Petőfi Népe, 1961. január (16. évfolyam, 1-26. szám)

1961-01-01 / 1. szám

A. MAGYAR SZOCIALISTA MUN KÄS PART B ACS - K IS KUN MEGYEI Világ proletárjai, egyesüljetek! KVl. ÉVFOLYAM, L SZÁM Ara 60 fillér 1861, JAN, 1. VASÁRNAP A több és a jobb útján Mit vápánk 1961-től (W. D.) A* utolsó szem Is lehullott az 1960-as év homok­óráján, Egy újabb esztendő került a múló évek számoszlopára. Üj évet kezdünk. Kezünk még szokatlanul írja az új évszámot, el is vétjük néha, de ez mit sem változtat az idő múlásán. Utána vagyunk egy esztendőnek és a küszöbére érkeztünk egy sokat Ígérő következőnek. Az idő múlása örök kísérője az ember életének. Idővel, évekkel mérjük a kort, gyermekeink felcseperedését, az ifjúság elteltét, a jubileumokat és dátumokhoz rögzítjük sikereinket. Evekben mérjük terveinket és nagy célkitűzéseink felé köze­led tünket is. Sokszor megjárta már a Föld napkörüli pályáját, de minden megújuló »körséta« valami többet juttatott a vén Föld hátára. Az emberiség nagy küzdelmeinek, nehéz életének évszázezredei zajlottak le. Temérdek mártíromság, terror, gyűlöl­ködés, legyőzöttség, de emberség, szeretet és végtére is diadal voltak életállomásai Nem is olyan régóta valami nagyszerű újat is hord magán a Föld, amely az emberiség végtelen időkbe visszanyúló elégedetlenségében fogant és a sokáig kielégítetlen szabadságvágy hozta világra. A százmillióknak kijáró humá­num tört elő a történelem embertelenségéből, ami a világ nagy- részén egyszeriben eloszlatta a sötétséget és olyan tüzet gyúj­tott, amely fényével bevilágítja az egész glóbuszt és feltartóz­tathatatlanul hömpölyög előre. Ez a diadalmas szocializmus. Amikor az új év első másodperceiben gondolatnyi időre elalszik a villany, megöleljük szeretteinket és jókívánságokkal teli kezünket nyújtjuk barátainknak, akaratlanul is pillantást vetünk egy eltelt esztendőre és mérlegre tesszük tetteinket. A ma embere, amikor egy év múltán arra gondol, hogy szorgos mun­kája nyomán hogyan szépült, gyarapodott otthona, és szinte fel­leltározza a családi fészket, ugyanakkor körülhordozza tekinte­tét a nagyvilágban, a hazában és megyéjében, valón mire ju­tottunk, hogyan alakni a világ sorsa és mit tettünk ml az em­beriség nagy ügye, a béke szolgálatában. Magabiztosan mondhatjuk: jól alakul a világ és a haza sorsa. Egy boldog esztendő után egy még boldogabb időszaknak nézünk elébe. Erőnk tudatában, optimizmussal telve szemlél­hetjük a jövő útjait, és a békés élet már nem utópikus elkép­zelés számunkra Valaha az emberiség jövőjére gondolva szinte összerezzent és a háborútól való páni félelem kerítette hatal­mába. Manapság a nagyvilág úgy formálódik, ahogyan azt minden becsületes ember érdeke megkívánja A történelemben először vált lehetővé, hogy a háború nem végzetszerűen elke­rülhetetlen, hogy a világ népei — a szocialista világrendszer erejére támaszkodva — az imperializmus szándékai ellenére megőrizhetik a békét. Ügy zajlik a világ, hazánk és megyénk élete, ahogyan azt a mi Alföldünk nagy szülöttei: Petőfi Sándor, Katona József, Móra Ferenc és mások megkőltötték. Olyanná alakul, amiért Gáspár András a csizmadiából lett honvédtábornok kardját forgatta, amiért Türr István a garibaldistákhoz csatlakozott, amiért később, 1919-ben a Kiskőrösön született Ligeti Károly küzdött, és amiért a kecskeméti munkásmozgalom nagy alak­jának: Horváth Ambrusnak élete lobbant el. Egy megelégedett élet fundamentumát rakjuk most le a hároméves terv túltelje­sítésével, a mezőgazdaság szocialista átszervezésének befejezé­sével és a kulturális élet fellendítésével. S ha volna még értetien, aki megfoghatatlan általánosság­nak véli kijelentéseinket, hadd mondjuk meg nekik, hogy az év első felében kiskereskedelmünk 17 százalékkal forgalmazott többet mint tavaly. Egy sor nagyközség és a parasztok tíz­ezrei választották a szocialista mezőgazdálkodás útját. A mező­gazdasági nagyüzem térhódításával párhuzamosan a lehetősé­geknek megfelelően egy sor új, gazdag távlatokat mutató mód­szer és eljárás vetette meg lábát különösen kisüzemi telepítésű szőlők nagyüzemi megmunkálásával és az öntözés csőkutas módszerével kapcsolatosan. As elmúlt tizenhat, négy vagy éppen egy évre visszapillan­tás eszmél tető fényénél látszik meg igazán, hogy milyen nagy utat tettünk meg. Így látható, hogy milyen öntudatos tettvágy buzog népünkben, hogy társadalmunk milyen magasztos cél­kitűzések beváltására képes, ha egységes, ha fűti a lelkesedés. Bebizonyosodott, hogy jó az a politika, amelyet pártunk és kormányunk képvisel. Jó, mert a béke, a nemzeti felemelkedés, a jólét, az építés, az emberi boldogulás politikája Becsüle­tes ember csak egyetérthet ezzel a politikával. S mi más, ha nem ez titka sikereinknek, lendületes építésünknek és annak a nagy munkának, amelyet a szocializmus alapjai lerakása befe­jezésének mondunk. Mindaz, ami az óesztendőbe» történt, a párt szocializmust építő programjának megvalósítása. Minden munkáskéz ezért dolgozott, s a földeken a gép segítségével hogyan szorgoskodott a parasztember és mennyi törekvés jelzi, hogy derék értelmi­ségünk munkája legjavát adja. Mi más járhat ezért, mint kö­szönet és elismerés. De alkalom ez a jobb munkára való buz­dításra is. Az új esztendő a többet és a jobbat ígéri. Ehhez kell az egész társadalmunkat még jobban átható építőszándék, az acé­los akarat és a sok-sok alkui« kéz. Hat arckép — hat nyilatkozat — 1961-től elsősorban is kul- túrcsoportunk sikerét várom, amelynek vezetője vagyok. Ta­valy elsők lettünk a KISZ kul­turális seregszemléjén, s min­den vágyunk az, hogy ez év­ben is megtarthassuk az elsd helyet Tudjuk, hogy ezért meg is kell dolgoznunk. Több, egész estét betöltő műsorral, színda­rabbal fogunk fellépni, s műso­raink sikeréért izgulunk. S mint mindannyian a 18 évesek: békét szeretnénk az egész föl­dön, hogy valóra válhassanak álmaink, a jövőről szövögetett Színes képek— — Hat esztendeje vagyok népi ülnök. A bíróság munkáját a jö­vőben is legjobb tudásom sze­rint szeretném segíteni, hogy ítéleteinkkel nevelni tudjuk a társadalmi együttélés szabályai ellen vétó embereket. — Mint minden békeszerető ember, én is a szebb életet je­lentő építőmunka híve vagyok. Éppen ezért örömmel értesültem a nemrégen kibocsátott Moszk­vai Kiáltványról. Békében al­kotni, dolgozni, s lerakni a szo­cialista jövő alapjait — erre kell törekednünk mindnyájunk­nak az új esztendőben is. — Szocialista brigádjaink di­cséretes munkát végeztek terve­ink teljesítéséért Szorgalmukra rv An istvanné képviselő a Bács-Kiskun me­gyei országgyűlési képviselők csoportjának titkára Mit akarnak elérni, mit szándékoznak megvalósítani munkahelyeiken, hivatásuk­ban, egyéni életükben? Er­ről érdeklődtünk hat külön­böző foglalkozású és beosz­tású olvasónktól. Terveikről szóló ns'ilatkozataik azt tük­rözik, hogy az új esztendő sem lesz munkában, eredmé­nyekben szegényebb, mint az óév. Sőt! Esztendőről esztendőre többet szebbet alkotunk­— Valamennyiünk feladata: munkával segíteni az ország- gyűlés decemberi ülésszakán el­fogadott javaslatok megvalósí­tását. Részt kívánunk venni a mezőgazdaság szocialista át­szervezésében, segíteni akarjuk az új tsz-eket hogy parasztsá­gunk megtalálja számítását az új életben. Szeretnénk sok beszámoló- gyűlést rendezni, hogy minél több választóval találkozhas­sunk és ezzel eredményesebbé tegyük munkánkat. — Mint magánember — úgy is mint feleség és úgy is mint anya — kívánom, hogy legyen béke az egész világon; a Moszk­vai Nyilatkozat szellemében fogjanak össze a béke erői és arassanak győzelmet a háborús uszítók elleni harcban. Békés építőmunkával teljesíthessük az ötéves terv első évére jutó feladatainkat. Ezt kívánom és szeretném segíteni munkámmal, amelyhez remélem, választóink támogatását is megkapom. HEGEDŰS LÁSZLÓ népi ülnök, a munkásmozgalom régi harcosa PANKOVITS JÖZSEFNE a megyei nőtanács elnöke az új évben is számít a gyár vezetősége. Jövőre az idei 6’7 ezerrel szemben 75 ezer fürdő­kádat vár tőlünk a kereskede­lem, éppen ezért a jövő évben a munkaszervezet javítását te­kintjük egyik legfontosabb fel­adatunknak. Tervünk teljesítésének felté­tele a munkafegyelem végleges megszilárdítása is. Bizonyosra veszem, hogy az ötéves terv első évében e tekintetben is jól indulunk majd tervfedadataink megvalósítása felé. SZAKOLCZAI FERENC a kecskeméti Rizling Tsz elnök« — Gazdaságunk 1960-ban so* kát fejlődött. Tavasszal például tíz holdon telepítettünk almafá* kát. Szövetkezetünkben most sem szünetel a munka: a talajt már újabb gyiimölcsfatelepítén* hez készítettük elő, hogy hús* holdon almát és öt öt holdat* őszibarackot tudjunk telepítető az idén. 1961. évi terveink kör zott szerepel egy baromfifarrm létrehozása is, amelyben ezer csirkét tudunk majd nevelni. —» — Sok tervünk vár megvaló­sításra az 1961-es évben. Közü­lük legfontosabbnak tartjuk, hogy munkánk nyomán minél több dolgozó édesanya és fiatal lány ismerkedjen meg a Nő­tanáccsal, hogy azután segít- hesük őket munkájukban. Eb­ben az évben különösen nagy feladat hárul ránk azon a té­ren, hogy a meglevő és az újon­nan alakuló tsz-ek asszonyai és lányai megtalálják helyüket a tsz-ekben és segíthessék azok megerősödését Idén indítjuk meg először a dolgozó asszo­nyok részére a mezőgazdasági munkásakadémiát, s reméljük, ezzel is közelebb jutunk cél­jaink megvalósításához. Mint édesanyának az a vá­gyam, hogy másodéves egyete­mi hallgató fiam vizsgái jól si­kerüljenek, emberséggel állja meg helyét a főiskolán és az életben is. POGÁNY karoly a ZIM Kecskeméti Gyáregysé­gének öntödei műszakvezetője Termelőszövetkezetünk 27 tagja szorgalmasan dolgozik 210 hol* das »birodalmunkban■*. MONOSTORI ÉVA géderlaki KISZ-ta* .A i.

Next

/
Oldalképek
Tartalom