Petőfi Népe, 1960. augusztus (15. évfolyam, 181-205. szám)

1960-08-27 / 202. szám

/ I960, augusztus 27, szombat 8. oldal HOQYAN LESZ A KICSIBŐL NAQY Földművesszövetkezet — a szakember szemével Kicsi, de jól működő a Hajó­si Földművesszövetkezet. A „ki­csi” jelzó nem azt jelenti, hogy a megye legkisebb földműves- szövetkezetéről van szó — hi­szen több mint másfélmilliós saját vagyonnal rendelkezik — hanem egy olyan szövetkezetről, amely ma még elszívleli a kicsi jelzőt, de egy év múlva már bi­zonyosan „kikéri magának”. Az idei gazdasági eredmények r Nem akarjuk a szóbanforgó szövetkezet születésével kezdeni fejlődésének érzékeltetését —, az idei eredmények is bizonyít­ják fejlődőképességét. Ez év el­ső hat hónapjában közel 200 ezer forinttal növelték a szövetkezet álló- és fogyóeszköz-állományát —, jóval túlszárnyalva a megyei átlagot. Eredményeiket jó munkaszer­vezéssel, terveik túlteljesítésé­vel, helyes költséggazdálkodás­sal érték el. Kiskereskedelmi árutervüket például 107 száza­lékra teljesítették, ami a múlt év hasonló időszakához viszonyí­tottan 700 ezer forintos emelke­dést, a tervhez viszonyítva pedig 400 ezer forintos túlteljesítést mutat. Vendéglátódpari üzem­águk 119 százalékos tervteljesí­téssel 8 százalékkal szárnyalta fúl a megyei átlagot és 250 ezer forinttal a bázisidőszak tény- számát. Mozgalmi tevékenység Meglepően jól dolgoztak a fel­vásárlók, s tervük 12 százalé­kos túlteljesítésével ennek az üzemágnak nyereségtervét is csaknem megnégyszerezték. Az eredménytervüket 54 százalékkal teljesítették túl, ami 90 ezer fo­rintos , a megyei átlagnál 13 szá­zalékkal magasabb túlteljesítést jelent. Jónak mondható a föld­művesszövetkezet költséggazdál­kodása is, mert a félév folya­mán mintegy 35 ezer forintot takarítottak meg. Említésre mél­tó, a kiskereskedelmi üzemág szállítási költségalakulása, amely 0,48 százalék helyett 0,10 száza­lék volt. Nem hiányoznak a hajósi földművesszövetkezet gazdasági eredményei mellől a mozgalmi munka eredményei sem. Az el­ső félévben 131 fővel szaporo­dott a tagság és 23 ezer forint­tal növekedett a befizetett rész­jegyek értéke. Jelenleg a tag­létszám 1643, az egy főre eső részjegy átlaga pedig 87 forint. Fm8z a tsz-ért Ez év elején a földművesszö­vetkezet dolgozói részt vettek a község mezőgazdaságának szo­cialista átszervezésében és a ter­melőszövetkezetek megszilárdí­tásában, s ezzel nagymértékben hozzájárultak ahhoz, hogy Ha­jós ma már termelőszövetkezeti község. Az ő munkájuk ered­ménye az is, hogy 174 földmű­vesszövetkezeti tagot, tíz vezető­ségi tagot, s öt szövetkezeti dol­gozót szerveztek be a tsz-ekbe, 1240 hold földön. Jelenleg is segíti a földmű­vesszövetkezet a termelőszövet­kezeteket. Számviteli alkalma­zottai rendszeresen járnak a tsz-ekbe segíteni a pénzügyi gazdálkodást; mezőgazdasági szakembereik pedig termelési tanácsokkal látják el a terme­lőszövetkezetek vezetőit és tag­ságát. A Hajósi Földművesszövetke­zet idén elért eredményeiért a jutalom sem maradt el. A MÉSZÖV Igazgatósága és a KPVDSZ megyei bizottsága ne­kik ítélte a vörös vándorzász­lót. Ha eredményeiket továbbra is így fokozzák, a kicsi földmű- veszövetkezetből valóban nagy lesz, s még hosszú ideig lehet­nek a vándorzászló boldog tu­lajdonosai. T. G. Mozik Ml sora augusztus 27-én, szombaton: Baja Központi: Sikoly az utcá­ról, Baja Uránia: Két emelet boldogság, Bácsalmás: Számít­hatsz rám, Dunavecse: Téves kapcsolás, Izsák: Nagy, kék or­szágút, Jánoshalma: Hosszú az út hazáig, Kalocsa: Tamango, Kecel: Rab madár, Kecskemét Árpád: A nap mindenkinek vi­lágít, Kecskemét Városi: Ran­gon alul, Kiskőrös: Vidéki lány, Kiskunfélegyháza: Mesterdetek- tív, Kiskunhalas: Hely a tetőn, Kiskunmajsa: A nagybácsim, Kunszentmiklós: Nyomorultak I., Mélykút: Ilyen nagy szerelem, Szabadszállás: Ingovány, Tisza- kécske Petőfi: A szultán fogsá­gában, Tiszakécske Tisza: A fe­hér rénszarvas. Apróhirdetések ELADÓ lioo Skoda 4 ajtós Igényes­nek. Kecskemét. Sétatér u. 13. 2024 EGY magános nö üres udvari kis lakást keres költségmegtérítéssel. „Egyedülálló’* jeligére Kecskeméti Magyar Hirdetőbe. _________________________2026 EG Y rekamié, 2 fotel, 4 szék és do­hányzóasztal eladó. Kecskemét, Ku­pa utca 29, Mészáros. 3425 ELADÓ Kecskemét. Munkácsy utca 4. számú ház. Vétel esetén elfoglal- ható,__________________________________________________3424 SINGER varrógép, tetepes rádió, íérfi kerékpár sürgősen eladó. Mat- kó, II. kér., 112. szám. Felföldi Jó­zsef. 3421 175-ÖS JAWA igényesnek eladó, — Kecskemét, Jókai utca 47., Baracsi műszerésznél. 3420 ÜJ, modem NDK, világos hálószoba- bútor igényesnek eladó. Érdeklődni lehet bármikor. Kecskemét, Kisfái 10. Meteorológia. 3409 WAüXHAL gépkocsi eladó 40 eze­rért. Pannónia motort beszámítok. Baja, Batthyány u. 2. Paksi Ferenc. 1997 TANGÖHARMONTKA, fehér, 32 basz- szusos, alig használt eladó. Kecske­mét. Nagykőrösi utca 35/a. Somo­gyi___________________________________________ 1980 GYERMEK, vagy idős házaspár gon­dozását vállalom. Borbély Ilona, Kiskunhalas, Székely utca 21. 1830 VENNÉK Kecskeméten egy- vagy kétszobás öröklakást. Cím a kiadó­ban. 3398 A CSÖLYOSPALOSI Földművesszö- vetkezet igazgatósága azonnali belé­pésre keres bérszámfejtő-admlnsztrátori, vagy beosztott könyvelői és pénztárosi munkakörbe technikumi végzettséggel, esetleg gyakorlattal is rendelkező személyt. Lakást biztosítani nem tudunk. Úti­költséget a felvétel esetén térítünk meg. 1965 000000000000000000000 1 Szobafestő és mázoló § | részlegvezetőt | felvesz a Kecskeméti Épí- Q tőipari Szövetkezet. Félté- g tel, hogy számlázni és q O kalkulálni tudjon. g g Cím: Kecskemét, Bocskai g O u. 12. szám. O g 1981 g OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO PETŐFI NÉPE A Magyar Szocialista Munkáspárt Bács-Kisktm megyei Bizottsága és a megyei tanács lapja. Szerkeszti a szerkesztő bizottság. Felelős szerkesztő: Weither Dániel. Kiadja: a Petőfi Népe Lapkiadó Vállalat. Felelős kiadó: Mezei István. Szerkesztőség: Kocskemét. Széchenyi tér 1. szám. Szerkesztőségi telefonközpont: 26-19. 25-16. Pártépítés és Ipari rovat: 11-22 Szerkesztő bizottság: 10-33 Kiadóhivatal: Kecskemét. Szabadság tér 1/a. Telefon: 17-09 Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a helyi postahivataloknál és kézbesítőknél. Előfizetési díj 1 hónapra II Fi. Bács-Kiskun megyei Nyomda V. Kecskemét — Tel.i 15-23. 27-49. ^Pálit — a horfiíkolék lakija ' A község nevének eredete Az embereket élénken érdekli az egyes szavak, vagy helység­nevek eredete. A szószármaztató hajlamot a falusi és tanyai nép köréber is megfigyelhetjük, az irodalomban már a legrégibb időik óta nyomon követhetjük. A mi irodalmunkban III. Béla ki­rály névtelen jegyzője, Anonymus volt az első, aki magyarázni pró­bálja egyes városnevek és más helynevek eredetét. A helynév­kutatás ma már fontos ága a nyelvtudománynak. Fáhi község nevének eredetét is a nép, s a nyelvtudomány művelője egy­aránt nyomozza. A községbeliek így magyaráz­zák falujuk nevét: a mai Páhi a török hódoltság ideje alatt a kecskeméti pasasághoz tartozó török lovasság (spáhik) legelőte­rülete volt. A nyelvtudomány művelőit, s a falukutatókat kö­zelről érdekli a népies magyará­zat is, de megvizsgálják, s felül­bírálják: megállja-e helyét e magyarázat. Az igaz, hogy spáhi volt a tö­rök hűbéres lovaskatonák neve, a falu azonban nem tőlük kap­hatta nevét, mert már a török uralom előtt is Páh volt az ere­deti neve. Középkori oklevelek­ben Páh és Páh-szeri néven említik, a török világban 1629 táján Kunság Páhi néven buk­kan fel. 600 évvel ezelőtt Agas- egyháza 1359. évi határjárásá­ban fordul elő oklevélben elő­ször Páh falu neve. A nyelvtudósok megállapítása szerint Páhi neve azonos erede­tű a Hévíz fürdő mellett levő Alsópáhok és Felsőpáhok közsé­gek nevével. A mai Páhok hely­név többesszámú alak az eredeti páh névből. Erre bizonyíték, hogy Bátya község mai határá­ban volt régen a Duna mellett Belsővarajt és Külsővarajt falu. A kettőt együttvéve Varajtok, néven emlegették. Ugyanígy lett a két Páh eredeti nevéből Pá­hok. Felsőpáhok neve többféle változatban is előfordul közép­kori oklevelekben: Fel páh, Bőr- páh, Hosszúpáh, Németpáh. A mai Hévízszentandrás község neve eredetileg Szentandurjás- páha, Szentandráspáh volt. E három szomszédos Páhon kívül még több Páh nevű falu is lé­tezett Zala vármegyében a kö­zépkorban, például Királyfiapáh. Zalai oklevelekben 1252-ben for­dul elő először ez a helységnév Hévíz környékén. Eredetileg Za- lavár tímár foglalkozású várné­pe lakott benne. A tímármes­terséghez, a cserzővargasághoz hozzátartozik a bőr vízben való kallózása, ványolása. Ez a bőr ütögetésével, verdesésével, más­szóval páholásával történik. A bőr áztatására különösen alkal­mas volt a hévízi tó melegvize. A mi Páhink környékén is voltak tavak és mocsarak. Már Anonymus említi a Bocsa mo­csárt. Ott van a közelben a Ko- lontó, valamint a kaskantyúi és cebei sóstó. Ezek a széksós vi­zek is alkalmasak voltak a bőr áztatására. Pais Dezső egyetemi tanár a páhol, elpáhol igének páh alap­szavából származtatja a Páh, Páha, Páhi helyneveket. Ez a „páh” igenévszó a borkészítés műveleténél az egyik mozzanat műszavává válhatott. Páhi ne­vében az i helynévképző. E sze­rint tehát Bőrpáh, Páh és Páhi foglalkozást jelentő helynév, ér­telmezése: a bőrpáholók faluja. Páhi a középkorban Fehér me­gye solti székéhez tartozott. Ala­pítói cserző vargák voltak. Az ősi mesterségnek ma már az emlé­kezete is a feledés homályába merült, ám a község neve még ma is jelzi és őrzi ez ősi foglal­kozás emlékét. Dr. Tímár Kálmán „Nagyobb táskára lesz szükségem" Hajnali körséta a postással Tréfásan újságkirálynak, ren­des nevén Barna Imréinek hív­ják riportunk szereplőjét, a kecskeméti posta kézbesítőjét. Előbbi rangját onnan kapta, hogy reggelenként degeszre tö­mött táskával indul útnak, csak­nem az egész III. kerület napi­lapjaival, 350 Népszabadsággal, Magyar Nemzettel, Népszavával és Petőfi Népével. Ha ehhez hozzávesszük a Rádió és Televí­zió Újságot, azonkívül a Nők Lapját — a csütörtöki »adag« 500 újságot is kitesz. Az újságot járatók óhaja ••• Egyik reggel mi is elkísértük Barna Imrét reggeli kőrútjára és útközben beszélgettünk: — Legalább ötvennel szaporo­dik az előfizetők tábora, ha be­költöznek a lakók az Arany Já­nos utcai bérházba — mondja Barna elvtárs. — Akkor pedig nagyobb táskára lesz szüksé­gem, mert ez is már majd szét nem feszül, Az emberek — fő­képpen az emeletes házakban — szívesebben járatnak újságot, hiszen így minden reggel pon­tos időben kézhez kapják lap­jukat. Alig negyedórája vagyunk úton, de a Széchenyi téri eme­letes házakat máris magunk mögött hagytuk, a koránkelők talán már olvassák is a kül- és belföldi eseményekről szóló tu­dósításokat, híreket. s Most a Lugossy István utca következik. Ide egy Népszabadság és Pető­fi Népe, amoda pedig Magyar Nemzet kell. Barna Imre olyan pontosan tudja, hogy hová, mi­lyen újság jár, mint születési évszámát Ezenkívül ismeri az előfizetők kívánságait is. Ki az ablakba, ki a postaládába; ki pe­dig a lakásajtónál kéri betenni a lapokat Ennyi »óhajt« bizony nem könnyű fejben tartani) ••• hibája =4 jó lenne, ha mindegyik háztulajdonos postaládát szerel­megkönnyítené munkámat, ha­marabb leadhatnám a lapokat. Az egyik Munkácsy utcai ház kapujára meg szerelt ugyan lá­dát a házigazda, de azóta is la­kat alatt tartja — csak az ő új­ságjait engedi beletenni,,. a la­kójáét már nem! — Sajnos, szép számmal akadnak feledékeny emberek is folytatja. — Van amikor há- romszor-négyszer kell elmenni az újságpénzért, amíg rende­zik a díjakat Holott a postásnak is időre kell elszámolni, min­den hónap 25-én. S ha tudnák az előfizetők, hogy 6000 forint újságpénzt szedek össze havon­ta — bizonyára határidőre kifi­zetnék. Majd megtudjuk, hogy Barna elvtárs igen szorgalmas mun­kát végez a lapterjesztésben. Nemcsak az előfizetés-gyűjtő mozgalomban ért el kiváló ered­ményeket hanem vasárnapon­ként önszorgalomból járja a há­zakat, s az egyik újságárustól átvett lapokra mindig talál gaz­dát Mint mondja, az ilyen dél­előtti »sétán« elad 30—35 újsá­got is. A lottószelvények ugyan­csak jól kelnek a kézbesítő kör­zetében; Hetenként majdnem 500 lottót vásárolnak tőle. ...és szerencséje Egyik lottó eladásra így em­lékszik vissza: — Valamelyik vevőm meg­kért, húzzak ki egy szelvényt a köteg közepéről, hátha sze­rencse éri. Kitöltötte a számo­kat de a pénteki húzásnál egyik sem stimmelt A tárgynyere- mény-sorsoláskor azonban nem kerülte el a szerencse; egy bőr­kabátot nyert. w >| Lassan az utolsó levélszek­rénybe is belekerül az újság — véget ért a két és félórás új­sághordás. Éppen nyolc órát üli a nagytemplom harangja, mire visszatér a postára. Ott már vár­ja egy jókora levélköteg, ami© délelőtt el kell juttatni a cím­zettekhez. Kíváncsi érdeklődé­sünkre egy mondatban feled: —■ 300 »sima« és 40 ajánlott levél« e a kapura — mondja kisvar­atva Barna Imre, — Ez nagyon Kohl Antal i OUiőbb az éizibaraek él a izSIS Különösen paradicsomból és paprikából volt kiemelkedő fel­hozatal pénteken a kecskeméti piacon. Bócsáról pl. 600 kg pap­rikát szállítottak fel. A burgonya 2,20—3 Ft, a sár­garépa 1—1,50 Ft, a gyökér 1,60 —2 Ft, a vöröshagyma 1,70—2 Ft, a fejeskáposzta 2,50—3 Ft, a kelkáposzta 2—2,50 Ft, a para­dicsom 1—1,20 Ft, a zöldpapri­ka 1,50—2,50 Ft és az uborka 2—4 Ft között kelt a kora reg­geli órákban; A sárgadinnyét 1,20—1,50 Ft­VVW^WVWVWW»/>A/V Őlszáz forintra büntették az italozó gépkocsivezetőt Romsics Lajos 36 éves kalo­csai gépkocsivezető egy este a kalocsai vendéglőben italozott, öt-hat korsó sört fogyasztott el és éjfél után 1 óra körül tért haza lakására. Reggel 6 órakor jelent meg munkahelyén, a 43- as sz. AKÖV-nél, ahonnan te­hergépkocsival Budapestre in­dult. Dunavecse községben a rendőrjárőr igazoltatás közben kisebbfokú ittasságot észlelt a gépkocsivezetőn, s ezért megin­dították ellene az eljárást. A dunavecsei járásbíróság dr. Ba­kai büntetőtanácsa közlekedés rendjét veszélyeztető bűntett miatt 500 forint pénzbüntetésre ítélte Romsics Lajos gépkocsi- vezetőt. A vádlott az ítéletben megnyugodott, s biztosak va­gyunk abban, hogy ez az eset mindenkor tanulságul szolgál majd számára. Tanulhatnak azonban a fentiekből a többi gépkocsivezetők is. ért, a görögdinnyét 1,40—1,80(I Ft-ért, az almát 1,50—3,50 FW ért, a körtét 1,50-4 Ft-ért, ad őszibarackot 3—8 Ft-ért, a szil* vát 2—2,50 Ft-ért és a szőlőt 5—8 Ft-ért kínálták. A csirke párját 30—70 Ft, a tyúkét 80—100 forint és az élő-» kacsáét 45—77 Ft. között vásá­rolták. A tojás 1,40—1,50 Ft közötti keit. ■ , A feltárt sírbolt — Mondják, uraim, még minJ dig Marlene Dietrich a nagy filmsztár? A Bajai Gépállomás azonnali belépésre keres láng- és villanyhegesztőt, több éves gyakorlattal. Jelentkezés 6—7-ig a gépállomáson. 1988

Next

/
Oldalképek
Tartalom