Petőfi Népe, 1960. május (15. évfolyam, 102-127. szám)

1960-05-04 / 104. szám

2. oldal 19G0. május 4, szerda Szuronyok árnyékában ülésezik az isztanbuli NÄTO-ertekezIei Tsztanbul. A NATO tagálla­mok külügyminiszterei kedden folytatták a párizsi csúcsérte­kezletet előkészítő tanácskozá­sokat. A NATO miniszteri ta­nácsának ülése szuronyok ár­nyékában folyik. Nehéz harc­kocsik és mintegy ötezer fel­fegyverzett katona gyűrűje mö­gött ült össze a NATO-értekez- let A katonai terror és a statá- riális intézkedések ellenére a tanácskozás megkezdésének ide­jén újabb tüntetések voltak. Isztanbul város lakossága ezzel is kifejezésre juttatta, hogy a legélesebben ellenzi az agresz- szív NATO-politikát. A tanácskozásra összegyűlt újságírók az isztanbuli város­háza tornyából nézték végig a tüntetők és a katonaság össze­csapását. Az egyik francia lap tudósítója meg is jegyezte- hogy a politikusokat és az újságíró­kat alig érdeklik a NATO aka­démikus jellegű vitái és inkább a török nép harcát figyelik. A NATO hétfő délelőtti ülé­sén Herter amerikai külügy­miniszter felolvasta Eisenhower üzenetét, majd első napirendi pontként a leszerelés kérdését beszélték meg. Selwyn Lloyd angol külügyminiszter a Nyugat álláspontját Ismertetve, újból hangoztatta az úgynevezett »ha­tékony nemzetközi ellenőrzés« szükségességét. A délutáni ülésen Németor­szág és Berlin kérdéséről ta­nácskoztak. A nyugati állás­pontot Herter ismertette. Egy­órás vita után megállapodtak egy tervben, amelyet az ameri­kai külügyminiszter terjesztett elő Németország és Nyugat- Berlin kérdésében a csúcsérte­kezleten követendő nyugati tak­tikáról. Ez a taktikai terv to­vábbra is az idejétmúlt nyu­gat-berlini megszállási rendszer fenntartása mellett foglal ál­lást. Ezután hozzákezdtek a kelet—nyugati kapcsolatok és a békés együttélés napirendi pontjának megbeszéléséhez. Er­ről a kérdésről Couve de Mur- ville francia külügyminiszter mondott beszámolót. Légügyi egyezmény Franciaországgal Párizs. Magyarország és Fran­ciaország képviselői hétfőn dél­után légügyi egyezményt írtak alá Párizsban. Az egyezményt magyar részről Rónai Rudolf, a Légügyi Főigazgatóság vezetője, francia részről Erich de Car- bonelle, a külügyminisztérium főtitkára írta alá. A megálla­podás alapján rövidesen köz­vetlen légijárat indul Budapest és Párizs között. Az elmúlt három esztendő­ben Magyarország Norvégiával, Svédországgal, Dániával, Belgi­ummal, Hollandiával- Ausztriá­val, Svájccal, az Egyesült Arab Köztársasággal és Irakkal kö­tött légügyi egyezményt. A községfejlesztésről tárgyalt a szabadszállási tanácsiLés Az adócsoport munkájáról, az 1960. évi községfejlesztési terv­ről, valamint az 1960. évi terv- javaslatról tárgyaltak legutóbb Szabadszálláson a tanácsülésen. A községi tanács a lakók kí­vánságának elegét tesz a jövő évben- és 1 800 000 forint érték­ben kor-szerű mozit adnak át rendeltetésének. A vízellátás korszerűsítésére egymillió fo­rintot fordítanak az elkövet­kező évben. A művelődési ott­hon fejlesztésére 300 ezer fo­rintot, a községi könyvtár bőví­tésére 20 000 forintot, parkok lé­tesítésére 33 ezer forintot ter­veznek. A jövő évi községfej­lesztési célokra 3 142 000 forin­tot irányoztak elő. A lakosság 200 000 forint értékű társadal­mi munkát vállalt. Szukarno Marokkóban Rabat. Szukarno indonéz el­nök tunéziai látogatásáról kö­zös közleményt adtak ki Tu­niszban. Burgiba tunéziai el­nök Szukarno látogatásáról szól­va kifejezte azt a meggyőződé­sét, hogy a tunéziai—indonéz közös közlemény elősegíti az ázsiai—afrikai országok béké­jének és az egyetemes békének a megszilárdítását. Szukarno elnök hétfőn Ma­rokkóba utazott. Rabatban, Ma­rokkó fővárosában V. Moham­med király, továbbá a trónörö­kös és a kormány tagjai fogad­ták. __________________ Kü lföldről jelentik LONDON. A brit nemzetkö­zösség miniszterelnökei kedden megkezdték munkaértekezletü­ket Macmillan hivatali helyisé­gében. A hétfői formai jellegű megnyitó ülés után II. Erzsébet királynő látta vendégül az ér­tekezlet részvevőit. * LONDON. A közel hétszáz­ezer tagot számláló angol bá­nyász szakszervezet Kent me­gyei kerületének főtitkárává Jack Dunnt a kommunista part régi tagját választották. Dunn ezáltal tagja lett a szakszerve­zet országos végrehajtó bizott­ságának. Kecskeméti anyakönyvi hírek SZÜLETTEK: Pőtz Ildikó (anyja neve: Csontos Julianna), Hegedűs Ágnes (Busa-Csősz Ka­talin), Kökény Attila (Fodor Terézia). HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Punyi György és Kulcsár Er­zsébet, Villám Sándor és Mó­czár Erzsébet, Zana Ferenc és Bodacz Ilona, Fábián András és Szabó Auguszta, Pogány Jó­zsef és Kucserova Zsana Iva­novna, Bokk Zoltán és Szelei Rozália. MEGHALTAK: Hegedűs Ág­nes egynapos, Németh Julianna 41 éves, Kisjuhász János egy­napos és Vass Judit 9 hónapos korában. NAFTÄE 1960. május 4, szerda. Névnap: Flórián. Napkelte: 4 óra 23 perc. Napnyugta: 18 óra 59 perc. « — Közös kiállítást rendeznek a bajai festőművészek ez év novemberében. Ugyanekkor a város és járás tehetséges fiatal festőművészei legjobb képeit is kiállítják. A kiállított képeket kilenc havi részletre a hely­színen is meg lehet vásárolni. — Negyven hold őszi ülte­tésé gyümölcsös telepítésére je­lentette be igényét a Borotai Piros Alma Termelőszövetke­zet. Ebben az évben a kiskun­halasi járásban 27 termelőszö­vetkezet közel 250 hold új gyü­mölcsöst létesít. — A szemcsés mosószer pró­bagyártása a Rákospalotai Nö­vényolajipari Vállalatnál meg­kezdődött. Az újfajta mosószert a régivel azonos áron rövidesen forgalomba hozzák. — Benevezett a tisztasági versenybe Miske község is. Ä község lakói a házak csinosí­tása után most a parkok szé­pítésével foglalkoznak. A KISZ-, szervezet a parkok fölött véd­nökséget vállalt — jelenti köz­ségi tudósítónk. — Tíz holdon kiültették már a korai paradicsom palántáit a Csávolyi Egyesülés Termelőszö­vetkezetben. A palántázást gép­pel két nap alatt végezték el. Ehhez a munkához különben két nap alatt 80—100 ember kézi ereje lett volna szükséges, s a gép mindössze öt kiszol­gálót igényelt. — Az Fmsz Tükörponty Ha­lászcsárdájában (repülőtér mel­lett) május hó 31-ig állandó műsor. Minden este fellépnek: Elsie Asley és Szokoiy Gyula új műsorszámokkal. — Minden szombat és vasárnap kibővített műsor. — Május 1-től a Fábry dzsessz-trió szolgáltat zenét. 982 — Lenin műveit a szovjet, népek 62 nyelvén és 26 kül­földi nyelven adják ki a Szovjetunióban. Munkái 1917 és 1959 között összesen 315 649 00U példányban jelentek meg; eb­ből 16 915 000 idegen nyelven. — A miskei dolgozók örömére korszerű cukrászdát épít a íödd- művesszövetkezet a közeljövő­ben. — A Magyar Vöröskereszt az; iráni földrengés károsultjainak 100 ezer forint értékű segélyt ajánlott fel. A segélyküldemény­nek nagy része gyógyszer. — Több mini 5 ezer tcherJ autóval gyarapodik az idén ha­zánk gépkocsiparkja. Az előze­tes számítások szerint így a nyáron is el tudják látni a nagy szállítási feladatokat. — Zöldcllnck a palánták 280 melegágy üvegtáblái alatt a Tassi Petőfi Termelőszövetke­zetben. A termelőszövetkezet tíz holdon termeszt majd fű­szerpaprikát, 5—5 holdon zel­lert, étkezési paprikát, paradi­csomot. A kertészetet a Duná­ból nyert vízzel, permetező módszerrel öntözi. — Százötvenezer vendéget várnak a Szegedi Szabadtéri Játékokra és ünnepi hetekre, amelyeket az idén július 23-tól augusztus 21-ig rendeznek meg. — Köszönetnyilvánítás. Ez­úton mondunk köszönetét mind­azon rokonoknak, ismerősöknek és munkatársaknak, akik felejt­hetetlen iestvérünk, Németh Julianna temetésén megjelen­tek, sírjára koszorút vagy virá­got helyeztek, részvétüket fe­jezték ki, ezzel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Németh- testvérek. 1529 — Köszönetnyilvánítás. Mind­azon rokonoknak, volt munka­társaknak, akik Kiskunhalason ifj. Sipos 4ntal temetésén meg­jelentek, ravatalára koszorút, virágot helyeztek, részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekez­tek, hálás köszönetét mond a gyászoló család. 1525 REMÉNY A SZÍVEKBEN P erzs élőén sütött, égetett az augusztus eleji nap­sugár. Szabó Mikor Ferenc élet­vidám mosolygós felesége, az élig 20 éves, csinos asszonyka vízért ment a kútra. Szíve he­vesen dobogott, örült az élet­nek- a szabadságnak, a Tanács­iköztársaságnak és hamarosan megszülető gyermekének. Gyanútlanul, sietősen ment a kútra. Nem hallott a pesti ese­ményekről, nem tudott a Ta­nácsköztársaság megbukásáról. Az egyik utcasarkon hirtelen, váratlanul megrendítő látvány fogadta. A lába valósággal a földbe gyökeredzett. Darutollas tiszti ruhát viselő hóhérok pus­katussal rontottak rá Bíró Bé­lára, aki darászsákot cipelt a malomból. Szörnyű ütéssel fej­bevágták és már húzták is fel á legközelebbi fára. Véres terror kezdődött akkor Jánoshalmán. Szabóné eldobva a kannákat, szaladt haza, hogy férjének jelezze a veszélyt, de már elkésett. Emberét, a helyi direktórium tagját, Kustyán Já­nos csendőr és Halász Sándor rendőr megvasalva kísérte a biztosnak látszó halálba. Gyen­ge asszonyszíve, féltő szeretete hiába könyörgött, válaszként puskatus csattant a hátán. Bírósági ítélet nélkül gyil­kolták a foglyokat. Sűrűn nyílt a börtönajtó. Szabó Mikor Fe­renc agyában gyorsan kergetőz- tek a gondolatok. -Amikor is­mét kinyílt a nehézre vasalt ajtó, kiugrott az őr mellett, át a kerítésen és futott, amíg a lehelete bírta, ki a határba- ki a tanyák közé, a kukoricaföl­dekre. Horthy fasiszta különítménye tobzódott, gyilkolt és mulato­zott a községben. Amikor észbe­kaptak, látták a fogoly szöké­sét, megrohanták annak laká­sát. Otthon csak a fiatalasszony tartózkodott. Mindent feldúltak, elvitték a család kevés pénzét és a férj csizmáját. S zabóné egyedül maradt, nincstelenül. A férjét ké­sőbb elfogták és bebörtönözték. A helyzet reménytelennek tűnt. A sok szenvedés, megpróbálta­tás azonban megedzette, még elszántabbá formálta a gyönge asszonyt. Napszámba járt, majd cselédnek szegődött Madzányi Gézáné birtokára, hogy gyer­mekének és magának kenyeret keressen. Férje börtönben ült és az elbukott harcos fegyve­rét maga emelte fel. Bízott a proletárok ügyében, bízott a végső győzelemben, az új pro­letárdiktatúrában és a remény parazsát ébresztgette a napszá­mosok körében. Madzányiné gazdaságában töb­ben dolgoztak. Ott volt Hubai Miklós hajdani vörösőr és Iya- nov Miklós orosz hadifogoly. A naptár 1920. április végét je­lezte. A határban enyhe tava­szi szél ringatta a korán elő­bújt növényeket. Esteledett. Hu­bai az istálló sarkához tanács­kozásra hívta össze a cseléde­ket és a környéken dolgozó szőlőmunkásokat, budárokat. — Holnap május elseje lesz, a nagy proletárünnep — mon­dotta halkan, szinte suttogva. — Nem húzódhatunk vissza, nem lapulhatunk meg csöndben, gyáván, meg kell mutatni az uraknak, hogy élnek a prole­tárok, él a szocializmus eszmé­je. Tudtukra kell adnunk, hogy nem mondunk le a Tanácsköz­társaságról. a proletárdiktatú­ráról soha, amíg szívünk do­bog. Hubai szavai új reménysuga­rat csillantottak meg a szemek­ben. Másnap, május elsejére vir­radó éjjel kis csapat indult út­nak ásóval, kapával felfegyve­rezve. Almási Imréné tanyájá­hoz érve, megálljt intett a csa­pat vezetője. A nagysága na­gyon gyűlöli a kommunistákat, együtt sül-föl lakótársával, a szolgabíróval. Most nincs itt a tanyán, bont van a községben. Áliítsunk ide májusfát figyel­meztetésképpen. 21 kis sereg munkához lá- főtt. Nagy gödröt ástak és felállították a fát. Körültán- colták, munkásdalokat énekel­tek, azután hazamentek. Ünne­pelni készültek, május 1-én. Gyönyörű, meleg, napsugaras reggel köszöntött rájuk. A friss levegőben virágillat áradt. A napfényben azonban csendőr- szuronyok csillantak. Hubai Miklós, az orosz Ivanov és a többiek hamarosan a bí­róságon találkoztak. A kivezé­nyelt csendőrtisztheiyettes re­megve tartotta kezében a »bűn­jelként« lefoglalt, piros krepp- papírral gondosan körülfont vö­rös zászlócskát lengető május- fát, a proletárok összefogásának, bátorságnak és hatalmának jel képét. Nagy József Sikeres irodalmi felolvasó-esten vettek részt a Kortárs i írógárdájának tagjai Vaskúton. Megállapodás történt arra néz- íve, hogy legközelebb május végén látogatnak el Bácsbokodra. Szeptemberben Csátálját, november végén pedig Sükösdöt ke­resik fel a fővárosi Írók. Képünkön jobbról balra: Szeberényi Lehel, Egressy István, Kelemen Sándor, Földeák János, Duba János vaskúti igazgató-tani tó, Felvidéki István, Vaád Ferenc, Koltai András és Sípos Gyula látható. A TŰZVÉDELEM ■ megjavításáért azonnal kicseréljük a tűzoltókészülékeket. ■ • Várakozás nélkül, azonnal cseréljük a forgalomban levő ! összes szabványos tűzoltókészülékeket, így a szükséges j töltés és javítás miatt eddig fennállt kiesés megszűnt. — ! A tűzoltókészülékeket az alábbi cimen cserélik azonnal: S B Fémlemez ipari Művek, Háztartási és Kézi Tűzoltó- ; készülékek Gyáregysége, I. számú telepe. Budapest, XIII., Angyalföldi út 32. Tel.: 202-647. » 1011 s *

Next

/
Oldalképek
Tartalom