéni felelősséget. A közös gazdaságban jelen­leg az ezüstkalászos tanfolya­mon, politikai oktatáson és az általános iskola VII—VIII. osz­tályaiban több mint kilencve- nen tanulnak, A kommunisták példamutatására jellemző még az is, hogy az elmúlt évben át­lagosan 536 munkaegységet tel­jesítettek, Salamon László Szűcs Antal Hasznos kezdeményezés A soltíi Rákóczi Termelőszövetkezet asszonyai elhatározták, hogy létrehozzák a közös gazdaságban a Nőbizottságot Az el­határozást tett követte, s ma már húsz asszony munkáját egy hattagú vezetőség irányítja Puskás Lajosné elnök és Laki Já- nosné titkár a vezetőség javaslatára a napokban nőgyűlést hí­vott össze, ahol az asszonyok vállalták az áruértékesítési terv érdekében, hogy a tsz részére egy-egy kotlósalja csirkét nevel­nek fel. Ezzel a módszerrel szeretnék megteremteni a közös gazdaság baromfi törzsállományát Tavaszira ezek szerint 300 darab csirkével gyarapodik a tsz baromfiállománya. J. N. A termelés motorja A Bács-Kísfcun megyei T6- ■eglldtermelő és TaJajerőgazdál- tcodáaf Vállalat keceli üzemének három dolgozója: Virágh József, Totoer Tibor és Kristom Barna­bás nemrégiben újítási javasla­tot nyújtott be a tüzelőtőzeget gyártó Wieland kotrógép meg­hajtásának megváltoztatására. A vállalat vezetősége az újítókkal szerződést kötött A számítások alapján az újítással mintegy 472 ezer forintot tudnak megtakarí­tani, amiért az újítók — ha a szezon végén az elszámolás iga­zolja az előkalkuláció adatait — 24 ezer forint újítási díjban ré­szesülnek. f. Szabó István Néhány mondatban A Kecskeméti Közgazdasági Technikum mezőgazdasági ta­gozatának KISZ-szervezete, a Repülőtéri, az Űj Tavasz Tsz és a helyiipari iskola KISZ tagjainak részvételével kérdezz- felelek-estet rendeztek. A leg­jobb eredményt elérőket érté­kes könyvjutalomban részesí­tették. (Nagy Etelka.) + A Dunavecsei KISZ Végre­hajtó Bizottsága elhatározta, hogy a nagyobb községekben létrehozzák az Ifjú Gárdát A közeljövőben megalakítják az Ifjú Gárda csoportjait Hartán, Solton, Kunszentmiklóson, Du- n avecsén és Szabadszálláson. (Varga József.) • Tiszakécskén az MHS elnök­sége nemrégiben ülést tartott. Az értekezleten a község ve­zetői Is megjelentek. Seremet László, az MHS járási elnöke elismerését fejezte ki a községi alapszervezetnek eredményes munkájáért. (Sz. A.) • A keceli Vörös Zászló Ter­melőszövetkezet Nőbizottsága teadélutánt rendezett, ahol a község vezetőin kívül budapesti gyárimunkások is megjelentek. A tsz tagjai és a munkások, valamint a falu dolgozói szívé­lyesen elbeszélgettek. (Hering Ferencnél A kocsi a temetőhöz érkezett A halottasházat feketéllö soka­ság vette körül. A polgármester­nek rendőrök nyitottak utat Réczey tüstént a főispánhoz sie­tett Szentmarjay diszmagy ár­ban, fiatalos, csinos feleségét ka­ronfogva állt a ravatal mellett A polgármester néma főhajtás­sal üdvözölte. A főispán hát­rább lépett, Réczey mellé, aki suttogva, tömören tájékoztatta Szentmarj ayt felrendelésének a céljáról. Bárczy államtitkár uta­sításairól. A főispán egy szót sem szólt, visszalépett a he­lyére. A gyászszertartás hosszadal­masra nyúlt. Dr. Fekete alpol­gármester zengzetesen szárnyaló gyászbeszédet mondott. Réczey azonban nem tudott odafigyel­ni. Hogyan lehetséges az, hogy Bartalisnak nincs többje a bank­ban? Hirtelen belehasított egy gondolat, egészen belepirult. Te jó isten, lehetséges, hogy Bar- talis magánál tartotta egész va­gyonát, s a pénzt vagy érték­papírokat, vagy tudja az ördög mit, elpusztította a bomba? De hiszen logikus! Bartadis nem bízott a bankban és a pénzben. Hogyan is mondta? »Mindent átvészelni, mindent átmenteni.- Eszményeinket és a jövendőnk anyagi alapjait.. .■* ö, jaj, ez már szinte bizonyosság, az át­kozott bamba megsemmisítette a millióját is. fuccs a hatalmas vagyonnak. A Bartalis-házíból egy szög sem maradt épen. Tör­melékhalmaz az egész villa. Na, szépen vagyunk. Még szerencse, hogy nem maradták utánuk ár­vák. Gyermektelen házaspár volt, s az oldalági rokonok kö­zül mindegyiknek megvan az egzisztenciája. Ámbátor lehet, hogy Szentmarjay főispán szá­mított a hagyaték ráeső részé­re, s ha rájön, hogy egy fityin- get sem örökölt, ki tudja, mi­lyen kedve kerekedik...? Atko­zott história. Mi az a százezer pengő? A temetés, a síremlék, az alkalmazottak végkielégítése, a felszámolási költségek, jó lesz, ha kifutja. Amikor Réczey a temetés és a kötelez» részvétnyilvánítások után visszatért hivatalába, Sze- rémy mérnök már várta. Mel­lette egy középkorú, magas, csontos férfi álldogált, ellenzés sapkáját kezében tartotta. A polgármester szemügyre vette az idegent. Negyven—negyvennégy évesnek látszott. Nyúlt, barnára égett arca hegyes álTban végző­dött. De az arcán mindenefcfö- lött különös két szeme uralko­dott. Ezekben a szemekben hű­vös fény ült, s az egykedvűség látszata mögött is folyton für­késző tekintet. A polgármester semmit sem tudott leolvasni a szenvtelen arcról. Szerémy meghajlással köszön­tötte a polgármestert, majd az idegenre mutatott: — Engedje meg, polgármester uram, Matejka András, a pal­lér. ö vezeti a bontásit — Hány embert adott mellé? — kérdezte Réczey, egy kézfo­gásra sem méltatva a pallért — Nyolc szakmunkást pol­gármester uram és a fogatoso- kon kívül tizenkét segédmun­kást. — Elég lesz, fiam? — kérdez­te Maejkától a polgármester. — dolgozzanak inkább többen, de két huszonnégy óra alatt végez- niök kell. A romokat nyomtala­nul el kell tüntetni! És ami na­gyon fontos, jól jegyezze meg — hallgatni! Mintha semmi sem történt volna! Itäzäs ciánéi a céléit 1/ is teán Ordas, talán leg­■* kisebb s kalocsai járás­ban, mindössze 813 lelket szám­lál. Mégis szép eredményekkel dicsekedhet Az kdén alakult tsz máris szép terveket szövöget: gombatenyésztő telepet létesíte­nek. növelik az illatállományt és erőgépeket vesznek. S hogy ez nem csupán terv marad, biz­tosíték rá a lelkes közösség. Nemcsak a gazdasági életben, a falu kulturális életében is tükröződik a lakosság termiaka­rása. Tizenkilenc tagú színját­szó csoport működik a faluban, s ha nem is tudja teljesen pó­tolni város és falu kulturális élet adta lehetőségének különb­ségét. sok vidám estét szerzett máris. Az ordasi közönség szí­véhez sok-sok sikeres előadás kapcsán, nőtt a kis színtársulat. Most Fehér Klára: Majd a papa című vígjátékának bemutatásá­ra készülnek. Min* hallottam, sokszor későre nyúló estéken szorgalmasan próbálnak. U elyet kap a művelődési 1 * otthonban a színjátszók mellett mindenki, aki részt kí­ván magának a község kulturá­lis életéből. Ismeretterjesztő elő­adásokat tartanak a helyi peda­gógusok közreműködésével a legkülönbözőbb témakörökből: a mezőgazdaság fejlesztéséről, a szocialista együttélésről, a val­lás kél étkezéséről. az egészség- ügyi helyzetről stb. Mindezt a helyi tanács végre­hajtó bizottságának titkára, Mol­nár József és a művelődési ott­hon igazgatója, Illés László pe­dagógus mesélte éL — Milyen feladatokat rő a művelődési otthon munkájára az, hogy Ordas az idén terme­lőszövetkezeti község lett? — kérdem tőlük. — Nem mondhatjuk, hogy már mindent megtettünk, sok van még hátra — mondja Mol­nár József. — Pedagógusaink ki­vették lésünket a te szervezé­sében, de továbbra is az ő fel­adatuk set ismeretterjesztő elő­adások megtartása. Úgy gondol­tuk — bár ez még nem valósult meg —. hogy a termelőszövet­kezet kulturális alapját, és a községfejlesztési alapból kultu­rális célokra biztosított pénzt összetessBük, a a községi műve­lődési otthon fejlesztésére, a könyvtár növelésére használjuk fék Az otvasőszoibát. tavaly ren­dezték be a tanácsháza épüle­tében. 10 000 forintos költséggel. Könyvállványokat, asztalokat, székeket, térítőkét vásároltak. Könyvállományuk értéke meg­haladja a nyolcezer forintot Az elmúlt évben tatarozták a szín­háztermet. és korszerűsítették a világító berendezést Az idén folytatják a színháztereim be­rendezésének korszerűsítését,- fejlesztik a könyvtárat. A termelőszövetkezet és a n községi művelődési ott­hon összefogása örvendetes je­lenség a faluiban, hiszen közős erővel többet tudnak majd ten­ni a kulturális élet fellendíté­séért S amit egyedül esetleg sem a művelődési otthon, sem a tsz nem tudna megvalósítani — közös erővel hamarabb sikerülj _________________N, t. Hatszázezer csibét keltetnek Kecskeméten A Kecskeméti Baromfikeltető Állomás as elmúlt évben 576 ezer csibét keltetett, amelynek nagyobb részét megyénk terme­lőszövetkezetei kapták. Ebben az évben a keltetőállomás 606 ezer csibét bocsát a közös gaz­daságok rendelkezésére. Eddig már 19 ezer csibe kelt ki az állomáson. Kilencezret a borbási Vörös Csillag, 7400-at a kecskeméti Aranykalász Terme­lőszövetkezetbe szállítottak. Á pallér közömbösen vála­szolt: — Az emberek elegen van­nak, de két nap kevés. Három nap alatt végzünk. — Rendben van. elmehet.— Mérnök úr, maga még marad­jon. A pallér köszön* és távozott. A polgármester megkérdezte: — Maga ismeri ezt a pallért? *— Hogyne, polgármester úr. Megboldogult főnököm nagyra becsülte, régi embere volt. Igen törekvő ember, tessék elképzelni, az a bogara, hogy folyton sors­jegyek garmadával játszik, azt mondják, fele keresetét sors­játékra költi. — Köszönöm. Ha bármi jelen­teni valója lenne, megtalál Matejka, a pallér nyugtalanul forgolódott ezen az éjszakán. Maga sem tudta, miért nem jön álom a szemére. Talán Bartalis halála rendítette meg az ide­geit? Háromszor is végiggondol­ta, hogyan kezd a bontáshoz a csapatával Ügy ismerte a Bar- talis-ház minden zeg-zugát, mint a tenyerét. Hiszen az építkezést is ő vezette annak idején. Gon­dolatban végiglépdelt a villa szobáin, helyiségein, a padlástól a pincéig. A pince..: Matejka szíve na­gyot dobbant. Hogyan is volt az? Igen, a lejárótól balra, a sarokban.3. Kimászott az ágyból, ■ azon mód, amint volt, kilopakodott az udvarra. Verejték csörgött vé­gig az arcán: AB A máskor csendes villanegyed rendkívül mozgalmas képet öl­tött. Kőművescsapatok serény­kedtek egyszerre hét-nyolc kú­rián, Sérült falrészefcet javítot­tak ki, repedéseket foltoztak össze. A Bartalis-ház romjait sebe­sen takarították ei. Egyik fogat a másik után hordta a törme­léket a város szélére. Szinte alig maradt valamicske használható anyag. A romház előtt rendőr őgyeSgett, a elzavarta a kíván­csiskodókat. Matejka, a pallér késését be­szélt. Emberei kitűnően össze­szoktak, tudták a dolgukat pa­rancsszó nélkül is. A kőműve­sek is hallgatagon dolgozták Megrendítette mindnyájukat a pusztulás, a légibamfoák soha­sem képzelt Iszonyú hatása. — Egyetlen óriásbamba, és íme, mi maradt utána. >. Délben a törmelékeikkel borí­tott kertben, egy nagy fa tövé­ben falatoztak a kőművesek. Bogdán, az öreg szociáldemok­rata kőműves Bar talist emle­gette: — Kár azért aa emberért Nem volt rossz ember, fin már épp elég vállalkozónál dolgoz­tam, de még ilyennél nem. A fiatal, hevesvérű, csillogó értelmű Kónya csípősen felélt: — Hagyjuk ezt, papa. Holtak» túl vagy jót, vagy semmit. — Mit tudsz te, mi? —- zsör­tölődött ’ az öreg. — Ilyenek vagytok ti, mai fiatalok. Hát persze, titeket még nem táncol­tatott meg az élet. Mit tudjátok ti, milyen a rossz gazda! Azt hiszed, mind olyan, mint Bar­talis volt Ez az ember saóba- éUt a munkásaival. Hát melyik tette ezt meg kívüle, mi? Tu­dod te. milyen nagy szó ez? Kónya téliszájjal nevetett, vállat vont nem válaszolt Var­jú, a halkszavú, középkorú szer­vezett munkás fél sem nézett a szalonnázásből, csak bökött egyet a fejével a levegőbe: — Fenegyerek volt a Barta- lis úr. Én emlékszem, negyven­egyben kerültem a keze alá, hát nagyon tüzelt a háborúért, az­tán most itt van ni . , . *-* Na igen, de mostanában már nem úgy gondolkozott, az csak a háború elején volt — fortyant fel Bogdán. , s—i Mert azóta rájöttek az urak, hogy rossz lóra tettek ~ villant Kónya szemé. (Folytatása következik.) r i

Next

/
Oldalképek
Tartalom