Petőfi Népe, 1960. augusztus (15. évfolyam, 181-205. szám)

1960-08-14 / 192. szám

MEGYEI LAPJA A MAGYAR. SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT __* KI SKUN Világ pro'elárjai, egyesültetek! XV. ÉVFOLYAM. 198. SZÁM Ára 60 fillér I960. AÜG. 14, VASÁRNAP Vasutasnapra A tizedik vasutas napon azo­kat köszöntik az országban, akik az ország fő ütőerét meg­szakítás nélkül működésben tartják, ök azok, akik a der­mesztő hidegben, hófúvásban, tűző napon, éjjel-nappal, hét­köznap és vasárnap a pályán, a féken, a mozdonyon, a mun­kapad és íróasztal mellett azon fáradoznak, hogy az üzemek időben megkapják a nyersanya­got, az építkezések a téglát, ce­mentet, boltjaink a legdivato­sabb árukat, az utasok pedig a lehetőségekhez képest ké­nyelmes, kultúrált utazás után érjék el céljukat. Nehéz és felelősségteljes a munkájuk, mert a felnőttek és gyerekek ezreinek, tízezrei­nek, millióinak életéért és nagy­értékű áruk, gépek sokaságáért felelnek. Az eddig elért ered­mények azt mutatják, hogy nincs miért szégyenkezni a Bács megyei vasutasoknak. A kongresszusi versenyben a Sze­gedi Igazgatóság az igazgató­ságok közötti versenyben első helyen végzett, elnyerte a mi­niszter és a vasutas szakszer­vezet központi vezetőségének vándorzászlaját és a velejáró jutalmat. Több mint egy millió 300 ezer forintot osztottak ki a legjobb dolgozóknak. Ez év­ben 4 szolgálati hely nyerte el az élüzem-kitüntetést, 14 vezér- igazgatói, 18 pedig igazgatói el­ismerésben és jutalomban ré­szesült. Egy év alatt 600 dolgozó ka­pott kiváló dolgozó oklevelet, illetve jelvényt, s a velejáró pénzjutalmat mintegy 330 ezer forinttal. A párt és a kormány újabb elismeréseképpen ma az igazgatóság területén több mint 30 vasutas veszi át a Kiváló és Érdemes Vasutas kitüntetést, 120-an kapnak soronkívüli elő­léptetést, 79-en viselik majd a szakma ifjú mestere kitüntetést. Mindezeket az eredményeket azért értük el, mert sok segít­séget adtak a területi vasúti csomóponti pártbizottságok, az alapszervezetek kommunistái, a szakszervezetek, a KISZ, s egyéb tömegszervezetek. Velük oldottuk meg eddig nagy fel­adatainkat Segítségükkel akar­juk csökkenteni a kisebb jel­legű és következmény nélküli tárgyi baleseteket növelni a közvetlen irány- és tolatóvona­tok utazási sebességét, a vonta­tási szolgálat üzemeltetési költ­ségeinek csökkentését, a teher­kocsik jobb kihasználását. Közösen összefogva visszük diadalra az előttünk álló őszi és téli forgalom nagy, nehéz, sokrétű feladatait Borsodi János Harmadszor is elnyerte a kitüntető címet a Kecskemét 2. számú postahivatal Kecskeméten, a 2. számú pályaudvari postahivatalban már sikeres hagyományai vannak a szocialista versenynek. A hiva­tal dolgozói az egyre növekvő feladatok ellenére minden fél­évben teljesítik a »Kiváló Hivatal-« kitüntető cím elnyerésének feltételeit. Most kaptuk a hírt, hogy a felszabadulási munkaver­seny eredményeként, a Szegedi Postaigazgatóság 1960. első felé­ben elért munkasikereik jutalmául harmadszor is nekik ítélte a kitűntető címet. ÜNNEPI TANÁCSÜLÉSEK a tanácsok megalakulásának 10. évfordulóján Az idén augusztus 20-án nagy ünnepet, fennállásuknak tizedik évfordulóját ünnepük taná­csaink. Ez alkalomból szerte a megyében a megyei, a járási, a községi, illetve a városi ta­nácsok ünnepi üléseket tarta­nak, amelyeknek műsorát és Három tompái tsz 70 vagon kenyérgabonát ad el A Kiskunhalasi Járási Fel­vásárlási Operatív Bizottság augusztus 10-i ülését Tompán tartotta, s megtárgyalta a ter­melőszövetkezeti község fel- vásárlási helyzetét. A község három termelőszö­vetkezete több mint 70 vagon kenyérgabonával járul hozzá az ország kenyérellátásához. Az ülésen részt vettek a tsz-ek el­nökei, több vezetőségi tag, akik elmondották, hogy valamennyi termelőszövetkezetben csak a tagok háztartási szükségletének megfelelő gabonamennyiséget osztják ki, a többit szerződésre és szabadon értékesítik az ál­lamnak. A bizottság feltárta, hogy a község tsz-einek komoly erő­feszítéseket kell tenniük a ser­téshizlalási tervek teljesítése érdekében. Hiba, hogy a szö­vetkezet a zöldségfélék egy ré­szét nem a MÉK útján szerző­^AAAA^AAAAAU^V»A Megkezdték az őszi talajelőkészítési munkát Haltán az Űj Élet Termelő­szövetkezet tagjai megkezdték az őszi talajedőkészítési munká­latokat. Árpa alá ez idáig 100 kát. holdat szántottak fel és szórtak le műtrágyával: A 80 kát. hold burgonya talaját is előkészítették, amit istállótrá­gyával szórt meg négy tsz-tag egy hét alatt Ezt a kiemelkedő teljesítményt a szervestrágya- szóró géppel érték el. Elvetették az 50 kát. hoidnyi káposztarepcés keveréket is, amely 1350 juh számára bizto­sítja a téli legelőt. Az Üj Élet­ben 12 vagon búzát osztottak ki a tagságnak, szükségletük ará­nyában. Kiskőrösi fiatalok vállalása a KISZ-kongresszus tiszteletére összefogott a kiskőrösi kon­zervüzem KISZ-szervezete. Ün­nepire készülnek a fiatalok — a Kommunista Ifjúsági Szövet­ség kongresszusára. Ez alka­lomból szerződést is kötöttek. Vállalásuk méltó a nagy ese­ményhez. írásba foglalták, hogy három ifjúsági brigádot alakí­tanak: egyet a szörpgyártásnál, egyet a palackozóban, egyet pe­dig a cimkézőben és csomagoló- ban. A brigádok tervüket 10 szá­zalékkal túlteljesítik és a gyár­tási selejtet 2 százalékkal csök­kentik. Védnökséget vállaltak a fiata­lok az üzem utca felőü részé­nek rendezése és tisztántartása felett. Az üzem előtti vásártéren röplabda-pályát létesítenek tár­sadalmi munkával, Írét KISZ- tag pedig a gimnázium esti ta­gozatán tanul tovább. Az ifjú kollektíva úgy döntött, hogy sze­mélyenként egy napi társadalmi munkát ajánlanak fel a községi pártház építésénél, egy napi ke­resetüket pedig az iskola építé­séhez ajánlották fel hozzájáru­lás címén. 105 kilométernyi vízvezeték lesz megyénkben az év végére Megyénkben a felszabadulás előtt országos viszonylatban leg­rosszabb volt a vízellátás. Kecs­kemét kivételével egyetlen vá­rosban, illetve községben' sem Kitüntetik megyénk legjobb vasutasait A 10. vasutasnapon megyénk­ből több olyan vasutast tüntet­nek ki, akik hosszú időn ke­resztül végeztek jó munkát. — Kormánykitüntetést vesz át Lé­nái Márton, a Kiskunhalasi Pá­lyafenntartási Főnökség pálya­mestere és Petrányi Ferenc, az izsáki állomás állomásvezetője. Kiváló Vasutas kitüntetést kap Mórágyi Lajos mozdonyvezető, a kiskunhalasi és Beke József mozdonylakatos, a Kecskeméti Fűtőház dolgozója, a kecskeméti vasútállomáson Csengődi József málházó, a kiskunfélegyházi ál­lomáson pedig Káló Dánielné személypénztáros. Érdemes Vasutas kitüntetést kap Máté Ignác, a kecskeméti csomópont pártbizottságának a titkára, Madár János, a Kecske­méti Fűtőház kocsivizsgálója, Bor József kiskunfélegyházi ál­lomásvezető, Koszó István tola­tásvezető Kiskunhalasról, Ko­vács IV. József menetirányító Kiskunhalasról és Koós Andor állomásvezető Soltvadkertroli __ volt vízvezeték. A vízellátás ja­vítását jelentős ütemben 1957- ben kezdték meg. Azóta négy városban és 23 községben léte­sült új törpevízmű, ezenkívül 75 új kutat is fúrtak. A szakemberek és a lakosság egybehangzó véleménye szerint a vízellátás problémáját a törpe­vízművel gyorsabban megoldják, ezért főként ezek építését szor­galmazzák. Évenként egyre je­lentősebb összeget fordítanak a törpevízművek létesítésére, eb­ben az évben például 27 millió forintos költséggel hét község — Bácsbokod, Dávod. Érsekcsanád, Nemesnádudvar, Lakitelek, Ti- szakécske és Alpár — kap tör- pevízművet. Az idei év végére megyénk községeiben és váro­saiban összesen 105 kilométer hosszú vízvezeték szállítja majd az ivóvizet. désileg, hanem a szabadpiacon igyekszenek értékesíteni. Pedig a szerződésben vállalt kötele­zettségeknek eleget kell tenni; ez elősegíti az áruértékesítési mutatók teljesítését. A bizottság utasította a Ter­ményforgalmi Vállalat dolgo­zóit, hogy a termelőszövetkeze­tek gabonaszállítását azonnal vételijegyezze, majd több je­lentős határozat készült a ter­vek teljesítésére. Petróczi elv­társ összefoglalójában hangsú­lyozta, hogy a párt-, tanács- és felvásárló szerveknek egymás­sal karöltve kell harcolniok a gabonafelvásárlás sikeréért. idejét az alábbiakban közöljük. A megyei tanács augusztus 19-én délelőtt 9 órakor tartja ülését, a járási tanácsok pedig ugyanezen a napon délután 14, illetve 15 órakor. A városi és községi tanácsok ünnepi ülései­ket augusztus 20-án délelőtt 9, illetve 10 órakor kezdik. Értesüléseinik szerint vala­mennyi tanács ülésén a végre­hajtó bizottság elnöke tart be­számolót a tanácsok, s így áz illető tanács történetéről, ered­ményeiről is. Több községben pedig — amelyekben község­fejlesztési létesítményt avatnak ezen a napon — a megyei párt- bizottság és a megyei tanács végrehajtó bizottságának veze­tői is részt vesznek. Az ünnepi tanácsülésen oklevéllel jutái« mázzák a tanács apparátusában tíz éve dolgozókat, s azokat au tanácstagokat, akik egy évtize­de képviselik a tanácsban vá-r lasztóik érdekeit. , Ezt láttuk Mátételkén! Munkában a Pethus-Gigant. Ezzel a nagyteljesítményű, német gyártmányú géppel szelektorozzák a vetőmagnak termesztett* mintegy 50 vagon árpát és búzát az állami gazdaság központi üzemegységében. A gép 10 órás műszakban 80—120 mázsa sze­met ereszt át kitisztítva. Zsákbaszedés után a tiszta vetőmagot fémzárolják a gazdaság dolgozói. Augusztus első hetében a kombájnnal aratott, kiváló minőségű őszi árpából 13 vagon szelektorozását már be is fejezték. Hamarosan átadják rendeltetésének a gazdaság új gépműhelyét, amely az egyik legmodernebb — mérőműszerekkel felszerelt, gőzfűtéses szerelőcsarnokkal ellátott — ilyen épülete lesz. Ebben a műhelyben minden fajtájú gép javítását el tudják végezni. Még ebben az évben elkészül Mátételkén egy hasonló, kor­szerűen felszerelt motorjavító műhely Bács és Pest megye állami gazdaságainak közös használatára. E központosítás elő­nye, hogy a műhelyhez szükséges nagyteljesítményű gépeket gazdaságosabban ki tudja használni több gazdaság, mint egy. A két megye számára létesített műhely munkásgárdáját kitűnő szerelőkből toborozzák. T

Next

/
Oldalképek
Tartalom