Petőfi Népe, 1960. július (15. évfolyam, 154-180. szám)

1960-07-07 / 159. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! T;H 'IV Li_r ■Va magyar, szocialista MUNKÁSPÁRT BÁCS - KISKUN MEGYEI LAPJA mm JT s­Mm XV. ÉVFÓLYAM,W159. SZÁM Ára 50 fillér I960. JÜLIUS 7, CSÜTÖRTÖK :Y.if Kilencvenezer hold kalászost arattak le megyénkben As őasi árpa aratása a napokban befejeződik Az elmúlt esős napok kicsit késleltették a betakarítást. Az aratás helyzetéről Bene András, a megyei tanács főagronómusa .lapunknak adott szokásos heti .tájékoztatójában a következőket hangoztatta: — Megyénkben 90 ezer hold­ról került le eddig a kalászos termés. Az őszi árpából már •csak néhány ezer hold van hát- .ra, várható, hogy a napokban befejeződik az aratás. Rozsból 40 ezer holdat vágtak le eddig a gépek és a kézi kaszák. Bú­zából körülbelül 10 ezer hold­nál tartunk. Eddigi tapasztala­taink szerint az aratás jól, szer­vezetten folyik, a közös gaz­daságok igyekeznek a kézi mun­kaerőt a lehetőségekhez mér­ten, és amennyire a szükség követeli, igénybe venni. Ha a tarlóhántás eddigi me­netét tekintjük, az a tapaszta­lat, hogy a learatott gabonához képest ez gyorsabban is halad­hatna. 32 ezer katasztrális hol­don fejeződött be a jelentések szerint. Ismeretes, hogy milyen jelentős előnyei vannak ennek a talajműveletnek a nyári csa­padék megőrzése, a gyomok ir­tása stb. szempontjából. Az is igaz, hogy az eső miatt egyes helyeken nem tudtak a gépek rámenni a talajra. Nagyon fon­tos azonban, hogy épp úgy, mint az aratásnál, a tarlóhántásnál és a másodvetésnél is jól szer­vezzük meg a munkát. Eddig 13 500 holdon került földbe tar­lóvetés. Ennek 75 százaléka rö­vid tenyészidejű kukorica és silókukorica. Jól halad az aprómag-cséplés is megyénkben. A borsó, a repce cséplése folyik. A borsómag- export jelentős valutát hoz a népgazdaságnak, ezért törekedni kell arra, hogy minél kevesebb szemveszteséggel végezzük ezt a munkát. Az esős időjárás elősegítette a peronoszpóra-fertőzést. Már több helyen jelentkezik a pe- ronoszpóra a szőlőleveleken. A fiatal fürtöket feltétlenül réz- mészporozzuk, hogy megvédjük a fertőzéstől — fejezte be tájé­koztatóját Bene András. K. S. Betakarították as őszi árpát a Garat Vörös Traktor Altami Gazdaságban Tizenhárom kombájn dolgozik a Garai Vörös Traktor Állami Gazdaságban. Ebből három SZK 3-as szovjet gép. A 800 holdnyi őszi árpát már betakarították. Volhfárt István kiszista kom­bájnvezető 1500 mázsát csépelt el, Egyed Izsák László 1400 má­zsát, Bréti Lajos 1350 mázsát, Nagy Károly 1000 mázsánál tart. Az őszi árpa aratásának be­fejezése után folyamatosan vég­zik a betakarítást. Jelenleg az olasz búzát vágják. Lezárult a tavaszi idény gépállomásainkon Lengyel István traktoros 857 holdat kapált meg Gépállomásainknál lezárult a tavaszi idény. A megyei igaz­gatóságon értékelték a legjobb eredményt elért traktorosok munkáját. A solti Brenner Már­ton 207,8 műszaknormát teljesí­tett. Ez alatt 941 normálholdnyi teljesítést ért el. A kiváló ze- toros 477 hold kapálást végzett a termelőszövetkezetekben. Len­gyel István csátaljai traktoros 200,9 műszaknormát teljesített U—28-as gépével. 857 hold ka­pálást végzett el. A bajai Du­Négy község fejlesztési terve CSENGŐDÖN a társadalmi munkával együtt fél millió fo­rint a községfejlesztési alap, s ebből 200 ezer forintot fordíta­nak járdák építésére, felújítá­sára. Egy másik 100 ezer forin­tos beruházással a villanyháló­zatot bővítik, a többi 200 ezer forint pedig »apróságokra« kell, melyek bár összegüket tekintve nem sok pénzt igényelnek, de nagyon fontosak és lényege­sek. Ilyen a község rendezési tervének elkészítésére előirány­zott 50 ezer, az iskola poli­technikai felszereléseire meg­szavazott 10 ezer, a parkosí­tásra fordított 20 ezer forint, és a könyvtár, a sportkör, a KISZ-szervezet támogatására, egy televíziós készülék vásárlá­sára és a tanácsterem létesíté­sére szánt összegek. SOLTSZENTIMRÉN az idei községfejlesztésből fizetik ki a tavaly orvosi lakás és rendelő céljára vásárolt épületet, mely­nek értéke 170 ezer forint. Az immár állandó jelleggel műkö­dő napközi otthon hajdan csa­ládi otthonnak épített házban székel és itt szükségessé vált két foglalkozási terem, egy konyhai előkészítő helyiség és egy kettős éléskamra kialakí­tása, amely az előzetes költség- vetés szerint 30 ezer forintot vesz igénybe. Ugyancsak a köz­ségfejlesztési alapból újították fel a központi parkot, ahova többek között 100 tő khánát, 80 tő bokorrózsát ültettek. Több mint 5000 forinttal túlteljesí­tették a földutak javítására elő­irányzott 20 ezer. forintos társa­. -r* dalmi munkát, s mindezeken kívül az idei községfejlesztési alapból hozzájárulásként 158 ezer forintot tartalékolnak az új iskola építésére, mert a mos­tani már nagyon rossz állapot­ban van. AKASZTÓN a 669 ezer forin­tos községfejlesztési bevételből 20 ezer forintot költöttek járda- saiakozásra, és közel 40 ezer forintot parkosításra. Most épí­tik a ravatalozót, 8 ezer forin­tért új egyenruhát vásárolnak az önkéntes tűzoltóknak és öt ezer forinttal támogatják az úttörőcsapatot. A megmaradt összeget itt is egy régi terv va- lóraváltása érdekében tartalé­kolják. Kultúrházat akarnak építeni, s bár az építkezési munka csak egy-két év múlva fejeződik be, már most erre gyűjtögetik a község pénzét. IZSÁKON a dédelgetett terv a strandfürdő-létesítés, melyre az idén egymillió forintot for­dítanak. Ebből építik a kutakat, s készül a fürdő tervdokumen­tációja. Ezenkívül 125 ezer fo­rint hozzájárulást szavaztak meg a Belügyminisztérium ál­tal építendő új tűzoltószertár beruházási költségeihez, 100— 100 ezer forintot költenek ut­cák kövezésére és járdák épí­tésére, és 64 ezer forintot a köz- világítási hálózat bővítésére. Mint látjuk, mind a négy községben készül egy-egy na­gyobb anyagi erőt igénylő léte­sítmény, s mellette kisebb gon­dok megoldására is jut pénz és erő. dás István 767 holdon kapált a tavaszi idényben a közös táblá­kon. Pecz György bácsbokodi traktorista 640 holdat kapált az idényben. Vidám fúliális a Műkeriben A Magyar—Szovjet Baráti Társaság körében tömörült kecskeméti magánkiskereskedők kedden délután a Műkertben -vidám júliálist rendeztek. Az egybegyűlteket Fehér Ferenc, a KISOSZ irodavezetője kö­szöntötte, majd a vendégül hí­vott szovjet öntevékeny mű­vészi csoportok adtak műsort a mintegy 300 főnyi közönség­nek. A júliálison részt vett Baksa Gyula elvtárs, az MSZBT me­gyei, dr. Kolozsi R. Gyula, az MSZBT városi titkára és Tóth László élvtárs, a Hazafias Nép­front városi elnöke. Kongresszusra készülnek a kommunista Hatolok Qllé.Lt tartott a KISZ mtgijei o. h. Kecskeméten a KISZ megyei v. b. július 5-én soronkívüll ülésen tárgyalta meg a KISZ-szervezetek feladatait, a KISZ- kongresszusra való felkészülést. Ezzel kapcsolatban Borszéki Lajos, a KISZ megyei bizottságának titkára tartott tájékozta­tót és terjesztette elő a kongresszusra való felkészülés munka­tervét, amelyet a v. b. elfogadott. Megvitatta a végrehajtó bi­zottság a harmadik negyedévi üléstervet is, és azt jóváhagyták. Napirenden szerepelt még a kiskunhalasi járási KISZ- bizottság jelentése, amelyben a kiskunhalasiak a KlSZ-szerve- zetek létrehozásáról és megerősítéséről számoltak be. Az elmúlt öt hónap alatt 12 tsz-ben alakult járásukban új KlSZ-szerve- zet és több mint másfél százzal gyarapodott a KlSZ-szerveze- tek taglétszáma. Tájékoztató hangzott el a vas- és fémgyűjtés eredményei­ről is. A v. b. örömmel vette tudomásul, hogy 1300 fiatal 128 651 kilogramm vasat, 20 439 kilogramm fémet, 20 440 kilo­gramm papírt és 2444 kilogramm rongyot gyűjtött. 10 százalékkal nőtt a látogatottság W'F* a kelebiai moziban, amióta azt szélesvásznas rendszerűvé ala­kították át, s modern berendezéssel látták el. A megyei Mozi­üzemi Vállalattól kapott értesülésünk szerint az őszi idényben a játszási napok számát is felemelik a jelenlegi 4-ről 6 napra. Elekes Mihály és Térjék Imre, a két igazgató, szerződést kötött a politechnikai oktatás kiterjesztésé­re. Megegyezésük ér­telmében a Katona József Gimnázium diákjai kéthetes tur­nusokban a Kecske­méti Faipari Vállalat telepén vizsgáznak a gyakorlati oktatás anyagából. A szocialista szer­ződéskötésnek ez a különös formája né­zeteltérésre adott okot a gimnáziumban. A faipari szakkörösök azon vitatkoztak, me­lyikük menjen a gyár­ba az első csoporttal. Türelmetlenségüket alapos indokkal ma­gyarázták: Egész év­ben csak »maszek« módon űzhették az ipart, most pedig nagyüzemi »terme­lést« folytathatnak. Ezért nem mindegy, kit illet az elsőség. A A gimnazisták és a faipar gyakorlat pedig azt bizonyította, lelkese­désük nem szalma­láng. . A modern gépek ütemes muzsikája, no meg a többi érdekes látnivaló, annyira megnyerték tetszésü­ket, hogy küldöttség ment az ügyeletes tanárhoz: változtas­sák meg a szakaszos beosztás programját, mivel ők a két vizs­gahetet a választott részlegben szeretnék tölteni. Azóta még komolyabb arccal, nagyobb kedvvel és szolgálatkészséggel se­gítenek az idősebb szakiknak. Munkájukról a törzsgárda rangidősei is elismeréssel nyi­latkoztak. A fiúk keb­lét pedig dagasztotta, hogy néha úgy di­csérték őket, mintha már segédek lenné­nek. Ilyen körülmé­nyek között nem volt nehéz a szerződést kibővíteni, ősztől fel­cserélik az öt plusz egyes oktatási rend­szer szerény kereteit a politechnikai kép­zés fejlettebb formá­jával. Az új tanév­ben már minden hé­ten vendégek lesznek az üzemben. Tóth tanár úr, a »fások« oktatója, eképp jellemezte az új helyzetet: Most majd megmutatjuk, mit tudnak az aszta­losok. Ilyen körül­mények között van igazán mód és lehe­tőség a -szakma meg­szerelésére. A ml pár gyalupadunk mellett is kedvvel foglalatos­kodtak a fiúk, igazán életre azonban csak a gyár neveli a fia­talokat. Valamit még el­mondunk ebből a szerződésből. A poli­technikai vizsgahetek alatt megegyezés tör­tént arra vonatkozóan is, hogy a gimnázium egyik új, elsős osztá­lyát az öt plusz egyes oktatás keretében a kárpitos szakma tud­nivalóival ismertetik meg a gyárban. Szep­tembertől tehát a jö­vendő ifjú szakmun­kások egész gárdája ismerkedik majd hét­ről hétre az asztalos és kárpitos szakmá­val, s közülük biztos sokan lesznek, akik a gimnázium elvégzése után nem küzdenek majd pályaválasztást gondokkal. • - - S, G. ' } I

Next

/
Oldalképek
Tartalom