Petőfi Népe, 1960. március (15. évfolyam, 51-77. szám)

1960-03-13 / 62. szám

4. oldal 196P, márciu: s II, vasárnap A klasszikus prózát^ szeretem Qlmud dijuk ílűiidöt DClárát, a Kecskeméti Katona József Színház művésznőjét S1*V-V • • f Mtözőjében bukkanunk ^ Göndör Klárára, a Kecs­keméti Katona József Színház kiváló művésznőjére. A próba utáni fáradalmakat piheni s az édesanya szerető tekintetével nézi 14 éves fia Luli, és 8 éves kislánya Tubi fényképét. Fali- tükre fölött egy nagy szív lát­ható, melynek közepébe rejtette imádott két gyermekének fény­képét. Göndör Klára a Győri Kis­faludy Színházból jött Kecske­métre 1958. őszén. Városunk kö­zönsége már 1957-ben megis­merkedett nevével és művésze­tével, amikor Kecskeméten ven­dégszerepeit Kiss Ferenccel a Játék és valóság című színda­rabban. Kecskeméten való tar­— Régi vágyam válik valóra, mivel én játszhatom Shakes­peare: Vízkeresztjében Olivia szerepét. Őszintén megvallom: főleg a klasszikus prózát szere­tem. Egyik legszebb színészi ál­mom teljesülne, ha egyszer rém osztanák Vörösmarty: Csongor és Tündéjéből Mirigy figurájá­nak életrekeltését Kezdő szí­nésznő korom óta vágyom erre az izgalmas pillanatra. G öndör Klára színészi csa­ládból származik. Édes­anyja Bogár Gizi híres prima­donna, édesapja, Göndör Jó­zsef pedig jól ismert bonviván volt. Az érdekesség kedvéért megemlítjük, hogy a népszerű „Hullámzik a búzatenger” kez­detű magyar nóta az édesapja szerzeménye, G öndör Klára a művészet világában nőtt fel. Sze­reti a könyveket és a klasszi­kus muzsikát. Szabad idejét mű­velődésre fordítja. Rengeteget olvas, ö is rabja a régi színészi tradíciónas: szeret főzni és horgolni. — Figyelem a jellegzetes fe­jeket és mozdulatokat — mond­ja. — A színésznek a külsődle­ges megfigyelésekre is nagy szüksége van. A látottakat sű­ríti és egyszer valamelyik sze­repkörében felhasználhatja. M ajd színészi élvét össze­gezi: Játszani, játszani! Ez a legfontosabb. Igényesnek kell lennünk önmagunkkal szem­ben, mert csakis akkor tudjuk belopni magunkat a sokat váró, igazi művészetet kedvelő kö­zönség szívébe. Bieliczky Sándor Petrovicsék szekrénykéje Sokszor említették már az újságokban, a Petőfi-irodalom- ban, hogy Szalkszentmárton nem ápolja, nem melengeti Petőfi-emlékeit, sőt pusztulni hagyja a ma már csaknem műemléknek minősíthető nagy- vendéglő-épületet, melyben Pe­tőfi szülei 1845 és 1846-ban kocsmároskodtak és amelynek egyik szobácskájábán maga a költő is hosszabb ideig lakott. A Petöfi-ház újjászületik Hát bizony az épület éveken át nem volt tatarozva, ez igaz. Az is igaz, hogy mindenre szol­gált, csak a Petőfi-kultusz hir­detésére nem. Tágas udvara és elárvult szobái egyéb al­kalmas hely hiányában sokáig hajlékot nyújtottak a hulladék­vas lerakatnak és a helyi MEZÖKER rekeszhegyeinek, meg terményeinek. De ha ed­dig így is volt, most másként alakul minden. Szorgos kezek dolgoznak azon, hogy ne ma­radjon így és szemtanúi lehe­tünk annak, mi mindenre ké­pes a lelkes társadalmi mun­ka és alig néhány ember lá­zas és rajongó buzgalma. Igaz, sokat lendített az ügyön az is, hogy a MEZÖKER elköltözött, külön telepet és csinos új épü­letet kapott a vasút közelé­ben és egy szép napon útra­kelt a hulladékvas-lerakat is. Petőfiék hajdani kocsmája most a falu úttörő ifjúságának nyújt otthont, néhány szobája pedig valóságos múzeummá alakult. Még kezdetén van minden, de máris sok becses ereklyét ölel­nek körül az öreg falak és mind között a legbecsesebbet: Petőfiék hajdani szekrényké­jét is. Árverés Sxalkssentmártonban Nem kis dolog, ha több mint száv év távlatából még Petőfi- ereklyék kerülnek elő. Érdekes lesz tehát e bútordarab tör­ténetének ismertetése, mit ma­ga az adományozó, Bakos Lász­ló szalkszentmártoni lakos csa­ládi hagyományok alapján és elfogadhatóan így ad elő. Ismeretes, hogy Petőfi Sándor szülei 1844 őszén Dunavecsé- ről elszegényedve költöztek át Szalkszentmártonba. de a szalk­szentmártoni kocsmabérlet sem sokat segített rajtuk. Erre mu­tat az is, hogy mikor közsé­günket elhagyva Dömsödre köl­töztek, az öreg Petrovics kény­telen volt ingóságainak nagy­részét elárvereztetni. Az ár­verés alkalmával Petrovics m/u- ga mondta ki az első és utol­só árat. — Árverésre kerültek többek között kádak és hordók is, valamint az a becses szek­rény, mely most adoma nyozá­Sikwuea zeundtak a. (aklhitki iiätandej tan fio-dj aulai (Községi tudósítónktól.) \ A háziasszonyok a télen sem tétlenkedtek; Lakiteleken. A nőtanács ugyanis kézimunka- és főzőtanfolyamét szervezett, amelyen szívesen vettek részt és sokat tanultak .a laki teleki asszonyok. A kézimunka tanfolyamot dr. Hegedűjs__Sándor3g^ a községi állatorvos felesége, míg a főző tanfolyamot Rácz Miklósné, az iskolaigazgató felesége vezette. A tanfolyamok március 6-án értek véget és a hallgatók saját készítményeikből a tanácsházán kiállítást rendeztek. Nagy tetszést aratott a kézimunka kiállítás, de talán még nagyobb sikere volt a főzőtanfolyamon résztvevő asszonyok saját ké­szítményének: a hideg és meleg ételeknek, tortáknak és egyéb újdonságoknak, amelyeket a falusi és tanyai asszonyok kony­háján eddig nemigen lehetett látni. A két tanfolyam irányításában sokat segített Begidsán Jánosné, a nőtanács elnöke. Húsz évvel ezelőtt történt... Június végefelé jártunk, s ép­pen delet harangoztak, Kinn áll­tam a kiskapuban, s egyszer csak ismerős öregembert láttam vánszorogni a falu felé. — Apám, édesapám! Jön Kecskés bácsi! — rohantam fel az udvarra. Az öreget mindenki ismerte a faluban, és a mi fertályunkon, a szegénysoron nem volt senki, aki ne szerette volna. Nem fa­lunkban lakott, talán nem is volt otthona. Csak nagyritkán keresett fel bennünket. Ősz táján új kalendáriumokat árult, de én, a gyerek, gyanítottam róla, hogy más falvakban koldul is. Olyan volt, akár egy fehér ga­lamb. Szép szakálla selyemken­dőként borította el sovány, min­dig ziháló mellét. Fél keze hiányzott, a 14-es háború vala­melyik csatamezején vesztette el, ott szerezte a bal halántéka felett éktelenkedő lyukat Is. Nemsokára megérkezett. Há­tán nagy, súlyos batyut cipelt. Leemelte, apám is segített neki, — Mi jót hozott nekünk? — törte meg kis idő múlva apám a nyomasztó csendet, amely úgy nehezedett ránk. mint a tik­kasztó hőség. — Mit, kedves fiam? Mit hoz­hattam volna? — Jó lett volna egy kis ke­nyér — tagolta édesapám csen­desen, s maga elé nézett. — Az van egy kevés.. s Apám rögtön élénkebb lett. Rám nézett, s a megkönnyeb­bülés érzésének sugarát láttam a szemében­DLee&kfa káén méltatlankodtak a hatalom em­berét parancsra keresők maguk között. — Feltúratják velünk az egész határt... Mégha az utat tétet­nék járhatóvá, megértenék! — Bezzeg egy magunkfajtáért nem csinálnak ekkora felhajtást — háborgott apám is. És az őrmestert sohasem ta­lálták meg. Nemsokára jött a híre, hogy Kecskés bácsi is eltűnt. A szegénynegyed megdöb­benve tanácskozta meg az ese­tet. Arról suttogtak, hogy a falu leggazdagabb embere, a vén Buronyi látta, amint Kaszony- ból jött a falunk felé. Rongyos volt, zilált, úgy vánszorgott az országúton, mint akibe hálni jár a lélek. A gazda csak későn, visszapillantában ismerte fel az aggastyánt, de restellt megfor­dulni a szánkóval, s a lovak is pompásan húztak. A szemek gyűlöletet lövelltek a módosak házai felé, s egyszer- csak megszólalt édesapám: — Gyerünk! S mint megfellebezhetetlen parancsra, szó nélkül megindult utána a szegénynegyed. Fújha­tott a szél, hordhatta a havat, konok elszánéssal mentek meg­keresni Kecskés bácsit. Ott találtak rá, holtan, csont- táfagyottan a falutól két kilomé­ternyire. Az emberek, az élők, levetett süveggel állták körül jótevőjük holttestét. Szemükben könny csillogott, s néma gyászukhoz az orkán fújta az indulót. Szerényt Győző som útjárt a múzeum birtoká* ba került. , \ hordók és kádak* átalakított formában ugyan, de még mind! g községünk terüle­tén találta.atók, a telepi Kiss Károly fi jldmű vés-ezermester­nél. ki nagyapjától örökölte ezeket, A szekrény vándorút ja A szekrényt az árverésen Petrovicsék j. ó szomszédja, ro­konságom égj- >k őse. Kiss Ábel édesapja vette meg. Jobs' vol­tak Petrovic?’ékkal, tegező ita­lát i viszony ban és disznóvá­gások idejét is egymás segít­ségére voltak. Kiss Ábel, —> aki 1844-bf-n született és 1929, március 4* ón halt meg, — örö­költe tehá t első ízben a szek­rényt Édesapja háza eredeti­leg a mosdani kúltúrház helyén állott, de apja halála után má­sik házat vásárolt nagyobb udvarra*, mely a gazdálko­dásra alkalmasabb volt: a mos­tani Felszabadulás út 25 szám. Ide költözött át tehát a Petro- vics-,Szekrény is. Kiss Ábel gyermekei hama­rosan elhaltak és ezért örökbe- togadta Kovács Mihályt,, ki azu­tán a Kiss Mihály nevet vetta fel. Ez a Kiss Mihály Takács Mihályné különváltan élő asz- szonyt vette feleségül és ami­kor 1935-ben meghalt, a házat és ingóságokat felesége örö­költe, ki később Molnár Lajos MÁV-nyugdíjas felesége lett. Én 1950-ben Molnár Lajos- né legkisebb leányát vettem feleségül és akkor hallottam első ízben a Petrovics-íéla szekrényről. A szekrény a la­kás kiemelkedő helyén állott. Megkérdeztem, hogy miért van ilyen nagy becsben ez a ki­szolgált bútordarab, melyben sajnos sok nyomot hagytak az egerek és a szú. Feleségem édesanyja, ki egykor Jókai má- S9dtk~~ i'elescgéVrek szakácsnője volt Pesten, azt mondta, hogy ettől a darabtól meg nem vá­lik, amíg él, mert egykor Pet­rovicsék tulajdona volt Ide­geneknek nem is nagyon mu­togatták, nehogy elvegyék tőlük. Méltó helyére került... 1959-ben meghalt anyósom és feleségemnek nem volt kifogá­sa az ellen, hogy e szekrény visszakerüljön abba az épü­letbe, ahol éveken át Petőfiéket szolgálta. Majsai Károly tanító és én sokat munkálkodunk azon, hogy az elhanyagolt épület le- vetkezze az idő és a nemtörő­dömség nyomait örülök, hogy a szekrény adományozásával gazdagíthattam a létesülő mú­zeum anyagát és remélem, hogy példámat a faluban mások is követni fogják. Így nyilatkozik Lakos László. Petrovicsék egykori vendég- fogadójában pedig serényen folyik tovább a munka. Maj­sai Károly irányítása mellett úttörő gyerekek rakosgatnak, szépítgetnek. Most már jöhet­nek Petőfi látogatók Szalk­szentmártonba is. Ügy várják őket mint Dunavecsén, Sza­badszálláson és Dömsödön. Van mit mutogatni! Vasberényi Gyula Dunavecse Kíca hormonkészítményekéi gyárt Kínai tudósok eljárást dol­goztak ki a Cortisone nevű hor­mon szintetikus előállítására. A Kínai Tudományps Akadé­mia szerveskémiai intézete to­vábbi öt szekszuál-hormon szintetikus előállítását is kidol­gozta. Ezeknek a gyógyszerek­nek a segítségével lehetővé vá­lik a testi fejletlenség, a kóros elvetélés, továbbá gyulladások és allergiás betegségek gyógyí­tása és sikerrel felhasználhatók reumás, izületi gyulladás, a sú­lyos égések és az asztma keze­lésénél JA napjára olyan hó esett, hogy a tehén hasán akadt, ha kienged­ték. Az öregek nem emlékeztek ilyen ítéletidőre. Nappal ra­gyogó napsütés volt, este vilá­gos, a Hold, s a csillagok fényé­ben a hó tündökölt. Ha szemün­ket a határra vetettük, nem lát­tunk mást, csak végtelen hósző­nyeget. Észak felől, Ungvár és Munkács irányából fagyasztó szél támadt. Hordta a havat, s a házak alig látszottak ki a hó­fúvás alól. A dermesztő hideg­től talán a szívek is megkemé­nyedtek. Az emberek éjt nap­pallá téve lapátolták a havat házacskáik körül. Egy napon aztán különös do­log történt. Dobszóval zavartál-: ki őket a határba, s a csendőrök kétszer is végigjárták a falut, hogy meggyőződjenek róla: kimen­tek-e valamennyien? Ügy törtek ránk, akár a fer- geteg. — Sebők csendőrőrmester úr eltűnt, meg kell keresni, ha az ég leszakad is — szólt a pa­rancs, s röviddel rá már min­denki tudta, hogy abban a ször­nyűséges időben részegen indult el a földeken a kaszonyi őrs irá­nyába ... Majd’ megfagytak a der­mesztő hidegben, de reggeltől késő estig kellett keresniük a csendőrt. — Dehát. ki látott ilyet! = Kecskés bácsi kibontotta ba­tyuját, s lassan szedegette ki a tartalmának egy részét. — Itt van egy kis kalács, le­pényke, ... meg ez a darab bú­zakenyér — mondotta. — És ezt a sok jóféle harap- nivalót mind látták a madarak? — kérdeztem. — A sárgarigó is? A tiglinc és az ökörszem is?... Nem is igaz... Bizonygatta, hogy igaz: ma­dárlátta kenyeret hozott nekünk. Nem maradt sokáig nálunk. Kicsit hűsölt még, aztán szede- lőzködött, s elment. Én még harmadnap is maj­szoltam az öreg ajándékát. Aztán mégegyszer láttam. Késő ősz volt, ködös, nehéz idő. Fáradhatatlanul járta a szom­széd falvakat, tanyákat. Hozzánk is benézett, meg­hozta az új esztendőre szóló ka­lendáriumot. — Ilyen mesés olvasmányokat semmilyen más könyvben nem lehet találni — magyarázta, s úgy méregette kezében, mintha aranyat tartott volna benne. — Van ebben történet a hunok ve­zéréről, mese a vasgyúróról, a fehérló fiáról... — Legalább nem unatkozunk a télen — szólalt meg édes­apám, s igyekezett jókedvűnek látszani. Az ősz lassan elmúlott. Beköszönt a tél,.. Erzsébet tózkodása óta gyak­ran láthattuk a színpadon. Több ki­tűnő darabban sze­repelt (Stuart Má­ria, Kormos ég, Bernarda háza, hogy csak a legne­vezetesebbeket em­lítsük), és hódította meg a lelkes és há­lás publikumot. Közeli terveiről így beszél:

Next

/
Oldalképek
Tartalom