Petőfi Népe, 1960. szeptember (15. évfolyam, 206-231. szám)

1960-09-08 / 212. szám

i. oldat i960, szeptember 8, csütörtök t Kínai ovógymód a mages várnyomás mspszüntetésere A Takungpao című kínai lap beszámol arról, hogy megtalál­ták a magas vérnyomás új, gyors kezelésének módját. Az új gyógymód különféle gyógyfiivek szedéséből, lélegzési gyakorlat­ból és árnyékbokszolásból áll. A lap hangsúlyozza, hogy Sanghajban az ilyen gyógykeze­lésnek alávetett betegek 93 szá­zaléka meggyógyult. E betegek nagy részénél hiába próbálkoz­tak bármiféle más orvosi keze­léssel. Az új gyógykezeléssel számos esetben két hét alatt normálisra szállították le a betegek vérnyo­mását. ljaníotutit& a ktcikcmiii ipa rlta fiald-tikotál a n Jól öltözött fiúk, leányok se­reglettek az Ókollégium felé. Délelőtt 9 órakor a Munkásőr- zenekar (karnagy Bánó Gergely) indulóival megkezdődött az ipa- ritanuló-iskola tanévnyitó ünne­pélye. Másfélezer szempár fi­gyelte Leviczky József igazgató­helyettes elvtársat’ aki e neve­zetes alkalomból köszöntötte a tanárokat, mestereket, régi és új diákokat. Röviden ismertette az elmúlt tanév történetét és a most kezdődővel kapcsolatos fel­adatokat. Megtudtuk, hogy jó munlcája elismeréseként a nyá­ron több tanuló a szomszédos népi demokratikus országokban üdült. Reméli — mondotta végül —, hogy a KISZ-szervezet az eddi­giekhez hasonlóan a jövőben is elöl jár a jobb tanulmányi ered­ményekért, öntudatos, művelt munkásfiatalok neveléséért. Petri Lajos szobrászművész kecskeméti kiállításáról A Kecskeméti Katona József j Múzeumban nyílt meg Petri I.ajos szobrászművész kiállítása. Az érdeklődés egyre fokozódik, sokan kíváncsiak a jóhírű mű­vész munkásságára. A látogatóknak Tersánszky Józsi Jenő, Füst Milán, Kodály Zoltán, Katona József, Fényes Adolf és Balázs Béláról mintá­zott portréi tetszettek legjobban. Nyugodtan mondhatjuk: egy-két kivételtől eltekintve mind ka­rakteres, kiértékelt- remekül si­Kodály Zoltán portréja is nagy tetszést aratott a múzeumláto­gatók körében. Rövidesen felállítják Kecskemé­ten Fényes Adolfról készített mellszobrát. Fényes Adolf portréját Kecs­kemét, városa megvásárolta. Még ez évben felállítja a Lestár téri parkban. Városunk nagy szülöttjéhez, Kodály Zoltánhoz fiatalkori ba­rátság fűzi a mestert. A kiállí­táson bemutatott művét néhány hónappal ezelőtt készítette. — Szakemberek és érdeklődök egy­behangzó véleménye szerint: a legjobb magyar szobor-portrék egyike. Száz ho'dra négy anyakoca Augusztusban a hartai Lenin Tsz tagjai 80 darabbal növelték közös gazdaságuk kocaállomá­nyát. , Ezzel a gyarapodással a 4000 hold szántóval rendelkező szövetkezetben 100 holdanként 4 darabra növekedett az anya­kocák száma. kisgyermek az út közepén Nemrégiben tör­tént, hogy az esti órákban a kalocsai főutcán sétálgatva lélekzelállító jele­netre lettem figyel­mes. Egy piros-fe­hér ruhás, fehér kötényes kis csöpp­ség, talán két éves ha lehetett, sétált angyali nyugalom­mal a forgalomban még ilyenkor sem szűkölködő úttesten. Sétált, sétált és el nem hagyta a kocsi - utat. Az emberek várták, hogy majd érte szalad valaki, talán a mamája, de az a valaki nem je­lentkezett. Közben pedig egy tehergép­kocsi közelgelt vé­szes gyorsasággal. Oda futottam és kivezettem a csöpp­séget a veszélyes zónából. Próbáltam beszédbe elegyedni vele, de csak gü­gyögött és mutoga­tott, s néha azt mondta: »Apu«, ennyi volt az egész tudománya. Perce­kig bajlódtam vele, de szülei még min­dég nem kerültek elő. Dolgom volt, így egy kisfiúra, Húszak Szilárd III. osztályos tanulóra bíztam az elveszett gyereket, ö azután elsétált vele a ren­dőr-őrszemig, s messziről láttam, hogy a rendőr bá­csi kézenfogva ve­zeti az őrszoba irá­nyába védencün­ket. Amikor visszafe­lé jöttem, a kislány már az édesapja karjaiban volt, s a tiszti klub bejára­tánál tűntek el sze­mem elől. Mivel a kislány nem tud beszámol­ni élete első ka­landjáról szüleinek, azért tartottam fon­tosnak elmondani mindezt. Kedves apuka, anyuka. könnyen nagyobb baj is tör­ténhetett volna. Vigyázzunk job­ban ezekre a vir­gonc és a közleke­dés veszélyeiből még mitsem sejtő kicsinyekre! t. p. • • Épül a Bácsalmási Kályhacső Üzem új szerelőcsarnoka A Bácsalmási Kályhacső Üzem új szerelőcsarnokot kap, amelynek építéséhez még e héten hozzálátnak. A létesítmény kivitelezési értéke — a berendezésen kívül — I millió 200 ezer forint. Ebből 940 ezer forintot tesz ki a községfejlesztési alap összege, 80 ezer forintot a társadalmi munka, 180 ezer forint pedig a felhasználásra kerülő helyi anyag értéke A kivitelezés mielőbbi befejezésének biztosítéka, hogy a Bajai Fémipari Vállalat minden szakmai irányítást megad az új szerelőcsarnok szakszerű építéséhez. Készül Madaras monográfiája Érdekes kezdeményezésről ad­tak hírt Madarasról. A község­ben nemrég alakult előadói munkaközösség elhatározta, hogy hozzálát Madaras törté­netének megírásához. Ügy ter­vezik, hogy az összegyűjtött anyagot történelmi koronként rendszerezik, így az olvasó majd megismerkedhet a község tör­ténetével az őskortól egészen napjainkig. A monográfia elké­szítését a jövő nyárra tervezik. Madaras történetének megírá­sához segítséget nyújt Bognár András, a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtörténeti Inté­zetének munkatársa. Kőhegyi Mihály, a Bajai Türr István Mú­zeum archeológusa, Czut Béla, a szegedi Tudományegyetem ős- történásze, dr Lükő Gábor, a bajai Türr István Múzeum nép­rajzkutatója és Láng József (madarasi születésű) egyetemi hallgató. A monográfiát körülbelül 150 rajzos és fényképes illusztráció egészíti ki. A község története megírásá­nak gondolatát dr. Dallos Fe­renc elvtárs, a megyei tanács elnöke adta. A tataházi példa Csak a legnagyobb elismerés hangján írhatunk a termelőszö­vetkezeti község műkedvelő csoportjának lelkes és áldozat­kész munkájáról. Knoska János­nak, a községi postahivatal ve­zetőjének rendezésében a szín­játszók megtanulták Darvas Jó­zsef: Kormos ég című három- felvonásos drámáját és nagy sikerrel adták elő a falusi mű­velődési otthonban. A lakosság kérésére már négyszer játszot­ták a kitűnő színdarabot (min­dig teltházzal) Tataházán. Mészáros János elvtárs, a köz­ségi pártbizottság titkára látva a sikert és a fokozódó érdeklő­dést, a műkedvelőkkel egyetért­ve levelet írt a falusi pártbizott­ságok titkárainak és felajánlotta a község színjátszó csoportjának segítségét a közönség nevelésé­ben. Már több helyről kaptak vá­laszt, hogy várják a tataházia­kat! Úttörő csapatvezetők kétnapos tanácskozása Bácsalmáson rendezték meg a járás úttörő csapatvezetőinek kétnapos értekezletét. Rapcsák Tibor, járási úttörő titkár be­számolójában értékelte a múlt esztendőben végzett munkát és ismertette a jövő év legfonto­sabb feladatait. A két napon az úttörőcsapat- vezetők értékes előadásokat hal­lottak. Fekete Dezső, a járási könyvtár vezetője: A nyomot vasó munka jelentősége, Ódoi István, a bajai járás úttörő-tit­kára pedig: Nevelési célkitűzé­sek címmel tartott előadást. A tanácskozáson részt veit Gyóni Lajos elvtárs. az Üttörő- szövetség megyei titkára, Gáliéi József elvtárs. a járási pártbi­zottság osztályvezetője és Vali Pál elvtárs, a járási tanács el­nökhelyettese. I. t'gy kis történelmi visszapillantás Utazni jó. A hazai szép vá­rosok és tájak látogatása is lépten-nyomon felejthetetlen él­ményeket szerez. Még inkább így van ez, ha más országba megy és más emberekkel talál­kozik az utas. Különösen így van ez Németország esetében. Ez a nagy ország Európa szí­vében mindig befolyással bírt földrészünkön, s különösen a mi hazánkra és más szomszédos országokra terjed ki a német politika hatása. A németek igen sok gondolkodót, forradalmárt, írót adtak az emberiségnek. Goethe, Schiller, Beethoven, Marx, Engels. Luxemburg és Liebknecht hazája iránt világ- viszonylatban is mindig nagy voit az érdeklődés. Sajnos Németország múltbeli urai sok szomorúságot és szen­vedést okoztak az emberiség­nek,' különösen az elmúlt két világháború során. Napjainkban a német-kérdés ismét az egész világ népei érdeklődésének kö­zéppontjában áll. Németország ma az ellentétek gyújtópontja. Amíg szüntelenül erősödik, fej­lődik, virágzik a Német Demok­ratikus Köztársaság, addig Né­metország nagyobbik felében is­mét elnyomják a haladó erőket, üldözik á kommunistákat, az igazi hazafiakat. A reakciósok, a fasiszták pedig, akik 1945-ben. Szebelkó Imre: NÉMET KÖRKÉP mint a patkányok bújtak el a kiégett, füstös romok között, most újra pénzhegyek felett tró­nolnak, ragyogó bankokban, fé­nyes kormánypalotákban szövik revansista, háborús terveiket. Üj háborúról álmodoznak, újabb kegyetlen szenvedéseket szán­nak a szocializmust építő népek­nek. A német kérdés szüntelenül napirenden van a nagyhatal­mak közötti tárgyalások során. A német-ügy megoldásra váró probléma. A Német Demokrati­kus Köztársaság kormánya, a Német Szocialista Egységpárt számtalan javaslatot dolgozott ki az egységes, demokratikus Németország megteremtésére. Azonban ezek a jó szándékú tö­rekvések visszautasításra talál­tak Adenauerék részéröl. A Szovjetunió kormánya 15 év óta szintén számtalanszor kezdemé­nyezte a német-kérdés megol­dását. De a nyugati imperialis­ták kinyilvánították azon elha­tározásukat, hogy Nyugat-Né- metországban támogatják a fa­siszta, reakciós, militarista alvi­lági erőket, akiknek nagy szere­pet-szánnak egy általuk előké­szített harmadik világháború­ban. Napjainkban azon mester­kednek. hogy a Bundeswehrt a legkorszerűbb atomfegyverek­kel. rakétákkal lássák el. Míg ez a helyzet Nyugat-Né- metorszógban, addig a Német Demokratikus Köztársaságban — a haladó emberiség nagy örömére, — győzelmesen épül a szocializmus, megvalósulnak Marx és Engels világot formáló eszméi és minden nagy német forradalmár vágyai. A Hungária expressz dicsérete A korszerű és nagyszerű Hun­gária expresszel utaztam az NDK-ba. A sajtó sokat lelken­dezett már. s a turisták is szám­talanszor eldicsekedtek a nagy­szerű, szupermodern óriásrepü­lőgépekkel, amelyek rövid órák alatt repítik az utazót ezer ki­lométerekre levő országokba és városokba. A Hungária expressz szintén megérdemli a dicséretet. Reggel 7 órakor az ember beül a Nyugati Pályaudvaron a ké­nyelmes kocsikba és hi pp-hopp megindul a motorvonat, vágtat száz kilométeres sebességgel, vé­gigrohan Szlovákia déli részén, egy kicsit kifújja magát Po­zsonyban, pár percig időzik Brnóban, majd száguld tovább az arany Prága felé. Átrobog sok folyón, behatol fenséges szépségű erdőkbe, besuhan a he­Épül a csikériai művelődési otihon Jó ütemben halad a csikéria) művelődési otthon építése. Az épület színház- és mozitermet, valamint külön tánctermet fog­lal magában. Eddig a színház- és moziterem, a fő homlokzati rész, az előcsarnokból nyíló könyvtár és büfé, valamint a gépház-te­rem készült el. Az összes föld- és szállítási ounkát a lakosság társadalmi sszefogással végzi. Üj tagozat a Hunyadi gimnáziumban A bácsalmási Hunyadi János általános gimnáziumban az I960 —61-es oktatási évben megnyílt a Közgazdasági Technikum ke­reskedelmi tagozata levelezői tanfolyamának első osztálya. A .íárásból a levelező tanfolyamon 50 dolgozó kezdte meg a tanu­lást. Miért rossz a katymári kenyér? A katymáriak gyakran panasz« kodnak a kenyér minőségére. Nem értik, hogy miért süt so­rozatosan rossz kenyeret a pék­tizem? Javasolják, hogy a pékmester látogasson el a madarasi mű­helybe. ahol meggyőződhet róla, hogy ott a kenyér még kalács­nak is beillik. gyi alagutakba és már a kora délutáni ólakban a prágai állo­máson terem. Az utasnak köz­ben csak annyi ideje van, hogy néhány remek szendvicset elfo­gyasszon, megigyon rá egy jó korsó pilzeni sört. Prágát elhagyva szinte ámu­latba esik az utas. A vonat ha­marosan az Elha-völgyében ha­lad. Az ember azt sem tudja hogy jobbra, vagy balra néz zen, mindenfelé festői kép tá rul elé. Sűrű erdők borított, különös formájú hegyek inte­getnek. A folyóparton olyan szép kis üdülőházakat látni, ; hogy könnyen azt hiszi az em- ; bér: Meseországba érkezett és i a mézeskalács házacskákat lát­ja. Mind a csehszlovák, mind a távolabbi NDK területén nagy- j szerűen kihasználják az Elba; völgyét üdülés céljaira. Fürdő- zők tömegei lepik el a partokat,! integetnek a száguldó vonat ' utasai felé. A kanyargós folyón * méltóságteljesen úsznak a vi- i dám emberekkel zsúfolt kirán- j dúló hajók. Gyakran látható, j amint a halászok az Elba vizébe , merítik hálójukat. Az NDK határállomásán ba- j rátságos mosollyal köszönt be ‘ fülkénkbe a csinos vámtisztnő. > Egy-két kérdés után nevetve ki- 5 ván további jó utazást. Ugyan- j igy jár el az NDK fiatal határ­rendőre is. aki a nyakában hor­dott kis asztalkán perceken be­lül elvégzi az útlevél-kezelés feladatát (Folvt. köv.l

Next

/
Oldalképek
Tartalom