Petőfi Népe, 1960. május (15. évfolyam, 102-127. szám)

1960-05-08 / 108. szám

I960. május 8. vasáru a;) 3. oldal l Gépesítik a VKG-vállalatok útépítő részlegeit dl nuqtjti tanún Uöziújjefleiztéii emporiőszelőjének ntj.iLatk6z.ata Tíz-tizenöt évvel ezelőtt me­gyénk legtöbb községében leg­feljebb néhány módos gazda rakta ki háza előtt a gyalog­járót. Most azonban csak a leg­utóbbi két esztendőben több mint 220 kilométer járda épült a megyében, s 1960-ban pedig újabb 160 kilométer járdaépí­tést terveztek. Eleinte téglából készültek a járdák, ezek azonban nem bír­ták jól az időjárás viszontag­ságait, — hamar tönkremen­tek. Az utóbbi években legin­kább betonlapos vagy csömö- szölt betonjárdák készültek. — Építésükhöz nagy mennyiségű <— négyzetméterenként 25 kiló ■— cement szükséges. A cement napjainkban az egész világon hiánycikk, hazánkban is több kell most az ipar, valamint a mezőgazdaság fejlesztésével kapcsolatos építkezésekre, ezért kevesebb jut járdakészítéshez, Községeink lakosságának a szilárd burkolatú járdák iránt egyre növekvő igényeit mégis kielégítik, mert a megyei tanács végrehajtó bizottságának utasítására a községfejlesztési csoport és az építési osztály a Kalo­csai Közlekedési Vállalatnál sikeres kísérleteket végzett könnyebben beszerezhető anya­gokkal. Tóth Ernő, a megyei tanács községfejlesztési csoport­jának vezetője erről a követ­kezőképpen nyilatkozott: — Nyolcféle járdaszerkezetet dolgoztunk ki, s közülük három tökéletesen kiállta az időjárás viszontagságait és a terhelési próbát. Az első, a döngölt kavics alapú aszfaltjárda. Építési eljárása a következő: Tíz centiméter mélységű »tükör«-be agyagmentes homokréteg be- döngölésével talajcserét végez­nek. Erre 4 centiméter vastag, bitumennel átitatott folyami kavicsréteg kerül, amit előző­leg 80—100 fokra melegítenek fel, a felesleges nedvesség el­párologtatósa végett. A kavics­rétegre dolgozzák rá a két cen­timéter vastagságú meieg asz­faltot. Hasonló eljárással készült a döngölt, zúzalék alapú aszfaltjárda, a különbség csupán annyi, hogy a folyami kavics helyett kő­vagy téglatörmeléket döngölnek az alapba. Legolcsóbb és a kísérletek fo­lyamán legjobban bevált a bitumen­nel átitatott kavicsjárda. Az elkészített 10 centiméter mélységű »tükörbe« négy centi­méter vastag agyagmentes ho­mokot döngölnek. Erre húzzák rá az öt centiméter vastag, bi­tumennel átitatott kavicsréte­get, Kötőanyaga 8 súlyszázalék bitumenből és 10 súlyszázalék mészkőlisztből áll. Mindhárom járdafajtánál téglaszegélyt kell építeni. Az újfajta járdák bármelyi­kének kézi erővel történő épí­tési költsége is kevesebb, mint a betonjárdáé, sőt, amennyiben gépesítik a munkát, a kiadások tovább csökkennek. A megyei tanács v. b. úgy döntött, hogy gondoskodik a tanácsi VKG vállalatok út- és járdaépítő részlegei­nek gépesítéséről. Községi tanácsaink nagy része még idegenkedik a bitumennel átitatott kavicsjárda építésétől — mondta végül Tóth elvtárs. Tartózkodásuk az újfajta mód­szertől teljesen alaptalan. Kül­földön, s nagyvárosainkban már régóta nem építenek be­tonjárdát és egyre jobban ter­jed a bitumennel impregnált járdaépítési módszer. Előnye — olcsóságán kívül, hogy elkészülte után két órával át lehet adni a forgalom­nak, Növekedett az áruforgalom a tsz-községekben Mióta Gátér község lakói a liagyüzemi gazdálkodás útjára léptek, sokkal nagyobb a for­Szellemi öttusa Baján A Bajai Türr István Közgaz- «iasági Technikum KlSZ-szerve- eete és a Bajai ViUamosipaxi Gyár KISZ-szervezete a közel­múltban háromfordulós szellemi öttusát rendezett a tanulók és ez ifjúmunkások részvételével. A nemrégiben lezajlott záró ver­senyen kerültek kiosztásra a legjobb „furfangosok” részére adományozott díjak. A szellemi öttusa győztese Csömör János, a Villamosipari Gyár dolgozója, aki porszívót, második Varga Anna, a Türr István Közgazdasági Technikum hallgatója, aki kávéfőzőt, har­madik Kiss László, a Villamos­ipari Gyár ifjúmunkása, aki kristály vázát kapott ajándékba. A közös rendezvény elérte a fcélját, mert a két KlSZ-szerve- zet között elmélyült a kapcso­lat, ezenkívül továbbfejlesztet­ték ismereteiket, egyben szóra­koztak is. A két KISZ-szervezet tagjai elhatározták, hogy a kö­zeljövőben is rendeznek hasonló versenyeket. Pap Géza levelező A Kiskunhalasi Gépállomás azonnal felvesz főmérnökhelvettest munkagépmechanikusi beosztásba. Telefon: 69; 1072 galom a földművesszövetkezeti boltokban. Míg' 1959 első ne­gyedévében 330 000 forintot köl­töttek el a gátéri vevők, addig 1960 első negyedévében 462 ezer forintot. A kiskunfélegyházi járásban levő négy termelőszövetkezeti község az áruforgalomban is érezteti hatását. Ez a konfek­ció-áruk forgalmánál mutatko­zik meg leginkább. A Kiskun­félegyházi Földművesszövetke­zet ruházati boltjának konfek­ció osztálya a múlt év első há­rom hónapjában 680 ezer fo­rintot, az idei év hasonló idő­szakában pedig 820 ezer forin­tot forgalmazott. Ezek a tények is bizonyítják, hogy most már a termelőszö­vetkezeti gazdáknak egyéni jö­vedelmükből nem szükséges kisgépekre, s más termelési eszközökre költeni pénzüket, hanem azt ruhanemű és más közszükségleti cikk beszerzésére fordíthatják. valamint rugalmasabb és tar- tósabb is, mint a betonjárda, A próbáknál például sokkal köny- nyebben törték át nagykala­páccsal a 10 centiméter vastag betonjárdát, mint az új járda­fajták bármelyikét. S nem utolsó sorban azt is figyelembe kell venni taná­csainknak, hogy ha járdaépítési programjukat meg akarják va­lósítani, cement hiányában csak­is az új szerkezetű járdafajták építést választhatják. Négy megye szakácsainak versenye Kiskőrösön A Vendéglátóipari Országos Szövetkezeti Központ (VOSZK) nagyszabású szakácsversenyt rendez május 27-én Kiskőrösön, a Baranya, Tolna, Somogy, Zala és Bács megyei földmű­vesszövetkezetek legjobb sza­kácsainak részvételével. A ver­seny célja a szakmai tovább­képzés mellett az, hogy a föld­művesszövetkezeti vendéglátó- ipar a verseny tapasztalatain okulva, nagy választékú, idény­jellegű ételféleségekkel elégítse ki a fogyasztók igényeit. A versenyt oktatással és ta­pasztalatcserével egybekötött ételbemutató előzi meg, ahol a VOSZK szakemberei gyakorlati és elméleti előadásokat tarta­nak. A gyakorlati munka során több fajta leves, különböző hús­étel, tésztaféle és a legkereset­tebb hideg ételek helyes elké­szítési módját sajátítják el a részvevők. Az utolsó napon kerül sor a tulajdonképpeni versenyre. A helyezést elérő szakácsok értékes díjakat és okleveleket kapnak. Gazdag és változatos műsor fogadja a közönséget a verse­nyen. Fellép többek között El­sie Asley bécsi énekesnő, Szo- koly Gyula komikus, Zarai Márta meg Vámosi János tánc- dalénekes és Hajdú Júlia zene­szerző. (T. G.) •.(Wwwwws^AArt/wvwwwvvwwwyvvwvwwywwvwvv meglátszik rajta, hogy hat testvére van..."? Anyáknapi látogatás a Farkas családnál Élettörténetét néhány rövid szóban össze lehetne foglalni: munkás, dolgos fiatalság, férj- hezmenés, gyermekek. Nincs eb­Munka közben, amikor a sok­sok kis napközis tiszta ruhájá­ról gondoskodik... ebben semmi rendkívüli, s még­is, mikor munkahelyén: a Kecs­keméti Konzervgyár II-s telepé­nek napközi otthonában, majd később otthonában beszélgetek vele, úgy érzem, regényt lehet­ne írni erről az egyszerű kül­sejű, mégis oly csodálatos lelkű, fáradhatatlan asszonyról: Far­kas Eleknéről. Mivei azonban egy asszony jellemzéséhez általában a leg­pontosabb és leghitelesebb ada­tokat otthoni környezete szol­gáltatja, úgy érzem, el kell mon­dani, milyen megnyugtató, jó érzés volt lakásába lépni. A kétszobás-összkomfortos lakás minden kis szeglete ragyog a tisztaságtól, a konyhája (kövén — ahogy a pedáns háziasszonyokról szokták mondani — rántottat lehetne sütni, a hófehér gáztűzhelyen pedig már frissen főtt vacsora illatozik. A nagyobbik szobában frissen vasalt, fehér csipkefüg­gönyök, fényezett hálószobabű- tor, amelyen még nagyítóval sem lehetne egyetlen karcolást OCiáUiiát az Ot'fjooúujon talatt ré(jiiig.ekraL (Községi tudósítónktól.) Beszámoltunk már arról, hogy Somogyi András, az orgoványi iskola igazgatója megírta a köz­ség 60 éves történetét. Munkája során igen sok anyagot talált a levéltárban, de meghallgatta az idősebb emberek elbeszéléseit is, s különösen sokat foglalko­zott az Orgovány községben ta­lált régészeti tárgyak tanulmá­nyozásával. A Kápolna dűlői részen a szántásak alkalmával sok ezüst- pénz került a felszínre, amelyeK azt bizonyítják, hogy a monda­beli kápolna nemcsak a török hódoltság alatt, de Nagy Lajos, Mátyás király és István idejé­ben is vallásos gyülekezőhely volt. Köncsög mellett az Acél­dombon levő régi sírokból kar- perecek, melitűk, edénytörmelé- kek kerültek elő. Bugac és Or­govány határában az egyik al­kalommal cserépégető kemencé­ket találtak edényekkel együtt. Az elmúlt hetekben a Rákóczi utcában találtak egy igen nagy­értékű korsót. Az értékes leleteit egy részét a tanács őrzi, s ebből a közeli hetekben az iskolában több mint 200 darabból álló gyűjte­ményt tekinthetnek meg az or- goványiak, felfedezni. Pedig ez nagy szó, amikor a másik szobában ap­rócska ágyak és gyermekreka- miék sorakoznak: a hat kislány, s az egyetlen fiúcska fekvőhe­lye! A gyerekek meg nem is csu­pán tiszták, hanem egyenesen elegánsak: szöszke és barna ha­jacskájukban üde szalagcsokrok, bársony a ruhájuk, frissen va­salt a kötőjük. Csoda-e, ha árnulva kérdem az édesanyát: hogyan tudja így ellátni a nagy családot, a lakást, s mindemellett még munkáját is a napköziben? (Hiszen egy »csu­pán« háziasszonynak is dicsére­tére válna az a rend. nyuga­lom, ami itt uralkodik!) — Az a fontos, hogy van mit rendben tartanom — jegyzi meg mosolyogva. — Három évvel ez­előtt ugyanis a Zöldfa utcában — Azt hiszem, azért még így sem könnyű...? — Hát munkám az mindig akad bőven, igaz. Reggel fél öt­kor kelek, elkészítem a regge­lit, aztán jön az öltöztetés, — néha bizony sok vitával. Négy kicsit viszek magammal a nap­közibe, a három nagyobb kis­lány: Évi, Eszti és Zsuzsi isko­lába mennek. Délután négy óra, fél öt, mire hazaérünk, akkor vacsorafőzés, utána fürdetés, egy kis játék, aztán a kicsik mennek aludni, a nagyobbakkal pedig a leckét nézzük át az urammal. — S azután? — Amikor ők is elalszanak, kezdődik itthon az én igazi má­sodik műszakom. Mosok, vasa­. .s munka után, vacsorafőzés közben, segítséggel. a három alkalmi laktunk egyetlen, udvarra nyíló, egészségtelen szobácskábán. El­képzelhetik, hogy hat kicsivel ott nem volt nagy öröm az élet. Márt lkam, aki most két éves, már ebben a lakásban szüle­tett. Most már, ha szerényen is, de boldogan élünk. Nemrégen kaptuk meg a gázt is. amely sokat könnyít itthoni munkámon... lók, megvarrom a szakadt ru­hákat, zoknikat, hogy másnap megint rendesen indulhassanak útjukra. Legtöbbször 11 órakor fekszem le, de nyugodt lelkiis­merettel, mert egyetlen gyer­mekemre sem mondhatják: „Meglátszik rajta, hogy hat test­vére van.” Hát ilyen édesanya Farkas néni, akit rövid ismeretség óta is bárkinek az anyai szeretet, fáradhatatlan áldozatkészség pél­daképeként mernék ajánlani... EgyUtt a család: anyuka, apuka, s a hét gyerek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom