Petőfi Népe, 1960. december (15. évfolyam, 258-282. szám)

1960-11-13 / 268. szám

i oldal 1960 november 13, vasárnap NEMZETKÖZI SZEMLE Változtat-e Kennedy az amerikai külpolitikán? A világ szeme néhány napon át az Amerikai Egyesült Álla­mokra szegeződött. Nem kis je­lentőségű kérdés, hogy ki lesz az az ember, aki négy éven ke­resztül megszabja a világ vezető kapitalista nagyhatalmának po­litikáját, és ezzel jogot nyer a világ sorsába való beleszólás­hoz. Nos, a harc eldőlt. Az új elnök: a 43 éves John Kennedy, a Demokrata Párt jelöltje, a 12 leggazdagabb amerikai család egyikének tagja lett A Köztár­sasági Párt kormányzata azzal, hogy — amikor a vereség nyil­vánvalóvá vált — Nixon gratu­lált ellenfelének és lefeküdt aludni, Eisenhower pedig más­nap visszaindult golfozni, pon­tot tett a Fehér Házban folyta­tott nyolcéves országlására, mély az utóbbi időben már amúgy sem volt fenékig tejfel, mert lépten-nyomon beleütközött az amerikai kongresszus két házá­nak demokratapárti többségébe. A hidegháborús politika kudarca A hónapok óta folyó látvá­nyos. zenebon ás országjárással, televíziós párharcokkal és egyéb mutatványokkal tarkított, 40 millió dollárt felemésztő válasz­tási harc Kennedynék számsze­rűleg minimális győzelmet ho­zott. Rá 33 567 000-en szavaztak, Nixonra pedig alig 300 000-rel kevesebben. Csak az amerikai választási rendszer bonyolultsá­gát mutatja, hogy az elnök sze­mélyét végleg kijelölő 537 elek­tor közül Kennedy több mint 330-nak a szavazatát szerezte meg a maga számára. Már ez a kis arányú szavazatkülönbség is mutatja, hogy Kennedy győ­zelme nem annyira a demokra­ták programjának átütő sikerét jelzi, mint Eisenhower, Dulles és Nixon hosszú időn át folyta­tott hidegháborús és gazdasági pangást hozó politikájának ku­darcát Ez egyébként abból is látszik, hogy négy évvel ezelőtt 10 millióval többen szavaztak a Köztársasági Pártra, mint a de­mokratákra, most pedig az arány az utóbbiak javára tolódott el. Az is bizonyos, hogy az új el­nök főleg a munkáslakta vidé­keken szerzett nagy többséget aminek az az oka, hogy a mun­kásnyúzó törvényeket helyeslő és a macarthysta boszorkányül­dözést támogató Nixon a lakos­ság e rétegei köreiben nem szá­míthatott támogatásra, A most következő 71 nap alatt egyébként az Egyesült Államok­nak tulajdonképpen nincs poli­tikai vezetője, mert Kennedyt csak január 20-án iktatják be és addig, a hatalom formáli­san továbbra is Eisenhower ke­zében marad, viszont Kennedy már megszerezte a döntő szót és tekintélyt. Ax amerikai nép ítélete Akármilyen kisméretű is — győzelem. Az amerikai nép sza­vazataival elítélte azt a kataszt­rófa-politikát, amely nyolc esz­tendő alatt hivatalos beismerés szerint is mélypontra süllyesz­tette az ország tekintélyét. Az amerikaiak többször is kinyilvá­nították, hogy a nemzetközi fe­szültség enyhülését és életük könnyebbé válását várják veze­tőiktől, azok ehelyett meghiúsí­tották a nagy reményekkel várt párizsi csúcstalálkozót, egymás­után követtek el külpolitikai baklövéseket. Ezeknek egyik kö­vetkezménye volt például, hogy a japánok ajtót mutattak az amerikai elnöknek és egymás­után dőltek meg az amerikai pénzen fenntartott diktatórikus rendszerek. Nem volt eredmé­nyesebb Eisenhower és Nixon belpólitikója sem, amely miatt az amerikai pénzügyekben, gaz­daságban és társadalmi életben inflációs jelenségek mutatkoz­nak. Reder és Tarshis. két is­mert amerikai közgazdász nem­rég állapította meg: -A gazda­sági élet kocsija még dombnak felfelé tart ugyan, de a motor baljóslatúan zörög, s ha nem akarjuk, hogy leálljon, át kell állítani az állatná kiadások és az adók sebességváltóját.-« Ezek ellen a súlyos következmények ellen indult támadásra az ame­rikai nép, amely november 8-án tulajdonképpen az Eisenhower— Nixon-féle politikát bélyegezte meg. Ahogy a Pravda szemleírója megállapítja, az amerikaiak nem azért szavaztak így, mintha a demoktraták programja vilá­gos választ adna a fontos kér­désekre, hanem azért, mert többségükben elítélik a repub­likánus kormány jelenlegi po­litikáját. Ez a kormány ugyan­is minden elődjénél nagyobb mértékben vétkes abban, hogy az emberiség máig sem szaba­dult meg az oktalan és vesze­delmes fegyverkezési hajszától, s hogy máig sem oldottak meg olyan égető nemzetközi kérdé­seket, mint a leszerelés, a má­sodik világháború maradvá­nyainak eltüntetése, stb. Világosan látható tehát, hogy az amerikai nép sürgős külpo­litikai kérdések megoldását várja az új elnöktől. Nem volt ez egyébként kétséges már a választási harc idején sem, amely éppen ezért a külpoliti­kára helyezte a fősúlyt. Nem volt az véletlen, hogy Kennedy kortesűtjai során mindig bírál­ta elődjének a nemzetközi kér­désekben elfoglalt álláspontját és nyíltan kimondta: „... .sokan félnek az amerikai politikától, mert az állandóan a háború szélén táncol.. Milyen változást várhatunk az új elnöktől és politikájától? Ezt persze csak a jövő fogja megmutatni és ebben a tekin­tetben keveset tudunk, mert a választási harc, idején elhang­zott kijelentések nem sok vál­tozást ígérnek. Kennedy is be­szélt a fegyverkezés fokozásá­ról és közvetlen győzelme után felkérte az amerikai politikai élet hírhedt „szürke eminen­ciását”, Allan Dullest és Her­bert Hoowert, a két nagy kém- szervezet vezetőjét, hogy „ma­radjanak helyükön”. A világ­sajtó nem egy szerve, többek között az angol Guardian meg­állapította, hogy „az Egyesült Államok politikai elképzelései ma ugyanolyan zavarosak, mint az elmúlt tíz évben voltak”. A világ a békés együttélést kívánja Az elsők között üdvözölte az újonnan megválasztott elnököt Hruscsov szovjet kormányfő, aki rámutatott, hogy az egyetemes béke sorsa sokban a szovjet— amerikai viszonytól függ és annak a reményének adott ki­fejezést, hogy e viszony vissza­jut abba a kerékvágásba, amelyben Roosewelt idején ha­ladt. A szovjet kormányfő ezzel tömören kifejezésre juttatta, hogy mit vár a világ és az Egyesült Államok népe az el­nöktől: azt, hogy politikáját összhangba hozza a békés együttélés elveivel, és minden erőfeszítését a nemzetközi hely­zetet megrontó nézeteltérések elsimítására összpontosítsa. Ezt a kívánságot olvashatjuk ki nyíltan, vagy a sorok közül a világsajtóból és tulajdonképpen az effajta vonaltól való félelem diktálta a hidegháború bajno­kának, Adenauernek azt a — még az amerikai vezetőket is meglepő — bejelentését, hogy februárban az Egyesült Álla­mokba kíván látogatni. A kan­cellár nyilván attól tart, hogy friss szelek söprik el a világ- politika porondjáról az újjá­éledt német militarista irány­zatot, mely csak úgy burjánoz- hat tovább, ha a nemzetközi helyzet továbbra is feszült ma­rad. Az emberiség pedig azt várja az új elnöktől, hogy köz­reműködik a feszültség meg­szüntetésében. Katona emlék-est Kecskeméten ünnepségen emlékezett meg a Kecskeméti Katona József Társaság a Bánk bán halhatat­lan szerzője születésének 169. évfordulójáról, november 11-én este. A Szakszervezetek Megyei Tanácsa művelődési klubjának előadó helyiségét zsúfolásig megtöltötte a kecskeméti közön­ség. Az ünnepi műsort dr. Lo- soncz Mihályné, a Felsőfokú Óvónőképző Intézet tanára, a Katona József Társaság tagja nyitotta meg néhányszavas be­vezetővel. Utána Jancsó Adrien­ne előadómüvésznő szavalta Ju­hász Gyula: Katona József sír­jánál című versét. Az ünnepi est keretében Sőtér István Kos- suth-díjas író mondott nagyha­tású előadást Katona Józsefről, s elemezte azt a hatást, amelyet a Bánk bán ma is gyakorol a magyar közgondolkodásra, az irodalomra. Utána az est má­sik Kossuth-díjas vendége, Fo­dor József költő olvasott fel egy részletet Katona Kecskeméten című versciklusából. Az ünnepi est további részé­ben Fodor Klára megzenésített költeményeket, Altrichter Teréz pedig Kodály népdalfeldolgozá­sokat adott elő zongorakíséret­tel. Majd Jancsó Adrienne klasszikus magyar versek tol­mácsolásával zárta be a Kecs­keméti Katona József Társaság emlékestjét. JOOOOOOOOOOOOOOOOOO» Shakespeare: HAMLET A Kecskeméti Katona József Megyei Könyvtár és a TIT ál­tal Nagy drámák — örök esz­mék címmel rendezett dráma­történeti előadássorozat harma­dik előadását november 10-én, csütörtökön az Űttörőház elő­adótermében, nagyszámú kö­zönség előtt tartották meg. Az előadás tárgya: Shakes­peare: Hamlet című drámája volt. Udvaros Béla színházi rendező komoly, kimerítő és mélyen elemző előadást tartott Shakespeare eme remekművé­ről. Miért is remekmű Shakes­peare Hamletje? Ezt boncol­gatta értékes tanulmányában. A dráma legjelentősebb for­dulópontjait jelentő és legszebb jeleneteit kitűnő művészek. De­wy Kamilla, Jancsó Adrienne. Dobák Lajos, Karizs Béla tol­mácsolásában hallhatta a kö­zönség. Az idei drámatörténeti elő­adássorozat Hamlet ismertetése aratta a legnagyobb közönség- sikert. ,'000000000000000000000', [ Bőrkabátok | szakszerű javítását, puhítósát, 2 festését, irhabunda festését, ö tisztítását, mindennemű szűcs- J? munkát, bundák átszabását, X rendbehozását pontos határidő- 9 re vállalunk. 2 Csökkent-munkaképességűek o szövetkezetének szücsrészlege 9 Ügyeljen a címre: Kecskemét, 2 Kada Elek utca 17. (A hatósági y ó hússzékkel szemben.) 2664 2 ? <5 /OOOOOOOŰOOŰOOOOOOOOOO». NAPTAR 1960. nov. 13„ vasárnap. Névnap: Szaniszló. Napkelte: 6 óra 45 perc. Napnyugta: 16 óra 11 perc. • — ügyeletes orvosi szolgála­tot november 13-án, vasárnap reggel 7 órától este 19 óráig dr. Kertész Frigyes tart a kecs­keméti SZTK-székházban. klemért ynafifát 235 évvel ezelőtt, 1725 novem­berében halt meg a törökországi Rodostóban Bercsényi Miklós, a Ráköczi-szabadságharc táborno­ka. Vitézségével elsőízben Buda visszafoglalásakor tűnt ki (1686), majd II. Rákóczi Ferenc bizal­masa s a szabadságharcot előké­szítő nemesi függetlenségi moz­galom szervezője volt. Ennek leleplezésekor Lengyelországba kellett menekülnie, ahonnan 1703-ban csapatokkal tért visz- sza és részt vett a kuruc felke­lésben. Levelezését Thaly Kál­mán adta ki. — Negyevenötezer méter fe­nyőfa érkezik megyénkbe Cseh­szlovákiából és a Német, De­mokratikus Köztársaságból. A külföldi szállítmányból 10—12 ezer métert a kecskeméti járás­ban árusítanak majd. — Takarékos úttörők. A kis- kunmajsai ötfa I-es számú ál­talános iskola tanulói a múlt évben 15 ezer 500 forintot gyűjtöttek a takarékossági moz­galom keretében. Ebből egy ta­nulóra mintegy 385 forint jut. A szép eredmény főleg annak köszönhető, hogy a nevelők szülői értekezleteken és csa­ládlátogatások alkalmával fog­lalkoztak a takarékosság fon­tosságával. — Katona József születésének 169. évfordulóján, november 11-én a Kecskeméti Katona Jó­zsef Gimnázium tanulóifjúsága koszorút helyezett el a költő síremlékén. Kiss István tanár megemlékezett a gimnázium névadójáról, majd Szabó Csaba és Gucsi István növendékek verseket adtak elő. — 1961. első negyedében na­ponta ötven pár gyermekcipő­vel gyárt többet a Kecskeméti Cipőgyár. Ennek megfelelően a gyermekcipő-ellátás jelentősen javul. »■■■■■•■a■■■■■■■■■■■■■■■■■■• Miért tetszik? Sokan látogatják Kecskemé­ten a „Munka dicsérete” című kiállítást. A Képcsarnok Válla­lat által összegyűjtött onvapnt általában tetszéssel fogadták az érdeklődők. Néhány alkotást azonban többen nem értenek. Tizenharmadikán, vasárnap délelőtt fél 11 órakor, a Piarista Gimnázium nagytermében ren­dezendő képzőművészeti anké- ton azonban sok vitás kérdés tisztázódik majd. A megbeszé­lést Kisdéqniné Kirimi Irén művészettörténész, a Magyar Nemzeti Galéria tudományos munkatársa vezeti. Az érdekes, újszerű ankétrn. ezúton is felhívjuk a figyelmet. — Elegendő oltvány. Az álla­mi gazdaságok csemetekert je4 a bő választékban kapható gyü­mölcsfákból és bogyós gyümöl­csökből nagy mennyiségei ad­nak el a mezőgazdasági üze­meknek, gazdálkodóknak és házikerttulajdonosoknak. Az őszi gyümölcsfa-tel építésekhez több mint másfélmillió oltvány áll a vevők rendelkezésére. A hatvan lerakatot október végén nyitották meg és a rendelések beérkezése szerint megkezdték az elosztást. — Iparengedély nélkül vég­zett nőiruha-varrást Retting Jó- zsefné, hercegszántói asszony. Ezért a Bajai Járási Tanács V. B. igazgatási osztályának sza­bálysértési hatósága 1300 fo­rint pénzbírsággal sújtotta. — Elkobozták a Widerstands- kaempfer-t. Eddig hét ország­ban, köztük Nyugat-Németor- szágban is terjesztették az ellen­állók nemzetközi szövetségének lapját, a Widerstandskaempfer-t, amelyet Becsben adnak ki ha­vonta. A német és francia nyel­ven megjelenő lapot a Német Szövetségi Köztársaság Hessen tartományában a frankfurti tör­vényhozó testület egyik határo­zata értelmében elkobozták. Ez­zel kapcsolatban a Magyar Par­tizán Szövetség tiltakozását fe­jezte ki. — Eltévedtek a lovak. Hajnal József né kecskeméti lakos lovai legeltetés közben, a mezőre ereszkedő ködben eltévedtek és azóta sem találtak haza, gaz­dájukhoz. Ismertető jelük: az egyik 16 éves, heréit ló jobb hátsó lábán csontgumó-jegyet visel; a másik, sötétpej kancá­nak pedig hóka a homloka. A rendőrség kéri a megtalálót, hogy a lovakat jogos tulajdono­sának adja vissza. — Az Alsó-Dunavölgyi Víz­ügyi Igazgatóság négy vontató­val és hat teherautóval segíti elő a termelőszövetkezetek be­takarítási munkáinak mielőbbi befejezését. — A szabadszállási népfront­bizottság, a helyi Kiskun-kórus és a kecskeméti Bartók-kórus közreműködésével november hó 26-án hangversenyt rendez a község kultúrházában. —A Kecskeméti Vegyesipari Vállalat anyagmegtakarítása I960, január 1-től szeptember 30-ig 158 ezer forintot tett ki. Ugyanakkor az összes megtaka­rítás értéke a 278 ezer forintot. — A Kecskeméti Építők Ka­tona József Filmszínháza nov. 13-i műsora: Mennyei pokol. 2044 — Gyászhír. özv. Kovács Ist­vánná Bán Mária nov. 11-én, pénteken 80 éves korában meg­halt. Temetése 14-én, hétfőn délután 3 órakor lesz a kecs­keméti református temetőben, x — Köszönetnyilvánítás! Mind­azon barátoknak és ismerősök­nek, akik felejthetetlen halot­tunk, Petri Károly temetésén megjelentek és fájdalmunkban osztoztak, köszönetünket fejez­zük ki. Gyászoló család. 2725 Gyászhír. Fájdalmas szívvel tudat­juk. hogy felejthetetlen, jó feleségem, édesanyánk, nagyanyánk, Sándor Pálné szül. Csontos Erzsébet folyó hó 11-én, életének 69. évében, hosszas szen­vedés után elhunyt. Drága halottunk temetése f. évi november hó 14-én du. 2 órakor lesz a Budai úti rk. temetőben. _______A gyászoló család.

Next

/
Oldalképek
Tartalom