Petőfi Népe, 1960. augusztus (15. évfolyam, 181-205. szám)

1960-08-23 / 198. szám

t. oldal 196(1. augusztus 23, kedd Augusztus 20-át ünnepeltük keretében adta át Lázár György [ az új létesítményeket, elbeszél- elvtárs, az Országos Tervhivatal gettek a dolgozókkal, megszem- elnökhelyettese a városnak és a I lélték a vállalat gyártmányait. Augusztus 19-én délután a Kiskunhalasi Járási Tanács ünnepi ülésén dr. Bilekov Pál, a járási tanács vb-elnöke méltatta a tanácsok tízéves munkáját. A tanácsülésen megjelent és felszó­lalt Weither Dániel, a megyei pártbizottság tagja. A bajai járásban A járás községeiben már 19-én megkezdődtek az ünnepségek. A járási tanácsülésen dr. Szalóki László, a megyei rendőrkapi­tányság vezetője, megyei tanács­tag adta át a kitüntetéseket. Vaskúton az állami gazdaságban közel 30 ezer forint pénzjutal­mat osztottak ki. A 200 ezer fo­rintos költséggel készült általá­nos iskolai tantermet avatták fel és bélyegkiállítást rendeztek. — Dávodon »Kiváló földművesszö­vetkezet« kitüntetést kapott a szövetkezet, Nagybaracskán és Bácsbokodon pedig »Kiváló ta­karékszövetkezet« kitüntetést osztott ki Brachna János, a MÉ­SZÖV igazgatósági elnöke. Go­rán a Vörös Csillag Tsz aznap ünnepelte 10. éves fennállását és 22 tsz-tag kapott jutalmat. Ér- sekcsanádon a Búzakalász, Hát- monostoron a Kossuth Tsz új kenyér-ünnepet rendezett. Nagy­baracskán az aznap felavatott szélesvásznú moziban tartották meg a községi tanácsülést és az ünnepségek után bemutatták »Az árban« című szélesvásznú csehszlovák—francia filmet. — Vaskúton a 200 ezer forintos költséggel készült általános is­kolai tornatermet avatták fel és bélyegkiállítást rendeztek. Csdt- alján vasárnap vette birtokába az Űj Tavasz Tsz tagsága a szö­vetkezet új központi major épü­leteit, _ J Kiskunhalas Alkotmányunk születésének és a tanácsok tízéves évfordulójá­nak ünnepén ünnepi tanácsülés Mint mindenütt szerte az or­szágban, Homokmégyen is ün­nepi tanácsüléssel kezdődött augusztus 20-a méltó megün­neplése. E feledhetetlen napon kettős örömnek örvendhetett a szállások által körülölelt kis fala apraja és nagyja. A mo­solygó új kenyér megszegése után került sor Homokmégy büszkeségére: a napfényben fürdő, új művelődési otthon avatására. — Egymillió hatszázezer fo­rintba került ez a mi kis ked­ves házunk — dicsekedett Vor- gacz Lajos bácsi, községi ta­nácstag, aki 11 napot dolgozott társadalmi munkában, hogy mi­nél előbb otthonra találjon a kultúra Homokmégyen. — Nekünk, tanácstagoknak kellett megnyitni a kezdemé­nyezők sorát, hogy ma boldogan dobbanhasson együtt a falu szíve — mesélte félbeszakítha- tatlanul. A megye néhány vezetője is ellátogatott a nótaszótói han­gos Homökmégyre. Erdősi Jó­zsef elvtárs, a megyei pártbi­zottság titkára és Madarász László elvtárs, a megyei tanács elnökhelyettese az őket övező embergyűrű közepében alig győztek válaszolni a hozzájuk intézett kérdésekre. — Van-a a megyében még egv ilyen szép művelődési ott­hon? Tetszik-e az elvtársakps. 3- új létesítmény? — kérdezték i vállalat dolgozóinak a kormány­zat és a város társadalmának ál­dozatos munkájával elkészült két új szerelőcsarnokot és kul­túrtermet a Vastömegcikkipari Vállalat új telephelyén. A 3 és félmilliós beruházáshoz 30 ezer óra társadalmi munká­val járult hozzá Kiskunhalas dolgozó népe. Az űj létesítményt a vállalat dolgozóinak nevében Modok Ba­lázs igazgató vette át. A hivatalos átadás után a vendégek és a több mint ezer főnyi közönség megtekintették kórusban. S kíváncslskodásuk- ból kicsendült ragaszkodásuk és szeretetük az új művelődési otthon iránt. A művelődési otthon előcsar­nokának falán színpompás ka­locsai virágok virítanak. Ágos­ton Ferencné, Romsics Gergely- né, Kákonyi Ignácné, valamint Kókai Istvánná pingáló asz- szonyok népművészetének re­mekeit őrzik az időt álló falak. Az ünnepi tanácsülés után került sor a homokmégyi népi együttes kitűnően kidolgozott műsorára. Lakatos Ferencné és dr. Regős Ferenc — az együt­tes vezetői — néprajzgyűjtő és áldozatkész munkájának kö­szönhető, hogy szakítottak a népi játékok egy helyben topo- gásával és mai életünk sokszínű változata elevenedett meg az új feldolgozásokban. Csak az elismerés hangján írhatunk Tóth Boris néni népi énekes eredeti hangvételéről, Balázs István bácsi és (felesége) Rideg Borbála szólótáncáról. A műsor befejező számaként a kórus ajkán felcsendült a legrégibb homokmégyi népdal: .,Temető kapuja, sarkig ki van nyitva”, s a következő pilla­natban a nézőtér is rázendített az éneklésre. Szállt, röpült a dal, s az egy szívből áradó me- ődiák szárnyalásában éreztüK: Ismokmégy előbbre lépett a uűvelődés és össze*attá útján Bieliczky Sándor Az ünnepségen részt vett dr. Varga Jenő, a megyei tanács elnökhelyettese, dr. Kovács Ti­bor, a Minisztertanács tanácsi szervének osztályvezető-helyet­tese, dr. Bodóczky László, a Ha­zafias Népfront megyei elnöke és még több megyei vezető. Gacsályi István tudósító Művelődési házat avattak Zsunaeresxtőn Augusztus 20-án ünnepélye­sen felavatták Zsanaeresztőn az Ady Endréről elnevezett műve­lődési házat. A gyönyörű épü­letben egy 300 személyes nagy­terem színpaddal, egy 90 sze­mélyt befogadó klubhelyiség, párt- és KlSZ-helylség és egy 900 kötetes könyvtár kapott helyet. Valamennyi berendezés igen modern és Ízléses. A vil­lanyáramot egyelőre csak egy agregátor szolgáltatja, de jövő­re Zsanaeresztő is megkapja a villanyt. Az avatáson a 16 ezer holdas határú és 2600 lakosú község szinte minden dolgozója meg­jelent, sőt a városból és a kör­nyező községekből is számos vendég érkezett. Az ünnepi ta­nácsülésen Erdősi István vb-el- nök méltatta a zsanai tanács 8 éves működésének eredményéit, az 1952-ben alakult új község fejlődését, melynek legújabb állomása ez a szép művelődési ház. Flórján Gyula, a Minisz­tertanács képviseletében szólalt fel és fejezte ki elismerését a község lakosságának az áldoza­tos községfejlesztési munkáért. A tanácsülésen 75 elismerő ok­levelet osztottak ki a művelő­dési ház építésében részt vett társadalmi munkások között. Az épület több mint 1 millió 100 ezer forintos költségéből 200 ezer forintot tett ki a társadal­mi munka és a helyi anyag ér­téke. ■ A lakosság a terep ren­dezésekor 2500 köbméter földet mozgatott meg és több mint 600 munkanapot dolgozott társadal­mi munkában. A tanácsülésen dr. Bilekov Pál, a járási tanács elnöke át­adta a megyei tanács elismerő oklevelét Urmös Kálmánnénak, aki 10 éve dolgozik a tanács apparátusában. Délután kultúr­műsor volt, melyen a kiskun- halasi honvéd együttes és a miskei népi együttes lépett fel. iüskunléle gy háza A városban munkás-paraszt találkozót rendezett augusztus 20-án a Lenin Termelőszövet­kezet, és új tanyai iskolát avat­tak fel az úgynevezett Kecske­méti úti öregiskolánái, amely éppen most ünnepelte fennállá­sának 70. évfordulóját. Az ünnepi tanácsülésen, me- yet Czinege Gábor, a Hazaíius .«épfrpnt járási, városi elnöke nyitott meg, Berónyi István, vá- osi vb-elnökhelyettes mondót, beszédet, majd Molnár Frigyes, Kunszálláson 10 éves fennállását ünnepelte az Alkotmány Tsz. Az ünnepi tanácsülésről készült fenti képünk. Homokmégy előbbre lépett... Visszatért a Földre a szputnyik-fírhajá cAz etnlxe* e(fitt ólt a oiLágűt kapujáig. A Műszaki és Természettudo­mányi Egyesületek Szövetségé­nek több tagja érdekes részle­teket közöl a második szput- nyik-űrhajó jelentőségéről. El­mondották, hogy a több mint 4 és féltonnás űrhajó felbocsá­tásához olyan óriási mennyisé­gű energia volt szükséges, amellyel 525 ezer tonna súlyú vasúti szerelvényt óránként 60 kilométeres sebességgel vihet­nének. Egy ilyen képzeletbeli szerelvény egymáshoz kapcsol­va Budapesttől Győrig érne. A most visszatért űrhajó elő­ször hozott vissza földünkre olyan élőlényeket, amelyeknek egy időn át a világűr volt tar­tózkodási helyük. Technikai szempontból rendkívül jelentős, hogy az űrhajó az elméletileg kiszámított pontnál csupán ló kilométerrel távolabb ért föl­det. A pálya utolsó szakaszát az űrhajó ejtőernyő segítségé­vel tette meg. Az egész vissza­térési folyamat mindössze tía percet vett igénybe. Az új szputnyik-űrrakétának biológiai szempontból is nagy a jelentősége. A szovjet tudósok) és orvosok is tanulmányozza^) a visszatért élőlényeket, illetve majd utódaikat is. Az utódaik) tanulmányozása megmutatja majd, hogy a világűrben je­lentkező sugárzások okoznak-s élettani, illetve örökléstani el­változásokat. Ennek ismerete az ember űrbéli utazása szem­pontjából nélkülözhetetlen. A sikerrel végrehajtott szputnyik- űrhajó kísérlet alapján * teljes joggal elmondható, hogy az ember eljutott a világűr kapu­jáig. a megyei pártbizottság első tit­kára fejezte ki a megyei párt- bizottság és a megyei tanács ne­vében .elismerését a félegyházi tanácstagok és a tanács ered­ményes munkájáért. Átadta Hi­deg Jánosnak, a Vörös Csillag Tsz tagjának az Elnöki Tanács kitüntetését, melyet Hideg elv­társ kiváló tanácstagi munkájá­val nyert el. Ez alkalommal tün­tette ki Molnár elvtárs Eng Ká­roly városi főmérnököt az Épí­tésügyi Minisztérium által ado­mányozott kitüntetéssel, majd elismerő okleveleket adott át a jól dolgozó tanácstagoknak. Kalocsa Augusztus 20-án. délelőtt 10 órakor ünnepi tanácsülés volt Kalocsán. Több mint hatszázan vettek részt a város dolgozói közül ezen a rendezvényen, nje- lyen a helyi vezetőkön kívül megjelent Madarász László, a megyei tanács vb-elnökhelyet- tese Is. Kriston Ferenc városi vb-elnök számolt be a tanács tízéves munkájáról, majd meg­jutalmazták a munkában ki­emelkedő tanácsi dolgozókat. Délután fél 4-kor a fennállá­sának 10. évfordulóját ünneplő Iszkra Tsz és a 15. évfordulót elért íöldmüvesszövetkezet kö­zős ünnepséget rendezett. Dunavecse Dunavecsén pénteken délután a járási tanács gyűlésével kez­dődött meg az alkotmánynapi Ünnepségsorozat. A járási tanács ér tekezletén jelen volt Nyers Re­zső, a Központi Bizottság tagja, pénzügyminiszter és Sarok An­tal, a megyei tanács elnökhe­lyettese. A vendégek a tanácsülés után részt vettek a Solti Gépállomás ünnepségén. A gépállomáson ez alkalommal adták át rendelteté­sének a 2,2 millió forint költség­gel épült nagy gépszínt. A dunavecsei járás- községeiben szombaton zajlottak le az üna népségek. Délelőtt a községi ta­nácsok ünnepi ülésen emlékez­tek meg alkotmányunk megszü­letésének 11. és a tanácsok lét­rejöttének 10. évfordulójáról. —i Délután kulturális és sportren­dezvényeken szórakozott a fal­vak népe. UJSOLTON az ünnepi tanács­ülést — a társadalmi munkások) segítségével elkészült — új párt­házban tartották meg. Az új pártházat Tesch Rezső, a járási pártbizottság titkára adta át a helyi kommunistáknak és a falu dolgozóinak. A pártházavató ün­nepségen és a tanácsülésen jelen volt Hajlik Gábor, a megyei pártbizottság osztályvezetője is, A bácsalmási járásban ~ A járási székhelyen az ünnepi tanácsülés befejeztével az úttö­rők virágcsokrokkal kedvesked­tek a már tía éve dolgozó ta­nácstagoknak. MADARASON több mint öt­százan vettek részt az ünnepi ta­nácsülésen. Az esti műsorban fellépett a Ganz-MAVAG Acél­hang kórusa, melynek tagjai operarészleteket és szebbnél] szebb népdalokat küldtek a jói dolgozó termelőszövetkezeti ta­goknak. ' , KATYMÄRRA a Ganz-MÁ-i VAG KISZ-szervezete látogatott el. Az ünnepség során 270 kötet könyvvel ajándékozta meg a he­lyi KISZ-szervezetet. FÁKLYÁS FELVONULÁS, UTCABÄL, MEZŐGAZDASÁG», KIÁLLÍTÁS, BORVERSENY ÉS DIVATBEMUTATÓ, ÜNNEPW NAGYGYŰLÉS ÉS TŰZIJÁTÉK, ,1 a kiskőrösi járásban KISKŐRÖSÖN már régen lát­tak ilyen impozáns felvonulást, mint most a nagygyűlésen. Tel­jes létszámmal vonult fel a munkájáért kitüntetett konzerv­üzem, de egységesen érkezett a Petőfi térre a többi vállalat, szövetkezet és intézmény is. Ki­rály István, a Hazafias Népfront járási elnöke méltatta a nap je­lentőségét, majd ezt követően a József Attila Termelőszövetke­zet elnöke nyújtotta át a nagy­gyűlés elnökségének az új ke­nyeret. CSÁSZÁRTÖLTÉSEN a Kos­suth Termelőszövetkezet majá­lis-szerű ünnepséget rendezett az aratás-cséplés befejezésének al­kalmából. Az idén változtattak a munkás-paraszt baráti találko­zók szokásos programján. Ez al­kalommal a községi zenekar, az öntevékeny színjátszók és a KISZ-fiatalok látogattak el pat- ronálóikhoz Budapestre, a Má­jus 1. Ruhagyárba. KECELEN az önkéntes tűzol­tók zenekara már reggel meg­kezdte az ünnepi térzenét. Az új uúzából Készült első kenyér megszegésére a kultúrházban ke* rült sor, az ünnepi tanácsülésen* Este az utcabál mellett táncmu­latság is volt a kultúrotthonban. Jól sikerült a KlSZ-szervezetj tagjainak fáklyás felvonulása* és felejthetetlen élményt nyúj­tott az esti tűzijáték. KASKANTYÜ község is zása*, lódíszbe öltözött ezen a napon*. A fő látványosságokat azonbar* vasárnapra tartalékolták. A Kiskőrös és Vidéke Körzeti Földművesszovetkezet itt tartot­ta a Nemzetközi Szövetkezeti Napot. Az ünnepi igazgatósági ülésen resztvettek a termelőszö­vetkezetek és a szakcsoportok elnökei is. Ez alkalommal helyi mezőgazdasági kiállítást és bora versenyt rendeztek a szövetkezei tek, szakcsoportok és egyénileg gazdálkodók legszebb termé­nyeiből. Délután sportműsor, esz te pedig a földművesszövetkezet zenekara és szólistái szórakoz­tatták az ünneplőket az új kul* túrházban. Az elmaradhatatlan áncmulatságot pedig sok tapssal tótalmazctt divatbemutató előz- ie meg.

Next

/
Oldalképek
Tartalom