Petőfi Népe, 1960. július (15. évfolyam, 154-180. szám)

1960-07-09 / 161. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! MAGYAR, SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT BÁCS kISkUN MEGYEI LAPJA XV. ÉVFOLYAM, 161. SZÁM Ara SO fillér I960. JÜLIUS 9. SZÓMBA ! Jövő héten mér csépelnek Kecskemét határában Ütést tartott a városi tanács v. b. Csütörtökön ülést tartott a Kecskeméti Városi Tanács vég­rehajtó bizottsága, melyen a korábbi vb-ülésre hozott hatá­rozatok végrehajtásának ismer­tetése után Agud Károly, a ta­nács mezőgazdasági osztályának vezetője a nyári mezőgazdasági munkákról tájékoztatta a v. b. tagjait. Agud elvtárs élmondotta, hogy a város szövetkezeti, és egyéni gazdaságaiban jó ütem­ben halad a gabonabetakarí- tás, s a jövő hét végére — a eab kivételével — befejezik az aratást. A szövetkezetek és az egyéniek a jelentés napjáig a rozs 65—70 százalékát, az őszi árpának pedig 90—95 százalé­kát aratták le. A tavasa árpa aratása a termelőszövetkezetek­ben 85 százalékra áll. Terme- lőszjövetkezieteinkben már meg­kezdték az asztagbahordást és a jövő hét elején indul a csép- lés a közös gazdaságokban- — Megtörténtek az előkészületek az egyéni termelők gabonáinak elcséplésére is a közös szérűk kijelölésével. Az aratási munkálatokkal égy időben termelőszövetkezete­inkben nagy gondot fordítottak a növényápolásra és a szálas­takarmányok betakarítására. — Van olyan termelőszövetkeze­tünk. ahol már a hatodik per­metezést ás elvégezték a sző­lőkben. E jelentés tudomásul vétele után a végrehajtó bizottság megtárgyalta az Országos Ta­karékpénztár jelentését a vá­rosban folyó egyéni takarékos- sági versenyről. Az ülés beje­lentésekkel ért véget, 72 kézikasza dolgozik — prémiumra aratnak a jásxsxentlásxlói Új Barázda Tsx-ben A tavasszal termelőszövetke­zeti községgé alakult Jászszent- lászló egyik legnagyobb közös gazdaságában, az Űj Barázda Tsz-ben 700 hold kalászos ga­bona betakarításának megszer­vezéséről kell gondoskodni. A gépállomás 150 hold egybefüggő területen géppel arat, de töb­bet nem vállalhat, mert csupán ebben az egy községben az Űj Barázdán kívül még négy ter­melőszövetkezet tart igényt a segítségére. Az új tagok által be­vitt szétszórt, apróbb-nagyobb parcellákon azonban nem tud­nák jól hasznosítani a gépeket. Oj KAZÁNHÁZ ÉPÜL fc Bács-Kiskun megyei Vágóhíd és Húsfeldolgozó Vállalat fél­egyházi fizmében. A Jelenlegi kazánházat máris kinőtte a vágó­tud, s az új ötéves tervben a nagyarányú fejlesztés még inkább szükségessé teszi az új kazánház építését. Képünkön: a beépí­tésre kerülő kazánok, amelyeknek értéke több mint 400 000 Ft. 36 szakemberrel, 25 aratógéppel, 23 permetezőgéppel segítették megyénkben ax állami gaxdaságok ax új tsx-eket ’ Bács megyében a tavasz fo­lyamán 56 új termelőszövetke­zet alakult. Ezeknek a termelő- szövetkezeteknek jelentős erő­próba az első aratás és az első növényvédelem megszervezése. Ehhez a munkához igen nagy segítséget nyújtottak a már gazdaságilag megerősödött nagymultú állami gazdaságok. Bács megye 26 állami gazda­ságából 36 szakember önállóan vállalkozott a termelőszövetke­zeteik nyári patronálására. Kö­röttük körzetekre osztották föl a megye termelőszövetkezeteit. Segítettek az aratás megszer­vezésében, és a megye szőlő— gyümölcs termelő tsz-eiben az almamoly, pajzstetű és rovar- kártevők elleni védekezés meg­szervezésében. Bács megye huszonhat álla­mi gazdasága anyagi segítséget is nyújt az új termelőszövetke­zeteknek. Az aratásra 25 arató­gépet adtak át, a növényvéde­lemre pedig 23 permetezőgépet biztosítottak a termelőszövet­kezeteknek. Az állami gazdaságokon kí­vül a már megerősödött ter­melőszövetkezetek is segítik az újakat. Mintegy húsz tsz szak­emberei látják el rendszeres szaktanáccsal a megye új ter­melőszövetkezeteit,­Az Űj Barázda Tsz vezetősé­ge idejében és ügyesen meg­szervezte a gabonabetakarítást. A földdel belépett tagok maguk aratják le, amit elvetettek, csa­ládtagjaik segítségével. — Még a tízéves gyerek is segít a kévehordásban — mond­ja büszkén a termelőszövetke­zet agronómusa. S a határ képe igazolja ezt a szorgalmat. Jú­lius első hetében letakarították az őszi árpát, a rozsot, s a búzaaratás is felül van az 50— 60 százalékon. 72 kézikasza dolgozik a gabonaföldeken, — emellett kész a negyedik per­metezés a szőlőkben és a kapá­sok is tiszták. Az aratás díjazását illetően a község valamennyi termelőszö­vetkezete együttesen állapodott meg. A gabonatáblák állapotá­tól függően egy-egy aratópár 5—7 munkaegységet kap egy hold ^takarításáért, prémium­képpen pedig 15—20 kilogramm gabonát. Ahol nagyobb a csa­lád, és nagyobb területet vállalt, ott ennek arányában több a prémiumként kapott búza, rozs vagy árpa is. Hogy ez mennyire ösztönző, mutatja, hogy rend­szerint 3—4 családtag is szor­goskodik egy-egy táblán: órá­ról órára szaporodnak határ­széllé a keresztek. Száz kilométer műanyagcső a csőkutas öntözőtelepeJfre Bács megye területén eddig összesen 2400 holdon vezették be a cső kutas öntözést. Ebből az állami gazdaságok 1500 hold öntözőteleppel rendelkeznek. Az öntözőtelepeket a termelőszövet­kezetekben, s az állami gazda­ságokban állandóan korszerűsí­tik. Az idén még 4700 holdra növelik Bács megye csőkutas öntözéses területét. Az állami gazdaságok új ön­töző telepein műanyag-csövek­kel vezetik el a vizet. A csen­gődi, solti, izsáki, hildpusztai és mátételki állami gazdaságban összesen már húsz kilométer hosszú PVC-alapanyagú mű­anyagcsövet alkalmaznak. A műanyagcsövek harminc száza­lékkal olcsóbbak és fele olyan könnyűek, mint az eddig alkal­mazott vascsövek. Különöséé tehát a repülő vezetékeknél elő­nyös, mert gyorsan össze-, illet­ve szétszerelhető. Ezenkívül a műanyagcsövek negyven evvel hosszabb életűek, nagyobb nyo­mást kibírnak, így nagyobb tel­jesítményű szórófejek bekapcso­lására is alkalmasak. A tervek szerint megyénk ál­lami gazdaságaiban, termelő- szövetkezeteiben 10 600 holddal növelik majd a csőkutakkal ön­tözött területek nagyságát. Az új öntözött területen teljes egé­szében már csak műanyagcsöve- két alkalmaznak. Jövő évre száz kilométer hosszú műanyagcsőre adták be igényeiket a termelő­szövetkezetek, állami gazdasá­gok. lljabb társadalmi munkafelajánlás a széktói stadion építésére Közel egy hónapja már, hogy a városi tanács közzétette lelkesítő hangú felhívását a város vállalatai, üzemei, közületei, hivatalai számára, kérve Kecskemét lakóit: minél nagyobb számban vegyenek részt társadalmi munkában a széktói sport­stadion építésén. Sorra történtek meg a jelentkezések és az illetékeseknek csak meg kellett szervezni a munka folyamatos­ságát. A tervezőiroda, a MÁV pályafenntartási főnökség, a föld­mérési iroda, a városi tanács és a megyei pártbizottság már részben teljesítette is vállalását. A Katona József Gimnázium diákjai az alapozási munkák oroszlánrészét végzik el.­A felajánlások, a jelentkezések mind ez ideig nem szűntek meg. Legutóbb a Posta 1500 segédmunkaórát és 160 szakmunka­órát, a MÁV KISZ-szervezete pedig négy és fél napot jelen­tett be, 25 főnyi csoportokkal. wvwwwwwvsvwwvwwww Szel felnőtt tanaié vizsgázott at idén JCeeskeméten Titkári értekezlet a városi pártbizottságon Az MSZMP városi végrehajtó bizottság csütörtökön délután titkári értekezletet tartott. A Szó Kezei f&eint öiztäiidii Megyénk középiskoláiból 723 érettségizett fiatal kérte felvételét az egyetemekre és főiskolákra A megyei tanács művelődési osztálya tájékoztatója alapján megyénk középiskoláiból 723 érettségizett fiatal kérte felvé­telét az egyetemekre, illetve fő­iskolákra. A gimnáziumokban érettsé­gizett 154 munkás- és paraszt­származású tanulók 69,4 száza­léka kérte egyetemi, illetve fő­iskolai felvételét. A paraszt­származású fiatalok közül 187- en tettek érettségi vizsgát, akiknek 58,3 százaléka jelent­kezett felsőfokú oktatási intéz­ményeinkbe. A közgazdasági technikumok­ban érettségizett munkás- és parasztszármazású fiataloknak (102 fő) 36,5 százaléka jelen­tette be továbbtanulási igényét. A mezőgazdasági techniku­mokban végzett munkás- és parasztszármazású hallgatók 71 százaléka kérte egyetemi és fő­iskolai felvételét. A statisztikai adatok szerint megállapítható, hogy a múlt évi 600 jelentkezővel szemben az idén nagymértékben növe­kedett a továbbtanulók száma. A Művelődésügyi Minisztéri­um a továbbtanulók serkenté­sére 10 társadalmi ösztöndíj­keretet engedélyezett a megyei tanács művelődési osztályának szétosztásra. A minisztérium ál­tal rendelkezésre bocsátott ösz- szegből egy-egy tanulóra ha­vonta 500—500 forint jut- A megyei tanács június 29-i ülése is behatóan foglalkozott az egyetemekre és főiskolákra jelentkezők zavartalan tanulá­sának biztosításával. Éppen ezért a tavalyi 70 ezer forintos tanulmányi ösztöndíj alap ösz- szegét a következő évre 106 ezer forintra emelte. megbeszélésen részt vettek még a vállalatok, gyárak igazgatói, a városi és megyei tanács ok­tatási osztályának vezetői. Az egybegyűlteket Nagymarosi Káli mánné üdvözölte, majd dr. Búi zás János részletesen ismertet1 te az 1959—60-as év, a felnőtt állami oktatásban részt vevő munkások eredményeit az elő­adódó hiányosságokat — lemor­zsolódás, segítés hiánya—, majd utalt az idei feladatokra. A be­számolóból megtudtuk, hogy Kecskeméten az 1767 jelentke­zőből 1090 sikerrel vizsgázott a különböző oktatási formák­ban. A beszámolót vita követte Az értekezleten felszólalt Csák- vári Ferenc, a megyei tanács oktatási osztályának vezetője is. dl megye tizenugoleadik széles oászná filmszínháza A megye tizennyolcadik szé­lesvásznú filmszínházát július 10'én avatják Tataházán. Az építkezés közel másfélmillió forintba került• A berendezést a Megyei Moziüzemi Vállalat adta, amely megfelel a legkor­szerűbb technikai követelmé­nyeknek. Katonák és tsz-tagok találkozója Ismerkedési estet rendezett Jánoshalmán a honvédség és a helyőrségi klub parancsnoksága. A találkozóra meghívták a Kos­suth és Petőfi Termelőszövet­kezet tagságát. A helyőrségi klub kerthelyiségében a hely­őrség parancsnoka köszöntötte a vendégeket. A hosszúra nyúlt baráti beszélgetés után Góczán József, a Kossuth Tsz elnöke köszönte meg a kedves meg­hívást, majd fővárosi művé­szek adtak színvonalas kultúr­műsort.

Next

/
Oldalképek
Tartalom