Petőfi Népe, 1960. május (15. évfolyam, 102-127. szám)

1960-05-12 / 111. szám

i. oldal tCSO. május 12. csütörtök KÉPEK A MUNKÁRÓL Megjegyzések egy kiállításhoz ■ Két hónappal ezelőtt a kép­zőművészek megyei munkacso­portjának vezetősége egy kiállí­tás rendezésére hívta fel tag­jait. A szándék, mely a május 5-én megnyíló kiállítás előké­szítését ösztönözte, tiszteletre­méltó és igen dicséretes. Az egyik formalista irányzatával kacérkodik, s annak jegyeit eléggé kritikátlanul veszi át. Harsogó színekkel bővelkedő kecskeméti városképén egyéb hibák mellett az alakok térbe helyezése sem kifogástalan. A tehetséges Palkó József, Goór Imre; Kubikusok. egyik célja az volt a felhívás­nak, hogy képzőművészeinket a dolgozó ember, a szocialista építés művészi kifejezésére ösz­tönözze, a másik, hogy ezzel párhuzamosan a művészi for­manyelv tökéletesítése irányá­ba terelje képzőművészeinket. Nagy szükség van mindkettőre, hiszen tárlataink, csopor (kiállí­tásaink az elmúlt esztendőben is eléggé szegényes, tematikus anyagot tartalmaztak. A figurá­lis kompozíció kvalitásai, az emberábrázolás mélységei te­kintetében igen sok technikai gyengeséget, íormanyelv és ki­fejezőkészség vonatkozásában megmutatkozó bizonytalanságot is elárultak tárlataink — amel­lett, hogy általánosságban mű­vészeti életünk fejlődését do­kumentálták. mint grafikus erősebbnek mu­tatkozik, — hasonlóan Goór Imréhez. Munkaképei, vázlatai kiválóak. Hajórakodást ábrázoló képe azonban rajzbeli kvalitá­sai mellett sem hat a valóság erejével. Elmerül a felesleges részletekben. A forma és a perspektíva tör­vényeinek felbomlása észlelhető még mindig Gál Sándor mű­vészetén, amint ezt a kiállított müvei mutatják. Van tehát jócskán mit tenni. Bárha a kiállítás előkészítésé­re szánt két hónap rövidnek bizonyult, — s így néhány jól ismert kecskeméti művész, köztük Bozsó János sem. nyúj­tott be a kiállításra egyetlen alkotást sem — a képzőművész­csoport kecskeméti tagjainak közös kiállítása tiszteletreméltó vállalkozás. Megmutatja azt is, hogy főleg a kifejezésmód, a formanyelv, a rajzkészség fej­lesztése vár művészeinkre. Ha ezen az úton előre tudnak ha­ladni, s továbbra is töreksze­nek új életünk tematikusabb ábrázolására, erőfeszítéseik nem lesznek hiábavalók. Csáky Lajos Századik születésnap Bács-Kiskun megye egyik leg­idősebb embere Forgács Mihály bácsi, bócsai lakos a napokban ünnepelte 100. születésnapját. A bensőséges családi ünnepen nemcsak a környék községeiből, hanem Budapestről és más vá­rosokból is összejött a rokon­ság. Hét gyermekén, 29 unoká­ján, 46 dédunokáján és egy ük­unokáján kívül körülbelül 800 ember kívánt még jó egészséget és hosszú életet Forgács bácsi­nak, aki még most is egész­séges és a ház körüli munkát elvégzi. A családi ebéden közel száz személy vett részt. (Lőrincz Györgyné levelező.) Sportfelszerelés ajándékba örvendetes hír érkezett a 638. sz. Tiszakécskei Iparitanuló Is­kola KISZ-szervezetéhez: A já­rási KISZ-bizottság az iskola KISZ-szervezetének az 1959. év­ben végzett kiváló társadalmi munkájáért ötezer forint értékű sport és egyéb felszerelést jut­tatott. Érdemes megemlíteni, hogy az iskola 117 tanulója si­kerrel letette a falusi sparta- kiád sportversenyének minden számát, amellyel eleget tett ko­rábbi felajánlásának. Az iskola /vwyvwwwvwvöw^nww^i KISZ-szervetetének fiataljai iá-» mogatják és patronálják a Be ke Tsz KISZ-síervezetét, (Kovács Géza leveleié.) Kigyúlta fény Helvécián Határidő előtt fejezték be Helvécián a villanyhálózat épí­tését. Egyelőre csak a közvilá-; gítási lámpák égnek, s a fő­útvonal melletti házakba ve­zették be a villanyt. Rövidesei» sor kerül a dülőutak mentén fekvő házak villamosítására is. A község lakói társadalmi mun­kában vállalták a villanyoszlo­pok gödreinek kiásását és aa oszlopok felállítását. (llcnkö Mária levelező.) Kézimunka-kiállítás Kiskőrösön A Kiskőrösi Földmű vessző# vetkezet nőbizottsága a közel­múltban rendkívül szép kézi­munka kiállítást rendezett á községi kultúrház nagytermé­ben. A szebbnél szebb góbiéi­nak, hímzések és horgolások nagy tetszést aratták a látoga­tók között.' A szorgalmas éa ügyes női kiállítók között érté­kes jutalmakat és okleveleket osztottak ki. A kiállítást az első napon több mint ezren nézték meg. (Lőrihcz Györgyné leve­lező.) Mezőgazdasági gépészképzö iskola indul Makón Udvardi Gyula: Szállodaépítés. A mezőgazdasági szakembe­rek biztosítása céljából mező- gazdasági gépészképző szakisko­la indul a Makói József Attila Iparitanuló Intézetben. Az is­kola időtartama három év. A végzett tanulók mezőgazdasági gépész-, traktorvezető oklevelet kapnak. Az iskola elvégzése díjtalan. A tanulók az intézet otthonában nyernek elhelyezést. Felvételüket kérhetik az is­kolára azok a fiatalok, akik az általános iskola nyolc osztályát befejezték és a 16. életévüket még nem töltötték be. A fel­vételhez szükséges a lakóhely­hez legközelebb eső gépállomás, állami gazdaság, termelőszövet­kezet írásbeli ajánlása és iga­zolása, hogy a sikeres szakmun. kás vizsga után a tanuló részéi re munkahelyet biztosít. Jelent*' kezni és bővebben érdeklődni az alábbi címen lehet: Munka­ügyi Minisztérium 601. számú József Attijla Iparitanuló Inté­zet, Makó, Sztálin út 2—4. Sajnos, a kiállítás, mely má­jus elsején, a munka és a_____ nemzetközi proletár szolidaritás TVVWVVVVVVVWVWWVVVVVVVVVVV</VW><VW^WVVS,IW>,WVV^^ ünnepén nyitotta meg kapuit, nem sokkal többet igazolt, mint az előbb elismerően említett szándék helyességét. Előbbre lépést a kifejezőkészség fejlő­désében alig mutatott. Egyes művészek esetében bizonyos egy helyben topogást vagy ép­pen visszafejlődést is jelzett. A zsűri, melyet a Képzőművészeti Szövetség delegált, majdnem kétszer olyan nagy terjedelmű anyagból válogatott, mint ami a közönség elé került. Kissé elhamarkodottnak tart­juk néhány vonatkozásban a bí­rálók munkáját. Megítéléseink szerint jobb minőségű müvek maradtak ki a nyilvánosság elé kerülő anyagból, néhány gyen­gébb kvalitású, vagy éppen formalista elemeket tartalmazó alkotás pedig a múzeum falaira került, így például Goór Imre mereven, síkszerűen komponált, természetellenes kék színeket alkalmazó, felvonulókat ábrá­zoló kompozíciója. Legtöbb művel Udvardi Gyu­la lépett a nyilvánosság elé. Alkotásain az építő ember, a szocializmus teremtő munkájá­nak tisztelete érződik, bár elég­gé bágyadt színvilága a té­mák optimizmusával, derűjével nem harmonizál mindig. Több vásznán erős prespektívikus hi­bák lelhetők fel. Néhány gra­fikája azonban rajzkészségé- nek erősödését bizonyítja, Rajzbeli kiforrottság Goór Imre kiállításon szereplő alko­tásai közül sajnos csak grafi­káin észlelhető. Néhány vászna !— az egyetlen Kubikusok ki­vételével — mintha azt mutat­ná, hogy Goór Imre az egyéni­ségének leginkább megfelelő kifejezési forma keresése köz­ben ismét zsákutcába került. A századvégi polgári festészet Nem bízott magában, ezért néhányszor ellenőrizte ujjaival, hogyan vannak beállítva a gyúj­tólyukak. Aztán a kézigráná­tokat, egyiket a másik után a csőbe eresztette, és géppiszto­lyát magához szorítva, lefelé gurult. Két föld alatti robbanás resz- kettette meg a magaslatot, szik­raeső csapódott a magasba. Zűrzavaros lövöldözés kezdő­dött, a németek ki ugráltak a másik fedezékből, néhány ka­tona lövöldözve elrohant Boga- csov mellett. Biztosan ráakad­tak volna, ha nem fekszik olyan közel, de így mindenki elrohant mellette, hogy utolérje a me­rénylőt. Bogacsov kisvártatva óvato­san csúszni kezdett, a lövések­ből és rakétákból tájékozódott. Minden érzékszerve kitűnően működött, csak fülében érzett egyre erősödő szúnyogzümmö­gést: sok vért vesztett. A vér egyre folyt a csizmájába, de az élet még mindig makacsul tar­totta magát szívós testében. Reggel felé megfojtott egy álomba szenderült német őrsze­met és magához vette okmá­nyait. Bízott benne, hogy átve­rekszik magát az övéihez. Ami­kor már jó darabot kúszott, hirtelen eszébe jutott, hogy ott­felejtette géppisztolyát. Vissza­mászott, és sokáig kereste a havon nehezen engedelmeskedő ujjaival. Már nemigen tudott tájékozódni, emlékezete egyre gyakrabban kihagyott. Egyszer csak, amikor felocsúdott, látta, hogy a hold a szemébe világít. Hasra fordult és a másik irány­ba kúszott. Amikor újra magá­hoz tért, megint csak a sze­mébe világított a hold. Ekkor azonban már alacsonyan járt, megnőtt, aztán kettévált, most mint odafent, de a nedvesség és a kőfalak nyirkossága át­járta Ponomarjovot. Képtelen volt eligazodni, éjszaka van-e vagy nappal. Ahogy becsapódott feje fölött a pince ajtaja, sö­tétség borult rá. Óráját, szokás szerint, elvették. Magas, dagadt német vette el, de mielőtt el­vette volna, tenyerére fektet le* és szakértő módján szemúgyre vette: már öreg jószág volt, itt-ott lekopott róla a nikkel, alatta réz sárgállott, de ponto­san járt és még sokáig szol­gálhatott volna, mint Pono- marjov minden holmija. A né­metnek nem volt túlságosan ínyére az íóra, de azért mégis elvette, abban a szilárd meg­győződésben, hogy a fogolynak többé már nem lesz rá szük­sége. Mindent elvettek tőle, amit csak elvehettek. Csupán párttagsági könyvét nem talál­ták meg, mert inkább a hol­mijai iránt érdeklődtek. Nad­rágja belsf oldalán, a dereká­nál kis titjkos zseb volt. Most, hogy egyedül maradt, elővette a testétől átmelegedett tagsági könyvet és sok minden eszébe jutott. Visszaemlékezett, hogyan sereglettek, szokás szerint, az egész kerületből, a távoli sztyepi kolhozokból a taggyűlésre. Ba- tárokon, bricskákon, lovon ... Egy egész tábor állt fej-fej mel­lett, kerék-kerék mellett. Széna- szag és lovak verítéke kevere­dett friss benzinszaggal. Az em­berek csoportokba verődtek a kerületi pártbizottság előtti té­ren, a fejek fölött dohányfüst terjengett, fojtott hangok mo­raja hallatszott, a tér egyik vé- gán felröppent egy tréfa, s mint szikra a szélben, átszáll a tér másik oldalára. U'oiytavosa kövínzcükj Kokolev őrnagy, a gyorshajtás nagy kedvelője, nekieresztette motorkerékpárját az országúton, s előreszáguldott a németek felé. Integettek neki a lövész­árkokból, kiabáltak, de a szél­től és a motorzúgástól nem hallotta. Ö is visszaintegetett a gyalogosoknak bőrkesztyüs ke­zével, valami vidámat is kiál­tott nekik, hunyorgott a sze­mébe vágó széltől és nedves fogai villogtak. Így, ilyen bol­dogan rohant a halálba. Aztán a gyalogosok látták, nogy a né­metek hozzárohannak, lecsatol- jáK róla térképtaskáját, az or­szágúton meg ott feküdt a fel­bukott motorkerékpár, kerekei vadul forogtak. Sajnálták az őrnagyot, ezt az örökvidám, bátor férfit. Pono- marjov pedig így gondolkozott: mindezt a hetykeség, az ifjú balgaság okozta. A háborúban azzal szórakozik, hogy motor­biciklizik ... A törzsőrmester viszont — ha egy és mással igen, de hetykeséggel semmi­képpen sem lehetett gyanúsíta­ni. Inkább túlzottan rendszere­tő ember hírében állt. És lám, most még a híradósparancsnok­nál is csúnyábban, gyalog sé­tált be a németek karjaiba. És mikor? A háború legvégén! A pincében korhadt fa és üres boroshordó szaga terjen­gett: a hordót nyilván azelőtt is itt tárolták. A löld alatt mindenesetre melegebb volt, már két hold rángatózott, tőle két különböző irányban. 6. fejezet FONOMARJOV TÖRZSŐRMESTER Ponomarjov törzsőrmester a földpadlón ült, a köves bolt­ív alatt, és gondolkodott. Nem is volt más dolga. Hányadszor gondolt már vissza arra, hogyan mentek előre Dolgovusinnal, s a németek közel engedték őket, bizonyára abban a hiszemben, hogy meg akarják adni magu­kat. Doigovusin még rá is gyúj­tott a szélben, a németeknek háttal, s aztán géppuskával lőni kezdtek rajuk. Most utólag jut eszébe, mit kellett votna tenni. Ha abban a pillanatban rájött \folna: bevágni egy gránátot és nyomban utanaugrani a lovész- árokba! A szűk helyen a néme­tek semmit sem tudtak volna csinálni a géppuskájukkal. Itt a fronton az a helyzet, hogy aki először kap észbe, az nyer. Ö észbe kapott, de már későn, Es valahányszor eddig eljutott gondolataiban, felsóhajtott és búsan hintáztatta testét a föl­dön; az emlék túlontúl forrt benne, még túl friss volt. Két hónappal azelőtt, az elő­renyomulás legnagyobb heve­sen, olyan eset történt a dan­dárban, amit később is sokat emlegettek. Még csak puhatol- gatták az első vonalat, amikor xl tzieu mrauosparaaesnoka,

Next

/
Oldalképek
Tartalom