Petőfi Népe, 1960. január (15. évfolyam, 1-26. szám)

1960-01-28 / 23. szám

Yílég proletárjai, egyesüljetek! A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT BÄCS - t CISKUN MEGYEI LAPJA \ Mm • XV. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ara SO fillér I960. JAN. 28, CSÜTÖRTÖK 300 új iss«tag Bafási Baj a-Szentistvánon, ahol a lakosság túlnyomó része föld­műveléssel foglalkozik, hétfőn estig 300-an írták alá a be­lépési nyilatkozatot Igen so- 'kan a régebben működő Mi­csurin Tsz-be kérték felvéte­lüket. Néhány nappal ezelőtti pedig Lenin Tsz néven új kö­zös gazdaságot alakított 25 kö­zépparaszt. Elnöknek dr. GajJ dócsi István 18 holdon gaz­dálkodó középparasztot válasz­tották. Az alakuló közgyűlés óta már 50 új tagja is van a szövetkezetnek és naponta nö­vekszik az új belépők száma. >VWW>WWWWVWV Révész Géza honvédelmi miniszter Kiskunfélegyházán Révész Gcza vezérezredes, az MSZMP Központi Bizottságá­nak tagja, honvédelmi minisz­ter, kedden Kiskunfélegyházán tett látogatást. Délután a vá­rosi pártbizottság titkárának, Holló Béla elvtársnak és a városi tanács végrehajtó bi­zottsága elnökének, Dobos Fe­renc elvtársnak a kíséretében megtekintette a Bányászati Be­rendezések Gyárát, végigjárta a műhelyeket és szívélyesen elbeszélgetett a dolgozókkal. Ezt követően a városi párt- bizottságon a helyi vezetőkkel, a városi pártbizottság, a ta­nács, a tsz-ek, a gépállomás, valamint a társadalmi szerve­zetek vezetőivel folytatott be­szélgetést. Az MSZMP városi bizottsá­ga által szervezett pártnap este 5 órakor kezdődött. A vá­rosi kultúrház nagytermét zsú­folásig megtöltötték az érdek­lődő dolgozók és sokan kö­zülük a nagyterem előterében és a folyosókon szorongtak. A pártnapot Holló Béla elv­társ nyitotta meg. Ezután Ré­vész Géza elvtárs lépett a mikrofonhoz, Mintegy másfél­órás beszédében elemezte a VII. kongresszus határozatai­ból adódó feladatokat, méltatta a kongresszus jelentőségét és határozatainak végrehajtása érdekében aktív, tevékeny munkára hívta fel a jelenle­vőket. Rámutatott a párt és a tömegek közötti kapcsolat fon­tosságára. Megemlítette, hogy gyors előrehaladásunk, az ipar­ban és a mezőgazdaságban el­ért sikereinket a dolgozók tá­mogatásával értük eh Hangsú­lyozta, hogy a kongresszustól kapott megbízás alapján Köz­ponti Bizottságunk továbbra is a dolgozók által helyeselt, az elmúlt három évben bevált gyakorlatot követi. A továb­biakban bel- és külpolitikai kérdésekkel foglalkozott Révész Géza elvtárs. Beszédét nagy tetszéssel és tapssal fogadták a kiskunfélegyháziak. Hat ötágú cs illag a jó munka szimbó­luma díszíti ünne­pélyes alkalmakkor Meleg József főbe­állító lakatos kabát­jának hajtókáját A Kecskeméti Épület­lakatosipari Válla­latnál dolgozik négy éve. A gépek gyors és pontos beállításá­val foglalkozik. Ezt jól oldja meg. Mun­kájával jelentősen hozzájárul a gép- és esztergaműnely tervteljesítéséhez. Munkatársai és a műhely vezetői be­csülik, tisztelik gaz­dag szakmai tudá­sáért és fáradhatatlanságáért. Mellette Molnár László műve­zető, üzemi bizottsági tag lát­ható, akit a nemrég lezajlott ju­MAGAS ÉS ERŐS GÄTAK VÁRJÁK A TAVASZI ÁRVIZET; NÉGY JÉGTÖRÖUAJÜ JÁRJA A DUNÁT; MEGELŐZIK A BELVIZEK PUSZTÍTÁSÁT; HATALMAS ÖNTÖZÉSI TERV MEGVALÓSÍTÁSA FOLYIK Az Alsódunavölgyi Víziigyi Igazgatóság munkájáról Milyen előkészületeket tet­tünk az esetleges árvíz meg­fékezésére? Erre a kérdésre bileumi ünnepségen Kilián Jó­zsef, az építésügyi miniszter első helyettese az Építőipar Kiváló Dolgozója címmel tüntetett ki. ^Á/VWVWWW»^A/VWV>^^VWVWVWWWVWWWl/\A»VWVVVWVWWWWWW Sükösdön avatják as ország századik SZÉLESVÁSZNÚ MOZIJÁT A magyar filmszakmának újabb nagy demonstrációja lesz Bács-Kiskun megyében, Sükös­dön, csütörtökön este 6 órai kezdettel a helyi filmszínház­ban« Már többször adtunk hírt arról, hogy a Bács-Kiskun me­gyei Moziüzemi Vállalat a mo­zifejlesztésben és a megyei vál­A kecskeméti termelőszövetkezetek három és félmillió forint értékű beruházást terveznek f (HlUe&eU a OCe.eike.mHL ^üát'aii "Ganáts Január 26-án, kedden délelőtt ülést tartott a Kecskeméti Vá­rosi Tanács, melyen Nagymarosi Kálmán elvtárs, a v, b, elnöke beszélt a korábbi tanácsüléseken hozott határozatok végrehajtásá­ról, az előterjesztett interpellá­ciók sorsáról; majd Sánta hajós elvtárs, a végrehajtó bizottság elnökhelyettese a mezőgazdaság előtt álló feladatokról, a 3004/2. számú kormányhatározat végre­hajtásáról és a termelőszövetke­zetek fejlődéséről számolt be a tanácstagság előtt. A termelőszövetkezetek gaz­dálkodását elemezve elmondot­ta, hogy évről évre jobb ered- ményeKet érnek el, két év óta például rendszeresen teljesítik árutermelési tervüket. Termés­átlagaik is jóval magasabbak mint az egyénieké. Búzából pél­dául 1959-ben 4,9 mázsával, ár­pából pedig 5,5 mázsával termel­tek többet holdanként, mint az egyéni parasztok. Ily módon, ha a város egész területén a múlt évben már termelőszövetkezeti gazdálkodás folyt volna, kenyér- gabonából 19 821, takarmányga­bonából 10 643 mázsával több termést takaríthatott volna be parasztságunk, melynek értéke több mint 6 millió forint. Az árpa és a zab különbözeiéből pedig 2100 mázsa sertéshúst le­hetett volna előállítani. A beszámoló ismertette az idei termelési tervek célkitűzéseit is. Érdekes még megemlíteni, hogy a szövetkezetek állami és saját erőből 3 630 000 forint ér­tékű beruházást terveznek, s a megyei tanács ezenkívül 170 ezer kataszteri hold csőkutas öntö­zését teszi lehetővé, ebből a Bé­ke Tsz-ben 50, a Győzelem Tsz- ben 20, a Vörös Csillag Tsz-ben pedig 100 holdas öntözőtelep lé­tesítésére kerül sor. lalat közötti szélesvásznúsítási versenyben országosan kiemel­kedő eredményt ért el. Ezért határozott úgy a Művelődésügyi Minisztérium Filmfőigazgató­sága, hogy ezt az országos ün­nepséget Sükösdön tartják meg, ahol felavatásra kerül az or­szág századik és Bács-Kiskun megye 15-ik szélesvásznú mo­zija. Ha figyelembe vesszük, hogy az ország 20 megyei vál- lalatánák átlagosan 4—5 széles­vásznú mozija van, és Bács megye már a 15-ik szélesvász­nú möziját avatja, képet alkot­hatunk árról, hogy ez az ered­mény valóban kiemelkedő. Az ünnepségen részt vesznek a Művelődésügyi Minisztérium Filmfőigazgatóságának vezetői, a megyei párt és megyei ta­nács, a járási pártbizottság, a járási tanács és a tömegszer­vezetek képviselői. A nagyszabású ünnepség előtt 5 órakor a sükösdi tanács fo­gadást ad a tanácsházán a meg­jelent vendégek tiszteletére. Az ünnepi est keretében Tarján János vb-elnök üdvözlése után Madarász László elvtárs, a me­gyei tanács vb-elnökhelyettese tartja meg ünnepi beszédét, A műsor további részében közre­működik az úttörők ének- és tánczenekara. A nagyszabású ünnepi műsor után bemutatják Magyarorszá­gon első ízben a Tamango című új, szélesvásznú, színes francia filmet. Az. ünnepségről filmfelvétel és televíziós műsor kcszüb szerettünk volna választ kap­ni legutóbbi bajai látogatásunk alkalmával, az Alsódunavölgyi Vízügyi Igazgatóságnál. — Bár az időjárás nagyon szeszélyes, mégis bizakodva nézünk a tavasz elé — mondja Kiss György elvtárs, az igaz­gató. — Az 1956-os árvíz sok tanulsággal szolgált és min­dent megtettünk, hogy az ne ismétlődhessen meg. 156 kilo­méter hosszú töltés védi a Duna balpartját, s minden hét kilométernél találunk egy gát­őrházat, ahol állandóan ellen­őrzik a védgátak biztonságát. 1956 óta olyan magasra és erősre épültek a védtöltések, hogy nem kell tartanunk sem a jeges-, sem pedig a zöld­ártól. Az elkövetkező évek terve: vé­gig emelni egy méterrel a Duna megyénk területén hú­zódó védgátját. A megnyugtató tények mel­lett megtudtuk azt is, hogy az igazgatóság dolgozói most sem tétlenkednek. A védgátakon fakitermelés folyik. ugyanakkor a gát-őrházakhoz szállítják a vízfogó rózsákét, amelyek nem egy esetben tet­tek már jó szolgálatot. Négy jégtörő hajó járja ál­landóan a Duna déli sza­kaszát, — köztük a 11 millió forintba került új, modern jégtörő hajó —, hogy biztosítsák a zajló jég­táblák zavartalan levonulását. Állandó jégtörő szolgálatot tar­tanak, megfigyelők vannak a gátőrházakban, sőt naponta érintkeznek telefonon az ille­tékes vízügyi szervekkel. Komoly, megfeszített munka folyik az esetleges belvizek megelőzésére is. Az őrök min­denütt tisztogatják a csator­nákat, hogy olvadáskor köny- nyebben levezethessék a vizet a termőterületekről. A műhely­ben szivattyúk felújításán dol­goznak és javítják a motor­alkatrészeket. Készenlétben állnak az ál­landó szivattyútelepek: az érsekcsanádi például má­sodpercenként 6000 liter vizet emel át, a karapancsai 3 ezret, a hercegszántóinak pedig más­fél köbméter a kapacitása. Szükség esetén 50 darab 100— 500 liter kapacitású ideiglenes szivattyúegységek állnak majd készenlétben. • Folyamszabályozás, hajózás­biztosítás, belvízrendezés és árvízvédelem mellett az igazgatóságon hatalmas öntözési terv megvalósítá­sán fáradoznak. Közel 300 millió forintba ke­rül a tervek szerint a 60 ezer holdas kiskunsági öntöző. Épí­tését egy-két éven belül el­kezdik, 25 millió forintos be­ruházással, Kunszenimiklós és Fülöpszállás mellett. A csor- na-foktői csatorna elkészülté­vel (amely már részben készen van) 10 ezer hold öntözése valósul meg, s jóváhagyásra terjesztették fel a Közel 8 mil­lió forintba kerülő szivattyú- telep tervét, amely Fokto mel­lett épül majd fel. Dolgoznak már az új önlözo- telepek helykijelölésén, vala­mint a telepek tervein. Eddig három ilyen terv készült el. Az 1960-as évben 514 holdon földalatti eternitcsöves perme­tező öntözést valósítanak meg, amelyhez Jugoszláviából mar 27 vagon eternitcsövet impor­táltunk s 10 vagonnal még február elején meg is érkezik. A Kunszentmiklós, Tass, Drág- szél, Nemesnádudvar, Nagyba- racska és Hercegszántó kör­nyékén levő tsz-ekben már el­készültek 500 hold területen az öntöző-telepek, közel ö mil­lió forintos költséggel. Most Nagybaracskán, Érsekcsanádon, Hercegszántón, Dávodon, Hal­tán, Solton és Kiskunhalason gazdagodnak majd a közös gazdaságok öntözőtelepekkel. Megvalósul minden bizony, nyal a csőkutas öntözési terv is, amely 2500 kataszlrális hold terjedelemmel épülne Kecske­mét, Kunszentmiklós, Dur-ave- cse, Kiskőrös és Kalocsa tér­ségében. Az első kísérleti ku­takat a közeljövőben készíti el az Alsódunavölgyi Vízügyi Igazgatóság« (márkns) Ismét megrendezik a Kecskeméti Jogásznapokat A Közalkalmazottak Szakszer­vezete Bács-Kiskun megyei Területi Bizottsága és a Magyar Jogász Szövetség Bács megyei csoportja 1960. február 5-én és 6-án rendezi meg a Kecske­méti Jogásznapokat. A megnyitót dr, Benedek Jenő, a Magyar Jogászszövetség főtitkára mondja, ezt követően pedig dr. Horváth Tibor kandi­dátus, az Állam- és Jogtudo­mányi Intézet osztályvezetője tart előadást Az új szovjet bün­tető törvényhozás büntetőpoli- tikai alapelvei címen. Ugyan­csak 5-én délután 4 órakor dr. Kemcnes Béla, a szegedi egye­lem void, karának. .uuöa&yeiseté docense, az Állam- és Jogtudo­mányi Intézet munkatársa tart előadást A szerződések általá­nos szabályainak kérdései a polgári törvénykönyvben címen. A második nap műsora dél­előtt 10 órakor kezdődik dn Beér János, a Budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem ta­nárának előadásával, amely** Az államhatalmi szervezet egy. sége a szocialista államba» címmel tant meg. Zárszót Hu* bér Lajos, a Közalkalmazottai« Szakszervezete főtitkára, or- szággyűlési képviselő mond. Az előadások helye a Bács- Kiskun megyei Tanács kultúr, terme.-

Next

/
Oldalképek
Tartalom