Petőfi Népe, 1960. december (15. évfolyam, 283-308. szám)

1960-12-31 / 308. szám

I960, december Si. szombal S. oldal Jelentős kedvezmények a sertéshízlalás fokozására Szerződéses hizlalásra olcsó áron kapnak kukoricát a háztáji és egyéni gazdaságok Megyénk sertésdiMalásánaik a helyzetéről beszélgettünk nem­régiben Szabó Zoltán elvtárssal, a Bács-Kiskun megyed Allatíar- galmi Vállalat igazgatójával Tájékoztatása alapján a követ­kezőkben összegezhetők az az­zal kapcsolatos eredmények, ne­hézségek, valamint kilátások. Termelőink ebben az évben hízott sertésből a tavalyi meny- nyiségnek a kilenctized részét adták át közfogyasztás céljaira. A visszaesés egyik legfőbb oka az, hogy a tavassá számszerű növeíkedésükhöz arányítva nem foglalkoztak kellő mértékben sertéshizlalással a termelőszö­vetkezeteik. Ez évi átadásra a tavalyi 15 ezer darabnál vala­mivel több mint kétszer annyi sertést hizlaltak. Tagadhatatlan azonban, hogy számukra csak a nyáron tudtak megfelelő hízó- alapanyagot biztosítani. Ennek következtében 10—12 ezer da­rab szerződésre hizlalt sertést a jövő esztendő első negyedében adhatnak át A tsz-ek sesrtésihuilalásának fo­lyamatosságában teíhát átmene­tileg bizonyos mértékű zökkenő tapasztalható, amit egyrészt a férőhelyek hiánya is okozott. A nagyüzemi gazdálkodás fölénye egyébként kitűnik a sertéshizlalásnál is. Ezt bizonyítják a már régebben működő, vagy az állatte­nyésztést jól megszervező új tsz-ek eredményei. A kiskunfélegyházi járásban pl. csaknem kivétel nélikül mind­egyik tsz megfelelő mennyisé­gű sertés hizlalására kötött szer­ződést, s vállalásának kifogás­talanul (az előírt mennyiség és minőség határidőre való átadá­sával) tett eleget. A kiskunfél­egyházi Lenin Tsz ebben az év­ben 400 sertés hizlalására kö­tött szerződést, s a hízókat idő­ben átadta az állami felvásárló­nak. De lehet példákat említeni máshonnan is. Szerződésre a dunavecseä Virágzó Tsz 250, a nagybaracskai Új Elet 200. a kecskeméti Törekvés 170 sertést hizlalt és adott át. A piaci szükséglet kielégíté­sének biztosítására jövőre behatóbban kell tiz­einknek sertéshizlalással foglalkozniok. Jelentős jö­vedelemre tesznek szert ál­tala, ha megfelelően élnek a lehetőségekkeL Ehhez viszont az szüksége*, hogy már most gondoskodjanak a hiz­lalásra fogható malacokról, sül­dőkről. Az ÁHatíorgalmd Válla­lat — miként az idén több mint 18 ezer darabbal — Jövőre is segít a tsz-éknék a hízóalap­anyag beszerzésében. Ezt * ténykedését már meg is kezdte, s a saját tenyészettel nem ren­delkező tsz-ek közül az jár jól, amelyik nem késlekedik a sül­dők megvásárlásával. Tavasszal ugyanis mindig nehezebb a bí­zóanyag beszerzése. A sertéshizdalás fokozása vé­gett mind a közös és háztáji, mind az egyéni gazdaságoknak jelentős kedvezményeiket nyúj­tanak. A két utóbbi gazdaság tulajdonosai minden, szerződésre hizlalt sertésre — lakóhelyüktől függően — 2—2,5 mázsa májusi morzsolt kukoricát kapnak má­zsánként 215 forintért. Ha meg­említjük, hogy piacon a csöves­kukorica is többe kerül, a ked­vezménnyel élve, igazán jó üz­letet jelent a sertéshízlalás. Akik november 12-ig megkötötték a szerződést — függetlenül annak lejártától —, vagy a hízóknak a jövő év első negyedében történő átadását vállalták, azok a Ter­ményforgalmi Vállalat kiren­deltségeinél már megvásárolhat­ták a kukoricát. Az ezután kötendő, s a második negyedévben, vagy később lejáró szerződések­re január 1-e után válthatók be az Állatforgalmi Válla­lattól kapott utalványok. A takarmányutalvány egyébként 60 napig érvényes, s a bemuta­LÁSZLÓFALVÁN 948 család 1209 taggal, összesen 8528 hold földdel lépett eddig a szövetke­zés útjára, s ezzel a lakosság 96 százaléka szakított az egyéni gazdálkodással A község határában nem je­lentéktelen területekkel rendel­keznek a másutt lakó — kecs- keméti, kocséri, sőt, budapesti — úgynevezett -bebirófc-«, de ezek között is számosán, vannak már, akik a közös gazdaságokba ad­ták földjüket. A kecskemétiek közül többen kérték a tsz-tagok közé való felvételüket is. AZ ŰJ BELÉPŐK Búzakalász, Oj Tavasz és Kossuth néven három új termelőszövetkezetet hoztak létre. így a régebben működő Ü ttörő és Alkotmány Termelőszövetkezettel együtt öt­re növekedett a lásrfófalvi szo­cialista nagyüzemi gazdaságok számai tását követő IS napon belül a Terményforgalmi Vállalat köte­les rá kiadni a kukoricáit. A termelőszövetkezetek a ko­rábbi kedvezményeket továbbra is élvezik (a feltételeknek meg­felelő 21 hízó egy időszakban történő átadása esetén 1.50, 51 hízónál pedig 2 forint nagyüze­mi felárat kapnak kilogram^ mánként), s ezenkívül eddig nem nyújtott, új kedvezményre is van kilátásuk. Ha ugyanis élőre történt megállapodás szerint a háztáji gazdaságokban minden szerződésre hizlalt sertés után legalább egy mázsa takarmány- nyal segítik a tagokat, akkor az ezek által átadott hízók minden kilogrammja után 1,20 forintot kap a tsz. S ráadásul az ily mó­don hizlalt és átadott sertések értékét beszámítják a közös gaz­daság árutermelési tervének tel­jesítésébe is, T. X. Ventilláciős téglaégetés A műszakiak és a főkönyve­lőség részletesen elemezték a Keceli Téglagyárban kísérlet­képpen bevezetett venitülációs téglaégetós gazdaságosságát. En­nek nyomán született a határo­zat: a vállalat másik két tégla­égető telepén, Bácsalmáson és Katymáron is bevezetik az új égetési eljárást. Az új tsz-ekben már megvá­lasztották a 9—11 tagú vezető­ségeket, az ellenőrző, valamint a szociális bizottságokat, megvi­tatták és elfogadták a közös gazdálkodás alapszabályát. MIND A HÁROM tsz vezető­ségébe azokat a nagyobbrészt középparasztokat választották, akik magatartásuk miatt köz­megbecsülésnek örvendenek, s kitünően értenek a gazdálko­dáshoz. Az Űj Tavasz elnöke például a bérelt földjeivel együtt azelőtt 21 holdon gazdálkodó Poór Sándor, helyettese a 16 holdas Vágó László, a tsz agro- nómusa pedig az ugyancsak 16 holddal rendelkező Kara Lajos lett Ebben a szövetkezetben egyébként már létrehozták az építőbrigádot is. — a Búzaka­lásziban pedig hozzáfogtak a lel­tározáshoz, r. l XKKKXMXKMKKKKXXKKKM Az első lépések Lászlóiéivá 3 új tsz-ében Tessék választani! Pillanatképek a Bajai Állami Gazdaságok Boltjáról A zöldségesboltban ragyog minden a tisztaságtól.. — Tessék választani! Most kaptuk és friss az árunk, — hányszor és hányszor fogadja ilyen kedves szavakkal a beté­rőt Ferenci Józsefné, a Bajai Állami Gazdaságok zöldség­boltjában. Az Állami Gazdaságok Bolt­jának jó híre messze eljutott. Nem egy esetben kapott már szerkesztőségünk is levelet, amelyben a bajaiak az üzlet áruellátását és az alkalmazot­tak kedvességét dicsérték. — örülünk, hogy elégedettek üzletünkkel — mondja Mezei Ferenc üzletvezető —, ígérjük, hogy ezután sem lesz okuk vá­sárlóinknak a panaszra. Négy üzletrész sorakozik egy­más mellett és ragyog a tisz­taságtól. Amolyan üzletköz­pontnak számít: van itt húsos­rész, zöldsége®-, tejes- és bor­kóstoló. 1957-ben létesítették és legnagyobb előnye, hogy a ba­jai járás gazdaságai látják el friss áruvaL A hentesárut és a tejterméket például Garáról kapják, zöldséget a bajai tan­gazdaság, valamint a Hosszú­hegyi Állami Gazdaság szállít. Jelenleg csak a zöldségellátá­son kellene javítani, mert ezen a téren bizony gyakran nehéz­ség mutatkozik. — Elég magas a forgalmunk, 5—600 ezer között mozog ha­vonta — világosít fel Mezed elvtárs. — Eladóink valóban ne­héz munkát végeznek, de az udvariasságról sohasem feled­keznek meg. Ezt bizonyítják különben a Bajáról hozzánk küldött leve­lek is.i. (mii Kálmán Tivadarné a bor* kóstolóban. Naponta több mint ezer pohár bort mér ki. (Pásztor Zoltán felvétetek) j Ifjú reménység NAGYSIKERŰ hangverse­nyen mutatkozott be Baja kö­zönségének egy Qatal, tehetsé­ges zongorista, Kuluncsich Ta­más. Már eddig is nagyon szép eredményekkel büszkélkedhet, hiszen az elmúlt években az úttörők kulturális seregszemlé­jén mind a megyei, mind ta or­szágos döntőn első díjat nyert Első önálló hangversenyé« zsúfolásig megtelt a József At­tila Művelődési Ház Dózsa ter­me. Kiefer Ferenc tanár mon­dott bevezetőt és igen nagy hozzáértéssel ismertette a kon­cert műsorát Középkori templom és temető Szeremlén Szeremlét a magyar ré­gészeti irodalom a legrégibb bronzkori lelőhelyek egyikének tartja nyilván. Már a múlt szá­zadban kerültek innen leletek a Nemzeti Múzeumba, s lel­kiismeretlen kereskedők révén az ország határain túlra is ju­tott a mészbetétes díszítésű, igen mutatós szeremlei edé­nyekből és urnákból. A kezdeti kutatás azonban megtorpant. A község középkori múltjáról mind ez ideig semmit sem tud­tak a régészek. A szerencsés véletlen és két helybeli tanító lelkiismeretes bejelentése most bepillantást engedett a község történetének e homályos sza­kaszába. Jánossy Zsigmond és Témák Sándor jelentették ugyanis a Bajai Múzeumnak, hogy a Pe­tőfi Termelőszövetkezet föld­jén ásás közben régi edényda­rabokat, téglákat és emberi csontokat találtak. A múzeum szakembere megvizsgálta a helyet és rövidesen megkezdő­dött az ásatás. Az első kutatóárok egy tég­lafalat és több sírt szelt át. A 71 centiméter széles, téglából rakott fal minden valószínű­ség szerint középkori templom alapfala. A falon kívül tíz sír került feltárásra, igen gyér gyöngy-mellékletekkel. Vala­mennyi sírban tenyérnyi, vagy még ennél is nagyobb kopor­sódeszkákat lehetett felszedni. Ez aránylag ritka je­lenség, a fa ugyanis hamar el­korhad. Itt azonban a talaj mocsaras, lápos volta megőriz­te a koporsódeszkákat, melye­ket kovácsolt vasszögek tar­tottak össze. Hazánk területén csak az 1380-as évek után lett általá­nos a koporsó használata. A szeremlei sírok tehát ugyan­csak az 1380-as évek utánból valók. A temetkezés valószí­nűleg az egész középkor folya­mán tartott, sőt a török hódolt­ság első évtizedeibe is bele­nyúlt. Éremleleteink azt bizo­nyítják, hogy a környék lakos­sága nem a mohácsi csatavesz­tés (1526), hanem csak Buda eleste (1541) után kezd mene­külni biztonságosabb helyre. A régészeti ásatás tisz­tázta Szeremle középkori te­metőjének a helyét. A régészek a terep bejárása után az egy­kori település helyét is megta­lálták. Ez meglehetősen nagy területen, a falu és a mostani temető között fekszik. A kö­zépkori temető és templom a mostani temetkezési hely ke­leti felén van. A „temetőhegy”- nek nevezett magaslaton. Az ásatás egy igen érdekes kérdést is felvetett az eddigiek­nél sokkal élesebben: Ha a te­metkezés a feltárt területen csak a XIV. században kezdő­dik, akkor hol van a korábbi temető és a templom? Telje­sen képtelenség ugyanis felté­telezni, hogy ilyen nagy sír­számú temető és kiterjedt te­lepülés hirtelen jöjjön létre. Feltétlenül számolnunk kell komoly Árpád-kori népességgel, vagy nagyarányú betelepítéssel. Ez utóbbi lehetőség nem két­séges. Egy 1355-ből való okle­vél említi, hogy Szeremle Co­mes Gregorius Bissenorum (Gergely a besenyők grófja) ke­zén volt. Feltételezhető, hogy a besenyő gróf éppen azért kap­ta meg a falut, mert lakói is besenyők voltak. Tudjuk, hogy a besenyőket István és László király telepítette be hazánk területére. Ha a fenti feltéte­lezés helyesnek bizonyul és si­kerülne megtalálni az egykorú temetőt is, ez lenne az ország első besenyő temetője. A régészek most a község múltjának további felkutatásán fáradoznak. Tanulmányozzák a régi okleveleket és különös gonddal nézik át a kalocsai ér­seki levéltár kéziratos térkép­anyagát, melyből eddig is több térkép került elő Szeremléről. A régészeti feltárások nem­csak egy község, hanem az egész Sárköz története meg­ismerésének szempontjából is értékes eredményeket hoztak. Kőhegyi Mihály A MŰSOR első Méhen pre­klasszikus és klasszikus, a má­sodik részben romantikus és mai szerzők művei szerepeltek. A fiatal művész sokoldalúságá­ra jellemző, hogy a mintegy három évszázad zenei stílusát átfogó műsorban végig maga­biztosan, hűen interpetálta az egyes korok zenei nyelvezetét Az apró, finom technikai meg­oldásoktól kezdve, a nagyobb zenei egységek formai és tar­talmi összefogásáig mindenütt éreztük, hogy egy remek fel­készültségű művészjelölt bon­togatja szárnyait. Méltán ara­tott nagy sikert a hangver­seny, a közönség vastapssal ju­talmazta a szép produkciót NEM LENNE teljes e rövid méltatás, ha nem szólnánk né­hány szót Aszalós Endre mű­vésztanár munkájáról, aki ki­váló pedagógiai és szakmai hozzáértéssel irányítja a fiatal tehetség művészi képességeit. Ez a jó munka megnyilvánult egyrészt a műsor összeállításá­ban, másrészt a hangverseny színvonalában. Szívből kívánunk Kuluncsich Tamásnak további sikereket hiszen, ha fejlődése ilyen töret­len marad, nevével még sok­szor fogunk találkozni. Végh László

Next

/
Oldalképek
Tartalom