Petőfi Népe, 1960. október (15. évfolyam, 232-257. szám)

1960-10-13 / 242. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! Ev végéig száz csőkéiből nyernek vizet, az ötéves terv végére 30000 holdat öntöznek megyénkben Október végéig el kell vetni a kenyérgabonát — Szigorúbban büntetik a feketevágást és az engedély nélküli fakitermelést — Megyei gyermekváros létesül A megyei tanács vb-üléséről A Dunától és a Tiszától tá- Voleső területeken csőkutas ön­tözési rendszer kiépítésével te­remtenek vizet az öntözéshez. Az idén már mintegy hetven kutat létesítettek, melyből csaknem négyezer hold szőlőt, gyümölcsöst és szántóföldi nö­vényt öntöznek. A termelőszö­vetkezetek területén az év vé­géig még újabb 30 kutat fúr­nak. Így jövőre már száz csó­kát üzemel, melyekből órán­ként összesen több mint négy­millió liter vizet nyernek a csapadékszegény homokvonula­tok öntözéséhez. Ez lehetővé teszi, hogy a szántóföld növény- termesztésén kívül a szőlő- és gyümölcsösökben is mestersé­gesen pótolják az eset. A csőkutas öntözési rendszer mellett a második ötéves terv során a Duna és mellékágai, valamint a Tisza vizét is az eddiginél nagyobb mértékben hasznosítják. Erre vonatkozólag már nagyrészt elkészültek a tervek. Az Országos és a Bajai Alsódunavölgyi Vízügyi Igazga­tóság mérnökei évek óta dol­goznak a kiskunsági öntöző- rendszer tervének kidolgozá­sán. Az öntözési rendszer ki­építését a megye északi részére tervezték. Eszerint Tassnál ki­emelve a Duna vizét, a már meglevő csatomavonulatokon Kígyós és Nagyér kimélyítésé­vel két irányban Hartáig ve­zetik el a Duna vizét. A csa­tornarendszer két oldalán he­lyezik majd el az öntöző füzére­ket, melynek megvalósításával több tízezer hold szik és egyéb terület öntözését oldják meg. Az öntözési rendszer megvaló­sítását a második ötéves terv­ben kezdik el és így 1965-re 30 000 holdon használják majd föl nagyrészt a Duna vizét. (vi) A Máté telki Állami Gazdaság­ban javában folyik a cukorrépa szállítása, az almaszedés, vala­mint a 900 holdnyi kukorica betakarítása. Eddig mintegy 250 vagon cukorrépát és hat vagon almát szállítottak el. A cukor­répa holdanként 200 mázsa ter­mést ígér, almából pedig össze­sen 20 vagont számítanak le­szedni. Nemrégen helyezték üzembe a szárítótelepet. Itt ed­dig 20 vagon szilvát szárítottak, jelenleg 100 vagon hagyma szá­rítását végzik, amely exportra megy. (Ságodi Győző) A solti Szikra Termelőszövet­kezet tagsága 2000 holdon vé­gezte el a vető- és 630 holdon a mélyszántást. Őszi árpából majdnem 500 holdat vetettek el. Az idén fokozott gondot fordí­tanak a talajerő pótlására. Ezt bizonyítja, hogy 2000 holdat szórtak le műtrágyával és 80 holdon istállótrágyát munkáltak a talajba. 400 holdon törték le a kukoricát és 2500 köbméter silót készítettek eddig. (Horváth Pál) Akasztón az egyéni gazdák be­fejezték a napraforgó- és a burgo­nyaszedést és nem sok van már hátra a kukoricából sem. £64 hol­don megtörtént a szüret is. A must cukorfoka átlagosan 17 fok. (Tamási Lajos) A Tajói Állami Gazdaságban a legutóbbi 10 nap alatt 200 holddal növelték a felszántott területet. Felszedték a burgo­nyát, jelenleg a gazdaság dolgo­zói a vetőgumók kiválogatását és prizmázását végzik, összesen 5200 mázsa silókukoricát tartó­sítottak takarmánynak. A korai szőlők szüretelését befejezték, de az eső akadályozza a további munkát. (Reiter Ervint A Bács-Kiskun megyei Ta­nács Végrehajtó Bizottsága keddi ülésén a bejelentések és folyó ügyek után a tanácsok szabálysértési munkájáról tár­gyalt. A jelentés és vita is egy­öntetűen állapította meg, hogy a megyei, járási és városi ta­nácsok végrehajtó bizottságai­nak igazgatási osztályai a sza­bálysértési eljárások során mind sikeresebben biztosítják az államigazgatási feladatok végrehajtását, az állami fegye­lem és jogrend védelmét a meggyőzés és kényszer eszkö­zének együttes felhasználásával. A végrehajtó bizottság úgy határozott, hogy a járási, városi tanácsok ideiglenes vagy állan­dó bizottságok létrehozásával biztosítsák a szabálysértési hatóságok eljárásának foko­zott ellenőrzését, a társadalomra veszélyes sza­bálysértési cselekmények fel­derítését és az elkövetők elleni hathatós intézkedések megtéte­lét. A v. b. utasította a sza­bálysértési hatóságokat, hogy a legszigorúbban büntessek Kecelen is szorgos munka fo­lyik. A termelőszövetkezeti és az egyéni gazdák összesen 3000 hol­don takarították be a kukoricát. Istállótrágyával közel 500 hol­dat szórtak meg. A kukoricaszár letakarítása és a búzavetés kissé lassan halad. Említésre méltó, hogy a híres keceli borszőlők szüretelése 1300 holdon történt meg. (Hering Ferencné.) Szabad pártnap a konzervgyárban A napokban zsúfolásig meg­telt a Kecskeméti Konzervgyár I-es telepének kultúrterme. — Végvári István igazgató az ENSZ-közgyűlés XV. ülésszaká­ról beszélt. A hozzászólók egy­öntetűen elítélték az amerikai politikusok magatartását. — A pártnap részvevői elhatározták, hogy táviratban üdvözlik a New Yorkban tartózkodó Kádár és Hruscsov elvtársakat, jó egész­séget kívánva fáradságos mun­kájukhoz. Dunatetétlen községben új, öt- tantermes iskola épül a falu­beliek összefogásával és a pat­ronáló Budapesti Gyárkémény és Savszigetelő Építő Vállalat segítségével. A több százezer fo­rintos létesítmény nagyrészt tár­sadalmi munkával épül. A köz­ség termelőszövetkezeteit patro­náló üzem teljes egészében el­vállalta az iskola kivitelezését, a feketevágást és az enge­dély nélküli fakitermelést, mivel mostanában e két sza­bálysértés elszaporodása ve­szélyezteti leginkább a népgaz­daság érdekeit. Az őszi mezőgazdasági mun­kák helyzetéről terjesztett elő ezután jelentést a mezőgazda- sági osztály. A végrehajtó bi­zottság az előterjesztés és a vi­ta alapján úgy döntött, hogy részletes útmutatót küld ki az őszi mezőgazdasági munkákról az alsóbb tanácsoknak. Hang­súlyozta, hogy most elsősorban a kenyér- gabona vetését kell gyorsí­tani, s október 31-ig mindenütt be kell vetni a tervben megszabott területeket. A művelődési osztály a megye állami gondozott gyermekeinek helyzetéről adott tájékoztatást a végrehajtó bizottságnak. A v. b. több intézkedés megtételét hatá­rozta el az állami gondozott gyermekek helyzetének, tanul­mányi eredményeiknek megja­vítására. A helyzet gyökeres megjavítása érdekében döntés született arról, hogy új gyermekotthont létesíte­nek megyénkben, amelyet később a szükségletek­nek megfelelően bővíteni is le­hetne. A gyermekotthont a Fóti Gyermekváros mintájára — ké­sőbb megyei gyermekvárossá fejlesztenék. A v. b. felkérte a megyei nőtanácsot, hogy a megyei gyermekváros létesítését társadalmi segélyakció szerve­zésével támogassa. Végezetül a művelődésügyi osztály határozattervezetét tár­gyalta a végrehajtó bizottság, amelyet a megye művelődési ottho­nainak egységes irányítása érdekében dolgozott ki. Az el­fogadott előterjesztés végrehaj­tása megszünteti majd az egyes művelődési otthonok munkájá­ban mutatkozó nagy színvonal­beli különbségeket, csökkenti a szükségtelen versengést a kü­lönböző társadalmi és gazdasági szervek művelődési otthonai, klubjai között és hasznos út­mutatásokat ad az otthonok tar­talmi munkájának, mindenek­előtt a szocialista nevelőmunká- kának és a szakmai képzés fej­lesztésének kibontakoztatásához. valamint a szakmunkát igénylő feladatok ellátását. A falu lakéi pedig követ szállítanak és egyéb segédmunkákat végeznek, ösz- szesen több mint négyszázan vesznek részt az építkezésben. Eddig már több mint százezer forint értékű társadalmi mun­kával járultak hozzá a község legmodernebb iskolája felépíté­séhez, Megkezdte munkáját a bajai hibridüzem Szeptember 4-én kezdődött meg a munka a Bajai Állami ÍSazdaság hibridkukoricát feldolgozó üzemében. Már ebben a ho­lnapban elszállítottak a Német Demokratikus Köztársaságba 70 va­gon vetőmagot. A megye déli részén főként MV 1-es kukori­cát termesztettek 1489 holdon, a megye északibb részén, a Sü- Ikösdtől felfelé 472 holdon MV 39-es kukoricát. Az MV 1-es nagyon jó termést ígér. Egy 38-as táblán a Bajai Állami Gaz­daságban holdanként 48 mázsa csövestermést hozott. fcsak a válogatást végzi emberi munkaerő, az üzem egyébként ((teljesen gépesítve van. A napi teljesítmény 6 vagon és mind­össze 16 fizikai munkás dolgozik az egész üzemben. £zénmentes gázolaj hevíti fel a levegőt. Ezt a forró levegőt ventillátor hajtja a szárítókamrákba. Az őszi munkákról írják levelezőink Budapesti ipari munkások és falusi dolgosok összefogásával épül a dunatetétleni iskola

Next

/
Oldalképek
Tartalom