Petőfi Népe, 1960. október (15. évfolyam, 232-257. szám)

1960-10-11 / 240. szám

1960. október 1L kedd 5. oldal Apróhirdetések Életmentés céljából «-Prlscol* X köbcentis injekciót. Bog­dánjaié, Kecskemét, Kisfaludy utca *6. szám 3399 ELADOK: dió-kombin ál tszekrény, re- kamlé, sezlon, hálóbútor, ágyak, szekrények, asztal. Kecskemét, Vak- Bottyán utca 9. 3487 PRIMA kis kályha eladó, mét, Mikes utca 3. Kecske­2486 1 VILLANEGYEDBEN lévé szép egy­szobás lakásomat elcserélném két­szobásért. Kecskemét, Budai Dezsó fasor 8. Tasst. 2485 KUKORICASZAR Matkón eladó. Ér­tekezni: Kecskemét, Szabad utca 9. szám. 389« 764 NÉGYSZÖGÖL szóló eladó Kecskeméten, a vüdt huszártakta- nya mellett Érdeklődni: Váczl Já­nos utca 8. (volt Levente u.) 3887 Gépírást és német fordítást vállalok. Baditz, Miskolc, Tass u. 15. 3484 KISIPARI, mély gyermekkocsi Igé­nyesnek eladó. Kecskemét, Szalag utca 3. 3895 ANG OLMEC HANTKAS zongora bér­beadó, vagy eladó. Kecskemét, Wes­selényi utca 8. ________________3894 KI SSZEGEDI cserép eladó. Kecske­mét, Czigány János u. 19. 3879 AZONNAL beköltözhet® 3 szobás, konyhás, mellékhélyiséges, Istálló, pince és 600 négyszögöl telekből álló ház eladó Sükösd, Deák Ferenc u. 26. szám alatt Érdeklődni lehet Sü­kösd, Deák Ferenc utca 74. szám alatt. 2453 KÖBMÉTERES tégla eladó. Kecske­mét. Külső-Márlaváros 6. 2469 ELCSERÉLNÉM költségmegtéritéssel Hunyadivárosi kertes, egy szoba, konyhás mellékhelyiségekből álló lakásomat, disznóól van. központon levő földszinti, vagy első emeleti egyszobás komfortos lakásért. Ér­deklődés Komszomol tér 2. fodrász- üzlet. 2474 ifi Értesítjük a Danuvia mo­torkerékpár vásárlókat, hogy szövetkezetünk októ­ber l-től Danuvia motorkerékpár garanciális javításokat és kőtelező szerviz-szolgá­latot teljesít. Kérjük a vásárlók szíves pártfogásé tj 5 Vas- Fémipari és S Gépjavító Ktsz • Kiskunfélegyháza, Kazinczy u. 3. 2447 I! t: | : A Kiskőrösi őszi Vásáron : feltétlen keresse fel 5 a Kiskőrösi § Földművesszövetkezet i { halászcsárdáját, ] LACIKONYHÁIT, Hangulatos cigányzene. 2475 VAS ABLAKOK, kokszoelkosarak el­adók Kecskeméti Faipari Vállalat. Kecskemét, Törökfái 159, 2482 ÉRETTSÉGIZETT eladót felvesz a Kecskemét Széchenyi téri könyves­bolt. 246« ELADÓ belterületen egy holdas zöld­séges, beköltözhető épülettel. Fel­világosítást ad Űri, Kecskemét, Szta- hanov utca 5. 3873 ELADÓ világos hálószoba-bútor — Megtekinthető reggel 8 óráig és va­sárnap délelőtt. Kecskemét, IV., Ka- szap utca 22. ' 3876 250-ES JAWA eladó; Lengyel, Kecskemét, Kada Elek utca 14. 3856 A SZANKI Földművesszövetkezet szakképzett, valamint gyakorlattal rendelkező mezőgazdasági üzemág- vezetőt keres azonnali belépésre. Jelentkezni lehet Írásban vagy sze­mélyesen 1960. október 15-ig, az fmsz központi Irodájában. Önköltséget fel­vétel esetén megtérítjük. 2443 ELADÓ 30 db szép anyablrka. Cím: Kecskemét, Külső-Márlaváros 33. sz. 2460 ÚRAJAVITAST és vésést olcsón vállalok. Vörös órás. Kecskemét, Gáspár András utca 4. 3871 150-ES Czetka eladó. Mezei Izsák, Dugonits utca 7. Gábor 2468 Gazdagodik Kömpöc Kömpöc községben a közel­múltban megkezdték az a utó­busz-váróterem és garázs építé­sét. A községben nemrég meg­nyílt húsbolt és az új daráló is jól üzemel. A község két utcája közül az egyikben már ég, a másik utcá­ban nemsokára kigyullad a vil­lanyfény. A kultúrotthonban is pezseg az élet. Egy-egy televí­ziós előadáson alig lehet be­férni a kultúrház televíziós ter­mébe. Molnár Péter pedagógus, a kultúrcsoport vezetője nagy szeretettel készíti elő a köziig ifjúságát az őszi és a téli mű­kedvelő előadásokra. — (Korom József levelező.) A KECSKEMÉTI KATONA JÓZSEF SZÍNHÁZ MŰSORA: 1960. október 11-én, kedden: du. 3 árakor: Victor Hugo: A királyasszony lovagja Romantikus dráma 2 részben. Ifjúsági A-bérlet Mozik Műsora I960, október 11-én, kedden: Baja Központi: Nagy Caruso, Baja Uránia: Alázatosan jelen­tem, Bácsalmás: Légy boldog Irina, Dunavecse: 400 csapás, Izsák: Szomjúság, Jánoshalma: Montparnasse 19, Kalocsa: Szul­tán fogságában, Kecel: Törvény az törvény, Kecskemét Árpád: Francis, Kecskemét Városi: Fűre lépni szabad, Kiskőrös: Nagy családok, Kiskunfélegyháza: Két év után, Kiskunhalas: .Kicsi, Kiskunmajsa: Megjavuit- ban bízni kell, Kunszentmiklós: Salemi boszorkányok, Mélykút: Tűz a Dunán, Szabadszállás: 2X2 néha 5, Tiszakécske Petőfi: Rangon alul, Tiszakécske Tisza: Fehér vér. OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO As / r Állami Áruház mai ajánlata: Banlonpulóver 235 Ft, Gyapjú kulikabát 450 Ft, Üvegnylon kendő 132 Ft Nylon női kesztyű 42 Ft. Koséi SO ezer forint a könyvtáraknak A MŰVELŐDÉSÜGYI Minisz­térium Könyvtári Osztálya 1959- ben elrendelte Bács-Kiskun me­gyében a községi könyvtárak tanácsi kezelésbe vételét. A du- navecsei járás a megyében első­ként megkezdte e munkálato­kat. Június elejére öt könyvtár átadása történt meg: Apostagon, Dunaegyházán, Hartán, Szabad­Az É. M. Kecskeméti Épületlakatosipari Vállalat felvételre keres villanysze­relő, kőműves és fűtés- szerelő szakmunkásokat. Jelentkezés a vállalat munkaügyi osztályán. 2464 Ruha-, kabátvásárlás esetén a Kiskőrösi Földművesszövet- 1 kezet konfekció boltjában díjtalanul alakjára igazítják a vásárolt ruhákat és kabátokat. Vásároljon készruhát, kabátot a Földművesszövetkezet konfekció boltjában. 2475 H szálláson és Tasson. Jelenleg Szalkszentmárton községben fo­lyik az átadás, s a további négy kis községben, Dunatetétlenen, Kunadacson, Kuhpeszéren és Űjsolton október elejére szeret­nék az átadást lebonyolítani. A KÖNYVTÁRAK tanácsi ke­zelésbe adásával teljesen meg­változott a községi tanácsok ma­gatartása. Míg az előző évben összesen 2500 forintot, ez év el­ső felében már 25 ezer forintot fordítottak a könyvtárak támo­gatására. Különösen Szabadszál­lás Községi Tanácsát illeti di­cséret, ahol ez évben 20 ezer fo­rint támogatást kapott a könyv­tár. A fenti összegből könyve­ket, szőnyegeket, függönyöket, berendezési tárgyakat vásárol­tak. Az apostagi, dunaegyházi, hartai és tassi községi tanácsok is jelentős összeget adtak a könyvtáraknak. A községfejlesz­tési alapból ez évben 20 ezer fo­rintot terveztek be összesen a könyvtárak támogatására. ÖRÖMMEL állapíthatjuk meg, hogy a könyvtárak fejlő­dését meggyorsította tanácsi ke­zelésbe vételük. Németh Gábor levelező Fizessen elő SoDDDaDDDaoGanDDononnoDODDDnnnoannnnnnooaco a Petőfi Ménére cvoOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOO^OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO,! 0 1 Őszi Vásár Kiskőrösön október 16—17-én, vasárnap és hétfőn! ló vásárlási alkalom! Sok szórakozási lehetőség! 33 százalékos vasúti kedvezmény! 2313 Biztosítás ötven esztendőre Ip lE* . * C-Bj Erősítést kért Baja. A pesti vonal »hídfője« meggyengült. Az átjáró nem bírja sokáig az is­métlődő rohamokat. A Kucsera- brigád kapta a parancsot: Át­települni a Duna bal partjára! —• Jelentjük, a hídfő biztos kezekben van. Az átjárón kiépí­tettük a függőállást. Tervszerűen folyik a megerősítés — ment a válasz. — A forgalom gyorsaságát akarja növelni a MÁV —mond­ja Kucsera Mihály brigádvezető. — Ezért kért Baja erősítést a Hídépítő Vállalattól. Szegecselő brigádunk a héten végez a pesti út feletti híd vasszerkezetének biztosításával, aztán ismét át­települünk ahová az újabb pa­rancs szólít. — Milyen erős lesz a biztosí­tás? — Ostromolhatják a szerelvé­nyek. Ötven évig garantáljuk a. vasszerkezetét, csak a festője védjék becsülettel a korróziótól. (Sándor—Pásztor), Paprikatermésének nagyrészét leszedte és elszállította már a császártöltési Kossuth Tsz A császártöltési Kossuth Tsz összesen 60 holdon termesztett az idén szerződésre és magfo­gásra „piros arany”-at. Már háromszor megszedték a termést, s szeptemberben 1770 mázsát beszállítottak a Kalocsa- vidéki Fűszerpaprikaipari Vál­lalat telepére. A jövő héten bo­nyolítják le az utolsó szedést, s annak ellenére, hogy a ter­més rosszabb a tavalyinál —4 eleget tesznek a szerződésben 2100 mázsa édesnemes fűszer- paprika átadására vállalt köte­lezettségüknek. A paprika színre nagyon jó, a az ország más területein ter­mesztettekkel is állj a a versenyt'. Ezt bizonyítja, hogy az országos paprikakiállításon a Kossuth Tsz terménye is szerepelt. Segítsenek ők is a községfejlesztésben Kunszentmiklóson négyszáz cigány él. A napokban Farkas Béla egy küldöttség élén a köz­ségi tanács elnökénél járt, s be­jelentette: a cigánylakosság szeretne társadalmi munkát vé­gezni. A tanácselnök beleegye­zésének eredményeképpen a téglagyárhoz vezető út melléit 300 méter hosszú járdát készí­tenek. Ezenkívül fásítják a téglagyár környékét A községi tanács 100 köbméter salakot biztosított az út rendbehozásá­ra. 1961-ben egy kutat fúrnák az ott élő lakosok számára a községfejlesztési alapból. OOOOGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQO Friss szőlőtörkölyt egyéni termelőktől is vásárol / az UNIKUM LIKŐRGYÁR 6. sz. telepe. § Kecskemét, Külső-Szabadság u. 19, (volt szeszfőzde). ‘ 2477 ioooo-ooogoooogiooooooooogoooooooooooogixhüooíoöjóggoogocxkkkkxkkk. GOOOOOOOOOOOOOOQOQOOOOOOOOOOQOOQOQQQQpQQQQü G s

Next

/
Oldalképek
Tartalom