Petőfi Népe, 1959. október (14. évfolyam, 230-256. szám)

1959-10-03 / 232. szám

1939. október 3, szombat A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT BACS-KISKUN MEGYEI LAPJA EaQ Átalakítják a Jánoshalmi Mészhomoktéglagyárat ! (Községi tudósítónktól.) A Kiskunhalas íelé vezető országúton fordul el az út a Jánoshalmi Mészhomoktégla­gyár telephelyére. Már messzi­ről látszik az a nagy munka, amelyet itt elkezdtek. Gál La­jos elvtárs, a telepvezető fogad bennünket, s elmondja, hogy három héttel ezelőtt megkezd­ték a régi gyárépület és beren­dezés teljes felújítását, korsze­rűsítését. Pótolják a tőkés tulajdonos mulasztását Közelebb menve a homokfel­vonó résznél látjuk, hogy szor­galmas munkáskezek végzik a bontást és rakják csillébe a le­bontott anyagokat. A telep bal­oldalán a mészraktár, a kazán­ház és gépház helyén már új falak várják a tetőzet felraká­sát Az új helyiségeket öt mé­terrel bővítették. A munka- és erőgépek széjjelsaedve várják új helyüket. Gaf elvtárs el­mondja, hogy a gyár épületé­nek bejárat felőli része eléggé rossz állapotban volt, mert 1924- ben, amikor a gyárat építették, * főcél a profit volt, s magára az épületre nem sok gondot fordítottak. Megkértük Szabó Ferenc elvtársat, a vállalat fő­mérnökét is, hogy adjon tájé­koztatást a látottakról. — A vállalat felújítására 1 millió 700 000 forintot tervez­tünk — mondja a, főmérnök. — A gépi berendezéseket a régi faszerkezet helyett korszerű, vasszerkezettel látjuk el, mert a faberendezés évi javítási költsége komoly mértékben nö­velte a tégla önköltségi árát, míg a vassfzerkezetet csak 15 év múlva kell javítani. Egy új kazánt is kapott a telep túl­hevítő berendezéssel, mely a tégla gőzölési idejét csökkenti. Kaptunk tápvíz-előmelegítő be­rendezést is, mellyel naponta 25 százalékos szénmegtakarítás ér- nető el. Meg kell jegyezni, hogy az említett két berendezés Szabó főmérnök újítása. Ezenkívül új keverődobot állítottak be, se­gítségével nem, kell többé hosz- szabbított műszakot tartani. Az anyagsiló új rázórostát kap, mely szennyezésmentességet és ezzel selejtcsökkentést biztosít. Takarékosság házi építkezéssel A dolgozók egészségvédelme érdekében az eddigi mészőrlő- és szállítóberendezést kicserélik egy pneumatikus pormész- szállító berendezésre, amelynek az alsó részén elhelyezett po­fás törő az eddigi emberi mun­kát géppel váltja fel. Az üzem épületeit központi fűtéssel lát­ják el. Nagy jelentőségű, hogy a fel sorolt munkákat házilag végzik el, a központi műhely és a vál­lalat többi dolgozóinak lelkes munkájával. Ha nem házilag készülnének el a munkával, 1 millió 200 000 forintot fizetné­nek érte, így pedig csak 700 000 forintba kerül majd a munka. Felújításra kerül a három és félkilométeres iparvágány és a különböző szállítóeszközök, va­lamint a belső terület vágány­hálózata is. A kongresszusi verseny eredménye Szabó főmérnök elmondja, hogy feltétlenül meg kell em­líteni a vállalat dolgozóinak kiváló munkáját és külön ki kell emelni Hományi Ferenc­nek, a központi műhely veze­tőjének komoly szaktudást tük­röző ötletes megoldásait és a gyár termelőberendezéseit ja­vító Eszter Gábor brigádjának munkáját. A gyár a július, au­gusztus havi versenyértékelés szerint 114,3 százalékos telje­sítményt ért el, s a felújítással december első felében teljesen el fognak készülni. Áz ifjúság nevelésére! tanácskozott a városi K!SZ-bizottság A KISZ Központi Bizottsá­gának az ifjúság eszmei-poli­tikai nevelésével foglalkozó irányelveit kibővített KISZ ’bi­zottsági ülésen tárgyalta meg Kecskeméten a városi KISZ bi­zottság. A tanácskozáson részt vettek a városi KlSZ-alapszer- vezetek titkárai és a KISZ munkáját segítő pedagógusok is. A tanácskozáson Kovács Ká­roly elvtárs, a KISZ városi bizottságának titkára tartott előadást az eszmei-politikai nevelőmu’'ka feladatairól. Hangsúlyozta a fiatalok mun­kára való nevelésének fontos­ságát a nyári ifjúsági táborok­ban való részvétel és a társa­dalmi munkába való bekapcso­lódás jelentőségét. Foglalkozott a névadó ünnepségek, a szüle­tésnapi és házassági évfordu­lók méltó megünneplésének szükségességével. Az előállását követő vitában felszólalták Tóth Imrénó pe­dagógus, a városi úttörőszö­vetség titkára, dr. Kozák End­re orvos, a megyei kórház KISZ-titkára, Pogány Károly, a Zománcipari Művek Kecske­méti Gyáregysége főműveze­tője, az üzemi KISZ-szervezet titkára, Sajdik András, a me­gyei tanács tsz-csoport előadó­ja, Gera Sándor, a megyei KISZ bizottság titkára, Farkas Levente, a Katona József Gim­názium KISZ-titkára, Ilka Margit, a Közgazdasági Tech­nikum KISZ-titkára és Kózsa János elvtárs, a munkásmoz­galom veteránja. Rózsa elvtárs a régi harcosok tapasztalatát tolmácsolta az ifjúságnak és az osztályöntudatra való ne­velés szükségességét tette szó­vá. A KISZ bizottság ülése el­határozta, hogy a Központi Bizottság irányelveit a közeljö­vőben a városi KlSZ-alapszer- vezetek taggyűlésen tárgyalják meg, azonkívül az általános és középiskolák nevelőtestületei is megvitatják; __j Autó-szán havas vidéken Négy, szilárd és rugalmas szántalpra szerelt autókarosz- szériával kiváló járművet le­het szerkeszteni, amely ké­nyelmes közlekedési eszköz lehet kiterjedt havas vidéke­ken. Az autófelváz poggyász­tartójára 260 lóerős repülőgép­motor kerül, melynek meghaj­tásával az autó-szán 100 km-es sebességgel tud haladni a leg­nagyobb hóban is. NEM TÖRTÉNT VOLNA MEG! Képek a város és a járás életéből Megkezdték a kadarka szüreielését Nemesnádudvaran község- szerte megkezdték a kadarka szüretelését. A Hosszúhegyi Állami Gazdaság ide tartozó második számú üzemegységé­ben 28 mázsa holdanként! át­lagra számítanak. Naponta 200—250 mázsát szednek le. Az egész termést géppel bo- gyózzák. A községben az egyéni parasztok valamivel gyengébb termést szüretelnek mint az állami gazdaság. Tanulnak a termelőszövetkezeti könyvelők A bajai járás 68 termelőszövetkezetének könyvelői igyekez­nek tudásuk gyarapításával javítani munkájukat. Huszonnégyen végzik a képesített könyvelői tanfolyamot, négyen mérlegképes könyvelői tanfolyamra iratkoztak be. Tizenheten rendelkeznek kettős könyvviteli képesítéssel. A termelőszövetkezeti könyvelők közül 51-en végeztek alapfokú könyvelői tanfolyamot. Bajai anyakönyvi hírek A fenti fénykép a Baja-Buda­pesti úton, a 600-as kilométerkő­nél készült. Jámbor Antal tanító szabálytalanul hajtott Csepel 125-ös motorkerékpárjával s a szembejövő tehergépkocsi rak­felülete elkapta és felborította. Jámbort Antal súlyos sérülések­kel szállították a Kalocsai Kór­házba. A felvétel közvetlenül a szerencsétlenség után készült. Nagyszabású szüreti bál Kecskeméten A kecskeméti városi KISZ- bizottság nagyszabású szüreti mulatságot rendez október hó 10-én. Az ünnepség délután 3 órakor kezdődik Rávágy tértől a város főútvonalán végig vo­nuló fiatalság színpompás fel­vonulásával. A felvonuló fia­talok között megtalálhatók lesz­nek a bírók és bírónék, kisbí- rók, a csőszlányok és legények, csikósok és lovasok. A Piarista Gimnáziumhoz vonuló fiatalsá­got Rácz Kálmán népi zene­kara fogadja. A bál kezdetéig, majd Utána is a Magyar Rádió és Televízió tánczenekara szó­rakoztatja az ifjúságot Zsoldos Imre vezetésével. A bál este 8 órakor kezdődik, amikor is Pullai Árpád elvtárs, a KISZ Központi Bizottságá­nak titkára, a bál fővédnöke f.ngédM'T ad a csőszlányokból SZÜLETTEK: Simon Mag­dolna (anyja neve: Égi Mária), Marton László (Juhász Teré­zia), Kulisits Sándor (Várme­gyei Rozália), Somogyi Erika ; (Konyár Mária), Beregi Mag- ' dolna (Varga Anna), Fogl Jó­zsef (Etsberger Erzsébet), De- bella László (Ercsényi Éva), Mészáros Edit (Bállá Mária), Szabolcsi Ilona (Ocsai Julian­na), Vörös Irén (Hajdú Teréz), Sztanity János (Ürmös Rozá­lia), Szabó Éva (Nagy Mária), Király Zoltán (Szekér Katalin), Lőrinc J ulianna (Pereslényi Borbála). HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Ézsi Lajos és Surányi Irma, Barta György és Járossy Zsu­zsanna, Czuri András és Sán­dor Izabella, Rohrböck Dezső és Kovács Gizella, Horváth Sándor és Szegő Piroska, Sza­WWta'Vv*' Heti megjegyzésünk A Bajai Vas- és Fémipari Ktsz horgászai, de más bajai horgászok is észlelték, hogy a kilépett Duna árterületi úgy­nevezett »kutyraiban« ezrével vannak pusztulásra ítélve a uemesponty-ivadékok. Többen társadalmi munkában szedik ki a kis halakat és telepítik vissza a nagy vizekbe. Iiinelt a gondja, kinek a kötelessége ezt a jelentős értéket megmen­teni a népgazdaságnak? Ko­moly és sürgős intézkedést ké­rünk az illetékcsektőL Alszegi József lai János és Romsics Ilona, Kárpáti András és Kiss Erzsé­bet, Cserni Mihály és Rék Er­zsébet, ' Soltész János és Laka­tos Mária. MEGHALTAK: Huber Mihály 73 éves, Schauer József 67 éves, Sámán Józsefné (Gilián Anna) 65 éves, Gilián Istvánná (Gyurkity Mária) 63 éves, Hodován József 65 éves, Wittman Ferencné (Hujber Em­ma) 88 éves, Katus Ferencné (Becze Margit) 58 éves, Endrei Tivadar 74 éves, Hofgesang Ist­ván 3 hónapos. Bővítik a villanyhálózatot Sükösdön nagy ütemben fo­lyik a község villanyhálózatá­nak bővítése. Ez a bővítés száz házat érint és 510 ezer forintba kerül. Az összeget a községfejlesztési alapból fede­zik. Jövőre tervezik a község teljes villamosítását. Az úgy­nevezett Űj-telepen is beveze­tik a villanyt, ez előrelátható­lag egy millió forintba fog kerülni. Még az idén megkez­dik a községben egy modern négytantermes új iskola épít tését is. O kta tó f í I m vetítés a községekben A Földművelésügyi Miniszté­rium 80 tekercsből álló oktató­filmsorozatot bocsátott a bajai járás községi. filmszínházainak rendelkezésére. A kis filmeket, amelyek foglalkoznak külön­böző szakkérdésekkel, baromfi- tenyésztéssel, a nagyüzemi gé­pesítéssel stb. nagy sikerrel ve­títik a községekben. Nemrég Dávodon telt meg zsúfolásig a filmszínház, sokkal többen je­lentek meg, mint a szokásos filmvetítéskor; Csak röviden A bajai járás termelőszö­vetkezetei vállalták, hogy a pártkongresszus tiszteletére 375 darab szarvasmarhával növelik állatállományukat. Vállalásu­kat máris majdnem kétszere­sére teljesítették, 670 szarvas- marhával növelték állatállo­mányukat. A jószágok egy ré­szét hizlalásra, másik részét továbbtenyésztésre szerezték be. * Egyesült a nagybaracskai Út­törő Termelőszövetkezet az Űj Élet Termelőszövetkezettel. Az új közös gazdaság neve Üj Élet lett. Hercegszántón szin­tén egyesítésit kimondó köz­gyűlés volt, a Táncsics a Le­nin Termelőszövetkezettel egye­sült. * A bajai járás termelőszö­vetkezetei már 15 ezer köbmé­ter silót készítettek. A silózás tovább folyik. Igyekeznek ele­gendő mennyiségű ízletes ta­karmányt biztosítani a jószág­állománynak. * Nemrég ülést tartott a járási egészségügyi állandó bizott­ság. Ezen dr. Mihály Gyula járási főorvos ' a közkutak fo­kozottabb ellenőrzésére hívta fel a figyelmet. Egyes községi tanácsok ezt elhanyagolják, pedig a közkűtak- tisztántartása jelentős feltétele a betegségek megakadályozásának. * ' • A járási tanács végrehajtó bizottsága határozatot hozott arra vonatkozóan, hogy a me­zőgazdasági, a községfejlesz­tési és a gazdasági állandó bi­zottságok elnökei látogassanak el más járásokba tanulmá­nyozni az ottan: hasonló állan­dó bizottságok munkáját. I és legényekből álló nyitotanco- soknak a tánc megkezdésére. A reggelig tartó bál műsorában tombola, amerikai árverés és egyéb játékok szerepelnek. PETŐFI NEPE A Magyai Szoeia'isu Munkáspárt Bács-Kiskun megyei Bizousaga és a megyei tanacs lapja. Szerkeszti, a szerkesztő Bizottság. Felelős szerkesztő Weither Dániel. Kiadja. a Petőfi Népe Lapkiadó Vállalat. Felelős kiadó Mezei István. Szerkesztőség. Kecskemét, Szecneny' tér l. szám. Szerkesztőségi teieionközpont; 26-19, 25-16. Pártépltés es ipari rovat; 11-22 Szerkesztő bizottság; 10-38 Kiadóhivatal: Kecskenie., szauaasag tér 1/a. Telefon; 17-09. Terjeszti a Magyar Posta. Előfizet­hető a heiyi postamvataiokna« és kézbesítőknél. Előfizetési dij 1 nőnapra 11 Ft. Bacs-Kiskun megyei Nyomda v. Keoakemét » Teí.1 15-29. £7*12,

Next

/
Oldalképek
Tartalom