Petőfi Népe, 1960. január (15. évfolyam, 1-26. szám)

1960-01-20 / 16. szám

I Világ proletárjai, egyesüljetek! MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT BÄCS-KISKUN MEGYEI LAPJA XV. ÉVFOLYAM, 16. SZÁM Ára 30 fillér I960. JANUAR 30, SZERDA Népművelést felügyelők kétnapos értekezlete Kecskeméten A megyei tanács művelődési osztálya január 18-án és 19-én kétnapos értekezletre hívta ősz- sze a járási és városi népműve­lési felügyelőket. Megvitatták a Magyar Forradalmi Munkás-Pa­raszt _ Kormány 2003/1960/1. 6. számú határozatát, amely a mű­velődés^ otthonok hálózatának kiépítésével és működésével kapcsolatos egyes kérdésekről szól. A referátumot Urbán Pál elvtárs, a megyei tanács műve­lődési osztálya népművelési cso­portjának vezetője tartottá. A bajai járás termelőszövetkezeti járássá lett Az ukrán kultúra ünnepe megyénkben Január 20-tól 30-ig az MSZBT, a megyei tanács népművelést osztálya, a megyei könyvtár, a szakszervezetek és a MOKÉP kö­zös rendezésében zajlik le megyénkben is az ukrán kultúra ünnepe. A tervek szerint szovjet kultúrcsoportok látogatnak el majd az üzemek és a falvak népművelési otthonaiba, hogy ízelítőt ad­janak az ukrán nép dal- és táncgyűjteményéből. A kultúr otthonok programjába az ukrán nép életével kap­csolatos ismeretterjesztő előadásokat iktatnak. A könyvtárakban kiállítást rendeznek az ukrán írók könyveiből. A művelődési autók pedig a filmek pergetése előtt emlékeznek meg az ukrán népről.-•'VVW^WVVW/WVWWWWVa'v Január 21-én kezdődik a Sabin-oitás második szakasza Az utóbbi hetekben naponta adtunk hírt arról, hogy a ba­jai járásban az egyénileg dol­gozó parasztok egyre nagyobb számban választják a közös gazdálkodás útját. A járás ter­melőszövetkezeteinek vonzó gazdálkodása, a nagyüzemek termelési fölényének elismeré­se, a népnevelők hatékony fel­Hétfőn a megyei párt-vég- rehaj tóbizottság tanácskozásra hívta össze a járási és városi pártbizottságok mezőgazdasági osztályvezetőit, hogy megtár­gyalják a végrehajtó bizott­ságnak a termelőszövetkezetek megszilárdításáról hozott ha­tározata végrehajtását, s a to­vábbi tennivalókat. Tompa Béla elvtárs, a me­gyei pártbizottság mezőgazda­sági osztályának vezetője vita­indító előadásában vázolta az eddig végzett munkát. A tsz-ek vezetésének megjavításáért so­kat tettünk az elmúlt évben; a közös gazdaságokban 208 me­zőgazdasági szakember dolgo­zik és 76 káder áthelyezésé­vel emeltük a vezetés színvo­nalát. A termelőszövetkezetek gazdasági megerősödésére töb­bek között jellemző, hogy amíg 1958-ban a saját erőből történő beruházás aránya csak 9,9 százalék volt, addig ez a szám tavaly 16 százalékra emelkedett. 1958-ban csupán 30 közös gazdaság — a megye tsz-einek 13 százaléka — osz­tott rendszeresen előleget, ta­valy pedig már 80 szövetke­zet, — azaz 30 százalék. A járások és városok tsz-ei­nek helyzetéről a hozzászólók részletesen beszámoltak, fog­lalkoztak a zárszámadások és a termelési tervek ellenőrzése­kor szerzett tapasztalatokkal. A zárszámadás megerősítése a tsz-ek jó részében már meg­történt és e héten befejeződik. A várható osztalék a tsz-ek zömében szépen alakulj a clu­világosító munkájának együt­tes hatásaként megszületett a nagy jelentőségű eredmény; Termelőszövetkezeti járássá lett a bajai járás. Kedden délelőtt a járási párt és tanács végrehajtó bi­zottságok együttes ülést tar­tottak, hogy meghatározzák azokat a tennivalókat, ame­navecsei járásban például 42, Baja városban 38—10. a bács­almási járásban 28—30 forint körül lesz átlagban az egy munkaegységre eső részesedés. Az árutermelési tervet járási szinten a tsz-ek 100 százalék felett teljesítették. A vita során elhangzottakat Erdősi József elvtárs. a me­gyei pártbizottság titkára fog­lalta össze, értékelve az eddigi eredményeket, s hasznos ja­vaslatokat adott a megyében működő megszilárdító brigá­dok további munkájához. lyek a közös gazdálkodás és a közös munka kialakítását cé­lozzák. Az ülésen megjelent Molnár Frigyes elvtárs, a me­gyei pártbizottság első titkára és Sarok Antal elvtárs, a me­gyei tanács végrehajtó bizott­ságának elnökhelyettese. Szakemberekből álló bizottság utazott az új tsz-községekbe A bajai járás termelőszövet­kezeti községei naponta ta­pasztalhatják, hogy a párt és az állam minden segítséget megad a nagyüzemi gazdálko­dásra történő áttérés megköny- nyítésére. Azoknak a dolgozó parasztoknak, akik eddig 3— 5—10 hold földön gazdálkod­tak, nem könnyű megbirkóz­niuk a több száz- vagy ezer­holdas szövetkezeti gazdaságok problémáival. A Dávodi Augusztus 20-a Termelőszövet­kezet például rövid idő alatt 4 ezer hold területre növeke­dett. A járási pártbizottság és a tanács kezdeményezésére ezért mezőgazdasági könyvelési és pénzügyi szakemberekből álló bizottságok létesültek, melyek az újonnan alakult termelő-' szövetkezeti községekben segít­séget nyújtanak a tsz-ek leltá­rozó és számviteli bizottságai­nak munkájához, valamint a gazdálkodási tervek elkészíté­séhez. A három bizottság már elutazott Bátmonostor, Dávod és Nagybaracska községekbe és a tervkészítés befejezéséig tar­tózkodik az említett helyeken. Mátételke egyetlen sötét utcáját is villamosítják Már csak. egy utcában nem ég a villany Mátételke termelőszövetkezeti községben, de ezer méter hosszúságban, 280 ezer forintért ide is be­vezetik 1960-ban a villanyt. A megyei tanácstól 600 méter hálózátépítésre kapnak támo­gatást, a termelőszövetkezetek pedig 5—5000 forinttal járul­nak hozzá az erre a célra szolgaió KÜFA-alaphoz. Megyénkben január 21-től ja­nuár 27-ig tart a Sabin-féle ol­tások második szakasza. Az első oltások megyénkben nagyon jó eredményekkel jártak. A 140 960 oltásra kötelezett gyermek kö­zül 134 883 részesült védőoltás­ban, tehát az oltásra kötelezet­tek mintegy 95,7 százaléka. Ezenkívül a nem kötelezettek közül megkapták az első* védő­oltást a közép- és szakiskolai ta­nulók és Kecskeméten, mint jár­vány gócponton, a felnőttek szá­mára is biztosítottak oltóanya­got. Ez a szám összesen 17 562 volt — ebből Kecskeméten 10 ezernél több felnőtt igényelte a védőoltást. A Sabin-oitás második szaka-' szához elegendő oltóanyaggal rendelkezünk, sőt a miniszté­rium biztosította, hogy azok a felnőttek is újra megkaphassák, — akik az' első oltáson részt vet­tek. Az oltások ugyanazon a he­1959. június elsején alakult meg a Zománcipari Művek Kecskeméti Gyáregységében az első brigád, melynek tagjai a szocialista cím elnyerését tűz­ték ki célul. A mintakészítők szorgalmas kollektívája Pogány Károly elvtárs KISZ-titkárt választotta fcrigádvezetőnek. Hét hónap elteltével. hétfőn került sor a Pogány-brigád munkájának részletes értékelé­sére és a kitüntető szocialista cím odaítélésére. Jó munkához jó szerszám nyék között folynak le, mint az első. Az immunizáló anyagot a gyermekek ezúttal is teában, fo­lyadékban, vagy cukorra csep­pentve kapják. A harmadik vé­dőoltásra, amely teljes védettsé­get nyújt majd a gyermekbénu­lás ellen, körülbelül öt hét múl­va kerül sor. Tevékeny szakbizottságok A Kiskunhalasi Járási Népi Ellenőrzési Bizottság két leg­jobban dolgozó szakcsoportja az ipari, kereskedelmi, pénz­ügyi és a mezőgazdasági szak­csoport. A tizenöttagú ipari, kereske­delmi, pénzügyi szakcsoport, már számos vizsgálatot készí­tett elő a járásban. A járás mezőgazdasági szakbizottsága pedig a 3004/2-es, a termelőszö­vetkezetek megszilárdítására hozott rendelet végrehajtását értékeli havonta. kell. Mivel pedig az öntők és kádíormázók jó munkájának fontos feltétele a hibamentes mintakészítés, a brigád elé azt a célt tűzte a gyár vezető­sége, hogy a mintahibából eredő selejtet . minimálisra csökkentsék. Számok bizonyít­ják, milyen szép eredménye­ket ért el e tekintetben a bri­gád. Minden nap mintavizsgáló őrjáratot szerveztek és az ész­lelt hibákat azonnal kijavítot­ták. Ezzel és több más intéz­kedéssel elérték, hogy 1959 első félévéhez viszonyítva, a 4,12 százalékos selejtet az év végére 0,16 százalékra csök­kentették. A kongresszusi verseny idő­szakában jelentős sikereket ért el a brigád a gyártásra kerülő új minták készítésénél is. Munkájuk jobb megszer­vezésével elérték, hogy a kád- minták készítésénél 100 mun­kaórát takarítottak meg. Más­képpen szólva, öt nappal a so­rozatgyártás előtt már elkészí­tették a mintákat. A brigád elvállalta az új kádforgató be­rendezés elkészítését is, mely­nek üzembe helyezésével a zománcozás műveletei köny- nyebbek, gyorsabbak lesznek és munkaerő szabadul fel az üzemben. Az avatás alkalmából Zolnai Imre elvtárs, a gyár igazga­tója és Zárai Géza elvtárs, párttitkár, üdvözölte a brigád tagjait, akik között 4400 fo­rintot osztottak szót. Pogány Károly, Vincze Ferenc, Budai György, Szeghalmi Sándor, Kása József és Nagy László, Zolnai Imre igazgató jelenlétében vizsgálják az. egyik elkészült kádniiutál. Ülést tartott a megyei párt-végreiiaitébizottság A Bács-Kiskun megyei párt-végrehajtóbizottság hétfőn dél­után megtartott ülésén megtárgyalta a termelőszövetkezeti moz­galom számszerű fejlődésének helyzetét. Megállapította, hogy az utóbbi hetekben e tekintetben jelentős előrelépés történt és egyénileg dolgozó parasztságunk helyenként tömegesen válasz­totta a termelőszövetkezeti gazdálkodás útját. December elejé­től január 18-ig 15 550 dolgozó paraszt lépett a termelőszövet­kezetekbe 89 680 katasztrális hold földdel, amiből a szőlő 4520 holdat tesz ki. Termelőszövetkezeti községeink száma 29-re emelkedett. Üj termelőszövetkezeti községek: Dávod, Bátmonos­tor, Nagybaracska, Hercegszántó, Érsekcsanád, Nemesnádudvar, Sükösd, Hajós, Drágszél, Dunavecse, Gátér, Jászszentlászló és Fülöpszállás. A bajai járás termelőszövetkezeti járássá alakult. A megyei párt-végrehajtóbizottság üdvözli azokat a pa­rasztembereket, akik a közös gazdálkodás útját választották. Üdvözli azokat a népnevelőket, aktivistákat, párt-, állami és gazdasági vezetőket, akik nagy szorgalommal, erejüket nem kímélve vettek részt a szocialista építés eme nagy munkájában. A végrehajtó bizottság felhívja a párt- és állami szervek figyelmét: mindent kövessenek el, hogy az új termelőszövet­kezetek erős és szilárd gazdaságokká váljanak. A termelőszövetkezetek megszilárdításáról tanácskoztak lyeken és ugyanolyan körűimé­A szocialista cím büszke tulajdonosa lett a Pogány-brigád

Next

/
Oldalképek
Tartalom