Petőfi Népe, 1960. április (15. évfolyam, 78-101. szám)

1960-04-08 / 83. szám

4. oldal 1360. április 8, péntek Az úttörőmozgalom fejlődéséről Pillantsunk vissza és nézzünk előre! Az útiörőszervezet |946-ban jött létre, de ugyan­akkor elmondhatjuk, hogy a szövetség eszmei örököse és folytatója az emberiség hala­dásáért, népünk szabadságáért és függetlenségéért folytatott küzdelem ügyének, melyért if­júságunk legjobbjai évszázado­kon keresztül harcoltak; az 1919-es Tanácsköztársaság gyer­mek-mozgalmának, — s tagja az úttörőszervezetek nagy nem­zetközi családjának is. Megalakulása óta az úttörő- mozgalom összeforrott a párt és az ifjúsági mozgalom harcai­val. Ellentétben más gyermek- szervezetekkel, az úttörőszerve­zet alakulásától kezdve a dol­gozó nép gyermekeinek moz­galma. 1936-ban az ellenforradalom — mint minden haladót — így az úttörőmozgalmat is támadta. Jellemző azonban, hogy ezt a mozgalmat mennyire szerették a gyerekek: az ellenforradalom idején és az azt követő hetek­ben aránylag kevés úttörő- csapatunk esett szét, ezekben a napokban is sok helyen tar­tottak úttörőfoglalkozásokat, őrsi összejöveteleket. Ebben az időben Iß több pajtás hűen viselte a vörösnyakkendőt. 1957. február 18-án az MSZMP vezetésével és irányí­tásával újjáalakult a Magyar Üttörők Szövetsége. Ezen a ta­nácskozáson az ország legjobb úttörővezetői foglaltak állást a mozgalom mellett, hallatták szavukat azért, hogy az úttörő- mozgalomnak továbbra is élni, létezni kell. A februári orszá­gos tanácskozás határozataiban néhány új dolgot is találunk, mint például a próbarendszer bevezetése, a Szervező Testüle­tek létrehozása, a nem peda­gógus úttörővezetők munkájá­nak fokozottabb Igénylése, a »vvvwwwvw^*vwwyvwyvww csapatok nyári táborozásának szorgalmazása stb. Ezekben a határozatokban a tanácskozás teljes mértékben találkozott az úttörővezetők el­képzelésével, hiszen közülük sokan már régebben felvetet­ték e kérdések fontosságát, sőt 1954-ben a DISZ KV XII. plé­numa is foglalkozott ezen új vonások meghonosításával az úttörőcsapatok mindennapi éle­tében. Vizsgáljuk meg most megyénk úttörő-mozgalmának helyzetét a számok tükrében. 1957 februárja után csapataink igen gyorsan újjászerveződtek és 1957 végére lényegében min­den jelentősebb iskolában volt úttörőcsapat. Jelenleg megyénkben 270 út­törőcsapat tevékenykedik, tag­jainak száma a kisdobosokkal együtt eléri a 31 ezer főt. Ez azt jelenti, hogy megyénk III— VIII. osztályos tanulóinak 64 százaléka úttörő vagy kisdobos. A százalék megfelel az orszá­gos átlagnak, azonban töreked­nünk kell mégis bizonyos lét­számemelésre, melyet az ön­kéntesség elvének mindenkori alkalmazásával, elsősorban a csapatok munkájának vonzóbbá tételén keresztül kívánunk el­érni. Az úttörő-mozgalom haté­konyságának a gyermekek kö­rében végeredményben a lét­számban is kifejezésre kell jutnia. Ma már kevés gyermek gon­dolkozik azon, hogy úttörő le­gyen-e vagy sem. Ha valaki nem úttörő, azt vagy a szülők akadályozzák ebben, vagy az a néhány helyen még mindig ta­pasztalható befeléfordulás, ami­kor csapatvezetőink megmarad­nak egy aránylag kis létszámú minőségi csapatnál és mester­ségesen gátolják a csapat lét­számának növekedését. A mi Emlékbélyeget adtak ki a Hazafias Népfront Kongresszusára A Hazafias Népfront Orszá­gos Tanácsa a mozgalom má­jusban megrendezésre kerülő országos kongresszusára emlék­bélyeget adott ki három — 1, 2 és 3 forintos — címletben. A kongresszusról történő meg­emlékezés mellett a bélyeg ki­adásának célja az, hogy az el­adásából származó bevétel biz­tosítsa a Hazafias Népfront II. országos kongresszusa megren­dezésének költségeit. A megyében a népfront­bizottságok már eddig is igen sok emlékbélyeget adtak el. véleményünk továbbra is . az, hogy minden gyermek lehet úttörő, ha önként jelentkezik és nem kirívóan rossz maga­viseletű vagy rossz tanuló. Úttörőcsapatainknál 850 pe­dagógus és 536 egyéb nem pe­dagógus felnőtt úttörővezető dolgozik. A vezetőknek ez a száma aránylag kevés. Töre­kednünk kell további pedagó­gusok megnyerésére, de legfon­tosabb a nem pedagógus fel­nőtt úttörővezetők számának emelése. Az úttörőcsapatok tartalmi munkáját illetően állandó és egyenletes a fejlődés. Elmond­hatjuk, hogy csapatokon belül kommunista nevelés folyik. Igen jól bevált a kötelező próba- rendszer, mely az úttörőmunka alapját képezi, lehetőséget ad sokoldalú nevelési célkitűzé­seink eredményesebb megvaló­sításához. Az úttörőcsapatok kulturális ég. sportmunkája is fejlődik. A mennyiségi ered­mények mellett minőségi ered­ményeink is vannak, melyet az is bizonyít, hogy az 1959-es évi országos úttörő kulturális versenyen megyénk úttörői hat aranyérmet szereztek, mely 10 százalékát képezi az összes ki­adott aranyérmeknek. Külön meg kell említeni az 1958—59., valamint, az 1960. évi forradalmi nyomolvasó munka kiváló eredményeit. E munka elvégzése során úttörőink meg­ismerték a Tanácsköztársaság helyi eseményeit, a 25 eszten­dős Horthy-elnyomás éveit és a felszabadulás óta elért ered­ményeket. A forradalmi nyom­olvasó mozgalom hozzájárul a pajtások szocialista hazaszere­tetre való neveléséhez. Eredményeinket termé­szetesen csak úgy tudtuk el­érni, hogy sok segítséget kap­tunk a part- és KISZ-, vala­mint tanácsszerveinktől. Van még tennivalónk bőven, melye­ket akkor tudunk teljes egészé­ben megvalósítani, ha az úttö­rő-mozgalom még inkább tár­sadalmi üggyé válik. Gyóni Lajos, megyei úttörő-titkár A Szegedi Postaigazgatóság területén a Kecsltemeti i , SZ&iflÍL Megyei Postahivatal lynácz-hrigádja nyerte el a szocialista brigád kitüntető címet. Ignácz Antal, Kovács Sándor, Péli Má­ria Sárközi Elek, Fekete Mátyás és Kőszegi Károly sokat tett azért, hogy a Megyei Postahivatal 1959. második félévi munkája nyomán újból elnyerte az élüzeni címet. Szocialista postás-brigád (lljra találkoztunk Szép élményben volt részünk a felszabadúlás évfordulóján. Újra találkoztunk egy szovjet tiszttel, aki harcoló katonaként 1944—45-ben, sokezer bajtársá- val együtt részt vett hazánk felszabadításában. Vlagyimir Zsdánov őrnagy 1944-ben mint fiatal, 17 éves önkéntes indult el távoli szov­jet hazájából, hogy Magyaror­szágról is kiűzze a fasiszta ban­ditákat. A kurszki csatában ka­pott először sebet, s mikor fel­gyógyult, részt vett Románia felszabadításában, ahol másod­szor is megsebesült. Amikor sebe begyógyult, újból vissza tért csapatiestéhez. 1944-ben csapata átlépte a magyar ha­tárt. Először Szolnokra, majd Ceglédre, később Budapestre követte a menekülő fasisztákat. A vergődő náci fenevad még halála utolsó óráiban is maka­csul védett mindén talpalatnyi területet. Vlagyimir Zsdánov tüzérezrede nem sajnálta a lö­vedékeket a fasisztáktól s har­colva előrenyomultak a Margit­szigetig. Átkeltek a Dunán és Budán folytatták tovább a vé­res ütközetet. A fiatalj őrnagy szavait me­leg szeretőt hatotta át, amikor arról beszélt, hogy a budapesti harcok alatt hogyan segítették a szovjet katonák Budapest la­kosságát. Ellátták élelemmel, a betegeket gyógyszerrel, nem egy esetben maguktól vonva meg azokat. A háború befejezése Csehszlovákiában érte. 1946-ban visszatért hazájába, ahol elvé­gezte a tiszti iskolát. Az évek gyorsan téltek, megnősült, csa­ládja van. 1956-ban, amikor az ellenfor­radalmi söpredék a nép álla­mára törtj, Vlagyimir Zsdánov őrnagy újból elindult Magyar- országra, hogy visszaadja sza­badságunkat. Becsüiettel telje­sítette kötelességét. Köszönet néked Vlagyimir Zsdánov s azoknak a névtelen hősöknek is, akik nem ritkán a legdrágábbat, az életüket ad­ták, hogy felszabadítsák ha­zánkat, népünket a fasiszta ura­lom alól. Népünk szívében örökké cl a hála és a szeretet a szovjet hadsereg ős a nagy szovjet nép iránt. Peller József levelező Büklauor regénye vcl« hoztak, az SS halálfejes tankhadosztály egyik felderító- jét. Ez a hadosztály ismét fel­tűnt a frontszakaszon. Mindig támadás előtt bukkan fel. £s a katonák beszélgetéséből, az ír­nokok félszavaiból, a csak ta­pasztalt szemnek látható jelek­ből fokozatosan kialakult benne a meggyőződés, hogy a néme­tek támadásra készülnek. S ez a támadás hamarosan bekövet­kezhet, talán már holnap... .:. Nos hát, Szasko Belicsen- ko, visszatértél az ezredhez. Ez jelent számodra mindent: a há­zadat, a családodat, az elvtár­sakat s a határt. Ezzel az ér­zéssel nézte barátai vidám, italtól felhevült arcát, hallgatta beszélgetésüket. Talán egyedül ő ismeri valamennyük holnap­ját, s ez a tudat mintegy mind- annyiuk fölé emelte. Közelében egy fiatal alhad­nagy ül, Nazarov, az új sza­kaszparancsnok, akit távollété­ben küldtek hozzá, az üteghez. — Tudja, azért bosszantja az embert — panaszkodik az al­hadnagy! a szomszédjának, a már nem éppen fiatal gyalogos századosnak, akinek négy csil­lagát ai idő megfakította. — Éppent minket, meg két előt­tünk végzett csoportot érint a parancs, j Azelőtt hadnagyok ke­rültek ki az iskolánkból. Ha leg­alább nyolc hónappal előbb vo­nultam volna be, hadnagy le­hetnék, most pedig itt ülök egyetlen csillagocskávah (Folyt, köv.) Feje fölött fényszórók nyugta­lan fénye páztázta az eget. Ez egy kissé a frontra emlékeztet­te. Csípős szél fújt, sebe, mely­ről levették a kötést, fázott a köpeny alatt. Lelkében azon­ban hosszú idő óta. most érzett először nyugalmat. A frontig hosszabb út állt előtte mint az, amelyen a kór­házba hozták. Űjra keresztül utazott azokon a helyeken, ahonnan negyvenegyben vissza­vonult, aztán újra előre nyo­mult, s ahol a háború nyoma most friss sebnek tűnt fel. Az ukrán kunyhóban, amelyben éjszakázott, a gazdasszony ép­pen egy német köpenyt bon­tott szét, téli ruhácskát varrt belőle a fiának. A kisfiú sza- lladgált körülötte, s mint a bá­jdog, úgy zörgött rajta a terep- jszínű német sátorponyvából készült nadrág. »Sok német itt hagyta a fogát« — mesélte a gazdasszony. Aztán hazajött a kolhoz- brigádvezető, átnedvesedett eső­köpenyben, szakadt kantárral a kezében, eső és fekete föld sza­gát hozta magával, csizmáján meg tehéntrágyát. Leült az asz­talhoz, hátratolta kapucniját, s máris a kolhozbeli dolgokról kezdett beszélni. A hétéves­forma fiú felnőtt módjára hall­gatta a beszélgetést. A félkarú brigádvezető egész magatartá­sán érződött, hogy nemrég .sze­relt le. Hosszú körmével az asz­tallapon dobolt, Belicsenkót nézte, és valamin töprengett. Amikor a zsebébe nyúlt a do­hányzacskóért. Belicsenkó két színét vesztett érdemrendet pil­lantott meg a zubbonyán. De egyben gazda is volt, akinek el kell látnia a hadsereget és ezt az átutazó századost. Óvatosan megkérdezte: — Az egységével van, száza­dos elvtárs vagy egyedül? — Amikor megtudta, hogy egye­dül van, fellélegzett, elmoso­lyodott, s megnyerő őszinteség­gel így szólt: — Kérni szeret­nék valamit. En is szolgáltam, tudom, hogy van ez. A napok­ban egy csapat vonult itt át, itt hagytak egy lovat. Igaz, hogy elcsigázott gebe, de azért nálunk megjárja. Rendbe kell szedni a gazdaságot. Most meg elszakadt a kantár, és nincs mivel megvarrjam. — Megmu­tatta a kantárt, majd megint az asztalra hajította. A feldúlt fészekben megkez­dődött a békés élet. Nehéz, ke­mény, szegényes élet, de békés. A háború itthagyta törmelékei­ből kezdték összerakosgatni. Romániában látta Belicsenkó, hogy katona, éppolyan, mint ez a brigádvezető, csak nem le­szerelt katona, hanem olyan, akinek még harcolnia kellett, köpenyét a földre dobva segí­tett egy román parasztnak rendbehozni az ekéjét. A két ember a szántóí'öldön térdelt, mindkettőnek durva paraszt- keze volt, az egyik románul beszélt, a másik oroszul, s úgy bólogattak, mint akik értik egy­mást. S még valami eszébe jutott. Már Magyarországon történt. Kora reggel volt. A nap még alacsonyan járt, s az egyik ol­dalról megvilágított dombok hosszú árnyékot vetettek. Domb­tól dombig egyenes testtartás­sal lépkedett a dércsípte fú­vón egy híradós, vezetékdob­bal a hasán. Fütyörészve te­kerte fel a drótot, a háború­ból ittmaradt utolsó telefonve­zetéket. Itt is megkezdődött a békés élet. Odább pedig — har­cok dúlta országutak és a front mindjobban érződő lehelete. Belicsenkó felkéredzkedett te­herautókra, hallgatta, miről be­szélnek az élelemelosztó helye­ken, a raktárakban. A hadosz­tályparancsnokságon, felderítő- té#képet látott, s rajta sok új célpontot, az utóbbi napokbun felbukkant német ütegeket. Ezek az egész, frontvonal hosz- szában tüzet, nyitottak, ahogyan támadás előtt szokás. A parancsnokságra egy »nyel­Borotvás merénylő Ajtai Antalné kiskunfélegy­házi lakos nemrégiben azzal a szándékkal kereste fel anyó­sát, hogy visszakérje a pénzt, amelyet kölcsönadott. — Az anyóssal egy konyhában lakott Balogh Mária is, akivel Ajtai Antalné haragos viszonyban állott. Ez a találkozás szomorú kö­vetkezményekkel végződött. A . két nő újból összeveszett s Ajaiiné borotvával támadt Ba­logh Máriára. A szerencsét­len nő védekezni nem tudott, s az éles borotva végigszán­totta arcát. Megsérült az arc- itfege és kisebbfokú átmeneti bénulást szenvedett. Ajtai An- talnét a félegyházi járásbíró­ság súlyos testisértés miatt két hónapi börtönbüntetésre ítélte.

Next

/
Oldalképek
Tartalom