Petőfi Népe, 1959. szeptember (14. évfolyam, 204-229. szám)

1959-09-16 / 217. szám

1959. stept. 16, szerda M AGYAI? SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT ' BACS-KISKUN MEGYEI LAPJA Nagy jelentőségű irodalmi esemény Baján A Kortórs-est hatalmas sikere A vidéki irodalmi élet fel­lendítése az írók és a közön­ség termékeny találkozása, egy­másra találása szempontjából nagy jelentőségű esemény zaj­lott le Baján szeptember 12-én, szombaton este. A Kortárs című irodalmi fo­lyóirat szerkesztőségének, író­gárdájának legkiválóbbjai lá­togattak el a délvidéki város­ba, hogy irodalmi esten talál­kozzanak a megyei írókkal, s a bajai közönséggel. Részt vett az irodalmi esten Darvas József Kossuth-díjas, a Kortárs szer­kesztője, Tolnai Gábor szer­kesztő, Fodor József Kossuth- díjas, Simon István Kossuth- díjas, Szabó Pál Kossuth-díjas író, Berkesi András, Földeák János, József Attila-díjas író, valamint Demény Ottó, Felvi­déki István, Goór Imre, Tóth László, Varga Mihály, a Kor- társ írói. Az est- vendégei kö- Bött üdvözölhette Baja közön- Gége haló Marinov hamárt, a bolgár nép kétszeres Dimitrov- díjas költőjét. Az este 8 óra után kezdődő irodalmi esten a Központi film­színház nézőterét zsúfolásig megtöltő közönség előtt Kin­cses Ferenc, a bajai Tóth Kál­mán Társaság elnöke üdvözöl­te a megjelenteket, valamint a szintén Baján tartózkodó Todor Wondev főszerkesztőt, a bolgár írószövetség tagját, Kiss Ist­vánt, az MSZMP Központi Bi- Bottsága tudományos és kultu­rális osztályának képviselőjét, Kelemen Sándort, Mezei Jó­zsefet, a Művelődésügyi Minisz­térium kiküldöttjét, Diószegi Andrást, a Kortárs kritikai ro­vatának vezetőjét, Kőröst Jó­zsefet, a megyei pártbizott­ság osztályvezetőjét, Madarást Lászlót, a megyei tanács el­nökhelyettesét, valamint a ba­jai párt- és tanácsvezetőket, s a közönséget. Darvas József Kossuth-díjas író mondott ezután bevezetőt. Hangsúlyozta, hogy a magyar irodalom megújhodása csak a szocializmus eszméi jegyében lehetséges. Az írók legfőbb kö­telessége, hogy szavukkal az egész magyar néphez szólja­nak. Palotai Erzsi előadóművész­nő székely népballadát mon­dott el. Felvidéki István ver­seiből adott elő, Fodor József Kossuth-díjas költő humoros tárcáját olvasta fel, Goór Imre saját műveiből szavalt, Ber­kesi András kínai útinapló­részleteket olvasott fél. A szü­net előtt Földeák János verse­ket olvasott fel, Tóth hászló író egy novelláját tolmácsolta, Hor­váth Ferenc érdemes művész Ady Endrei Levélféle Móricz Zsigmondhoz című költemé­nyét mondotta el. A szünet után Szabó Pál Ba­jával való kapcsolatairól emlé­kezett meg közvetlen szavak­kal. Majd halo Marinov hamár szólt Baja dolgozóihoz. Elmon­dotta, hogy mint katona a fel­Különbőző méretű gőzüzemű szabadulás évében már járt Baján, s legjobb benyomásai vannak hazánkról, a bajai dol­gozókról. Elszavalta egyik ver­sét, melyet Goór Imre költö műfordításában tolmácsolt az est közönségének. Az irodalmi est további műsorán Varga Mi­hály olvasott fel verseiből. Sze- berényi Lehel: Lutri című no­velláját mutatta be Horváth Ferenc érdemes művész, Simon István mondotta el legújabb verseit, Demény Ottó adott elő műveiből, s egy versét Demény Ottónak Palotai Erzsi előadó­művésznő tolmácsolta. A forró hangulatú irodalmi est befejezése előtt a Bölöni György író elhunyta fölötti gyásznak egyperces felállással adóztak a jelenlevők. Az irodalmi estet a József Attila Művelődési Ház nagy­termében díszvacsora követte. Másnap a szombat esti iro­dalmi esten részvevő Kossuth- díjasok és József Attila-díjas írók és költők, a Kortárs mun­katársai a kora délelőtti órák­ban a nőtanács helyi szer­vezetének vendégeként talál­koztak a bajai asszonyokkal. Az íróvendégek ezután Szabó István, a járási pártbizottság titkára, Pétiké János, a járási tanács elnöke kíséretébn Vas­kút termelőszövetkezeti köz­ségbe látogattak el. A községi művelődési házban mintegy 500 főnyi közönség gyűlt össze, hogy találkozzon a Kortárs munkatársaival. A Hazafias Népfront és a község lakói ne­vében Duba János, a helybeli általános iskola igazgatója kö­szöntötte az írókat, majd Kin­cses Ferenc, a bajai Tóth Kál­mán Társaság elnöke mutatta be a község lakóinak a vendé­geket. Darvas József író, a Kortárs szerkesztője szólt ezután a község dolgozóihoz. Beszédét követően irodalmi matiné zaj­lott le, melyen Horváth Ferenc érdemes művész és Palotai Er­zsi előadóművésznő tolmácsolta a megjelent írók műveit, ver­seit. Többen személyesen is a matiné előadói voltak. Kedves jelenet volt az úttörők köszön­tése, akik virágcsokrot nyújtot­tak át a neves íróknak és köl­tőknek. Az irodalmi matiné után PETŐFI NEPK A Magyar Szocialista Munkáspárt Bács-Klskun megyei Bizottsága és a megyei tanács lapja. Szerkeszti- a szerkesztő bizottság. Felelős szerkesztő: Weither Dániel. ICiädjcl' a Petőfi Népe Lapkiadó Vállalat. Felelős kiadó- Mezei István. Szerkesztőség: Kecskemét, Széchenyi tér 1. szám. Szerkesztőségi telefonközpont: 26-19, 25-16 Pártépltés és ipari rovat: 11-23 Szerkesztő bizottság: 10-38 Kiadóhivatal: Kecskemét, Szabadság tér 1/a. Telefon: 17-09. Terjeszti a Magyai Posta. Előfizet­hető a helyi postahivataloknál és kézbesítőknél. Előfizetési díj 1 nőnapra U Ft. Bács-Klskun megyei Nyomda V. Kecskemét — Tel.* 15-29, 27-49. megnyitották V/eintráger Adolf Vaskúton élő festőművész kiál­lítását, mely a Szovjetunióban tett látogatása élményeiről szá­molt be. Hosszan időzött az írógárda az általános iskola képzőművész szakkörének kiál­lításán is. A vendégek ezután megtekintették a termelőszö­vetkezeti községet, annak több létesítményét, intézményét, köz­ben a Vaskúti Állami Gazda­ság most épülő és országos vi­szonylatban is egyedülálló bor­kombinátját. KÉSZÜL A BÄDOGDOBOZ *. —l A Kecskeméti Konzervgyár Il-es telepének dobozüzemében tíz asszony, leány gyártja azokat a bádogdobozokat, amelyeket finom, Ízletes gyümölccsel töltenek meg a konzervkonyhán. Képünk a dobozkészítést mutatja be. Tíz asszony, leány nyolc óra alatt a doboz nagyságától függően 16—18 ezer darabot készít majdnem selejt nélkül. Ebben a csoportban dolgozik Varga Ist­vánná, aki nemrég kapta meg a kiváló dolgozó oklevelet. Az átalakítási munkáktól függetlenül az áruátvételt és bútoreladást szept. 15- től megkezdjük a Bizo­mányi Áruházban, Kecs­kemét, Nagykőrösi utca 22. 2264 Még lehet jelentkezni TIT-nél az angol, orosz és né­met kezdő és haladó nyelvtan- folyamokra. A tanfolyamok 8 hónapig tartanak, heti kétórás tanítási idővel. Képek a járás életéből Az új évad első tájelőadása A Katona József Színház ka­punyitásáig még két hét van hátra, de a tájévad már meg­kezdődött. A színház közked­velt művészei, akik egész sor felejthetetlen estét szereztek már a vidéki közönségnek is, a nyári szünet után, péntek este ismét Kiskőrösre látogat­tak, A színház operettegyütte­se telt ház előtt mutatta be Fall Leo Sztambul rózsáját. A hálás közönség élénk tetszés- nyilvánítással kísérte végig az előadást Sok tapsot kapott Gyólai Viktória, Juhász Pál, Mojzes Mária és Jánoky Sán­dor, Galambos Erzsi és Sülé Géza. Elkészült a kaskantyúi tanácsterem Kaskantyú a kiskőrösi járás egyik legfiatalabb községe. Megfelelő hely hiányában hosz- szú ideje mindig az iskolában tartották a tanács üléseit. A nyárod ezért vetődött fel a gondolat, hogy egy községi ta­nácstermet kellene építeni tár­sadalmi munkában. A 30 ta­nácstag egyöntetű lelkesedéssel vállalta a feladatot. Az átala­kítás több mint 12 ezer fo­rintba került volna, így viszont közös összefogásból díjmente­sen elkészült. Az építésnél Sza­bó Sándor, Sáfár János, Var­Szóvá tesszük Mikor hozzák rendbe a csengődi mozit? Csengőd község sokat haladt előre az utóbbi esztendőkben. Helyi mozgóképszínházukat azonban mindennek lehet ne­vezni, csak éppen egy szépen fejlődő községi kultúrintéz­ménynek nem, olyan elhanya­golt az állapota. Igaz, a tanács egyik dossziéjában terjedelmes jegyzőkönyv bizonyítja, hogy , a megyei Moziüzemi Vállalat- I tál a tanács még ez év tava- | szán megegyezett a csengődi mozi felújításáról. Ennek ide s tova hat hónapja, a mai na­pig azonban jelét sem látjuk, hogy a felújítást el akarnák kezdeni. harisnyaformázó láb állványzattal, kitűnő állapotban eladó. Budapesti Szivárvány Minőségi Kelmefestő Ktsa Budapest, VII. Csányi utca 10. 2193 nnnnnnnnnnnnnrnnnnnnnnnnrinnnnnnnnnnnnnnnnrii ga István, Komáromi Gábor, Varga Pál és Szentgyörgyi György kőművesek végezték a legtöbb társadalmi munkát — Szeptember 27-én már itt tart­ják a községi tanács legköze­lebbi ülését. Régen húzódó terv már Kiskőrösön, hogy a Petőfi Múzeum ' mellett egy gondnoki lakást építenek és új teremmel bővítiik a múzeumot. A községi tanács végrehajtó bizottságának felkérésére, a helyi kisiparosok most vállal­ták, hogy a Népművelésügyi Minisztérium tervei szerint teljesen önköltségi áron elvég­zik az építést A munkákat még ez év őszén megkezdik, melyekhez a tanács biztosítja a különböző építési anyagokat A gondnoki lakás és az új te­rem külsőre ugyanolyan stílus­ban készül, mint a Petőfi-ház, belsejét azonban már modem, a látogatók kényelmét szolgá­ló berendezéssel látják eL Kibővítették a páhi napközit Sok gondot okozott eddig Páhi Község Tanácsának a nap­közi otthonos óvoda. Helyiségeiben csak 33 kisgyereket tudtak elhelyezni. A szülők igénye viszont ennél sokkal nagyobb. Mint értesültünk, ez a helyzet most megszűnt. A napközis óvoda he­lyiségeit átalakították és kibővítették, mellyel még egy foglalko­zás termet nyertek. Az óvoda befogadólcépessége ezzel megKét- szerezödötL A megnövekedett létszámhoz szeptember 1-től egy új óvónőt és egy új dajkát is kapott a község. Jelenleg két csoportban hatvan kisgyerekre vigyáznak, míg szüleik minden­napi munkájukat végzik. Reggel 6-fól este 9-ig Mióta az autó-, különösen pedig a motortulajdonosok szá­ma megnőtt, egész sor panasz érkezett a járási tanács ke­reskedelmi felügyelőjéhez, hogy a kiskőrösi benzinkút csak délután fél 4-ig üzemel, s aki ezután érkezik, az már nem tud tankolni. A járási tanács végrehajtó bizottságá­nak szorgalmazására szeptem­ber 15-étől az ÁFOR Válla­lat két műszakban üzemelteti a kiskőrösi benzinkutat. A reggel 6-tól este 9-ig való nyit- vatartás több ezer motortulaj- donost, számos vállalatot és Fedél alatt a KIOSZ új székháza Két évvél ezelőtt határozták él Kiskőrösön a kisiparosok, hogy a tartalmasabb szerve­zeti élet érdekében felépítik második otthonukat, a KIOSZ helyi szervezetének kultúrhá- zát. Az első megbeszélés óta több telek is szóba került, míg végül a Rákóczi úton a volt ipartestület telkén fogtak mun­kához. A 150 személy befoga­dására alkalmas székház épí­tésénél minden kisiparos négy nap társadalmi munkát aján­lott fel. Legutóbbi látogatásunk alkalmával tapasztaltuk, hogy a szorgalmas munka eredmé­nyeként az elmúlt héten már a cseréptető is felkerült az épületre. A kisiparosok helyi szervezete most úgy határo­zott, hogy november 7-én meg­tartják új székhazuk avató ünnepségét. egész sor gépkocsival rendel­kező lakost érint. Mint értesültünk, a keceli lakosság többszöri kérésére tárgyalás folyik a járási tanács végrehajtó bizottsága és aa ÁFOR Vállalat között egy ke­celi benzinkút létesítéséről is* mely a jelentős átmenőforga­lom mellett négy község mo­tortulajdonosainak igényeit elégítené ki. Szabálysértés Mózes István páhi lakos en­gedély nélkül borjút vágott* Az ügy kitudódott, s ezért a járási szabálysértési előadó 1500 forintra és 20 kiló hús el­kobzására bírságolta Mózes Istvánt. Soltvadkerten ifj. Gál Mihály mákot lopott, amdért 200 forintra bírságolták. Zöld­ág József bócsai lakos közren­di szabálysértést követett el, mivel kutyáit nappal szabadon engedte és azok a mezei nyu-* lakra vadásztak, A járási sza­bálysértési előadó Zöldág Jó­zsefet ezért 300 forintra bírsá­golta. í

Next

/
Oldalképek
Tartalom