Petőfi Népe, 1959. október (14. évfolyam, 230-256. szám)

1959-10-01 / 230. szám

XIV. ÉVFOLYAM, 230. SZÁM Ara SO fillér 1959. OKI. 1, CSÜTÖRTÖK Kongresszusi verseny nyomán Gastíaságosan termel Hz ifjúság eszmei, politikai nevelésének feladatairól tanácskoztak Dicsőséges tír esztendő Vidám, életerős ifjú nemze­dék nő fel a Kínai Népköztár- saságban, mely most ünnepi* megalakulásának tizedik 'év» megyénk állami ipara A’ kongresszusi szocialista Crtunkaversenyben megyénk üze­mei nemcsak .többet,. jobbat termeltek, hanem gyártmányai­kat az . előírt összegnél olcsób­ban állították elő. Ezáltal .ter­ven felül, jelentős összegeket biztosítottak az . év végi nye­reségrészesedési alapra. A Központi Statisztikai Hi­vatal Bacs-Kiskun megyei Igazgatóságának jelentése alap­ján az állami ipar 1959. má­sodik negyedévében a terve­zettnél gazdaságosabban ' ter­melt. 100 forint termelési ér­téket az előírtnál 3 forint 10 fillérrel olcsóbban állított elő: Ez a változás tükröződik az üzemi nyereség tervében is. Az előbb említett időszak­ban üzemeink nyeresége 16 047 000 forinttal több a ter­vezettnél. Ebből az összegből a minisztériumi ipar 10 608 000 forinttal részesedik, az állami helyi ipar pedig 5 439 000 fo-_ rinttal ért el nagyobb üzemi nyereséget az előírtnál.- Az üzemi eredményből még leszámítjuk a veszteségeket és a fennmaradó rész: a vállalati eredmény meghatározott össze­ge képezi a nyereségrészese­dési , alapot. Hogy ez melyik vállalatunknál pontosan hány napot jelent, azt nem 'tudjuk megmondani. A jelentés csu­pán arra tért ki, hogy majd­nem minden minisztériumi felügyelet alá tartozó ‘ gyár ért el terven felüli nyereséget, melynek egyrészét, ha tovább­ra is jól dolgozik a gyáriak­kor év végén nyereségrészese­désként kifizetik. Sajnos, a helyi iparban már több olyan vállalatunk van, amelyik a tervezett nyereség helyett ebben az időszakban veszteséggel dolgozott. Remél­jük' azonban, hogy a hátralevő időben pótolják az elmaradást, s az év végéig teljesítik előírt nyereségtervüket. a KlSZ-aezei&k A KISZ-bizottságok városi és járási titkárai, valamint mun­katársai kétnapos konferencián vitatták meg a bajai üdülőtá­borban a KISZ Központi Bi­zottságának az ifjúság eszmei, politikai neveléséről szóló irányelveit. - Az értekezleten Borszéki Lajos elvtárs, a KISZ megyei bizottságának \ titkára tartott előadást az ifjúság ne­velésének helyzetéről, feladatai­ról. . Borszéki elviére beszámolóját követő vitában igen sokan részt vettek, Jelen volt és felszólalt Görög Tibor elvtárs, a KISZ Központi Bizottsága agit.-prop. osztályának munkatársa is. A vitában részvevők elmondották, hogy városukban, vagy járá­sukban milyen gondok foglal­moltak arról, hogy a - KISZ- szervezetek - nevelőmunkája mi­lyen eredményt ért el. A tanácskozás részvevői el­határozták, méginkább azon munkálkodnak, hogy az ifjúság nevelése társadalmi üggyé vál­jon. Ennek érdekében előadá­sokat szerveznek a szülők és a pedagógusok számára. Október közepéig kibővített járási és városi KISZ-bizottsági ülése­ken tárgyalják meg az ifjúság nevelésével kapcsolatos tenni­valókat. Ezt követően a KISZ alapszervezetek taggyűléseken foglalkoznak a Központi Bizott­ság irányelveinek végrehajtásá­val, az ifjúság nevelésével. Az értekezletre számos KISZ-en kívüli fiatalt, a helyi párt • és tanács vezetőit, azonkívül sok fordulóját. Egy egész nép mér-' hetetlen erőfeszítései jelentik a -nagy ugras—t, amelyben ki­veszik a részüket a legfiata­labbak és a legidősebbek is. Lapunk belsejében képes ripor­tot találnak olvasóink a tíz­esztendős népi Kínáról. Ljahb rekord a kádtermelésben A Zománcipari Művek Kecs­keméti Gyáregységének dolgo­zói a III. negyedéves ter­vüket szeptember 28-án 101,4 százalékra teljesítették. — A gyártmányaik közül a fürdőkácl termelésében újabb rekordot álítottak fel. Míg augusztusban 5400 jó fürdőkád, került ki az öntödéből, addig' szeptember­ben ez a mennyiség • 5800-ra nöl> koztatják az ifjúságot és beszá­pedagógust is meghívnak. vekedett: A végleges költségvetés — bárom kerületben tanncstngvn lasz Isis — új hiizszauiiablak a külterületen — KÉPEK HRUSCSOV ELVTARS MOSZKVAI BESZÁMOLÓJÁRÓL A moszkvai sportcsarnokban nagy tömegek hallgatják az Amerikából hazatért miniszterelnök beszédek szerepelt a Kecskeméti Városi Tanács ülésének napirendjén Kedden délelőtt a Kecske­méti Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága a tanácsülés e,é ter­jesztette a város háztartásá­nak 1959. évi végleges költség­vetését, amelyet Fehér Sándor, a pénzügyi osztály vezetője is­mertetett. Beszámolójában meg­állapította, hogy a költségvetés 37 613 000 forintos főösszege 18 szá­zalékkal magasabb az 1958. évi előirányzatnál. A háztartás költségvetése azon­ban nem az egyetlen forrása a város fejlesztésének, mert a népgazdasági beruházások és a községí'ejlesztési alap költség- vetése is ezt a célt szolgálja, de ide kell számítani válla­lati szinten a város kezelésé­ben levő épületek felújítására fordított összegeket is. Ebben az évben például kizárólag vá­rosfejlesztési célokra népgaz­dasági beruházásokból 44 mil­lió, községfejlesztési alapból 14 millió, költségvetési felújí­A napokban tartotta vezető­ségi ülését az MSZBT megyei vezetősége, ahol Baksa Gyula megyei titkár beszámolt a szakosztályok — pedagógiai, mezőgazdasági — eddigi mun­kájáról, a további szervezési feladatokról» majd ismertette, tásból 5 699 000 forint van elő­irányozva, ezenkívül 4 és fél­millió forintot fordítanak a KIK kezelésében levő házak felújítására. Fehér elvtárs ezután rátéri a - költségvetés részletes ismer­tetésére. Elmondotta, hogy a a bevételek hogyan oszlanak meg, s az előirányzott kiadá­sok különböző ágazati vonat­kozásban milyen arányban áll­nak' egymással. Igen szembe­tűnő, hogy a kulturális ágazatra terve­zett kiadások az egész évi költségvetés kiadásainak 56,5 százalékát teszik ki. Miután a tanácstagság helye­selte s jóváhagyta a költség- vetést, bejelentések következ­tek. Mező Mihály elvtárs, a végrehajtó bizottság titkára kö­zölte a tanácsüléssel, hogy a megyei tanács határozata értel­mében november 15-én Kecskemé­ten is megrendezik az idö­hogy a megyében 42 tanfolya­mon tanulják az orosz nyelvet, végül pedig közölte azt a ter­vet, mely szerint jövő év áp­rilisában 290 fővel egy barát­sági különvonat indul a me­gyéből, Kecskemétről — a Szovjetunióba, közi választást a megürült választókerületekben, Kecskeméten három olyan .vá­lasztókerület van, ahol új ta­nácstagot kell - választani. Mező elvtárs ugyancsak a bejelenté­sek során közölte, hogy a kö­zelgő népszámlálással kapcso- -latban szükségessé vált a küU területi tanyák új házszám­táblákkal való éllátása. A ta­nácsülés elfogadta . az előter­jesztést, s ; ( elrendelte, hogy valameny- nyí tanyai épületet új ház­számtáblával kell ellátói, amelynek költségeit a háztú- iajdonosok viselik, de amelye­ket a tanács megbízásából a végrehajtó bizottság egysége­sen rendel meg és készíttet- el. Az ülés a tanácstagok ■ be­jelentéseivel, interpellációival ért véget. NEMESKÁDUDVAR Utazás a megyében címűi cikksorozatunk keretében a 4. oldalon képes riportot közlünk Nemesnádudvarról. Képünkön a szüretre való ké­szülés során a hordók kéne- zése látható. Két első díjat kosták el as orsságos esermester versenyről megyénk úttörői Az »Ü ttörő Ezermesterek« országos versenyén és az ezzel egybekötött kiállításon kimagasló sikert arattak megyénk út­törői. A famunkák csoportjában I. díjat kapott az alpári úttörő- csapat, vesszőfonásból készült házikójáért, kosár- és üvegfoná­sáért. Ugyancsak I. díjat nyert a szalkszentmártoni úttörőcsapat rádiós raja a rádiótechnikai munkák csoportjában, egy ötletes, kerékpárra szerelhető rádiókészülékkel. Pajtásaink most bebi­zonyították, hogy nemcsak a sport és a kultúra területén érnek el szép eredményeket, hanem az ezermesterkedésben is. A Magyar—Szovjet Baráti Társaság megyei ülése

Next

/
Oldalképek
Tartalom