Petőfi Népe, 1960. május (15. évfolyam, 102-127. szám)

1960-05-12 / 111. szám

I. oldal I960, májas 12. csütörtök Szovjet jegyzék az amerikai kormányhoz a provokációs berepüléssel kapcsolatban tiltakozik az amerikai légierő Gromiko szovjet külügymi­niszter kedden fogadta az Egyesült Államok ideiglenes moszkvai ügyvivőjét és átnyúj­totta neki a szovjet kormány tiltakozó jegyzékét a május el­sejei provokációs berepülés mi­att. A jegyzék tartalmazza a Legfelsőbb Tanács ülésén már ismertetett adatokat, majd meg­állapítja, hogy a vizsgálat ered­ményei nem hagynak kétséget a Szovjetunió légiterét megsértő amerik.i gép céljait illetően. Po­wers pilóta, akinek sorsáról az Egyesült Államok nagykövetsé­ge május 6-j jegyzékében ér­deklődött, él, és a szovjet ál­lam törvényeinek megfelelően felelősségre vonják. Az amerikai külügyminiszté- tium május 8-i nyilatkozatából következik, hogy az amerikai légierő többször megismételt el­lenséges cselekményeiben az Egyesült Államok kiszámított politikája jut kifejezésre. Be­igazolódott, hogy a határsérté­sek, amint azt a szovjet kor­mány az Egyesült Államok kor­mánya elé terjesztett okmá­nyokban nem egyszer kijelen­tette, szándékos jellegűek. Az Egyesült Államok kormánya, ahelyett- hogy intézkedéseket tett volna az amerikai légierő említett cselekményeinek meg­szüntetésére, saját állami poli­tikájának hirdeti meg azokat. Ezzel az amerikai kormány be­ismeri, hogy valahányszor ame­rikai repülőgépek megsértették a Szovjetunió államhatárát, ez összhangban állott az Egyesült Államok politikájával. Magától értetődik, hogy az adott körülmények között a szovjet kormány kénytelen szi­gorúan megparancsolni fegyve­res erőinek, hogy tegyenek meg minden szükséges intézkedést idegen repülőgépeik határsérté­sei ellen. A szovjet kormány sajnálat­tal állapítja meg, hogy míg min. den lehetőt megtesz a nemzet­közi helyzet javítása érdeké­ben, az amerikai kormány más úton halad. Nem lehet megsza­badulni attól a gondolattól — állapítja meg a szovjet jegy­zék —, hogy a két kormány szemlátomást másként tekint a két ország közötti viszony meg­javításának szükségességére, a csúcsértekezlet kedvező feltéte­leinek megteremtésére. Az ame­rikai hatóságok legutóbbi in­tézkedései nyilván azt a célt szolgálják, hogy az amerikai— szovjet viszonyt a legrosszabb hidegháborús idők állapotába vessék vissza és elmérgesítsék a nemzetközi légkört a kor­mányfői értekezlet előtti A szovjet kormány kénytelen felhívni a figyelmet arra, hogy az amerikai külügyminisztéri­um cinizmusukban példátlan nyilatkozatai nemcsak mente­getni próbálják az Egyesült Ál­lamok katonai repülőgépeinek provokációs útjait, de azt is beismerik, hogy az ilyen eljá­rás normális jelenségnek szá­mít. Ez valóságban azt jelenti, hogy az Egyesült Államok to­vábbra is folytatni szándékozik a provokációs behatolásokat felderítési céllal a Szovjetunió légiteróbe. A szovjet kormány ily módon arra a következte­tésre jut, hogy nem felel meg a valóságnak az amerikai kül­ügyminisztérium kijelentése, mi­szerint a berepülés az Egyesült Államok kormányának tudta és beleegyezése nélkül történt. Hi­szen ugyanaz a nyilatkozat, amely ezt állítja, szovjetellenes felderítő műveletek szükséges­ségét indokolja. A szovjet kormány erélyesen agresszív cselekményei miatt s figyelmeztet, ha hasonló pro­vokációk megismétlődnek, kény­telen lesz válaszintézkedéseket foganatosítani. A szovjet kor­mány szeretné őszintén remél­ni — fejeződik be a jegyzék —, hogy az Egyesült Államok kor­mánya végül is elismeri, meg kell szüntetni a szóban forgó veszélyes cselekményeket, a hidegháborút és egyúttal a ren­dezetlen nemzetközi kérdések kölcsönösen elfogadható megol­dásának útjait kutatni. Külföldről jelenük BERLIN, összeült a Német Demokratikus Köztársaság népi kamarája, Grotewohl minisz­terelnök kormánynyilatkozatot tesz, melyet nagy érdeklődéssel várnak, tekintettel a küszöbön álló csúcsértekezletre. ■ * PÁRIZS. A moszkvai angol nagykövet Párizsba indult, hogy részt vegyen a csúcsértekezle­ten. Thompson amerikai nagy­követ már kedden elutazott a francia fővárosba, ahol május 16-án, hétfőn, magyar idő sze­rint délelőtt 10 órakor lesz a kormányfői értekezlet első ülé­se az Elysée palotában. Ügy tudják, hogy a négyhatalmi tárgyalások három szinten foly­nak majd: a kormányfők, a külügyminiszterek, valamint a tanácsadók között. DAMASZKUSZ. Befejeződtek a tárgyalások a szovjet gazda­sági küldöttség és a színál tar­tomány kormánya között. El­készítették azt a jegyzőköny­vet, amely az 1957-ben kötött gazdasági és technikai együtt­működési egyezményt egészítik majd ki. Ennek értelmében szovjet segítséggel öntözőmű­veket építenek Szíriában. * LONDON. A brit nemzetkö­zösség minisztereinek értekez­lete úgy döntött, hogy Ghánát, amely július 1-től köztársaság­gá válik, felveszik a brit nem­zetközösség tagjai sorába. Mac­millan miniszterelnök a minisz­tertanács ülésén közölte: meg­kísérli elhárítani, hogy a nem­zetközösségen belül szakadás jöjjön létre a dél-afrikai kor­mány faji politikája miatt — Több nemzetközösségi kormány­fő azt kívánja, hogy a brit nemzetközösség miniszterelnö­keinek értekezlete közös nyilat­kozatban bélyegezze meg a dél­afrikai faji politikát, Macmil­lan azonban le akarja beszelni őket ilyen közlemény kiadásá­ról. Ezek a szovjet katonák semmisítették meg a Szovjetunió légiterébe behatolt amerikai repülőgépet. Balról jobbra: A. Fjodorov őrmester, A, Bajborogyin közkatona, A. Kuz- nyecov őrvezető, V. Türkin közkatona és V. Kondratyev közkatona. A határsértő amerikai gép roncsai. NAPTÁR 1960. május 12, csütörtök. Névnap: Pongrác. Napkelte: 4 óra 11 perc. Napnyugta: 19 óra 10 perc. * <—• Országgyűlési képviselői fogadónapot holnap, május 13-án, pénteken Máté János tart a megyei népfront-irodá­ban, délelőtt 9 órától 13 óráig. — Háromemeletes házat épít Kiskunfélegyházán, a gimná­zium mellett a Bányászati Be­rendezések Gyára, Az új ház­ban 24 lakás lesz. — Megszűnik a Hypó-hiány. Egymillió üveg Hypót gyárt a Szegedi Vegyészeti Vállalat. — 480 ezer forintba került a Mélykút-öregmajori villányiié­in ..rbővftés. Az elmúlt eszten­dőben villamosították Bácssző- lős községet is. Ezzel a jelen­legi helyzethez mérten a járás községeinek villamosítása befe­jeződött. — Újdonság lesz a könyvkö­tészetben a műanyagkötésű, le­mosható könyv. Előállítását ha­marosan megkezdik a Kossuth Nyomdában. — A tervezettnél 382 kataszt­rális hold zabbal vetettek töb­bet a bácsalmási járás termelő- szövetkezetei ebben az évben. — Kopaszok világkonferenciá­ja. Hogy a kopaszok se marad­janak el a többiek mögött, má­jus 22-én megtartják a »tar- íejűek világkonferenciáját-“. »A kopaszok testvéri egyesülete Franciaországban virul és azért szervezi a világkongresszust, hogy szorosabb legyen a kap­csolat azok között a különböző nemzetiségű férfiak között, akik férfias fejdíszükef nélkü­lözni kénytelenek.“ — Üj könyvtár alakult Kun­baján, a Toldi-tanyai iskolában. Az iskola közelében van a ter­melőszövetkezeti központ is. — Megnyílt Bácsalmáson az új önkiszolgáló élelmiszerbolt, a gépállomással szemben. Az új üzlet már az első napokban nagy forgalmat bonyolított le. — Egymillió hektoliter palac­kozott sört hoznak forgalomba a nyári szezonban. — Megkezdték a takarmány- répa sarabolását a Kunbajai Alkotmány Termelőszövetkezet­ben. A metszéseket a gyümöl­csösben is elvégezték — jelenti községi tudósítónk. — A Nemzetközi Fotókiállí­tásról tart előadást dn Pump József, a Duna Fotoklub tagja, május 12-én este 7 órakor a Bajai József Attila Művelődési Házban. — 35 éves fennállását ünnepli Tataházán a helybeli önkéntes tűzoltótestület. Június 5-én eb­ből az alkalomból nagyszabású ünnepségre kerül sor. — A társas érintkezés formái­ról rendez előadást csütörtökön este 6 órai kezdettel a TIT és a KPVDSZ Kecskeméten, a MÉK Vállalat nagytermében. — A nagy érdeklődéssel kí­sért első országos pedagógus fényképkiállítás Kecskeméten, a Piarista Gimnáziumban, a jövő hét végéig lesz nyitva. — A Kecskeméti Bélyeggyűj­tő Kör vasárnap délelőtt 10 órakor tartja taggyűlését a TIT klubhelyiségében. Közben Gyöngyösi Imre tart előadást -Sport-motívum bélyegek sza­kosítása“ címmel. — A garai gyermek- és ifjú­ságvédelmi bizottság rendszere­sen ellenőrzi a községi italbol­tot, mozit és egyéb szórakozó­helyeket és figyelmezteti a szü­lőket, valamint az italbolt-veze­tőket a 18 éven aluli gyerme­kekre vonatkozó jogszabályokra. — A Bácsborsódi Községi Ta­nács legutóbbi ülésén határozat­ban javasolta a helyi Üj Élet Termelőszövetkezetnek, hogy a növényvédő vegyszerekkel dol­gozó tsz-tagoknak védőruhát szerezzen be. A termelőszövet­kezet a közeli napokban vásá­rolja meg a védőruhákat i— Megtartotta ülését a tisz­tasági verseny rendező bizott­sága Tompa községben. Majer László, a Vöröskereszt tagja vállalta az ülésen, hogy hat utcában megszervezd a tiszta­sági versenyt jelenti köz­ségi tudósítónké — Hat munkatársát csapta be Sas István Baján. Különböző összegeket kért tőlük és azokat saját céljaira használta feL A bajai járásbíróság nem jogerő­sen négyhónapi börtönbünte­tésre ítélte. — Tragikus hirtelenséggel el­hunyt vasárnap este. 50 éves korában Halász Aurél, a Bács- bokodi Vajüzem könyvelője. — Halász Aurél rendszeres sp&rt- tudósítója volt a Petőfi Népé­nek. — Jelentősen csökkentették egyes növényvédőszerak nagy-, kereskedelmi és fogyasztói árát A régi és az 1960. április 1. napjától érvényes, új árakat tartalmazó közlemény a Mező- gazdasági Értesítő 15. számában jelent meg, — Egyre növekszik a képes­lapok választéka. Mostanában 90 fajta művészi reprodukciót hoznak forgalomba. — Meglopta szobatársát Fa­zekas Tibor páhi lakos a Garai Állami Gazdaság munkásszállá­sán 501 forintot lopott ed mun­katársától. Á bajai járásbíróság dr. Kárpáti büntetőtanácsa jog­erősen háromhónapi bőrtőnbün- tetésre ítélte. — Raktárfosztogató került * bíróság elé. Tóth István foglal­kozásnélküli volt kereskedő* kecskeméti, Vörösmarty utca 2. szám alatti lakos, március 18-án a Kinizsi Konzervgyár Táncsics- laktanyában levő raktárából 475 forint értékű árucikket lo­pott el. _ Kecskeméti anyakönyvi hírek SZÜLETTEK! Nagy Fereno (anyja neve: Kis Erzsébet). Pa­táid Mária (Kiéri Mária), Sdhu- lez Antal (Kur Jódén), Zsikla István (Reibl Hona), Inofca Ti­bor (Kevicztoed Eszter), Magyar Pál (Orbán Erzsébet), Léden Márta (Kis Anna), Damián Kor­nélia (Urögi Mária). Letartóztattak két kerékpártolvajt Az elmúlt napokban kerék­pártolvajokat fogott el a rend­őrség. Kéri Mihály Méntelek 183. szám alatti lakos és társa Hábencziusz Károly a íöldmű- vesszövetkezeti italbolt elől két kerékpárt lopott el. A kerékpá­rokat elvitték a közeli nyíri er­dőbe, ahol leszerelték az alkat­részeket. A két kerékpártolvajt letar­tóztatták és ügyükben most ké­szül a vádirat a kecskeméti jú- • :.ú és városi ügyészségen. Köszönetnyilvánítás. Köszönetét mondunk mind­azon rokonoknak, ismerő­söknek, akik drága jó édes­anyánk, nagyanyánk, test­vérünk, őzv. Sallai Gergelyné Rózsa Erzsébet temetésén megjelentek, ra­vatalára koszorút és virá­got helyeztek, mélységes bánatunkban velünkérez- tek. A gyászoló család. 1643

Next

/
Oldalképek
Tartalom