Petőfi Népe, 1961. január (16. évfolyam, 1-26. szám)

1961-01-31 / 26. szám

$. oldat 1961. január 31, kedd ' Képek a járás életéből Hatvantagú énekkar alakult Dunavecsén Egy pedagógus, Adamek Ist­ván ének- és zenetanár nagy célt tűzött maga elé: énekkart alakít a járás székhelyén. A szervezőmunka eredményes volt. Hatvantagú énekkart hívott élet­re, amellyel már meg is kezdte a próbákat. A fiatal kórus ve­zetőjét megkérdeztük terveiről. Megtudtuk, hogy a jelenlegi pró­bákkal a tavaszi hangversenyre készülnek, ahol Liszt. Bartók, Kodály feldolgozásokat, vala­mint népdalokat adnak elő. A fiatal zenetanár az énekkar mel­lett még egy esztrádzenekar lét­rehozásán is f áradozik. A zene­kar működéséhez szükséges hang­szerek már jórészt megvannak. Beszélgetésünk végeztével arra kért bennünket, hívjuk fel a járás vezetőinek figyelmét arra, hogy ezt a kezdeményezést job­ban támogassák. A felvásárlási kirendeltség terveiből gazdaságok az év első felében 7156 darab sértési hidalnak szerződésre. A Dunavecsei Járási Felvá­sárlási Kirendeltség 1961-ben mintegy 66 vagon kenyérgabona felvásárlását tervezd. Ebből negyven vagont a közös gazda­ságok szállítanak, 26 vagon ke­nyérgabonát pedig szabadfelvá­sárlás útján biztosítanak. Nap­raforgóból harminc vagonnal, vágóbaromfiból 3500 mázsát, to­jásból 3 millió darabot, tejből pedig 37 300 hektolitert vásá­rolnak fel. Ebben az évben 18 ezer darab vágósertés szállítá­sát tűzték maguk elé. A közös Uj tanyaközpont A szalkszentmártoni Békéért Termelőszövetkezet nemrégiben egy új tanyaközpont kialakítá­sát kérte. A járási tanács mű­szaki csoportja ezen a héten az Illetékes szervek bevonásával közigazgatási bejárást tart a tanyaközpont helyen. A Békéért Tsz-t az EV1TERV tervezőiroda patronálja, amelynek dolgozói vállalták, hegy társadalmi mun­kában elkészítik a helyrende­zési tervet. A tanyaközpont te­rületén levő házakat már vil­lamosították, sőt van iskola és bölcsőde is. A közös gazdaság vezetősége nagyon helyesen, cél­szerűen tervezte ide a tanya- központot 1960. első negyedéve első hó­napjának végén tartunk, mégis szép eredményekről számolha­tunk be. Az esedékes adót — a negyedévi adó 33 százalékát — Harta és Tass község már ja­nuár 26-án befizette. Szorosan mögöttük áll Szabadszállás, ahol 30 százalékos az adófize­tés. A jók között néhány rossz adófizető községről is be kell számolnunk. Dunaletétlenen az esedékes adó 7, Szalkszentmár- tonban 8 százalékát fizették be. A múlt év végén a járás csak S7 százalékra teljesítette adó­fizetési kötelezettségét. Ezért már most, a zárszámadások idején kell biztosítaná azt, hogy az esedékes adó időben be­folyjon. Röviden — A dunavecsei járás úttörő elnöksége a múlt héten ülést tartott, ahol megvitatták az út­törőcsapatok és a KlSZ-szerve- 'etek közötti együttműködést, a Ötnapos KISZ-titkári tanfo!yam A járási KISZ-bizottság az elmúlt héten ötnapos KISZ-tit- kári tanfolyamot szervezett. Az első napon kibővített járási KISZ-bizottsági ülés volt, ahol Varga József, a járási KISZ- bizottság titkára az 1961. évi munkatervet bocsátotta vitára. A további négy napon ä KTSZ első kongresszusának anyagát dolgozta fel. Ezenkívül több előadás hangzott el, a nemzet­közi helyzetről, az ifjúság fel­adatáról, a községfejlesztési munka megszervezésének mód­szereiről és Ifjúság a szocializ­musért 'próba követelményeiről. Az előadásokat a járás vezetői tartották. nyári táborozásra való fel­készülést, és a jubileumi év ünnepségeinek megszervezését. — 105,5 százalékra teljesítet­te a múlt évi községfejlesztési tervét Szalkszentmárton. Üjsolt 1C2,3, Kunpeszér 101 százalé­kot ért el. — Január 26-án a járási ta­nács mezőgazdasági osztálya megerősítette a hartai Üj Élet, a tassi Rákóczi, a dunatetétleni Űj Tavasz és Rákóczi Termelő- szövetkezetek zárszámadási mérlegét. Ezen a héten még 13 termelőszövetkezet zárszámadá­sát erősítik meg Apróhirdetések FFETTSÉGIZETT FIÜT — kiváló helyesírási ismeretekkel —■ felvesz a Kecskeméti Nyomda. 188 TEXTILNAGYKERESKEDELMI Vál- F'lat férfi szakmunkást vesz fel. aki méteráru szakmában jártas. Je­lentkezés: Kecskemét, Klapka utca 9. Fél 8-tól du. 17 óráig. ________195 BE JÁRÓ háztartási alkalmazottat azonnali belépéssel felveszek. Kecs­kemét, Széchenyi tér 1. I. 1. Dr. Bacsó. 8 KÉTSZEMÉLYES rekamié, kombi- ii á ltszekrény, s-ezlon. szép hálószo­bák. ágyak, kedvezően eladók. — Kecskemét. Vak-Bottyán u. 9. 197 EL-ADÓ jó gyenge fi as tehén. Kecs­kemét. Belsőnyír. 167. Budai beton reellen1 4 km. Fazekas Istvánnál. 196 WARTBURG személykocsi, szinkro- r >s. prima állapotban. Megtekinthe­tő: szerda és csütörtöki nap 13—14 óráig és 17 órától. Kecskemét, Szé­chenyi körút 13. 7 OLAJKÁLYHÁT vennék. Kecske­mét, Dobó István u. 3. Dudás. 6 ELADÓK: nagyméretű klöpli füg­gönyök. • karnisok, festmények, hat goblenkép. Kecskemét, Bajcsy-Zsi- linszky út 4. Pleskó szabónál. 5 SKODA 1102-es eladó. Megtekinthető 4 óra után. Kecskemét, Szélmalom Utca 24 b. 4 KOMOLY, gyermektelen tisztviselő- házaspár rendes bútorozott szobát keres. ,.Megbeszélés szerint” jeligése * kiadóba kér címeiket. 3 MAGYAR perzsas2őnyeerS2övő-ráma eladó. Kecskemét, Hl., Hosszú utca 32. Katona Ferenc. 191 TRAKTOROS .elhelyezkedne, lehe­tőleg Kecskeméthez közel. Kétéves iskolával, vontató-jogosítvánnyal ren­delkezem. „Áthelyezéssel” jeligére a kiadóba. 750 ELADÓ gyengefias, fiatal tehén. — Kecskemét. Mária körút 10. 742 FÉL ház eladó Kecskemét város bel­területén. Érdeklődni lehet: Kecs­kemét, Bánk bán utca 2 a. 739 VILLATELKEK kaphatók Kecske­méten a Talfáji közben. Érdeklődni lehet: Kecskemét, Bánk bán utca 2 a alatt. 739 HASZNÁLT könyveit, könyvtárát január 31-én megvásároljuk. Kecs­kemét, Szabadság téri könyvesbolt. _____________________________________160 SÜRGŐSEN eladó, ehö^alható~~csí^ ládi ház, olcsón. Kecskemét, Szé­chenyi körút 37. 148 PIANINÓT bérbevennék. Kecske­mét, Koháry utcai rövidáruüzlet. 175 ASZTALOS szakmunkásokat és faipari gépmun­kásokat azonnali belépésre felvesz a Bács-Kiskun megyei Faipari Válla­lat. Kiskunhalas. 77 ALLAMI gazdaságok! Egyéni gaz dák! Termelőszövetkezetek! Figye­lem! Borseprőt Malligandfokonként 17 fillérért vásárol a Magyar Li­kőrgyári Vállalat. Kecskemét, Vasút utca 10. Tiszakécske, Szeszgyár dű­lő 2. Izsák, Zsilinszky u. 2. sz. alatti telepein. 738 BMW 340-es személygépkocsi eladó. Kecskemét, Jókai utca 47. 748 >000000000-00-00000000-0-0-^ o § A Kecskeméti 44. sz. Autóközlekedési Vállalat £ keres' 5 éves gyakorlattal; rendelkező gépészmérnököt, vagy hosszabb gyakorlat- < tál rendelkező technikust. $ 86 ^ kxx>oooooo-oo-o-oe>o<x>oo-ooo l ^EJ1 az otvcióó# Talponálló vaqy cukrászda Január 22-én, délelőtt 11 óra­kor érkeztem Borotára. Cukor­kát akartam vásárolni, ezért be­tértem a Kékszirom cukrászdá­ba. A szépen berendezett szóra­kozóhelyen olyan látvány foga­dott, amit nem lehet szó nélkül hagyni. A cukrászdában vágni lehetett a füstöt, törött pohara­kat és egy pikáns dalokat ének­lő társaságot láttam. A tambura- zenekart a kiszolgáló vezényel­te. Este feketét akartam inni, de a kávéra állva kellett várakoz­ni, mert a cukrászda székeit a moziba vitték át. Ezért kényte­len voltam egy csendesebb kis­vendéglőben eltölteni az estéi­mért ott legalább leülhettem, A Borotai Földművesszövet' kezet vezetői tudnak-e erről7 Ha igen, miért nem változtat­nak rajta? Varró Kálmán Nincs jármű, késik az ebéd A bajaszentistváni napközi otthon kis lakói — ezt már egy­szer szóvátettük — még a mai napig is későn ebédelnek. A ta­nács sajnos nem tud szállító- eszközt biztosítani. Ezen próbál­tak segíteni, amikor a Micsurin Termelőszövetkezet vezetőségét kérték meg, rendeljen ki jármű­vet az ebéd elszállítására. Az ígéret elhangzott, de a se­Köszönet Az újság hasábjain mondunk köszönetét a lászlófalvi rendőr­ség körzeti megbízottjának, hogy rövid nyomozás után elfogta a községben levő tolvajt. P. Z. igen sok embert károsított meg, hosszú évekig folytatva mester­kedéseit. A rendőrség körzeti megbízottjának köszönhetjük, hogy Lászlófaiván helyreállt a nyugalom. Lászlófalva dolgozói. Válaszolnak az illetékesek Nem a boltvezetőben van a hiba A közelmúltban az Ezt az ol­vasók írják rovatunkban a Kis- kecskeméten lakók kifogásolták a BÉK 1107-es számú bolt ve­zetőjének tevékenységét. A Me­gyei Élelmiszer-kiskereskedelmi Vállalat a cikk alapján vizsgá­latot indított, s megállapította a következőket: »A bolt dolgozói udvariasak, szolgálatkészek, s vásárlók ked­velik az eladókat és ragaszkod­nak személyükhöz. A boltban minden élelmiszercikk kapható, s a boltvezető a rábízott népva- gyonnal pontosan elszámol. Ár­drágítás a boltban nem történt. A kenyérellátás nem a boltve­zetőtől függ, ugyanis a friss pék­áru naponta délelőtt 11—11.30 óra között érkezik. A friss ke­nyér megérkezéséig az előző napi kenyeret árusítják. Az egésznapos nyitvatartási időt a bolt forgalma nem teszi indo­kolttá.« Elküldik az árjegyzéket Január 21-j számunkban Vén Imre, az Öregcsertői Fölmű ves­sző vetkezet igazgatósági elnöke levelet írt, amelyben elmarasz­talta a TÜZÉP Vállalatot azért, mert a földművesszövetkezetek részére nem küldték meg a szén­féleségek árjegyzékét. • A TÜZÉP Vállalat kereske­delmi osztálya a következőket, válaszolta: »Megállapodtunk a MESZÖV-vel, hogy a földműves­szövetkezetek rendelkezésére bo­csátjuk a forgalomba kerülő szénféleségek árjegyzékét. Ez­után nem lesz akadálya tehát annak, hogy gyorsan megkapják a tájékoztatást.« Eredmény esen hirdethet lapunkban □ FIGYELEM! □ 3 \ Kecskeméti I A 7TALOS JAVÍTÓ ÉS ÁTALAKÍTÓ KTSZ j; (I orváth Cirill utca 1. Piacbejárattal szembeni Telefon: 28-37, mindenféle szakmába vágó B javítást es Átalakítást vallal. i76 DQPULJLJÜQDDDDDDDDOaODDaOüaDDDDDDÜDUXOLiUL^ gítség még mindig késik. Baja* szentistvánon a Micsurin és Lenin Tsz-ben dolgozó tag«’ gyermekei ebbe a napközik járnak, ahol nagy szeretette gondozzák, nevelik őket. A tsz- tagoknak is érdekük lenne, ha az ebéd szállítását valamikép­pen megoldanák. Várjuk a ter­melőszövetkezetek válaszát. Pechtler Ferenc A MÁV figyelmébe A Kecskemét—7 iszakécske kö­zött közlekedő vonat 30 573 és a 30 277 számú kocsikon utazók — összesen ötvenen — két levél­ben a következőket kifogásolják: a kocsikat nem fűtik és nem vi­lágítják. A kalauz elmondása szerint a kocsik fűtőteste ma­gasnyomású, ezért a 375-ös moz­dony nem képes azokat felfű- teni. Arra kérik az utazók a MÁV illetékeseit, hogy a téli időszak­ban — a lehetőségekhez képest — ezeket a kocsikat ne közle­kedtessék. Bízunk abban, hogy a kecs­keméti állomás vezetői orvosol­ják az utazók panaszát. Küldjék el as illetményemet A Kecskeméti Épületlakatos­ipari Vállalathoz 1960. június 10-én áthelyeztek. A múlt év augusztus 29-éh hozzájárulással kiléptem a vállalat kötelékéből. Erre az időre a munkatörvény­könyv rendelkezése értelmében két nap fizetéses szabadság járt volna. Az egyik napot igénybevettem, a másik napért anyagi megtérítést kértem. A vállalat december 8-án értesí­tett, hogy az egy napra járó illetményemet postán elküldik címemre. Azóta már többször sürget­tem, de még a mai napig sem kaptam meg a pénzt. Kérem a vállalat igazgatóságát, hogy ügyemben végre intézkedjenek Kordás István 4AAAAAAAAAAAAAAAAAA4, 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 A Kecskeméti 44. sz. ► Autóközlekedési Vál- £ lalat keres felvételre ► autóelektromos szerelőket,£ hálózati ► villanyszerelőt, ► fűtésszerelőt ^ és vizsgázott építőipari £ nehézgépkezelőket. ► Jelentkezés, Csáktor- ► nyai u. 4—6. sz. ► főmérnöknél. £ 165 ‘tTTTTTITTTTTTTTT Wvf (JijermeUi'dilts a tűzoltók legítiégéoet Az angliai Denisthorpe városká­ban a bába rémülten állapította meg, hogy a csapból nem lolyik a víz, holott Kathleen Wilson asz- szony minden percben várta ne­gyedik gyermekének megszületését. A bába betelefonált a városka víz­müveihez, ott azonban nem kapott felvilágosítást a baj okáról. Kétség- beesésében értesítette a tűzoltókat, akik nerceken belül kivonultak a helyszínre és a házban található összes edényeket a tűzoltócsövőn át megtöltötték vízzel. A tűzoltók „segédletével" megszületett kisbaba valóban nem is sokat váratott ma­gára és a tűzoltók roppant büsz­kék voltak szokatlan közreműkö­désükre. Szobrot állítanak Apostagon Nagy Latosnak Az' apostagi KISZ-szervezet tagsága vállalta, hogy a tavasz folyamán restaurálja Nagy Lajosnak, a magyar prózairodalom kiválóságának szülőházát. A ház külső falán egy márvány em­léktáblát helyeznek el. Budapesten már készül a község nagy szülöttjének szobra, amit a községi kultúrház előtti parkban nyáron lepleznek le. A KISZ-isták ezenkívül még arra is vál­lalkoztak, hogy Nagy Lajos apostagi lakásán egy emlékmúzeu­mot rendeznek be. Egyébként a KISZ-szervezet színjátszó csoportja most ta­nulja Bródy Sándor: A tanítónő címő című színdarabját. Adófizetésben első Harfa Szocialista barátság Dunatetétlenen a múlt évben a községfejlesztési bevételből egy új öttantermes iskolát épí­tettek. A községet a Budapesti Gyárkéményépítő Vállalat pat- ! rónaija, és a gyár dolgozói az! iskola tervdokumentációját, va-j lamint az építkezés költségveté-; sét társadalmi munkában ké-; szítették el. Az üzem ezenkívül J egy állandó művezetőt és va- j sámaponként egy szakmunkás brigádot biztosított az építke­zéshez. A község lakossága sem nézte tétlenül ezt a munkát. A betervezett társadalmi munkát 339 százalékkal túlteljesítették.

Next

/
Oldalképek
Tartalom