Petőfi Népe, 1959. december (14. évfolyam, 282-306. szám)

1959-12-25 / 303. szám

Üj úfon a hajósiak Ahol a falu minden egyes lakosa 23 forint értékű társadalmi munkát végzett — A harkakStőnyi útépítésről — melőszövetkezet elnöke beszél­getés közben elmondja, hogy hozzájuk sok középparaszt lé­pett be. Kassai Gábor és id. Pólyák Sándor 13, Gutrai János és Konda Imre 13 katasztrális holddal gyarapította a közöst. Behozták gazdasági felszerelé­süket és nem utolsósorban tu­dásukat, gazdag termelési ta­pasztalataikat. Nyulász János 17,5 holdas gazda is a december 8-i belé­pők között van, mint mondja, alapító tagja a Haladásnak. — Azt beszélik, hogy az egyé­ni gazdaságban nem parancsol a brigádvezető és az elnök, de parancsol a sok tennivaló. Én is addig kapkodtam ide-oda, míg egy ilyen sietség alkalmá­val keresztül ment rajtam a kocsi, azóta sem vagyok telje­sen egészséges, — panaszkodik. Székely Lajos, aki a Kossuth Tsz-be lépett be, így tréfálko­zik. — Nem hallották azt a nagy zuhanást a napokban? Az a kő volt, ami a szívemről leesett. Ez pedig akkor történt, amikor elhatároztam magam. Előtte bi­zony többször körüljártam a 8 holdamat, egy kicsit szomor- f kodtam, hiszen a megszokottól I búcsúztam el. A község területének már 95 százaléka szocialista szektor. Már elkészült a tábla a felirat­tal: termelőszövetkezeti köz­ség. Január első napjaiban megkezdik a földrendezést, a termelőszövetkezetek tábláinak kialakítását, ezután elkészül­nek a tervek. — Sok paraszttarsamat is meg­győztem az egyedüli helyes út­ról — mondja Geri József, a József Attila Tsz tagja. Hajós lakossága felkészült a korszerű gazdálkodás első lé­péseinek megtételére. XT C K. S. I A Kossuth Termelőszövetkezet elnöke, Szudi Gyula. a községben. Az utóbbi időben azonban mind gyakrabban be­széltek arról a termelőszövetke­zeti csoportok tagjai, hogy előbbre kellene lépni, nemcsak azért, mert a termelőszövetke­zet több kedvezményt kap az államtól, hanem azért is, hogy jobban kihasználják a nagy­üzem adta lehetőségeket, hiszen a termelőszövetkezeti csoportok • kis létszámúak voltak, nem sok 1 földterülettel. Egymásután ha­tározták el a termelőszövetke­zeti csoportok tagjai, hogy va­lamelyik szövetkezetbe belép­nek. Az Üj Barázda Tszcs ter­melőszövetkezetté alakult de- ' cember 8-án, egy órával ké­sőbb megalakult a Haladás Ter- melőszövetkezet négy termelő­szövetkezeti csoportból. Ezután megindult a lavina, Ä többi hét termelőszövetkezeti i csoport tagjai is egymás után léptek be a meglevő termelő- szövetkezetekbe. Ezek a változások az egész falut lázba hozták. A még egyé­nileg dolgozó parasztok is fel­figyeltek az eseményekre, — a község egész lakossága erről beszélt. A gondolatok érlelődé- sét elősegítette, hogy népneve­lők keresték fel az egyénileg dolgozó parasztokat, párttagok, tsz-tagok, munkások. Néhány nap alatt 15 egyénileg dolgozó párttag írta alá a belépési nyi­latkozatot. Szudi Gyula, a Kossuth Ter­— Nagy kő esett le a szívem­már annyira »belejött« az út­építésbe, hogy választói közül rendszeresen szervez 14—15 ko­csiból és 15—20 gyalogosból álló útépítő brigádokat, ame­lyeket aztán az útépítésen ma­ga vezet, s lát el technikai ta­nácsokkal. így cselekedett Túri János, meg Szalai Benő tanácsi tag is. Említésre méltó a Kossuth Tsz segítsége, amelynek tagjai az orvosi rendelő építéséhez 10 ezer vályogot hordtak, s az útépítéshez 15 nap fogat- és 15 nap gyalogmunkát adtak. Ha azt számítjuk, hogy a2 1500 lakosú kis faluban több mint 35 ezer forint értékű tár­sadalmi munkát végeztek, ak­kor a falu minden egyes la­kosa — még a csecsemőket és a magatehetetlen öregeket! is beleértve — 23 forint értékű munkával járult hozzá a köz­ség úthálózatának rendbehozá­sához. Megjutalmazták a selyemgubó-tenyésztssSien kitűnt úttörőket Lassabban forog a Föld öt hónap óta a Föld las­sabban forog — pontosan egy ezred másodperccel naponta. Erre a megállapításra jutott André Dán jón professzor, a párizsi obszervatórium igazga­tója, a Francia Tudományos Akadémiához intézett jelenté­sében. A professzor két atom­óra segítségével fedezte fel a Föld lassúbbodó mozgását. A két óra oly pontosan működik, hogy száz év alatt egy másod­percet sem tér el egymástól. A forgás lassúbbodása még tart, bár gyakorlatilag csakis a tu­dományt érzékelheti. A tudós szerint a lassúbbodás a nap­foltok tevékenységével állhat összefüggésben. Egyesített közlekedési szabályok Európában Az Interpol, amely 63 tag­állam különleges rendőri cso­portjaiból alakult nemzetközi rendőrség, Párizsban három­napos értekezletet tartott. Az értekezlet után sajtókonferen­cián bejelentették, hogy az Interpol egységesíteni szeretné a közlekedési szabályokat egész Európa területén. Ebben az évben a selyemgu- bó-tenyésztésben sokkal több iskola és úttörő vett részt, mint az előző években. A Selyem- gubóforgalmi Szövetkezet ez évben is megjutalmazta az or­szágosan kiemelkedő eredményt elért iskolákat, valamint úttö­rőket. Az általános iskolák között. már negyedik éve or­szágosan első helyezést ért el Schvób Péter Igazgató vezeté­sével a Kiskunhalas bodoglári általános iskola. Ebben az év­ben 173 kilogramm gubót te­nyésztettek és ezért 6652 Ft-ot kaptak. Jó munkájuk jutalma­ként a szövetkezet az úttörők­nek futball-labdát, a tenyész­tést irányító igazgatónak pedig levél tárcát ajándékozott. Ju­talmat kapott többek között a szanki belterületi iskola és a lajosmizsei alsólajosi iskola is. A selyemhernyó-tenyésztésben kitűnt úttörők közül többen értékes ajándéktárgyakat kap­tak a Selyemgubóforgalmi Szövetkezettől. NEM LESZ UNALMAS A TÉL Alapító tagja vagyok a Haladásnak — mondja Nywlász ' ' ~ János. • — Nem bánnám fi­úk, ha másutt kor- nyikálnátok! Olyan a hangotok, akár a re­pedt fazéké. A z est leeresz­tette puha bár­sonyból szőtt függö­nyét, amikor kifor­dultunk a kiskapun. A göröngyös utak ta­réját már megcsípte a fagy, s a halkan szállingózó hópihék fehér lepkeként ka­paszkodtak bele a rö­gök érdes karmaiba. Jókedvűen dudorá- szott az alvég felől kerekedő szél, s mi róttuk a falut. Első utunk vitéz Hüse Bálint nemzetes uramókhoz vezetett, Megálltunk az utcára néző, kivilágított, kö­zépső ablak alatt, s rázendítettünk az ének­lésre. Csali akkor hagytuk abba, amikor már úgy éreztük, hogy kifogyott tarsolyunkból a tudomány. Egymás­ra néztünk és szokás szerint bekiáltottunk 8« üfcLakßnj _ tea Ketten vagyunk, kisasszonyok! Nemsokára nyűt az ablak s kidugta rajta szúrós tekintetét1 a 200 holdas vitéz. Ropogós kacsacombot szorított jobbkezében, s még a szájában lévő falatot is csak nagy üggyel- bajjal tudta lenyelni a meglepetéstől. Előbb a gyomor kívánságá­nak tett eleget, majd azután „ereszkedett” le hozzánk. i szél fújt 1 erre benne­teket? — kérdezte tüntető büszkeséggel. — Kántálni jöttünk, nemzetes uram — da­' dogta Laci, — Hát azt látom — vágta rá gorombán a csontos arcú férfi, s egy szelet kalácsot dobott Laci jába. — Nesze, eszed meg mert a sztrájkra szító parasztvezér í«>ád boodőjébe nem adok agy. aram xal*UM tiül kucsmá­dé itt előttem, Változatos téli program var­ia Laki teleken a fiatalokat, háziasszonyokat és a gazdá­kat, Elsőnek érdemes megemlí­teni a nagy népszerűségnek ör­vendő hathónapos főzőtanfolya­mot, amely annyira névszerű a Községben, hogy látogatására még a külterületi lakosok is bejárnak a távoli tanyákról; A tanfolyamét Rá ez Miklós peda­gógus felesége vezeti, s hc-gy,, milyen jól, azt a fényképező­gép lencséje örökített« meg éppen akkor, amikor a hán- aszonyok tanácsa megtárgyalja*, mi legyen a mai menü és a, sütemény? j Egy-egy foglalkozás est» hah órától gyakran 9—10 óráig iss eltart, s a főzéshez BBükséseK- nyersanyagot maguk a házi­asszonyok vásárolják. — t—rnéá, szetesen közösen is fogyaszejéfc el. k. A községben hetvenen iára. nak a dolgozók esti iskolájáé ba és alig akad hiányzó a he*S> négy foglalkozásról. A kisswee&s sem tétlenkednek. Benevezte-?; műsorukkal a kulturális aweg- saemlére, és most tanul­nak. A nőtanács szintén csat­lakozott a KISZ-tagokhoz, —« 'ők színdarab-jelenetet taaMS-j Inak, i Kellemesen telnek majd agsjj a hosszú téli esték. A tél bias tosan n«n lesz unalmas Lai-i« telek községben. J Ügy forrnak a gondolatok a községben, n.int szüret után a híres hajósi kadarka. Leggyak- raboan szóbakerülő téma most: miként szervezik meg a mun­kát az új termelőszövetkeze­tekben. A lakosság zöme ugyanis a könnyebb életet, a nagyobb jövedelmet biztosító gazdálkodás útjára lépett. Mint mondják, már egy évtizede is­merkednek vele, hiszen 12 ter­melőszövetkezeti csoport és négy termelőszövetkezet volt még alig néhány héttel ezelőtt — parancsolt rá szi­gorúan barátomra. Laci éhes volt. Gsurgott a nyála, s már szájához emelte a kalácsot amikor vá­ratlanul kitört; belőle a sírás, — Nem kell a kalá­csa, nemzete® uram, mert az én édesapám minden falatot meg­oszt velünk, s nem eszik meg nélkülünk semmit, — s a fehér­lovas -vezér- falusi helytartójának ablak- párkányára tette a kalácsot. Vitéz Hüse Bálint tágrameredt szemek­kel nézett Lacira. El­öntötte a méreg, s dühösen bevágta az ablakszámyat. A fe­hér kalács leesett a párkányról és meg- hempergett a frissen hullott hóban, E lindultunk ha­zafelé. Dani Laci süvegalakú kucs­májába sírta a bánat, a megaláztatás, a dac könnyeit, amelyek úgy ragyogó; mint a hajnalé., ...ag. BicUczky Sándor A z én szülőfalum­ban, a 30-as években még nagyban dívott a kántálás. Ka­rácsony első napján bandákba verődtek a zsellérgyerekek és kü- .önböző rigmusokkal, szent énekekkel kö­szöntötték a falu mó­dosabb gazdáit, a köz­ségháza tisztviselőit. Ilyenkor csurrant-csep- pent egy néhány fillér, s a frissen sült foszlós kalácsból is szeltek né­hány karéjt a korgó gyomrú gyermekeknek, 1939. karácsonyán át­szólt hozzánk szomszé­dunk legkisebbik fia, Dani Laci, hogy men­jek el én is kántálni vele, Szerettem a pu­fók arcú, tömzsi kis legényt, s kötélnek áll­tam. Csizmánkat kisu- biokoltuk. süveg alakú kucsmánkat legényesen helyrepofoztuk, csak a kopást nem tudtuk el­varázsolni az öreg bir­kabőrről. Néhány ének­kari próbát tartottunk a kora délutáni órák­ban a szülők bosz- szantására. Dani bá­csinak jó hallása volt, s kikurjantott a pit- yarajtóftj, Hankakötöny tíz évvel ezelőtt még Tázlár kültcrületeKént szerepelt a térképen. 1500 lako­sának 1950-ben választották le a minden lakott helytől 16— 18 kilométerre levő települést — önálló községként, Érthető hát, hogy a fiatal község legna­gyobb gondja az útépítés. Be­kötő és dűlőútjai ősszel szinte járhatatlanok voltak. A községi tanács az 1959. évi községfej­lesztés összegeiből ezért 30 000 forintot tervezett a dűlőutak javítására, de rögtön megálla­pították annakidején azt is, hogy ez az összeg -csepp a ten­gerben«. Emiatt a tanácsülés a lakos­ság segítségét kérte az útépí­tésre szánt összegek kibővíté­sére. A tanácstagok választóke­rületeikben beszéltek a lakos­sággal, s a 30 ezer forinthoz öÄre újabb 30 000 forint értékű társadalmi munkával járultak hozzá a dűlőutak építéséhez. Tarjányi Mihály tanácstag pl.

Next

/
Oldalképek
Tartalom