Petőfi Népe, 1959. december (14. évfolyam, 282-306. szám)

1959-12-30 / 305. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! BÄCS - KISKUN LAP JA MEGYEI MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT XIV. ÉVFOLYAM, 305. SZÁM Ara SO fillér 1959. DEC. 30, SZERDA Munkában a Vöröskereszt Elkoptak a mezei munkáit. Esténként zsúfoltak az iskolák; kultúrházak. Tanulni, szóra­kozni vágynak a falusi embe­rek is. A kiskőrösi járás vörös- keresztes szervei ezt az idősza­kot használják ki a közegész­ségügyi ismeretek terjesztésére. Csengődön egészségügyi tanfo­lyam és anyák iskolája műkö­dik. Páhin, Akasztón és Kece- len pedig elsősegélynyújtó tan­folyamok indultak. A községi orvosok és védőnők közremű­ködésével most folynak hasonló jellegű tanfolyamszervezések a járás többi községében is. Nagyszabású nőkonferencia Kecskeméten Kedden délelőtt a megye minden részéből asszonyok érkéz­EQY EV ALATT 8 UJ CSALÁDI HÁZ épült a Hartai Lenin Tsz ben tek Kecskemétre, a megyei nőtamács kibővített ülésére. Bajáról és környékéről külön autóbusz szállította a küldötteket a nagy­szabású »asszonykonferenciára«, melyre a megyei nőtanács tag­jain kívül számos termelőszövetkezeti és egyénileg dolgozó pa- rasztas&zonyt is meghívtak. Az elnökségben Pankovlts Józsefné, a megyei nőtanács tit­kára, Borsodi György, az MSZMP megyei bizottságának osztály­vezetője, Kormos Erzsébet, az Országos Nőtanács munkatársa, Somló Paula, a megyei nőtanács tagja, Szabó M. Ferencné nyug­díjas jánoshalmi tsz-tag, Baski Józsefné tsz-elnök, Lengyel Bélánc tataházi tsz-tag és Milassin Teréz, a megyei nőtanács végrehajtó bizottságának tagja foglalt helyet, majd a mintegy 200 főnyi hallgatóság előtt Fankovits Józsefné a mezőgazdaság átszervezésében az asszonyokra háruló feladatokról tartott érde­kes vitaindító előadást, (Községi tudósítónktól.) A műhelyek felől kopácsolás hallatszik, a raktárak előtt zsá­kokat raknak a kocsira. Moz­galmas az élet ezen a napon is — mint eddig — a 3000 holdas Hartai Lenin Tsz-ben. Látogatásom a tilalmával ép­pen a cukorjárandóságot oszt­ják szét a tsz-tagok között. Ti­boldi János raktáros elmondja, hogy 300 mázsa cukrot kaptak 1959-ben azonban mindössze csak 60 holdon termeitek cu­korrépát, de 1960-ban már 120 katasztrális holdra szerződtek. Dóczi Ferenc tsz-tag 223 ki­logramm cukrot kapott és örömmel újságolja, hogy az egyéb juttatásokon kívül pénz­A kongresszus után is folytattuk a versenyt — Qtq.gzd.tk eqq nodaLiiLa brigád na utójából — Tíz brigád versenyez a Ba­jai Gyapjúszövetgyárban a büszke szocialista cím elnye­réséért. Az alábbiakban rövi­den ismertetünk egy-két napot Milassin Otlóné brigádjának naplójából. OKTOBER 9. Eddig végzett jó munkánk elismeréseként igazgatónk ta­pasztalatcsere-látogatásra vitte brigádunkat Budapestre, a Magyar Gyapjúfonó- és Szövő­gyárba. Vendégeskedésünk so­rán meglepetve tapasztaltuk, hogy ott még nem versenyez­nek a szocialista munkabrigád címért. Az üzem megtekintése során azonban több hasznos és jó dolgot láttunk. Nagyon tet­szett például a brigádnak az a fonógép, ahol a kocsi áll és a valcok mozognak. Sokkal köny- nyebb így a munka, nem gya­logolnak annyit a fonónők mint minélunk. Üzemlátogatás után megnéztük a könnyűipari újítók kiállítását. Nagyon büsz­kék voltunk, amikor üzemünk újítódnak eredményeivel talál­koztunk, OKTOBER 12, A 6-os szedfaktorom nehezen megy a munka, Sokat állunk előfonal hiánya miatt. Kártoló üzemünk nem győzi meg a fonógépeket. Sajnos, nincs elég kártoló gépünk, pedig különö­sen a vastag fonalak gyártásá­nál lenne rájuk szükség, OKTÓBER 20. Ma nézeteltérés történt a brigád tagjai között Vitát az előfonal hiánya okozta. Ebből kifolyólag Sárszegi Ant-alné a brigádból kilépett, helyette Eizenhardt Albertnét vettük fel. OKTÓBER 23, Jó napja volt ma brigádunk­nak. Minden tagunk örül az új inunkasikernak. A 6-os gépen rekord termelést értünk el. A latorca elnevezésű előfonalból 378,7 kiló fonalat sikerült ké­szítenünk. OKTÓBER 39. Brigádvezetőnk noaukéton vett részt. Tájékoztatott ben­nünket az ott elhangzottakról. Elmondotta, miért nincs több női vezető, miért nem tanulnak az asszonyok, és több más kér­désről is beszélt. Ma a kultúr- házban Nagy Imre főmérnök tart szakmai előadást. Öröm­mel láttuk, hogy a brigád min­den tagja ott volt. NOVEMBER 3. Megkezdődött a kongresszusi hónap. Brigádunk jó eredmé­nyekkel indul a nemes küzde­lembe. Két .gépünknek 7540 kiló volt a havi terve. Egymás segítségével és munkánk jobb szervezésével azonban közel 10 ezer kiló gyapjúfonalat termel­tünk. így a három parti közül mi értük el a legjobb ered­ményt, NOVEMBER 6, Üzemünk dolgozói megünne­pelték a Nagy Októberi Szo­cialista Forradalom 42. évfor­dulóját. Büszkék vagyunk, hogy a jutalmazottak között volt az 5-ös gép személyzete is. A bri­gád tagjai azonban türelmetle­nek. Szeretnék tudni, mikor ér­tékelik a szocialista címért küzdő munkabrigádok tevé­kenységét. NOVEMBER 11. i A 824-es szőnyeg megint na­gyon rosszul ment. 740 szaka­dás volt 1000 orsó alatt. A kár­tolót le kellett lassítani, hogy valahogyan dolgozni tudjunk. Nehéz így tartani a kiváló dol­gozó szint feltételeit, de nem keseredünk el, pótoljuk a le­maradást. NOVEMBER 13. Ma a Bajai Ruhaüzemben jártunk. A szép orvosi rendelő és az ebédlő után megtekintet­tük a szép, világos műhelyeket. Testvérvállalatunk mindannyi- ónknak tetszett. Megtudtuk, hogy hét brigádjuk küzd a szo­cialista címért, s általános volt az a megállapításunk, hogy a ruhaüzeini nők és asszonyok jobban el vannak látva mun­kával mint nálunk. Vélemé­nyünk szerint a versenynyilvá­nosság azonban gyenge. Sokat építenek a hangosbemondóra. Az egész üzemben csak 4—5 eredmény hirdető táblát láttunk. pedig az írott szóból többet ért az ember. NOVEMBER 17. Brigádunk közös mozilátoga- táson vett részt. Írhatjuk, hogy kivonult az egész gárda, mivel nemcsak mi, de családtagjaink is eljöttek. Ketten a nagyvá­rosban című indiai filmet vetí­tették. Az előadás tanulságos és szórakoztató volt. NOVEMBER 18. „Csak nőknek” címmel film­vetítéssel egybekötött orvosi előadást hallgattunk. Sokat vi­tatkoztunk az elmondottakon. Javasolnánk, hogy a férfiak­nak is tartsanak előadást ha­sonló témáról. DECEMBER 3. Véget ért a kongresszusi mű­szak. Végre sor került a régen- várt eredmények kihirdetésére. Büszke örömmel tölt el ben­nünket, hogy brigádunknak ítél­ték a kitüntető szocialista cí­met. Elhatároztuk, a jövőben még szebb eredmények eléré­sére törekszünk. A kongresszus után is folytatjuk a nemes ve­télkedést , S. G. A falu közvélemé­nyének ranglis­tája van, s arra nem az kerül föl, aki akar, hanem aki kiérdemel­te. Az ilyen embert aztán nemcsak becsü­lik, de szívesen köve­tik, utánozzák is. Nem csoda tehát, hogy Ma­daras tekintélyes gaz­dáinak példája láttán sok dolgozó paraszt írja alá naponta a be­lépési nyilatkozatot. Az egyik ilyen pél­damutató ember Varga István. Könyvekből szerzett szakképzett­sége is van, amit 12 holdján mesterien hasznosított mindig. Ü már akkor piacra hordta a korai bur­gonyát, amikor más * még el sem vetette, de beli elszámolásnál 20 ezer fo­rintra számít. Dóczi Ferenc jól használta ki a háztáji gazdasá­gát is, mert az azon termelt cukorrépáért 300 kilogramm cukrot kapott. Beszélgetésünk­höz egy másik régi tsz-tag is csatlakozik, Vörös Mihályné, aki férjével csak kukoricából 16 mázsát vitt haza, és 8000 fo­rint készpénzt kaptak munka­egység-előlegként. A tsz-tagok jó életére mi sem jellemző job­ban, mint az a tény, hogy a múlt évben kiosztott 14 ház­helyen már nyolc családi házat építettek. Vörös Mihályné tele­vízió vásárlásának gondolatá­val is foglalkozik, s reméljük, erre nemsokára sor kerülhet, mert községfejlesztési alapból a tanács már megrendelte a köz­ség villamosításának tervét és nemsokára megkezdi a hálózat bővítését. Elégedett keresetével Miszlik Bertalan 69 éves tsz-tag is, aki tíz hold földet vitt be a közös­be. Megemlíti, hogy bár mint egyénileg gazdálkodó is elélde­gélt családjával, de a termelő­szövetkezeti élet sokkal jobb megélhetést biztosít számára. — Egész családom bent van már a szövetkezetben — mosolyodik el — s munkánkat megbecsü­lik, ami anyagi előnyökben is kifejezésre jut. Szorgalmas emberek a Hár­iái Lenin Tsz tagjai. Valtuneny- nyien megtalálták számításukat és bizakodva tekintenek az új gazdasági év felé. 'wvw/vwwvwwyvw KITÜNTETÉS' Farkas Géza tíz éve dolgozik! a Kecskeméti Katona Józsefi Színháznál műszaki beosztás­ban. Lélkiismeretes munkáié jutalmául a színházak államo­sításának tizedik évfordulóján Kiváló dolgozó jelvénnyel tün­tették ki. Szilveszterkor kigyullad a villany B alotaszálláson A Délmagyarországi Áramszolgáltató Vállalat építési lya ez év utolsó napján helyezi üzembe a Kiskunfélegyházát Kiskunhalassal összekötő új gerincvezetéket. Az 50 kilométeres új távvezeték Kiskunhalast és a környező községeket, termelő- szövetkezeteket közvetlenül látja el árammal, azonkívül meg-; szünteti a Bátasaék—Baja—Kalocsa távvezeték túlterhelését is- Ily módon megyénk egész déli részén jelentősen megjavul aj villamos energia-ellátás. A Kiskunfélegyháza—Kiskunhalas 50 kilométeres új táv-; vezeték átadásával egyidőben Balotaszállás ts bekapcsolódik az' országos villanyhálózatba. A DÁV építési osztálya a kongresz- szusi verseny lendületével két hónap alatt készítette el a köz­séget bekötő távvezetéket, a transzformátor-állomást és a ba- lotaszállási teljes elosztó hálózatot is. Az új 35 kW-os távvezeték és a balotaszállásd villanyháló­zat építési munkában a Dévényi-, a Pécsi és a Jaquier-hrigá- dok tűntek ki. Kemény László üzletigazgató A madarasi listavezetők éppígy ért a kertész­kedéshez, gyümöcster- mesztéshez is. Nem véletlen, hogy elsők között lépett a terme­lőszövetkezetbe: tanult ember, értelmes gazda létére előbb-utóbb be kellett látnia, hogy a fölény azé a nagyüze­mi gazdálkodásé, amelyben a tudomány vívmányait korlátla­nul lehet alkalmazni. Búza István az el­múlt években egy élet­re szóló tapasztalattal lett gazdagabb: azzal, hogy személyi ellensé­geskedés miatt nem vetheti el a jövőt. Ez a 12 holdas, példásan gazdálkodó közép»»­raszt egyszer már tag­ja volt a Kossuth Tsz- nek, de onnan 1956- ban valami személyi sérelem miatt kilépett. Azóta sokat gondolko­dott: helyesen tette-e, hiszen a szövetkezet­ben könnyebb munká­val boldogult. A vá­laszt azzal adta meg önmagának és a falu­nak is, hogy a napok­ban visszalépett ugyancsak a Kossuth Tsz-be. Bállá István 10 hol­das dolgozó paraszt is a szövetkezetei válasz­totta, Fiai példája is buzdította; egyik álla­mi gazdaságban fő­könyvelő, a másik pe­dig erdőgazdaságban dolgozik, Bállá bácsi nagyon okosan azt mondja; az életben a szorgalmas ember kü- lön-külön is sokra vi­szi, ha meg sok szor­galmas ember összefog, akkor százszor jobban boldogul. A juttatott földdel rendelkező madarasi dolgozó parasztoknak Schütz Mátyás mutatja példájával a helyes utat, — ő pedig roko­nait követte, amikor aláírta a belépési nyi­latkozatot. Hozzátarto­zói régen szövetkezeti tagok már Bácsalmá­son, és Schütz Mátyás­nak ezért nem kellett idegenbe menni meg­győző bizony i tóit okértj 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom