Petőfi Népe, 1959. december (14. évfolyam, 282-306. szám)

1959-12-19 / 298. szám

/ 1939. december 19, szombat 5. oldal Bajai Bácska Posztó—Budapesti KSC 86:39 (40:25). — nb I-es férfi kosárlabda-mérkőzés, Budapest, TF- ttrem, vezették: Dékei és Szécsi. — Bácska Posztó: Vass (8), Weidln- ger (15) — Rátvai (9) — Kovács (27), Vétek (23). Csere: Állaga (4), Heller, Szabó, Szepesi. A kezdés után a Bácska ragadja magához a kezdeményezést. A ha­zai csapat zónázni próbál, de a baj alak nagyszerűen dobnak távol­ról is és a 10. percben már 18 ponttal vezetnek. A HSC ember­fogásra tér át, de így sem tudja a Bácska rohamait feltartóztatni. A félidő második felében a bajai csa­pat több cserét hajt végre, s most már kiegyensúlyozottabb lesz a játék. Fordulás után a budapesti csapat nagy hajrába kezd s egy negyed­óráig bírják is az iramot, majd utána mindjobban visszaesnek és a Bácska iskolajátékot mutatva nö­veli az előnyét az erejével elké­szült ellenfele ellen. A Bácska Posztó igen jól ját­szott. Figyelembe kell azonban azt is venni, hogy a fővárosi csapat­nak sehogy sem jött ki a lépése és az erőnlét körül is bajok vol­tak. A Bácska kosarasainak mind a dobásai, mind a kosárra való törései sikerrel jártak és Ilyen arányban la megérdemelten győ­zött. — Jók: Weldinger, Vass, Rát­vai. Bajai Építők—Székesfehérvári Épí­tők 50:46 (26:22). — NB I-es női kosárlabda-mérkőzés, Székesfehér­vár, vezették: Pásztói és Velkel. — B. Építők: Kolovlcsné (9), Vassné (5) — Görög (25) — Tátrai (7), Tax­né. Csere: Állaga (2), Keszthelyiné (2), Csátaljai, Jávor, Mándi. A bajai csapat lép fel kezdemé- nyezőleg és a 2. percben négy pont előnnyel vezet. Ezt az előnyt az­után okos védekezéssel, majd a védekezésből gyors támadásokba való átcsapással tartani tudja. Szünet után a bajai lányok meg­lepik a hazaiakat és a 10. percben már tíz ponttal vezetnek. A mér­kőzés vége felé feljönnek a szé­kesfehérváriak, de az egyenlítésre már nem futja erejükből. Végre sikerült! A bajai csapat megszerezte első győzelmét az NB I-ben. A győzelem értékét növeli, hogy az idegenben sikerült. Az Építők kosarasai nagy akarással játszottak. Sokat Javult a védeke­zésük és jól ment a kosárra dobás is. A Bajai Építők győzelme tel­jesen megérdemelt volt. — Jók: Ko- lovicsné. Görög és Vassné. A megyei I« osztályú ifjúsági bajnokság őszi, végső állása: 1. F. Építők 2. Jánoshalma 3. Kai. Kinizsi 4. Kiskőrös 5. Soltvadkert 6. K. Építők 7. Mélykút 8. Vaskút 9. Izsák 10. H. MÁV 11. Bácsbokod 12. Dávod 13. Kai. Honvéd 14. Tompa 14 13 — 1 58: 8 26 14 13 — 1 50:10 26 14 10 1 3 56:14 21 14 8 2 4 39:14 18 13 9 — 4 33:16 18 14 7 3 4 34:16 17 14 7 1 6 31:28 15 14 5 2 7 19:36 12 13 4 1 8 16:20 9 12 4 1 7 11:20 9 14 4 1 9 16:48 9 14 4 — 10 10:46 8 11 3 1 7 13:24 7 14 2 1 11 9:60 5 15. F. Bányászati 13 2 — 11 9:44 4 PEDAGÓGUS-SPORTNAPOK KISKUNFÉLEGYHÁZÁN A Pedagógus Szakszervezet Bács- Kiskun megyei Bizottsága Kiskun­félegyházán rendezi meg az ez évi pedagógus-sportnapot. A rendezést a Kiskunfélegyházi Fáklya Peda­gógus SK vállalta. A versenyeket most szombaton és vasárnap ren­dezik meg a Kiskunfélegyházi Jó­zsef Attila Általános Iskola torna­termében. A pedagógus-sportnap műsora: Szombaton de. 1« órakor a sport­nap megnyitása, majd a megye nyolc járása kézilabda-csapatainak a körmérkőzése. A mérkőzeket du. 3 órakor folytatják. — Vasárnap de. 10 órakor Bács-Kiskun, Fejér és Szolnok megyék pedagógusainak kézilabda-válogatott körmérkőzése. — De. 9 órakor asztalitenisz és sakk döntőmérkőzések. — De. 11 órakor megyénk Járásai természet- járó csoportvezetőinek tapasztalat- cseréje. A jól megszervezett és bizonyára Jól is megrendezendő versenynek nagy eportbeU- és közönségsikere lesz. A KECSKEMÉTI KATONA JÓZSEF SZÍNHÁZ MŰSORA December 19, szombat este 7 óra Ábrahám Pál: HAWAI RÓZSÁJA Nagyoperett 3 felvonásban Csortos Gyula bérlet 6. sz. szelvénybérlet JFftozik jfHűsora December 19, szombat Baja Központi; Törvény, az törvény, Baja Uránia; Matró­zok dala, Bácsalmás; Hetedik kereszt, Dimavecse: Akiket a pacsirta elkísér, Jánoshalma; Megtört a jég, Kalocsa; Kö­lyök, Kecskemét Árpád: Nincs kegyelem, Kecskemét Városi: Láthatatlan kötelék, Kiskörös: Érettségi után, Kiskunfélegy­háza; Szülői ház, Kiskunhalas; Sabella nagymama, Kiskunmaj- sa: Önvád, Kunszentmiklós: Emberi sors. Szabadszállás: Al­vajáró Bonifác, Tiszakécske Pe­tőfi: Kenyér, szerelem, fantázia, Tiszakécske Tisza: A bemutató elmarad. Kérdezz — felelek A szövetkezeti tagok betegellátásáról ocxxxxxxxxxxxxxxxxxjoc A Kecskeméti / r Állami Aruház mai ujánlatu: Gyermek hócipő, fehér, fekete, 32—35 sz. 92,30-tól 108,— Ft Női bundacipő 369,— Ft-tói 451,— Ft Szombaton este 7-ig, vasárnap 8-tól 4-ig nyitva. Az egyénileg gazdálkodók, akik nem részesülnek a társadalmi biz. tosítás előnyeiben, bizony maguk és a családtagjaik betegsége esetén még most is csak jelentős orvosi költséggel gyógyíttathatják magu­kat. Igaz, az orvosi ellátás a fel- szabadulás előttihez viszonyítva sokkal jobb és a dolgozó parasz­toknak általában megvan az anyagi tehetségük ahhoz, hogy megfelelően kezeltessék magukat, azonban a termelőszövetkezeti tagoknak jobb a helyzetük, mert intézményesen részesülnek a társadalombiztosítási kedvezményekben. A mezőgazda­sági termelőszövetkezet az SZTK megyei alközpontjával, kirendeltsé­gével megállapodást köthet tagjai­nak betegellátására. A megállapo-, dásboz szükséges a közgyűlés szó-' többséggel hozott határozata, mely­ben kérik a betegellátás kiterjesz­tését a termelőszövetkezet vala­mennyi tagjára, és Igazolják, hogy a termelőszövetkezet közös gazdál­kodást folytat. A termelőszövetkezeti tagok és családtagjaik a megállapodás alap­ján díjtalan orvosi ellátást, is gz*. zalékos térítés ellenében gyógy-} szert, kötszert és gyógyvizet kap­nak. valamint díjtalan kórházi ápoJ lasban részesülnek a munkaviszonya ban álló dolgozók (családtagjaik^ számára megállapított időn át. A díjtalan orvosi ellátás, az álla-« mi egészségügyi szolgálat terUlcti-t leg illetékes körzeti orvosánáli szakorvosánál, vagy a rendelőimé-! zetben vehető igénybe. Az igény- jogosultságot az erre a célra rend­szeresített és a termelőszövetkezet által kiállított beteglappal kell iga­zolni. A termelőszövetkezetnek a beteg- ellátásért minden tagja és a tagok termelőszövetkezeti munkakönyvvel elátott, 16. életévüket betöltött gyermekei után személyenként havi 6 forintot kell fizetni az SZTK te­rületileg illetékes alközpontjához, kirendeltségéhez. A díj a tagokat terheli, s negyedévenként utólag egyösszegűén esedékes. A közös gazdaság zárszámadásig előlegezi tagjainak a betegellátás diját. iqytlmellett aezeiés, italozás, szabálytalan előzés, kioilájjílatlan járntíÍMk. Több motoros bűnügyében készült ei a v4dlirai Képek a város és a járás életéből •VV>JVxnri<TiiVV%^i^r^r~r ----nr i -nrwyyr—ÍVVVVVVVWVV'^A'VVVVVV^ Gy ümölcsöst telepít a Bajai Vörös Fény Tsz Iskolánk, a Bajai Kertészeti Technikum és Szakiskola, se­gíti a környező termelőszövet­kezeteket. A nyáron Suchy György szaktanár elkészítette a Vörös Fény Termelőszövet­kezet 70 holdas gyümölcsösé­nek tervét. Ennek elkészítésé­hez a Szegedi Mezőgazdasági Minőségvizsgáló Intézet talaj- vizsgálati eredményét is fel­használta és a Duna—Tisza közi Mezőgazdasági Kísérleti Intézet kutatóinak szaktanácsát is kikérte. Nemcsak ő, hanem az iskola többi tanára is se­gíti a termelőszövetkezetet. Bernschütz Sándor magyarsza­kos tanár vállalta, hogy a ter­melőszövetkezetekben meg­szervezi az olvasómozgalmat. Benkő Péter tanár a 30 hold újonnan telepítendő gyümöl­csös kijelölését végzi a tanu­lókkal a Bajai Vörös Fényben. Dörömbözi Erzsébet _ tanár. Majdnem 1 millió forintos községfejlesztési terv Garán Garán elkészült az 1960. évi községfejlesztési terv. A költ­ségvetés szerint 993 ezer formtot fordítanak különböző létesít­ményekre. Elkészül a törpevízmű terve és a mélyfúratú kút is, öcmescn 320 ezer forint költséggel, 110 ezer forintért kádfürdőt létesítenek, 150 ezer forintba kerül a betonjárda, 100 ezer forin­tot pedig áz utak portalanítására fordítanak. A piactér betono­zása 30 ezer forintba kerülj Megjelent a bajai Gimnazista című lap új száma A III. Béla Gimnázium és a Tóth Kálmán Gimnázium ta­nulóinak lapja, a Gimnazista új száma megjelent. Szó van benne a politechnikai oktatás­ról. Szeretettel emlékeznek meg tesitvérlapjükről, az Ifjú Nyom­dászul. A Hírek rovatban a városi tanács költségvetéséről és a művelődési ház szakkö­reiről olvashatunk. A jól sike­rült lapszám Gergely Ferenc Bácskai tüske Bajaszentistvánon a íöldmű- v> »szövetkezet boltjának olyan riktara van, ahol az ab­lakon keresztül lehet csak ag­ájukat be- és kirakni. Nem ltanc helyesebb az egyik ablak h üyére egy ajtót nyitni • (P, F,) tanár felelős szerkesztő és Praefort László főmunkatárs derekas munkáját bizonyítja. Csak röviden Vaskúton napokon belül be­fejezik az 500 méter hosszú kövesút építését. Az út 250 ezer forintba kerül. Elkészült a községi ej lesztési költségvetés is, 1960-ban 50 ezer forint híján 1 millió forintot áldoznak kü­lönböző létesítményekre. * Érsekcsianádon az utóbbi idő­ben hatan léptek be a terme­lőszövetkezetbe. Szó van arról, hogy egy új közős gazdaságot is alakítanak, * A KPVDSZ vendéglátóipari szaktanfolyamot rendez iskolai jellegű oktatással, üzemegység­vezetők, szakácsok és felszol­gálók részére. A taní'olyamot a Bajai Közgazdasági Techni­kumban tartják, a technikum tanárainak bevonásával, * A Bajai Ruhaüzem négy bri­gádja befejezte az éves tervét. Elhatározták, hogy a kongresz- szus, után tovább folytatják a versenyt, az egész üzem előre­láthatólag december 24-re be­fejezi éves tervét. Tíztantermes iskola épül Sükösdön Jövőre tíztantermes iskolát építenek Sükösdön, részben ál­lami támogatással, részben községfejlesztési hozzájárulással. Az idén teljesedett be az úgynevezett ONCSA-telepi lakosok tizen­ötéves álma, vagyis villamosították ezt a közsegrészt. Megkezd­ték a kádfürdő építését is. Előreláthatólag februárig befejezik, és a lakosság rendelkezésére bocsátják. Hagy sikere volt az indiai művészegyüttesnek Nagy művészi élményben volt részük azoknak, akik lát­ták Baján a világhírű indiai Darpana művészegyüttes ven­dégjátékát. Az ősi kultúrájú tánc- és mozgásművészet az indiai népregék, mesék, hősi történetek nagyszerű tolmácso- lója. A Bajai Halászati Szö­vetkezetnél, majd pedig a Ba­jai Ruhaüzemben tett látoga­tásuk egy keleti nép meleg­szívű tagjait tette ismertebbé a bajai dolgozók között, Az elmúlt néhány hét során történt közlekedési balesetek túlnyomó többségét az italos motor- és gépkocsivezetők okoz­ták, de többre tehető azoknak a száma is, akik figyelmetlen­ségükkel veszélyeztették em­bertársaik életét. . Pillanatnyi figyelmetlenség — kész a baleset Szulcsán László balotaszállási gépkocsivezető az erdőgazdaság vontatójával az egyik napon Harkakötönybe indult. 15 kilo­méteres sebességgel haladt, aihikor a mellette levő ülésről lecsúszott egy szerelővas. Le­hajolt, hogy felvegye, s ez a pár pillanat elegendő volt ah­hoz, hogy a vontató az úttest baloldalára térjen. Somogyi Já­nos, aki 40—50 kilométeres se­bességgel jött szembe motor- kerékpárjával, a hirtelen féke­zés következtében az űtszéli fának ütközött. Megrémültek a lovak — hét ember az árokban Októberben szintén súlyos közlekedési baleset történt Bácsalmás határába*. Budai Gyula fogatos kocsija kádak­kal és hét emberrel haladt az országúton. Szemben két teher­autó közeledett, és a lovak megvadultak. Az egyik gépko­csi azonnal megállt, Fehérvári László kisszállás! gépkocsive­zető azonban tovább rohant gépkocsijával. A motorzúgástól megrettent lovak a kocsit a rajta ülő hét emberrel az árok­ba fordították. Négy szüretelő megsérült. A kecskeméti járási ügyész­ségen elkészült vádiratok kö­zött italos vezetés okozta bal­esetekkel is találkozunk. Job­bágy Péter kecskeméti lakói­két és fél deci pálinka fogyasz­tása után ült motorjára. A Dózsa György utcában elütötte Durucz Istvánnét, aki az úttes­ten akart átmenni. A baleset után cserben akarta hagyni ál­dozatát, s ebben csak egy já­rókelő, Kovács Imre tudta meg­akadályozni, aki kirántotta a motorkerékpár indító kulcsát. Egy jánoshalmi motoros, Ha­lász János pedig öt baráti fröccs után esett el motorjával, ösz- szetörte magát. Fodor István motoros figyelmetlensége miatt borult az árokba a szegedi or­szágúton egy személykocsi. A motoros körültekintés nélkül fordult és a személykocsi a hir­telen fékezéstől előbb az or­szágúti kőnek rohant, majd az árokba borult A kár közel 4 ezer forint. Jelzés nélkül fordult... Városföldön két kivilágítat- lan jármű ütközött össze. Tóth Ferenc motorkerékpáron italo­sán közlekedett a sötétben és belerohant a szintén kivilági- tatlan Balázs Mihály által ve­zetett pótkocsis Zetorba. A mo­torkerékpáros 20 napon túl gyógyuló sérülést szenvedett és 2000 forintos kár keletkezett az erdőgazdaság motorkerékpárjá­ban. Sok a figyelmetlenül közle­kedő kerékpáros is. özvegy Tóth Antalné például Lajos- mizse közelében az országúiról körültekintés és jelzés nélkül akart egy mellékútra térni. El­ütötte egy személygépkocsi és a figyelmetlen kerékpáros bor­da- és kulcscsonttörést szenve­dett. A személygépkocsi fának rohant és a kár meghaladja a 15 ezer forintot. (márlcus) ✓wwwww>/wvw>/wwvwvwv Apróhirdetések OPEL KADETT személygépkocsi Moszkvics motorral eladó. Kerek­egyháza, Szilágyi utca 32, Forgó. 9617 SZOBA, konyhás lakást keresek költségmegtérítéssel. Kecskemét, VI., Kalocsai utca 1. Szabó János. 3182 ELADÓ jó állapotban levő Renault személygépkocsi, tartalékrészekkel s egy hatkaros gőzvulkanizáló. Bo- lesza Balázs műszerész, Lakitelek. 3189 HOSSZÜ gyakorlattal könyvelőnő állást keres. Kecskemét, IV.. Lo- rántííy Zsuzsanna u. 12. 9616 HÍZOTT sertés eladó. Kecskeméti állatkórháznál. (Műkért mellett.) 9614 VIZSGÁZOTT KAZÁNFŰTŐT idénymunkára felveszünk. Jelent­kezés: Bács megyei Építő- és Sze­relőipari Vállalat. Kecskemét, Ta­tár sor 1/a. ' 3193 DUNAPATAJON Árpád utca 15. sz. alatti ház sürgősen eladó. Érdek- lödni a helyszínen. 9558 GÉPÍRÁST és német fordítást vál­lalok. Baditz Pál, Miskolc, Tass uz 15. szám. 2158 Jelentkezz kőműves ipari tanulónak \ az ÉM. 5, sz. Mélyépítő Vállalat, Kiskunfélegyháza, Kossuth | L. u, 6. szám alatti központjában. — Szerződést 17 évnél | fiatalabb és 8 általános iskolai végzettségűek köthetnek. — | Az oktatási év 1960. április hónapjában kezdődik- Jelentkezési határidő I960, január 31. 2102 i

Next

/
Oldalképek
Tartalom