Petőfi Népe, 1960. december (15. évfolyam, 283-308. szám)

1960-12-21 / 300. szám

1980. december 81, szerda A MAGYAR. SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT * BÁCS -KISKUN MEGYEI LAPJA A fiatalok érdekében a felnőtteket is nevelni kell Egy értekezlet tanulságai A közelmúltban megtartott gyermek- éa ifjúságvédelem problémáival foglalkozó opera­tív értekezleten a fiatalkorúak ügyésze megállapította: az el­múlt évekhez viszonyítva sokat javult, és ma már jónak mondha­tó az ifjúságvédelmi és ezen be­lül az utógondozás alá vont gyermekekkel és fiatalkorúak­kal kapcsolatos munka. ilyen veszély sok van A gyámhatóság és a rendőr­ség gondos tevékenységének kö­szönhető ez, s elsősorban an­nak, hogy a pártfogód hálózat életrehívásával a társadalom mind szélesebb rétegeit vonják be az ifjúság nevelésébe. Pártfogók — önkéntes társa­dalmi aktivisták, az élet leg­különbözőbb posztjain munkál­kodó felnőttek — mélységes fe­lelősséget éreznek az ifjúság neveléséért, amely hivatott to­vább folytatni, győzelemre vin­ni a szocializmus építésének ügyét Felelősségérzetük aktivi­tással, tettrekészséggel párosul. A pártfogó kézenragadja az ifjút, akire bármiféle veszély le­selkedik, és figyelmeztetéssel, jó tanáccsal, s ha kell, eréllyel «állj!«-t kiált. Ilyen veszély pe­dig sok van, jelentkezzék az bár könnyelmű, nemtörődöm, léha, munkátlan életfelfogásban, akár az alkoholizmusnak, vagy más, káros szenvedélynek hó­doló felnőttek hatásában. Soha nem a gyerek a hibás Az ifjúságvédelem és ezen belül a fiatalok nevelésének ügye nem különíthető el az ál­talános neveléstől, a társadalom nevelésének problémájától. So­ha nem a gyermek a hibás, ha­nem a jelleme formálására köz­vetlenül ható környezet Nem tanulhat erkölcsösséget józan­ságot az erkölcstelen, részeges, roszara hajló környezetben élő gyermek. De ne vetődjék fel a problé­ma ilyen leszűkítve, hiszen számos tapasztalat bizonyítja, hogy a legbecsületesebb, rende­sebb környezetben is formálód­hat jellemgyönge, munkátlan- ságra, könnyelmű életfelfogásra hajló ifjú. Ennek oka viszont legtöbbször a szülők túlzott Elkészült a nésytantermes tázlári iskola December 20-án került sor <i Kecskemét, Csilléry telepen épü­lő öt, 19 lakásos bérház közül elkészült kettőnek az átvételére. Az egy-, kettő- és háromszobás, összkomfortos lakásokba még ez évben beköltözhetnek a boldog, új tulajdonosok. Két nappal később, december 22-én újabb műszaki átvétel cél­jából Tázlárra utaznak a me­gyei tanács v. b. műszaki osz­tályának illetékesei. Azt a négy- tantermes, korszerű iskolát ve­szik át, melynek építése ez év tavaszán kezdődött. A szép, tá­gas, világos tantermek mellett úttörőszoba, és kétszobás, peda­góguslakás is épült. Tető alá került, s most a belső vakolási és egyéb munkálatok folynak az új iskola szomszéd­ságában épülő kultúrházban. A községfejlesztési alap beruházá­sából és nagyarányú társadalmi hozzájárulásból épülő. 250 sze­mély befogadására alkalmas kul­túrtermet előreláthatólag a jövő év tavaszán adják át rendelte­tésének. gyengédsége, engedékenysége, gyakran következetlensége. — »•Szegénykém, az én gyerekko­rom úgyis keserű volt, hadd le­gyen az övé szép!« — felkiál­tással mindent megengednek, mindent megadnak a gyermek­nek anélkül, hogy ránevelnék a munkásélet igazi szépségeire, a küzdenitudásra, a mások gondja-bajával is való törődés­re, céltudatosságra. Az égés* társadalom feladata A feladat tehát: az ifjúsággal való fokozott törődés mellett nagyobb gondot fordítani a fel­nőttek nevelésére. Erre pedig — ha célkitűzéseiben benne is van — nem mindig fordítanak kellő figyelmet a társadalmi szervezetek. Bizonyára ered­ménnyel járna, ha a gyermeké­nek rossz példát mutató, vagy helytelen nevelési elveket valló felnőttekkel munkahelyükön el­beszélgetne a szakszervezeti bi­zottság, a KISZ, a Nőtanács, és csak előmozdítaná az ügy sike­rét, ha az ilyen nevelőtevé­kenységre olykor-olykor a gaz­dasági vezetők is időt szakíta­nának. »A szocialista államiság fejlő­désének fő irányzata: a demok­rácia általános kibontakozása, a lakosság legszélesebb rétegei­nek bevonása az ország minden ügyének intézésébe, valameny- nyi állampolgár bekapcsolása a gazdasági és kulturális építés irányításába« — mondotta Hruscsov elvtárs a Szovjetunió Kommunista Pártjának XXI. kongresszusán. A fejlődés irá­nya nálunk is ez. S az előttünk álló nagy és szép feladatok si­keres megoldásának feltétele a szocialista embertípus. E célból kell kiszélesíteni, az egész tár­sadalom ügyévé tenni a neve­lést. JOOOOOOOOOOOOOOOOOOI 112 százalékra teljesítették áruértékesítési tervüket a hartai tsz-ek A hartai termelőszövetkeze­tek áruértékesítési tervteljesí­téséről tárgyalt a múlt heti, pénteki ülésén a községi tanács. A végrehajtó bizottság elnö­ke beszámolója kezdetén utalt rá, hogy az idei szeszélyes idő­járás akadályozta a munka tervszerűségét, ami többször torlódáshoz vezetett és kedve­zőtlenül befolyásolta a termés­hozamokat is. A továbbiakban mégis a szövetkezetek áruter­melési terveinek eredményes teljesítését tükrözték a beszá­moló adatai. Jól megoldotta feladatait az Űj Élet Termelőszövet­kezet. Az előirányzott 1 820 000 forint értékű áruértékesítési tervét 1 991 000 forintra teljesítette, ami 9 százalékos teljesítést je­lent. A kitűzött cél sikeres elérését- tükrözték a beszámolónak a Béke Tsz-ről szóló adatai is. A termelőszövetkezet, mely közel 4 százalékkal teljesítette túl áruértékesítési tervét, különö­sen kenyérgabonából ért el szép eredményeket és a sertés- tenyésztés tervszámait szár­nyalta túl több mint kétsze­resen. A nagyüzemi gazdálkodás eredményessége különösen a legrégibb, Lenin Tsz-ben mérhető le. A közer 4 ezer holdas szövet­kezet a járási tanács v. b. me­zőgazdasági osztálya által meg­jelölt termelési tervét 120,7 százalékra teljesítette december 1-ig. A szövetkezet tavaszi árpa és burgonya kivételével min­den termékénél teljesítette, sőt túlteljesítette a tervezetet. Az állattenyésztés árutermelése PETŐFI NEPE a Magyar Szocialista Munkáséért Bács-Kisbun megyei Bizottsága és a megyei tanács laoia. Szerkeszti a szerkesztő bizottság, felelős szerkesztő: Weither Dániel. Kiadja: a Petőfi Néoe Laokiadő Vállalat. Felelős kiadó: Mezei István. Szerkesztőség: Kecskemét. Széchenyi tér 1. szám. Szerkesztősem telefonközpont: 26-1». 25-16. Belpolitikai rovat: 11-22 Szerkesztő bizottság: 10-38 Kiadóhivatal: Kecskemét. Szabadság tér 1/a. Telefon- 17-09 Törleszti a Magyar Posta. Előfizethető: a helyi postahivataloknál és kézbesítőknél. Előfizetési dii 1 hónanra 12 Ft. Kecskemét. — Tel.: 15-29 . 27-49 Báes-Kiskun megvei Nyomda V. Kecskeméti n Tel.: 15-2», 27-4» Mozgalmas napok Jánoshalmán Dcember 1-én indultak el a népnevelők Jánoshalmán, s megkezdődött a nagyarányú po­litikai felvilágosító munka a szövetkezeti gazdálkodás elő­nyeiről. A beszélgetések ered­ményeként már az első napon százan léptek a közös gazdálko­dás útjára. Ahogy teltek a na­pok, úgy emelkedett ez a szám. A tsz-be lépések száma eléri a napi 300—350-et. December 15-én az új terme­lőszövetkezeti tagok száma meghaladta a kétezret, a bevitt földterület pedig a 9 ezer hol­dat. A nagyszámú belépésekkel egyidejűleg négy nap alatt hat új termelőszövetkezet alakult a községben. A Rákóczi Tsz el­nöke Haller György, a Jókai Tsz-é ifjú Sándor István, a Hu­nyadié Komáromi Ferenc, az Arany Kalászé Mészáros Fe­renc* az Űj Élet Tsz élére Fenyvesi Józsefet választották, a Dózsa Termelőszövetkezet el­nöke pedig Agócs Péter lett. Az új termelőszövetkezetek területileg 1500—1800 holdig terjednek, szemben a régi 3000 holdasokkal. A most alakult tsz-ekben máris munkához fog­tak a megerősítő brigádok, megkezdődtek a leltározások és nap nap után gyűléseken ve­szik fel az új belépőket. A jánoshalmi eredmények ar­ról tanúskodnak, hogy a község parasztsága látja a fejlődés he­lyes útját. Nagyon sokan van­nak olyanok, akik önként kere­sik fel a termelőszövetkezetet belépés céljából. A termelőszövetkezeti moz­galom fejlesztésével egyidejű­leg a helyi pártbizottság azon fáradozik, hogy az új tagok mi­előbb beilleszkedjenek a nagy­üzemi gazdálkodásba. E célból máris szervezik a tsz-pártalap- szervezeteket, amelyek hívatot­tak közvetlenül segíteni ezt a munkát. Mit vásárolt a szűkszavú, de sokpénzű vevő íOOOOOOOOOOOOOOOO-O-OC hlyers festékszag csapódik * * ki az új boltból. Nemso­kára az ajtó fölé kerül a cég­tábla ezzel a felirattal: hajós- mizsei Földművesszövetkezet műszaki boltja. Benn, az üzletben még nincs minden a helyén, de a kiszol­gálást már megkezdték. Kiss Ju­hász Gyula, az új bolt vezetője örül, hogy ilyen szép üzletet bíz­tak gondjaira: — A berendezést a helyi ktsz- szel csináltattuk 66 ezer forin­tért — mondja. — A helyiség átalakítására is ráköltöttünk 24 ezer forintot, de ha a forgalom továbbra is ilyen nagy lesz, mint az első napokban, akkor minél előbb visszaadja üzletünk a rá- költött összeget, hiszen már az első három nap alatt 60 ezer fo­rintot árultunk. vevők számára az az előnyös ezekben az új típusú boltokban, hogy itt min­dent kirakunk szemük elé; még ha akarnák, akkor sem tudnák eldugni az árut a bolt dolgozói. Gyönyörködünk a szebbnél szebb motorkerékpárokban, rá­diókban, meg a száz színben pompázó csillárokban. Az egyik asztalon éppen egy rádiót pró­bálnak ki. Ügy látszik, megfelel, mert a csizmás parasztember — a vevő — beleegyezően bólint. — Elkelt? — kérdezzük. — El — válaszolt kurtán az új rádiótulajdonos.- A Algíri utcakép a tüntetések után — Mennyibe kerül egy ilyen szép rádió? — Három és félezerbe. — Messzire viszi? — öcsára. Bizony, az kicsit odébb van! Mem bőbeszédű a vevő, így hát nem is kérdezőskö­dünk tovább, de egy darabig nézzük még, hogyan teszik do­bozéba a készüléket. Egyszer csak a vevő szakítja félbe a csendet: — Egy televíziót is kérek... (TG) Téli kép Az utak cifra ág-bogán, mint fa hegyén a fészek, kis faluk boglyas árnya leng, piros szemekkel néznek. A havas tájra fényük Int: — Bentebb kerülhetsz, vándor! De puskád, késed kint letedd, mert Itt mindenki bátor, A hold tányérja nagy arany tallérként függ a* égen, alig pár arasz híja csak, hogy kinyúlt kezedhez érjen. Fakó a menny párás üvegje és meglapul feletted, örül a hideg kis göröngy, hogy tenyeredbe vetted. F. TOTH PÁL Másodpercenként másfélmillió filmkocka A Szovjet Tudományos Aka­démia fizika—kémiai intézeté­nek munkatársai kidolgozták a rendkívül gyors térhatású fény­képezés új módszerét, amellyel másodpercenként 1,5 millió film­kockát lehet készíteni. Az új módszer feltalálói: G. Snirman, A. Dübovik, V. Gar- nov, az ugyanezen intézetben szerkesztett »Sz. R. R.« fotore­gisztráló berendezést tökéletesí­tették. Az új módszer lehetővé teszi a másodpercenként több mint nyolc kilométeres kozmikus se­bességnél gyorsabban végbeme­nő folyamatok térhatású meg­örökítését. __________ Jß eiz mit aprítaniuk a tz(ht Baudouin, belga király decem­ber 15-1 esküvője után évi 120 ezer dollárral magasabb »jöve­delmet« élvez most, mint le­génykorában Ezzel együtt »évi ellátmánya« 840 000 dollárra emelkedik. Nem kell azonban attól tartani, hogy ebből az ősz. szegből esetleg valamelyik csa­ládtagját is kénytelen eltartani. A belga királyi család minden tagja külön állami juttatásban részesül. Lipót király évi 120 000 dollárt, testvére, Károly herceg 80 000 dollárt, Baudoin öccse, Al­bert herceg pedig évi 70 000 dol­lárt kap a belga államikincstár­tól. például 1 761 420 forint volt, s ha ehhez hozzávesszük még a tej-, tejtermék-, gyapjú- és mézértókesítésért kapott össze­get, az állattenyésztés megter­melt áruinak értéke december 1-ig elérte a 2 294 308 forintot. Az áruértékesítési eredmé­nyek megvitatása után arról tárgyalt a község tanácsa, milyen eddig bevált mun­kamódszereket kell beve­zetni, illetve továbbfejlesz­teni a szövetkezetekben a növényápolási és betakarítá­si munkák nagyobb szervezett­sége érdekében. Ennek egyik eszközét a tsz-tagság továbbta­nulásában látják, azért e cél­ból már a tél folyamán több ezüstkalászos gazdatanfolya- mot szerveznek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom